Príloha č. 1  
k zákonu č. ..../2012 Z.z.  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
14 176 483 302  
9 172 323 000  
2 533 916 000  
242 056 000  
229 414 000  
12 642 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 107 275 000  
184 585 000  
6 573 395 000  
4 538 073 000  
2 035 216 000  
106 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
47 233 000  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
47 233 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom  
17 779 000  
B.  
C.  
Nedaňové príjmy  
984 666 422  
4 019 493 880  
455 837 429  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
Výdavky spolu  
3 563 656 451  
17 235 214 564  
-3 058 731 262  
Prebytok / Schodok ( +/- )  
1 / 1