Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
A) je upravená v práve Európskej únie:
- primárnom:
- v Hlave XX Životné prostredie Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
-sekundárnom (do Lisabonskej zmluvy):
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13) v platnom znení.
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. L 300, 14.11.2009) v platnom znení.
-sekundárnom (po Lisabonskej zmluve):
a) legislatívne:
1. Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2011),
2. Smernica Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritériá skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011).
b) nelegislatívne:
B) obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- vec C-358/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 8. júla 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue
- vec C-188/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. júna 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation Francúzsko) Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd
- vec C-129/96 Inter –Environnement Wallonie ASBL
- trestná vec C-457/02 Antonio Niselli
- vec C-9/00 Palin Granit Oy
- vec C-419/97 ARCO Chemie Nederlande LtD
- vec C-263/05 Európska komisia proti Talianskej republike
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich
- lehota na prebratie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc do 12.12.2010
- lehota na prebratie Smernica Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad je do 15. marca 2013
- lehota na prebratie Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov je nadobudnutím účinnosti Zmluvy o pristúpení SR k Európskej únii.
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012 – október 2012
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy:
- Ad článok 35 a 36 Zmluvy o fungovaní EÚ: odôvodnené stanovisko - Porušenie č.
2009/4548 Európskej komisie K(2011) 6702 zo dňa 29.09.2011 23 ods. 4 zákona
o odpadoch),
- Ad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. L 312/3, 22.11.2008): - Slovenská republika
čelí žalobe pre netranspozíciu smernice
- Ad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov Slovenskej republike (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13): odôvodnené stanovisko - Porušenie č. 2010/2150 Európskej komisie C(2012) 1682 zo
dňa 22.03.2012 (nevyhovujúca transpozícia čl. 6 ods. 3 a 4, čl. 9 ods. 2 písm. a)
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté, spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc a Smernica Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad - zatiaľ neprevzaté
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov nevyhovujúco prevzatá do nasledovných právnych predpisov: zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky