1
TABUĽKA ZHODY
S právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zhoda
Poznámky
Č. l
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Táto smernica ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania.
N
1
§ 1 O2
§ 3 O 1
V § 1 ods. 2 sa za slovom „hospodárstva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „fondu“ sa pripájajú tieto slová: „a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.“.
V § 3 ods. 1 znie: „V odpadovom hospodárstve so záväznosťou priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania“
Č 2 O1
Vyňatie z rozsahu pôsobnosti
1. Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice sa vynímajú:
a) plynné odpady vypúšťané do ovzdušia;
b) pôda (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej pôdy
a budov trvalo spojených s pôdou;
c) nekontaminovaná pôda a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal;
d) rádioaktívny odpad;
e) vyradené výbušniny;
f) fekálne látky, ak sa na ne nevzťahuje odsek 2 písm. b), slama alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál,
N
1
§1 O3 Pa
§ 1 O3 Pi až k)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) hnoj1), slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve alebo na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,
i) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a budovy trvalo spojené so zemou,
j) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal,
k) sedimenty premiestňované v rámci
Ú
2
ktorý nie je nebezpečný a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve alebo na výrobu energie z takejto biomasy procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí.
povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti.“.
Č 2 O2
2. Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice sa do tej miery, v akej sa na ne vzťahujú iné právne predpisy Spoločenstva, vynímajú:
a) odpadové vody;
b) živočíšne vedľajšie produkty vrátane spracovaných produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, okrem tých, ktoré sú určené na spálenie, skládkovanie
alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu
alebo kompostu;
c) telá zvierat, ktoré uhynuli iným spôsobom ako porážkou vrátane zvierat zabitých na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú likvidované v súlade s nariadením (ES)
č. 1774/2002
d) odpad vznikajúci pri prieskume, ťažbe, spracovaní a skladovaní nerastných surovín a pri práci v lomoch, na ktorý sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (1).
N
1
§1 O4
„(4) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na
a) nakladanie s ťažobným odpadom,8)
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré zneškodňované podľa osobitného predpisu,8a)
d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b) s výnimkou tých, ktoré určené na spálenie, skládkovanie alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu,
e) nakladanie s odpadom z obalov,8c)
f) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami8d).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 8d znejú:
7) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Ú
3
8) Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a) Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
8b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
8c) Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
8d) Zákon č. 364/2004 Z. z..“.
Č 2 O3
3. Bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie povinností podľa iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva sa sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodohospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám alebo zmiernenie účinkov povodní a súch alebo na rekultiváciu pôdy vynímajú z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sa preukáže, že sedimenty nie sú nebezpečné.
N
Č 2 O4
4. Osobitné pravidlá pre konkrétne prípady alebo pravidlá doplňujúce pravidlá tejto smernice o nakladaní s určitými kategóriami odpadov možno ustanoviť v samostatných smerniciach.
n.a.
Č 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „odpad“ je každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje,
chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť;
2. „nebezpečný odpad“ je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III;
3. „odpadové oleje“ sú všetky minerálne alebo syntetické mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli
N
1
§ 2
O1
O5 –O8
O16
O23-33
§ 9 O6
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „uvedená v prílohe č. 1“.
V § 2 odseky 5 až 8 znejú:
„(5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
(6) Zhodnocovanie odpadu je akákoľvek činnosť,
Ú
4
pôvodne určené, ako napr. použité oleje pre spaľovacie motory a prevodové oleje,
mazacie oleje, oleje do turbín a hydraulické oleje;
4. „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov;
5. pôvodca odpaduje každý, koho činnosťou vzniká odpad (pôvodný pôvodca odpadu), alebo každý, kto vykonáva predbežnú úpravu, zmiešavanie alebo iné činnosti, ktorých
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia tohto odpadu;
6. držiteľ odpaduje pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza;
7. obchodníkje každý podnik, ktorý koná ako príkazca pri kúpe a následnom predaji odpadu, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe;
8. sprostredkovateľje každý podnik, ktorý organizuje zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe;
9. nakladanie s odpadomje zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania
a zahŕňa konanie vo funkcii obchodníka alebo
sprostredkovateľa;
10. zberje zhromažďovanie odpadu vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov;
11. triedený zberje zber, pri ktorom sa tok odpadu delí podľa typu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie;
ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve; neúplný zoznam činnosti zhodnocovania je uvedený v prílohe č. 2.
(7) Zneškodňovanie odpadu je taká činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; neúplný zoznam činností zneškodňovania je uvedený v prílohe č. 3.
(8) Zber je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.“.
V § 2 ods. 16 sa vypúšťa posledná veta.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 23 až 34, ktoré znejú:
(23) Biologický odpad (ďalej len „bioodpad“) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
(24) Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
(25) Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
(26) Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu,
5
12. predchádzanie vznikusú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stane odpadom, a ktoré znižujú:
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov;
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí; alebo
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch;
13. opätovné použitieje akákoľvek činnosť, pri ktorej sa výrobky alebo zložky, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na aký boli určené;
14. spracovaniečinnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania
vrátane prípravy pred zhodnocovaním alebo
zneškodňovaním;
15. zhodnocovanieje akákoľvek činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu, ktorý nahradí iné materiály, ktoré by sa inak použili na splnenie určitej funkcie, alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie
v závode alebo v širšom hospodárstve. Príloha II stanovuje neúplný zoznam činností zhodnocovania;
16. „príprava na opätovné použitie“ sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného
predbežného spracovania;
17. „recyklácia“ je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely.
Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie
aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
(27) Predchádzanie vzniku odpadu opatrenia, ktoré sa prijmú predtým ako sa látka, materiál alebo výrobok stane odpadom, a ktoré znižujú
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.
(28) Opätovné použitie je akákoľvek činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.
(29) Príprava na opätovné použitie činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
(30) Spracovanie činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
(31) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely. Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
(32) Úprava odpadu je každá činnosť, ktorá vedie
6
na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania;
18. „regenerácia odpadových olejov“ je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré takéto oleje obsahujú;
19. „zneškodňovanie“ je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, i v prípade, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Príloha I stanovuje neúplný zoznam činností zneškodňovania;
20. „najlepšie dostupné techniky“ najlepšie dostupné techniky, ako vymedzené v článku 2 ods. 11 smernice 96/61/ES.
k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania alebo za účelom zníženia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
(33) Úložisko kovovej ortuti je miesto, ktoré slúži na dočasné uloženie kovovej ortuti, ktorá je odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uložiť iba dočasne, a to aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie piatich kalendárnych rokov za ustanovených podmienok 68 ods. 3 písm. aa)]. Na prevádzku úložiska kovovej ortuti sa primerane použije § 19 ods.1, § 21 odseky 1 3 a odsek 6 a § 22.“.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Najlepšie dostupné techniky najlepšie dostupné techniky vymedzené v osobitnom predpise.18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
18b) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Č 4 O1
Hierarchia odpadového hospodárstva
1. V právnych predpisoch a politikách, ktoré sa týkajú predchádzania
vzniku odpadu a nakladania s odpadom, sa ako
poradie priorít uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku;
b) príprava na opätovné použitie;
c) recyklácia;
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické
N
1
§ 3
Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
(1) V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
Ú
7
zhodnocovanie; a
e) zneškodňovanie.
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
(2) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takýmto odpadom a ak to ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis8c).
(3) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.
(4) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel 48a ods. 19) najmenej 25 percent do 26. septembra 2012 a 45 percent do 26. septembra 2016.
(5) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 percent hmotnosti vzniknutých odpadov.
(6) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebných a demolačných odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné
8
použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 percent hmotnosti vzniknutého odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov 68 ods. 3 písm. e)], okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.“.
Č 4 O2
2. Pri uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú členské štáty opatrenia na podporu možností, ktoré poskytujú najlepší celkový environmentálny
výsledok. To si môže vyžadovať odklon určitých odpadových tokov od hierarchie, ak je to odôvodnené úvahami o životnom
cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takýmto odpadom.
Členské štáty zabezpečia, aby bol rozvoj právnych predpisov a politiky v oblasti odpadov plne transparentným procesom v duchu existujúcich vnútroštátnych pravidiel o konzultovaní a zapojení občanov a iných zúčastnených strán. Členské štáty zohľadnia všeobecné zásady ochrany životného
prostredia, ako sú zásada obozretnosti a zásada trvalej udržateľnosti, technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť, ochranu zdrojov, ako aj celkové vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí a hospodárske a sociálne vplyvy
v súlade s článkami 1 a 13.
N
1
§3 O 2
(2) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takýmto odpadom a ak to ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis8c).
Ú
Č 5 O1
Vedľajšie produkty
Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci, sa môže považovať za vedľajší produkt
N
1
§ 2a
Za § 2 sa vkladajú § 2a a § 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§2a
Vedľajší produkt
Ú
9
a nie za odpad, ako sa uvádza v článku 3 bode 1, iba ak sú splnené tieto podmienky:
a) ďalšie používanie látky alebo veci je isté;
b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup;
c) látka alebo vec sa vyrába ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu; a
d) ďalšie použitie je zákonné, t.j. látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
(1) Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt a nie za odpad, ak sú splnené tieto podmienky
a) ďalšie používanie látky alebo veci je zabezpečené,
b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho iného spracovania ako bežný priemyselný postup,
c) látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
d) ďalšie použitie je zákonné, t.j. látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky10c)pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
„10c) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.
Č 5 O2
Na základe podmienok ustanovených v odseku 1 možno prijať opatrenia na určenie kritérií, ktoré musí konkrétna látka alebo vec spĺňať, aby sa považovala za vedľajší produkt a nie za
odpad, ako sa uvádza v článku 3 bode 1. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice
jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2.
N
Ú
Č 6 O1
Stav konca odpadu
Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom v zmysle článku 3 bodu 1, ak prejde činnosťou zhodnocovania vrátane
N
§2b
§2b
Stav konca odpadu
(1) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, ak prejde niektorou činnosťou
Ú
10
recyklácie a spĺňa osobitné kritériá, ktoré sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:
a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely;
b) pre túto látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt;
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa existujúce právne predpisy a normy uplatniteľné na výrobky; a
d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
Kritéria v potrebných prípadoch zahŕňajú aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadnia všetky prípadné nepriaznivé
vplyvy látky alebo predmetu na životné prostredie.
zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá10d), ak boli ustanovené.
(2) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom aj vtedy, ak prejde prípravou na opätovné použitie alebo sa odovzdá ako odpad vhodný na využitie v domácnosti 19 ods. 8). Ustanovenie odseku 1 sa vtedy nepoužije.
(3) Odpad, ktorý prestáva byť odpadom v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise10e).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10d a 10e znejú:
10d) Napríklad Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4.2011).
10e) Napríklad zákon č. 119/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.“.
Č 6 O2
Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, týkajúce sa prijatia kritérií
stanovených v odseku 1 a špecifikujúcich druh odpadu, na ktorý sa tieto kritériá uplatňujú, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2. Mali by sa zvážiť osobitné kritériá na určenie, kedy odpad prestáva byť odpadom, a to okrem iného aspoň v prípade agregátov, papiera, skla, kovov,
n.a
Ú
11
pneumatík a textílií
Č 6 O3
Odpad, ktorý prestáva byť odpadom v súlade s odsekmi 1 a 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie stanovených v smerniciach 94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2006/66/ES a v iných relevantných právnych predpisoch Spoločenstva, pokiaľ sa splnia požiadavky na recykláciu alebo využitie stanovené v týchto právnych predpisoch.
N
1
§ 2b O3
(3) Odpad, ktorý prestáva byť odpadom v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise10e).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10d a 10e znejú:
10e) Napríklad zákon č. 119/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.“.
Ú
Č6 O4
Ak neboli podľa postupu stanoveného v odsekoch 1 a 2 určené kritériá na úrovni Spoločenstva, členské štáty môžu v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či určitý odpad prestal byť odpadom, pričom zohľadnia uplatniteľnú judikatúru. Takéto rozhodnutia oznámia Komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (1), ako to uvedená smernica požaduje.
n.a.
Ú
Č 7 O2
Zoznam odpadov
Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice, týkajúce sa aktualizácie zoznamu odpadov ustanoveného rozhodnutím 2000/532/ES, sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2. Zoznam odpadov zahŕňa nebezpečný odpad a zohľadňuje pôvod a zloženie odpadu a v potrebných prípadoch i limitné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok. Zoznam odpadov je záväzný z hľadiska určenia odpadu, ktorý sa má považovať za
n.a.
Ú
12
nebezpečný odpad. Zahrnutie látky alebo veci do zoznamu neznamená, že je odpadom za každých okolností. Látka alebo vec sa považuje za odpad, iba ak zodpovedá vymedzeniu pojmu v článku 3 bode 1. 22.11.2008 SK Úradný vestník Európskej únie L 312/11
Č 7 O2
Členský štát môže považovať odpad za nebezpečný odpad, i keď sa na zozname odpadov neuvádza ako nebezpečný, ak má jednu alebo viaceré vlastnosti uvedené v prílohe III. Členský štát bezodkladne oznámi Komisii akékoľvek takéto prípady. Zaznamená ich v správe ustanovenej v článku 37 ods. 1 a poskytne jej všetky príslušné informácie. Na základe prijatých oznámení sa zoznam preskúma, aby sa rozhodlo o jeho úprave.
n.a
Ú
Č 7 O3
Ak členský štát môže predložiť dôkaz, že konkrétny odpad, ktorý je uvedený na zozname ako nebezpečný, nemá žiadnu z vlastností uvedených v prílohe III, môže považovať
tento odpad za odpad, ktorý nie je nebezpečný. Členský štát bezodkladne oznámi Komisii akékoľvek takéto prípady a poskytne jej potrebné dôkazy. Na základe prijatých oznámení
sa zoznam preskúma, aby sa rozhodlo o jeho úprave.
n.a.
Ú
Č 7 O4
Zmena klasifikácie nebezpečného odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, sa nesmie dosiahnuť riedením ani zmiešaním odpadu s cieľom znížiť pôvodnú koncentráciu znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá je nižšia ako hranica na označenie odpadu za nebezpečný.
n.a.
Ú
Č7 O5
5. Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice, týkajúce sa revízie zoznamu s cieľom rozhodnúť o jeho úprave podľa odsekov 2 a 3, sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2.
n.a.
Ú
13
Č 7 O6
6. Členské štáty môžu za odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, považovať odpad, ktorý je v súlade so zoznam uvedeným v odseku 1.
n.a.
Ú
Č7 O7
7. Komisia zabezpečí, aby bol zoznam odpadu a revízia tohto zoznamu v náležitom súlade so zásadami jasnosti, zrozumiteľnosti a prístupnosti pre používateľov, najmä malé a stredné podniky (MSP).
n.a.
Ú
Č 8 O1
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Článok 8
Rozšírená zodpovednosť výrobcu
1. S cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné zhodnocovanie môžu členské štáty prijať legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia,
aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov) má rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Takéto opatrenia môžu zahŕňať prijatie vrátených výrobkov a odpadu, ktorý zostane po použití týchto výrobkov, ako aj nasledujúce nakladanie s odpadom a finančnú zodpovednosť za takéto činnosti. Ďalej môžu zahŕňať zavedenie povinnosti uverejňovať informácie týkajúce sa rozsahu, v akom je daný výrobok opätovne použiteľný a recyklovateľný.
D
Netransponuje sa
Č 8 O2
2. Členské štáty môžu prijať vhodné opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a vznik odpadu počas výroby a nasledujúceho použitia výrobkov a na zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali odpadom, sa uskutočňuje v súlade s článkami 4 a 13. Takéto opatrenia môžu okrem iného podporovať vývoj, výrobu a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné
D
Ú
14
použitie, ktoré sú z technického hľadiska trvanlivé a sú, po tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na riadne a bezpečné zhodnocovanie
a environmentálne vhodné zneškodňovanie.
Č 8 O3
3. Pri uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcu zohľadňujú členské štáty technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť a celkové vplyvy na životné prostredie, zdravie ľudí a sociálnu oblasť a rešpektujú pritom potrebu zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu.
D
Ú
Č 8 04
4. Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť za nakladanie s odpadom ustanovená v článku 15 ods. 1, a bez toho, aby boli dotknuté platné osobitné právne predpisy o tokoch odpadu
a konkrétnych produktoch
D
Ú
Č 9
Predchádzanie vzniku odpadu
Komisia po konzultáciách so všetkými častnenými stranami predloží Európskemu parlamentu a Rade tieto správy, ku ktorým priloží prípadné návrhy opatrení potrebných na podporu preventívnych činností a realizáciu programov na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v článku 29:
a)do konca roku 2011 priebežnú správu o vývoji tvorby odpadu a rozsahu predchádzania vzniku odpadu, vrátane stanovenia politiky ekodizajnu výrobkov, ktorá bude riešiť problém tvorby odpadu a prítomnosti nebezpečných látok v odpade s cieľom podporovať technológie zamerané na trvalé, druhotne použiteľné a recyklovateľvýrobky;
b) do konca roku 2011 formulovanie akčného plánu ďalších podporných opatrení na európskej úrovni, najmä opatrení zameraných na zmenu súčasného modelu spotreby;
c) do konca roku 2014 stanovenie
N
1
§ 6b
Druhý oddiel
Program predchádzania vzniku odpadu
§ 6b
(1) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda. Program predchádzania vzniku odpadu uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.
