1
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
2
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2012
2013
2014
2015
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
-
-
-
-
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
-
-
-
-
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2012
2013
2014
2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy
(- príjmy,+ výdavky)
0
0
0
0
3
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona priamo súvisí s povinnosťou transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica“) do slovenského právneho poriadku. Vzhľadom na transpozíciu rámcovej smernice sa do slovenského právneho poriadku zavádzajú nové inštitúty stav konca odpadu a vedľajší produkt, ktoré majú prispieť k zníženiu množstva odpadu, nové pojmy, program predchádzania vzniku odpadu a mení sa hierarchia odpadového hospodárstva a obsah programov odpadového hospodárstva.
Návrhom zákona sa zároveň odstraňuje nevyhovujúca transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov. V tomto bode sa nepredpokladá žiaden vplyv.
Návrhom zákona sa nezvyšujú poplatky, nedochádza k zvýšeniu sankcií ani k spoplatneniu napr. registračnej povinnosti. Nenavrhuje sa ani zvýšenie počtu zamestnancov.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
4
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2012
2013
2014
2015
Indikátor ABC
-
-
-
-
Indikátor KLM
-
-
-
-
Indikátor XYZ
-
-
-
-
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
5
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2012
2013
2014
2015
poznámka
Daňové príjmy (100)1
-
-
-
-
Nedaňové príjmy (200)1
Administratívne poplatky (221)
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223)
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
Granty a transfery (300)1
-
-
-
-
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
-
-
-
-
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
-
-
-
-
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-
-
-
-
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2012
2013
2014
2015
poznámka
Bežné výdavky (600)
z toho:
Územná samospráva
0
0
0
0
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) spolu
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
z toho:
Územná samospráva
0
0
0
0
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
6
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
z toho výdavky na ŠR
0
0
0
0
Bežné výdavky (600)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
7
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2012
2013
2014
2015
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho:
MŽP SR 07601
0
-
0
-
0
-
0
-
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
-
-
-
-
z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
Osobné výdavky celkom (v eurách)
-
-
-
-
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-
-
-
-
z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-
-
-
-
z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
8
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Predkladaný návrh zákona ovplyvní podnikateľské subjekty, ktoré majú postavenie pôvodcu odpadu a v závislosti od postoja podnikateľských subjektov môže mať vplyv aj na subjekty, ktoré vykonávajú zhodnocovanie odpadu resp. na vybraných výrobcov, kde pri výrobe primárneho výrobku vzniká aj vedľajší produkt, ktorý môže mať postavenie odpadu alebo aj nie.
Pokiaľ ide o počet podnikateľských subjektov, vzhľadom na premenlivosť ich počtu (vznik nových, zánik existujúcich) nie je možné ich presné vyčíslenie, zároveň však vplyvy na podnikateľov aj v tej istej oblasti nemusia byť rovnaké.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Z povinnosti obcí zaviesť a vykonávať triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady počnúc účinnosťou zákona vyňaté biologicky rozložiteľné komunálne odpady, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, t. j. na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. Výdavky podnikateľov na zabezpečenie tejto povinnosti uvedené v tabuľke.
Zavedenie nových súhlasov (o tom, že ide o vedľajší produkt, súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie a súhlas na prevádzku úložiska kovovej ortuti) bude pre subjekty, ktoré chcú danú činnosť vykonávať predstavovať náklady, a to minimálne administratívne a v budúcnosti, v prípade ich spoplatnenia, aj náklad vo výške správneho poplatku. Pre subjekty, ktoré budú chcieť prevádzkovať úložisko kovovej ortuti bude nákladom aj povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu ako v prípade skládok odpadu. Je však potrebné uviesť, že v Slovenskej republike zatiaľ žiadne úložisko kovovej ortuti zriadené nie je.
Prínosom je zvýšenie hranice produkcie množstva
9
odpadu, po prekročení ktorej vzniká povinnosť vypracovať program pôvodcu. Uvedené predstavuje zníženie administratívnej záťaže ale aj ušetrenie nákladov na vypracovanie týchto programov.
Ako prínos je možné hodnotiť aj prevzatie inštitútov vedľajší produkt a stav konca odpadu. V prípade vedľajšieho produktu môže výrobcovi popri výrobe primárneho výrobku vznikať vedľajší produkt a nie odpad, a teda po splnení zákonných podmienok môže u neho vznikať vedľajší produkt a nie odpad.
Pre časť podnikateľských subjektov môže byť prínosom aj zrušenie ustanovenia o obmedzení prepravy/vývozu nebezpečného odpadu na zhodnotenie, uvedené však môže byť druhou časťou subjektov hodnotené ako negatívum, keďže to môže pre nich znamenať pokles dodávok.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
U časti podnikateľských subjektov, ktorá bude žiadať o vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré dopĺňa návrh zákona do platného zákona o odpadoch do úvahy prichádzajú administratívne náklady súvisiace s podaním žiadosti.
Vzhľadom na určenie, že súhlasy sa udeľujú najdlhšie na päť rokov, do úvahy prichádzajú administratívne náklady pri podaní žiadosti o predĺženie doby platnosti súhlasu. Výška správneho poplatku, pri spoplatnených súhlasoch, je tri eurá.
Povinnosť podať oznámenie podľa § 24 pre toho, kto vykonáva cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do SR... (podľa novelizačného bodu č. 49
Do 31.12.2011 mali všetky subjekty povinnosť podávať oznámenie pred vykonaním cezhraničnej prepravy odpadu z iného členského štátu do SR, ak dovážali odpad za účelom jeho zhodnotenia. Podľa našich štatistík doteraz žiadna spoločnosť (máme na Slovensku dve – spaľovňa Košice a spaľovňa Bratislava, ktoré spaľujú odpad zaradený do žltého zoznamu a nie do zeleného zoznamu) nedoviezla odpad uvedený v zelenom zozname za účelom zhodnotenia činnosťou R1 v spaľovniach zmesových komunálnych odpadov. Novela zákona taktiež určuje vzorec na výpočet energetickej účinnosti spaľovní komunálnych odpadov, pričom predpokladáme, že ani
10
jedna spaľovňa nebude spĺňať energetickú účinnosť pre udelenie kódu R1. Z doterajších skúsenosti nepredpokladáme dovoz odpadu zo zeleného zoznamu do SR za účelom zhodnotenia činnosťou R1 (R1- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom) v spaľovniach zmesových komunálnych odpadov.
Pri dovoze odpadov zo zeleného zoznamu do SR za účelom zhodnotenia okrem zhodnotenia v spaľovniach komunálnych odpadov sa nebude vyžadovať oznámenie, preto očakávaný vplyv na PP je 0 eur.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zásadné dôsledky sa nepredpokladajú, vzhľadom na nové inštitúty a nové súhlasy si niektoré subjekty budú môcť požiadať o udelenie súhlasu a zároveň by sa mala odstrániť prekážka prepravy nebezpečného odpadu za účelom zhodnotenia do iných členských štátov.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií.
Zavádzajú sa nové možnosti pri nakladaní s odpadom resp. možnosti zníženia jeho množstva, ale významné spoločensko-ekonomické dôsledky sa neočakávajú.
Tabuľka k bodu 3.2
Výdavky podnikateľov na zabezpečenie povinnosti zaviesť a zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpady, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
Jednorazové obstarávacie náklady na odpadkové koše a vaky
reštaurácie
školské a iné jedálne
spolu
počet prevádzkovateľov kuchyne (ks)
4000
2000
6000
priemerná cena za odpadkový kôš (€)
45
45
45
11
priemerná cena za odpadkový vak (€)
1
1
1
celkové náklady na obstaranie odpadkových košov a vakov (€)
136 000,00
68 000,00
204 000,00
priemerné náklady na obstaranie odpadkového koša alebo vaku na 1 podnikateľa (€)
34,00
34,00
34,00
Náklady na zhodnocovanie za rok
množstvo vyprodukovaného BRO odpadu (t)
1612,76
priemerné náklady na spracovanie 1t odpadu (€/t)
18
celkové náklady na spracovanie ročne vyprodukovaného BRO odpadu (€)
29 029,68
priemerné náklady na spracovanie vyprodukovaného ročného BRO odpadu na 1 podnikateľa (€)
4,84
Náklady na manipuláciu a prepravu (zber) za rok
priemerná cena za jeden zber (€/1 zber)
2
2
2
priemerný počet zberov
3
2
2,67
náklady na pravidelný zber vyprodukovaného BRO odpadu na 1 prevádzkovateľa kuchyne za týždeň (€)
6
4
5,33
celkové náklady na zber ročne vyprodukovaného BRO odpadu (€)
1 248 000
416 000
1 664 000
priemerné náklady na zber vyprodukovaného ročného BRO odpadu na 1 podnikateľa (€)
312
208
277,33
12
Vplyvy na životné prostredie
Životné prostredie
5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?
Materiál má prispieť k zvýšeniu množstva zhodnocovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zavedenie programu predchádzania vzniku odpadu môže prispieť k zníženiu množstva odpadu, a to ustanovením napr. opatrení ako vzniku odpadu predchádzať, zároveň inštitút vedľajšieho produktu a stavu konca odpadu môžu znížiť množstvo odpadu resp. umožniť preklasifikovanie odpadu na výrobok a nahradiť tak primárne suroviny vo výrobnom procese. Zavedením prípravy na opätovné použitie sa zároveň predĺži životný cyklus výrobku.
Ako prínos pre životné prostredie je možné chápať aj určenie najdlhšej doby na akú je možné súhlas udeliť, t. j. na päť rokov resp. na tri pri nebezpečnom odpade na rozdiel od udeľovania súhlasov na neprimerane dlhú dobu ako napr. na 10 či 15 rokov, a tak pri predlžovaní ich platnosti možnosť častejšie zhodnotiť jednak doterajší výkon činnosti subjektu ako aj zohľadniť zmenu v technologickom vývoji napr. šetrnejšie metódy a činnosti spracovania vo vzťahu k životnému prostrediu.
5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?
Vplyv na chránené územia sa nepredpokladá.
5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
Nepredpokladá sa.