VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Číslo: 18117/2012
Slovenskej republiky
176
NÁVRH ROZPOČTU
VEREJNEJ SPRÁVY
NA ROKY 2013 až 2015
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Návrh zákona NR SR o štátnom rozpočte
3.Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015
4.Prílohy
Bratislava október 2012