(2) Program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva na obdobie spravidla piatich rokov, ak sa ciele predchádzania vzniku odpadu stanovené v platnom programe predchádzania vzniku odpadu nezmenia pre ďalšie obdobie, je možné platnosť programu predchádzania vzniku odpadu predĺžiť, najviac však o tri roky.
(3) Program predchádzania vzniku odpadu môže byť vydaný ako samostatný dokument alebo ako
Ú
15
predchádzania vzniku odpadu a oddelenie cieľov na rok 2020 založené na najosvedčenejších postupoch vrátane prípadnej revízie ukazovateľov uvedených v článku 29 ods. 4.
súčasť programu Slovenskej republiky ako jeho samostatná časť.
(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia budú zamerané na prerušenie spojenia medzi hospodárskym rastom a environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie účinnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a alebo iných existujúcich opatrení.
(5) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vhodné špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré stanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.
(6) Ministerstvo, najmenej jedenkrát počas doby platnosti programu predchádzania vzniku odpadu, predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.
(7) Prvý program predchádzania vzniku odpadu sa vypracuje najneskôr do 12. decembra 2013. “.
Č 10 O1
Zhodnocovanie
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa odpad podrobí činnostiam zhodnocovania v súlade s článkami 4 a 13.
N
2
§ 19 O1Pd)
(1)Držiteľ odpadu je povinný
d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
Ú
Č 10 O2
Ak je to potrebné na zaistenie súladu s odsekom 1
N
1
§ 39 O6
(6) Obec upraví v súlade s hierarchiou
Ú
16
a na uľahčenie alebo zlepšenie zhodnocovania, odpad sa zbiera separovane, ak je to technicky, environmentálne a hospodársky uskutočniteľné, a nezmiešava sa s iným odpadom alebo iným materiálom s odlišnými vlastnosťami.
odpadového hospodárstva 3 ods. 1) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne48f a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18.
Č 11O1
Opätovné použitie a recyklácia
1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu opätovného použitia výrobkov a na prípravu činností súvisiacich s opätovným využitím, najmä prostredníctvom vytvárania
a podpory sietí opätovného využívania a opravy, využívania hospodárskych nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo iných opatrení.
Členské štáty prijmú opatrenia na podporu recyklácie vysokej kvality a s týmto cieľom zriadia systémy triedeného zberu podľa
toho, kde to bude technicky, environmentálne a hospodársky praktické a vhodné, aby sa splnili potrebné kvalitatívne normy pre príslušné oblasti recyklácie.
S výnimkou článku 10 ods. 2 sa do roku 2015 zavedie triedený zber minimálne pre: papier, kov, plast a sklo.
N
1
§ 39 O16
65. V § 39 odsek 16 znie:
„(16) Obec je bez toho, aby bola dotknutá povinnosť obce podľa odseku 5 písm. b) povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
a) papier, plasty, kovy, sklo,
b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.“.
Ú
Č 11O2
2. S cieľom splniť ciele tejto smernice a priblížiť sa k európskej recyklačnej spoločnosti s vysokou
N
1
§ 3
(5) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť
Ú
17
úrovňou účinnosti zdrojov členské štáty prijmú príslušné opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto cieľov:
a) do roku 2020 sa zvýši príprava na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty
a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti;
b) do roku 2020 sa zvýši príprava na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania
prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti;
prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov.
(6) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebných a demolačných odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.“.
Č 11O3
3. Komisia stanoví podrobné pravidlá uplatňovania a spôsobov výpočtu overovania dodržiavania cieľov stanovených
v odseku 2 tohto článku, pričom zohľadní nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (1). Tieto pravidlá môžu zahŕňať prechodné obdobia pre členské štáty, ktoré v roku 2008 recyklovali menej ako 5 % ktorejkoľvek kategórie odpadu uvedenej v odseku 2. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 39 ods. 2 tejto smernice.
n.a.
Č 11O4
4. Najneskôr do 31. decembra 2014 Komisia preskúma opatrenia a ciele stanovené v odseku 2 s cieľom, v prípade potreby, posilniť ciele a zvážiť vymedzenie cieľov pre ostatné zdroje odpadov. Správa Komisie, ku ktorej sa podľa potreby pripojí návrh, sa zašle Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe Komisia zohľadní príslušné environmentálne,
n.a.
Ú
18
hospodárske a sociálne dôsledky stanovenia cieľov.
Č 1105
5. Členské štáty v súlade s článkom 37 oboznamujú každé tri roky Komisiu o svojich krokoch v súvislosti s plnením cieľov. Ak ciele nie sú splnené, táto správa obsahuje dôvody
zlyhania a kroky, ktoré členské štáty hodlajú podniknúť nasplnenie týchto cieľov.
n.a.
Č 12
Zneškodňovanie
Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, keď nedošlo k zhodnocovaniu v súlade s článkom 10 ods. 1, odpad podrobil bezpečným činnostiam zneškodňovania, ktoré spĺňajú ustanovenia
článku 13 o ochrane zdravia ľudí a životného prostredia.
Č 13
Ochrana zdravia ľudí a životného prostredia
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nakladanie s odpadom vykonávalo bez ohrozovania zdravia ľudí, poškodzovania životného prostredia, a najmä:
a) bez rizika pre vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny alebo živočíchy;
b) bez obťažovania okolia hlukom alebo zápachmi; a
c) bez nepriaznivého vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného záujmu.
N
1
§ 18 O2
§ 9 O5
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to najmä
a) bez rizika pre vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny alebo živočíchy,
b) bez obťažovania okolia hlukom alebo zápachom a
c) bez nepriaznivého vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.25e)“.
Odkaz k poznámke 25e znie:
25e)Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpsiov.
Dohovor 159/1991 Zb. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.“.
Ú
Č 14 O1
Náklady
V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“, znáša náklady na nakladanie s odpadom pôvodca odpadu alebo súčasní alebo predchádzajúci
N
2
§ 18 O4
(4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
19
držitelia odpadu.
54b ods.1
§ 39 O6
zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
Č 14 O2
Členské štáty môžu rozhodnúť, že náklady na nakladanie s odpadom čiastočne alebo úplne znáša výrobca výrobku, z ktorého odpad vznikol, a že distribútori takéhoto výrobku sa môžu na nákladoch podieľať.
D
2
§ 18 O4
Ú
Č 15 O1
Zodpovednosť za nakladanie s odpadom
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že každý pôvodný pôvodca odpadu alebo iný držiteľ odpadu vykoná spracovanie odpadu sám, alebo prenechá spracovanie
obchodníkovi alebo zariadeniu alebo podniku, ktorí vykonávajú činnosti spracovania odpadu, alebo zabezpečí, aby spracovanie
zariadilo verejné alebo súkromné zariadenie na zber odpadu v súlade s článkami 4 a 13.
N
2
§ 19
Ú
Č 15 O2
Ak sa odpad prepravuje od pôvodného pôvodcu alebo držiteľa k jednej z fyzických alebo právnických osôb uvedených v odseku 1 na predbežné spracovanie, všeobecne platí, že
zodpovednosti za úplné vykonanie činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania sa nie je možné zbaviť.
Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1013/2006, členské štáty môžu spresniť podmienky týkajúce sa zodpovednosti
a rozhodnúť o tom, v akých prípadoch si pôvodný pôvodca ponecháva zodpovednosť za celý spracovateľský reťazec alebo v akých prípadoch môže pôvodca a držiteľ znášať zodpovednosť spoločne so subjektmi spracovateľského reťazca
alebo ju na nich preniesť.
N
1
§ 19 O2
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi, do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu nemôže zbaviť.“.
Ú
Č 15 O3
Členské štáty môžu v súlade s článkom 8
n.a
Ú
20
rozhodnúť, že zodpovednosť za zabezpečenie nakladania s odpadom čiastočne alebo úplne znáša výrobca výrobku, z ktorého odpad vznikol,
a že distribútori takéhoto výrobku môžu túto zodpovednosť znášať spolu s ním.
Č 15 O4
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že na ich území zariadenia alebo podniky, ktoré zbierajú alebo prepravujú odpad v rámci náplne svojej profesionálnej činnosti,
odovzdávajú zozbieraný a prepravovaný odpad do príslušných zariadení na spracovanie odpadu, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 13.
n.a.
Ú
Č 16 O1
Zásada sebestačnosti a zásada blízkosti
1. Členské štáty prijmú, ak je to potrebné alebo vhodné, v spolupráci s inými členskými štátmi príslušné opatrenia na vytvorenie integrovanej a primeranej siete zariadení na zneškodňovanie
odpadu a zariadení na zhodnocovanie zmesového
komunálneho odpadu zozbieraného zo súkromných domácností vrátane prípadov, keď sa tento zber vzťahuje aj na takýto
odpad od iných pôvodcov, pričom sa zohľadňujú najlepšie dostupné techniky.
Odchylne od nariadenia (ES) č. 1013/2006 môžu členské štáty s cieľom chrániť svoju sieť obmedziť prichádzajúce zásielky odpadu určené pre spaľovne, ktoré sú označené ako zhodnocovacie zariadenia, ak sa zistilo, že v dôsledku takýchto zásielok by sa musel vnútroštátny odpad zneškodňovať alebo, že by sa
musel odpad spracovať spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich programami odpadového hospodárstva. Členské štáty oznámia takéto rozhodnutie Komisii. Členské štáty môžu tiež obmedziť odchádzajúce zásielky odpadu z environmentálnych dôvodov, ako to ustanovuje nariadenie (ES) č. 1013/2006.
N
1
§ 23 O5
„(5) Ten, kto vykonáva cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, ktoré určené na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 v spaľovni odpadov35a) označenej ako zariadenie na zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu je povinný podať oznámenie podľa § 24.“.
Ú
Č 16 O2
Sieť sa navrhne tak, aby umožnila Spoločenstvu ako celku stať sa sebestačným pri zneškodňovaní
n.a.
Ú
21
odpadu, ako aj pri zhodnocovaní
odpadu uvedeného v odseku 1, a aby sa členským
štátom umožnilo približovať sa k tomuto cieľu individuálne, pričom sa zohľadnia zemepisné okolnosti alebo potreba špecializovaných zariadení pre určité druhy odpadu.
Č 16 O3
Sieť umožní, aby sa odpad zneškodňoval alebo aby sa odpad uvedený v odseku 1 zhodnocoval v niektorom z najbližších vhodných zariadení najvhodnejšími metódami a technológiami, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia a verejného zdravia.
D
Č 16 O
Zásady blízkosti a sebestačnosti neznamenajú, že každý členský štát má mať na svojom území úplnú škálu zariadení na konečné zhodnocovanie.
n.a.
Č 17
Riadenie nebezpečného odpadu
Členské štáty prijmú potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sa produkcia, zber a preprava nebezpečného odpadu, ako aj
jeho skladovanie a úprava, vykonávali za podmienok zaručujúcich ochranu životného prostredia a zdravia ľudí s cieľom splniť
ustanovenia článku 13 vrátane krokov na zabezpečenie sledovateľnosti od výroby až po konečné určenie a kontroly nebezpečného
odpadu s cieľom splniť požiadavky článkov 35 a 36.
N
1
Ú
Č 18 O1
Zákaz zmiešavania nebezpečného odpadu
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nebezpečný odpad nezmiešaval s inými kategóriami nebezpečného odpadu, ani s iným odpadom, látkami alebo materiálmi. Zmiešavanie zahŕňa riedenie nebezpečných látok.
N
1
§ 40 O2
V § 40 odsek 2 znie:
„(2) Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie nebezpečné, možno iba výnimočne, ak
a) je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b) činnosť zmiešavania je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c) zmiešavaním nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí
Ú
22
a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v §18 ods. 2,
d) bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.
Č 18 O2
Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť zmiešavanie pod podmienkou, že:
a) činnosť zmiešavania vykonáva zariadenie alebo podnik, ktorý získal povolenie v súlade s článkom 23;
b) sú dodržané ustanovenia článku 13 a nepriaznivý vplyv nakladania s odpadom na zdravie ľudí a životné prostredie sa nezvyšuje; a
c) činnosť zmiešavania je v súlade s najlepšími dostupnýmitechnikami.
N
1
§ 40 O
Ú
Č18 O3
Ak v rozpore s odsekom 1 došlo k zmiešaniu nebezpečného odpadu, musí sa uskutočniť triedenie, ktoré podlieha podmienkam technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti, ak je to možné a potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 13.
N
1
§ 40 O3
V 40 odsek 3 znie:
(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný obvodný úrad životného prostredia rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.“.
