1
TABUĽKA ZHODY
s právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009.
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zhoda
Poznámky
Č6 03
3. Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, energetické zhodnocovanie, ak sa uprednostňuje pred materiálovou recykláciou z environmentálnych a nákladovo-príjmových dôvodov. Toto sa môže uskutočniť zvážením dostatočnej hranice medzi národnými cieľmi recyklácie a zhodnotenia..
N
1
Čl. II
Bod 2
§ 7 O13
§ 21 Pf
V § 7 odsek 1 znie:
4. § 7 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Pri ustanovení záväzných limitov 21 písm. f)] sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou.
5. V § 21 písm. f) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„pri ustanovení záväzných limitov sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou,“.
Ú
Č6 04
4. Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom
a) zlepšením trhových podmienok pre takéto materiály;
b)preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov.
D
n.a
2
Č 9 O 2 P a)
Odo dňa uvedeného v článku 22 (1) členské štáty dosiahnu u obalov zhodu so všetkými základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici vrátane prílohy č. II a to:
s relevantnými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty uverejňujú referenčné čísla národných noriem, ktorými prevzali tieto harmonizované normy;
N
1
Čl. II
Bod 1
§4 O10
Poznámka
pod čiarou 3a
V § 4 ods. 10 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami3a).“.
3a) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
Ú
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 92/64/ES
Por. č.
Názov predpisu
1.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov