Príloha
k
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(Návrh)
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ... 2012,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie
§ 369 ods.
2, § 369a a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. .../2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Omeškanie s plnením peňažného záväzku
(k § 369 ods. 2 a § 369a)
(1) Pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, je výška úrokov z omeškania o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky1) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.
(2) Ak sa počas trvania omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky1) platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.
§ 2
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
(k § 369c ods. 1)
(1) Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo orgánom verejnej moci a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti je určená v sume 40 eur.
(2) Trvanie omeškania dlžníka a jeho konečná dĺžka nemá vplyv na výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.
§ 3
Prechodné ustanovenia
(1) Ak došlo k omeškaniu pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva v znení účinnom k 31. januáru 2013.2)
(2) Nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vzniká po prvý raz v prípade, ak došlo k omeškaniu s plnením peňažného záväzku podľa zákona3), ktorý bol uzatvorený najskôr 1. februára 2013.
§ 4
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Príloha k nariadeniu č. .../2012 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie) (Ú. v. L 48, 23.2.2011).
1) § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2010 Z. z.
3) § 261 Obchodného zákonníka.