Ú
Č 19 O1
Označovanie nebezpečného odpadu
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa v priebehu zberu, prepravy a dočasného uskladnenia nebezpečný odpad balil a označoval v súlade s platnými medzinárodnými normami a normami Spoločenstva
N
2
§ 40 O4
(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale35) a riadne označený podľa osobitného predpisu.44)
Ú
Č 19 O2
Vždy, keď sa nebezpečný odpad prepravuje v rámci členského štátu, musí ho sprevádzať identifikačný doklad, ktorý môže byť v elektronickej podobe, a ktorý obsahuje príslušné
údaje uvedené v prílohe IB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.
N
2
3
§ 20 O3
(3) Odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečných odpadov a dopravca pri preprave nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov [ § 68 ods. 3 písm. f)].
Ú
Č 20
Nebezpečný odpad z domácností
Články 17, 18, 19 a 35 sa neuplatňujú na
N
2
§ 19 O5
(5) Na fyzické osoby, ktoré nie podnikateľmi, sa ustanovenia odsekov 1 3 nevzťahujú s
Ú
23
zmesový odpad, ktorý vznikol v domácnostiach.
Články 19 a 35 sa neuplatňujú na separované zložky nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v domácnostiach, pokiaľ ich na zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie prijme zariadenie alebo podnik, ktorý získal povolenie alebo bol zaregistrovaný v súlade s článkami 23 alebo 26.
výnimkou prípadu podľa odseku 4.
Č 21 O1
Odpadové oleje
1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti týkajúce sa nakladania s nebezpečným odpadom ustanovené v článkoch 18 a 19, členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa:
a) odpadové oleje zbierali oddelene, ak je to technicky uskutočniteľné;
b) odpadové oleje spracúvali v súlade s článkami 4 a 13;
c) ak je to technicky uskutočniteľné a ekonomicky životaschopné,
odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami nezmiešavali a aby sa odpadové oleje nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich spracovaniu.
N
1
§ 42 O6
V § 42 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak zmiešavanie odpadových olejov bráni ich spracovaniu, nie je možné vzájomne zmiešavať odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami alebo odpadové oleje s inými druhmi odpadov; ustanovenie v § 40 ods. 2 nie je týmto dotknuté.“.
Ú
Č 21 O2
2. Na účely separovaného zberu odpadových olejov a ich správneho spracovania môžu členské štáty podľa svojich vnútroštátnych podmienok uplatňovať dodatočné opatrenia ako napr. technické požiadavky, zodpovednosť výrobcu, ekonomické nástroje alebo dobrovoľné dohody.
D
Ú
Č 21 O3
3. Ak odpadové oleje podľa vnútroštátnych právnych predpisov podliehajú požiadavkám na regeneráciu, členské štáty môžu stanoviť, že ak je to technicky uskutočniteľné, takéto odpadové oleje sa musia regenerovať, a ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 nariadenia (ES) č. 013/2006, obmedziť cezhraničné zásielky
N
1
§ 42 O2
V § 42 odsek 2 znie:
„(2) Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré takéto oleje obsahujú.“
Ú
24
odpadových olejov zo svojho územia do spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadu, aby sa uprednostnila regenerácia odpadových olejov.
Č 22
Biologický odpad
Členské štáty, ak je to vhodné, v súlade s článkami 4 a 13 prijmú opatrenia, aby podporili:
a) separovaný zber biologického odpadu s cieľom vykonávať kompostovanie a digesciu biologického odpadu;
b) spracovanie biologického odpadu takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia;
c) použitie environmentálne bezpečných materiálov vytvorených z biologického odpadu.
Komisia posúdi nakladanie s biologickým odpadom, aby v prípade potreby predložila návrh. Posúdenie preverí príležitosti stanovenia minimálnych požiadaviek pre riadenie biologického odpadu a kvalitatívne kritéria na vykonávanie kompostovania a digescie biologického odpadu s cieľom zaručiť vysokú
úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
N
1
§ 39 O7 - 20
V § 39 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa kuchyne48f) je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(9) Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len "elektroodpad") z domácností 54a ods. 4) a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
(10) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského
Ú
25
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce ( § 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 6. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
(11) Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) oprávnená požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
(12) Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
(13) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona 49) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(14) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych
26
odpadov, ktorých sa tento zber týka,
a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 5 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa nedohodnú, rozhodne obec.
(15) Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(16) Obec je bez toho, aby bola dotknutá povinnosť obce podľa odseku 5 písm. b) povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
a) papier, plasty, kovy, sklo,
b) biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.“.
(17) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonáva