1
TABUĽKA ZHODY
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Smernica Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritériá skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zhoda
Poznámky
Č1
Prílohy I, II a III k smernici 1999/31/ES sa týmto menia a dopĺňajú podľa prílohy tejto smernice.
N
1
Čl. I Bod 9
§ 2 ods. 33
(33) Úložisko kovovej ortuti je miesto, ktoré slúži na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, ktorá je odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uskladniť iba dočasne, a to aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie piatich kalendárnych rokov za ustanovených podmienok [§ 68 ods. 3 písm. aa)]. Na prevádzku úložiska kovovej ortuti sa primerane použije § 19 ods.1, § 21 ods. 1 až 3 a ods. 6 a § 22.
Č 2 O1
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. marca 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n.a.
n.a
Č 2 O 2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré príjmu v oblasti pôsobenia tejto smernice.
n.a.
n.a.
Č 3
Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po
n. a.
n. a
2
jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Č 4
Táto smernica je určená členským štátom
n. a.
n. a
Príloha
Prílohy I, II a III k smernici 1999/31/ES sa menia a dopĺňajú takto:
1. V prílohe I sa dopĺňa tento bod:
"8. Dočasné uskladnenie kovovej ortuti
Na účely dočasného uskladnenia kovovej ortuti na obdobie dlhšie ako jeden rok sa uplatňujú tieto požiadavky:
- kovová ortuť sa skladuje oddelene od ostatného odpadu,
- kontajnery sa nachádzajú v zberných nádržiach s vhodným povrchom bez prasklín a netesností, ktorý neprepúšťa kovovú ortuť, a ich úložný objem zodpovedá množstvu skladovanej ortuti,
- úložisko je vybavené umelými alebo prírodnými bariérami, ktoré dostatočným spôsobom chránia životné prostredie pred emisiami ortuti, a jeho úložný objem zodpovedá celkovému množstvu uloženej ortuti,
- dno úložiska je pokryté tesniacimi materiálmi odolnými proti ortuti. Je vyspádované do zbernej nádrže,
- úložisko je vybavené protipožiarnym systémom,
- pri uskladnení sa zaistí ľahký prístup k všetkým kontajnerom."
2. V prílohe II sa dopĺňa tento bod:
"6. Osobitné požiadavky na kovovú ortuť
Na účely dočasného uskladnenia kovovej ortuti na obdobie dlhšie ako jeden rok sa uplatňujú tieto požiadavky:
2
3
A. Zloženie ortuti
Kovová ortuť spĺňa tieto špecifikácie:
- obsah ortuti vyšší než 99,9 hmotnostného percenta,
- bez obsahu nečistôt, ktoré môžu spôsobiť koróziu uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele (napr. roztok kyseliny dusičnej, roztoky chloridových solí).
B. Uzavretie v ochranných nádobách
Kontajnery používané na uskladnenie kovovej ortuti sú odolné proti korózii a nárazom. Nemajú zvary. Kontajnery spĺňajú najmä tieto špecifikácie:
- materiál kontajnera: uhlíková oceľ (aspoň ASTM A36) alebo nehrdzavejúca oceľ (AISI 304, 316L),
- kontajnery sú plynotesné a kvapalinotesné,
- vonkajší plášť kontajnera je odolný voči daným podmienkam uskladnenia,
- konštrukčný typ kontajnera musí úspešne prejsť skúškou pádom a skúškou tesnosti podľa kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Odporúčaní OSN pre dopravu nebezpečného tovaru Príručky skúšok a kritérií.
Maximálna miera naplnenia kontajnera je 80 objemových percent, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor, čím sa zaistí, že v dôsledku rozpínania kvapaliny spôsobeného vysokou teplotou nedôjde k úniku ortuti ani trvalému poškodeniu kontajnera.
C. Postupy prijímania
Na skládku možno prijať iba kontajnery,
4
ktorým bolo vydané potvrdenie o splnení požiadaviek podľa tohto bodu.
Postupy prijímania spĺňajú tieto požiadavky:
- prijme sa iba kovová ortuť, ktorá spĺňa uvedené minimálne kritériá prijímania,
- kontajnery sa pred uložením vizuálne skontrolujú. Poškodené, netesniace alebo skorodované kontajnery sa neprijmú,
- kontajnery sú označené trvalou značkou (vyrazenou do kovu), ktorá obsahuje identifikačné číslo kontajnera, konštrukčný materiál, hmotnosť v prázdnom stave, referenciu výrobcu a dátum výroby,
- kontajnery sú označené štítkom, ktorý je na kontajner trvalo pripevnený a obsahuje identifikačné číslo potvrdenia.
D. Potvrdenie
Potvrdenie uvedené v časti C obsahuje tieto informácie:
- meno a adresu pôvodcu odpadu,
- meno a adresu osoby zodpovednej za plnenie,
- miesto a dátum plnenia,
- množstvo ortuti,
- čistotu ortuti a v prípade potreby opis nečistôt vrátane správy o rozbore,
- potvrdenie, že kontajnery sa používajú výlučne na prepravu/uskladnenie ortuti,
- identifikačné čísla kontajnerov,
- akékoľvek osobitné poznámky.
Potvrdenia vydáva pôvodca odpadu alebo v prípade, že to nie je možné, osoba, ktorá
5
je zodpovedná za zaobchádzanie s odpadom."
3. V prílohe III sa dopĺňa tento bod:
"6. Osobitné požiadavky na kovovú ortuť
Na účely dočasného uskladnenia kovovej ortuti na obdobie dlhšie ako jeden rok sa uplatňujú tieto požiadavky:
A. Požiadavky na monitorovanie, kontrolu a núdzové situácie
Úložisko je vybavené systémom nepretržitého monitorovania výparov ortuti s citlivosťou aspoň 0,02 mg ortuti/m3. Senzory sa umiestnia na úrovni zeme a vo výške hlavy. Obsahujú systém varovania svetelným a zvukovým signálom. Údržba systému prebieha každoročne.
Úložisko a kontajnery aspoň raz za mesiac vizuálne kontroluje oprávnená osoba. V prípade zistenia únikov musí prevádzkovateľ okamžite podniknúť všetky potrebné kroky, aby sa predišlo akýmkoľvek emisiám ortuti do životného prostredia a aby sa obnovila bezpečnosť uskladnenia ortuti. Každý únik sa považuje za udalosť s významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie v zmysle článku 12 písm. b).
Úložisko musí mať k dispozícii núdzové plány a primerané ochranné vybavenie vhodné na zaobchádzanie s kovovou ortuťou.
B. Vedenie záznamov
Všetky dokumenty, ktoré obsahujú informácie uvedené v prílohe II bode 6 a v časti A tohto bodu, vrátane potvrdení vystavených pre kontajner, ako aj
6
záznamy o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti po jej dočasnom uskladnení a o mieste určenia a plánovanom spracovaní sa vedú ešte aspoň tri roky po ukončení skladovania.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2011/97/EÚ
Por. č.
Názov predpisu
1.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov