Strana 1 z 23
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, CELEX 32011L0007 (ďalej len „smernica“)
1. Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov; ďalej len „OBZ“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
2. Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; ďalej len „OZ“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
3. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2012 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (ďalej len „NOBZ“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
5. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOCV“)
(gestor: Úrad vlády Slovenskej republiky)
6. Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „GZ“)
(gestor : Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska)
7. Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Z. z. v znení neskorších predpisoch; ďalej len „OSP“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
8. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „EP“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Strana 2 z 23
Č: 1
O: 1
Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Cieľom tejto smernice je boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a tým podporiť konkurencieschopnosť podnikov a najmä MSP.
n.a.
n.a.
Č: 1
O: 2
Táto smernica sa vzťahuje na všetky platby uskutočnené ako odplata za obchodné transakcie.
N
1
§:261
O:1
(1) Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.
U
Č: 1
O: 3
Členské štáty môžu vylúčiť dlhy, ktoré predmetom insolvenčného konania začatého proti dlžníkovi vrátane konania zameraného na reštrukturalizáciu dlhov.
D
3
3
§:28
O:6
§: 121
O: 1
V: 3
(6) Doručenie prihlášky na súd pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Doručenie prihlášky na súd pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
U
Č: 2
O: 1
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „obchodné transakcie“ transakcie medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci, ktoré vedú k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu;
N
1,9
§:261
O:1 až 4
(1)Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.
(2) Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.
(3) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je:
a) štátny orgán,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4,
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva uvedených
U
Strana 3 z 23
1
§:262
v písmenách a) až d).
(4) Právnická osoba podľa odseku 3 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná subjektom verejného práva podľa odseku 3 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná subjektom verejného práva podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo
c) subjekt verejného právapodľa odseku 3 písm. a) d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
(5) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva aj štátne organizácie, ktoré nie podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých obsahu vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb, a to aj keď nespĺňajú podmienky podľa odseku 3 a 4.
Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto zákonom.
U
Č: 2
O: 2
2. „orgán verejnej moci“ je akýkoľvek verejný obstarávateľ, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES a v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES bez ohľadu na predmet alebo hodnotu zmluvy;
N
1,9
§:261
O:3,4
(3) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je:
a) štátny orgán,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4,
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva uvedených v písmenách a) až d).
(4) Právnická osoba podľa odseku 3 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná subjektom verejného práva podľa odseku 3 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná subjektom verejného práva podľa
U
Strana 4 z 23
odseku 3 písm. a) až d) alebo
c) subjekt verejného práva podľa odseku 3 písm. a) d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Č: 2
O: 3
3. „podnik“ je akákoľvek organizácia iná ako orgán verejnej moci, konajúca v rámci svojej nezávislej hospodárskej alebo odbornej činnosti, a to aj vtedy, ak je táto činnosť vykonávaná len jednou osobou;
N
1
§:2
O: 2
(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
U
Č: 2
O: 4
4. „oneskorená platba“ je platba, ktorá neprebehne v rámci zmluvnej alebo zákonnej lehoty splatnosti a pri ktorej splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 alebo v článku 4 ods. 1;
N
1,9
§:365
O: 1až 4
(1) Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
(2) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
(3) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak sa po plnení veriteľa uskutočniť jeho prehliadka za účelom zistenia, či veriteľ plnil riadne. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
(4) Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.
U
Právna úprava obchodného záväzkového práva vychádza zo zásady korelatívnosti záväzkov, i keď nepojednáva priamo o pojme „omeškaná platba“, jej litera dostatočne vystihuje obsah a zmysel predmetnej normy smernice.
Strana 5 z 23
Č: 2
O: 5
5. „úrok z omeškania“ je zákonný úrok z omeškania alebo úrok, ktorého sadzba bola dohodnutá medzi podnikmi podľa článku 7;
N
1,9
§:369
O:1 a 2
(1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia.
(2) Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe určenej nariadením vlády Slovenskej republiky.
U
Č: 2
O: 6
6. „zákonný úrok z omeškania“ je jednoduchý úrok z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá súčtu referenčnej sadzby a najmenej ôsmim percentuálnym bodom;
N
1,9
4
§:369
O:2
§: 1
O: 1 a 2
Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe určenej nariadením vlády Slovenskej republiky.
(1) Pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, je výška úrokov z omeškania o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.
(2) Ak sa počas trvania omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.
U
U
U
Č: 2
O: 7
7. „referenčná sadzba“ je jedna z týchto sadzieb:
a) pre členský štát, ktorého menou je euro:
N
4
§:1
O:1
Pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho
U
Strana 6 z 23
i) buď úroková sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej posledné hlavné refinančné operácie, alebo
ii) hraničná úroková sadzba vyplývajúca z postupu ponuky s variabilnou sadzbou pre posledné hlavné refinančné operácie Európskej centrálnej banky;
b) pre členský štát, ktorého menou nie je euro, rovnocenná sadzba stanovená jeho národnou centrálnou bankou;
6
§:17
O: 1
podnikateľskej činnosti, je výška úrokov z omeškania o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používa pojem "základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska", "diskontná sadzba Národnej banky Slovenska", "diskontná úroková sadzba" alebo "diskontná sadzba Štátnej banky česko-slovenskej", odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky,45) ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Takáto zmena základnej úrokovej sadzby pri prechode na euro nemá vplyv na dokončenie úročenia podľa pôvodnej výšky úrokovej sadzby počas úrokového obdobia, ktoré začalo plynúť predo dňom zavedenia eura a ktoré uplynie po zavedení eura, ani nemá vplyv na úročenie po zavedení eura, pre ktoré je rozhodujúca výška úrokovej sadzby z obdobia predo dňom zavedenia eura, a tiež nemá podľa osobitných predpisov16) vplyv ani na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
U
Č: 2
O: 8
8. „splatná suma“ je istina, ktorá mala byť zaplatená v zmluvnej alebo zákonnej lehote splatnosti vrátane uplatniteľných daní, ciel, poplatkov alebo odvodov uvedených na faktúre alebo v rovnocennej výzve na zaplatenie;
N
2
§:488
Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.
U
Právna úprava záväzkového práva vychádza zo zásady korelatívnosti záväzkov, i keď nepojednáva priamo o pojme „splatná suma“, jej litera dostatočne vystihuje obsah a zmysel predmetnej normy smernice.
V súvislosti s pojmom „splatná suma“ je možné hovoriť len vo vzťahu k tým záväzok, pri ktorých povinnosť dlžníka spočíva v záväzku na plnenie v peniazoch (pozri. ustanovenia ku kúpnej zmluve, pričom ďalej môže ísť aj o záväzky z
Strana 7 z 23
nepomenovaných zmlúv podľa § 269 ods. OBZ, ktorých predmetom je (okrem iného) záväzok dlžníka na plnenie v peniazoch).
Č: 2
O: 9
9. „výhrada vlastníctva“ je zmluvné dojednanie, podľa ktorého predávajúcemu zostáva zachované vlastnícke právo k dotknutému tovaru do úplného zaplatenia ceny;
N
1
§:445
Strany si môžu písomne dohodnúť, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru neskôr, než je ustanovené v § 443. Ak z obsahu tejto výhrady vlastníckeho práva nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že kupujúci nadobudnúť vlastnícke právo úplným zaplatením kúpnej ceny.
U
Č: 2
O: 10
10. „exekučný titul“ je akékoľvek rozhodnutie, rozsudok alebo platobný rozkaz vydaný súdom alebo iným príslušným orgánom vrátane tých, ktoré predbežne vykonateľné, či na jednorazovú platbu, alebo na platenie v splátkach, ktoré umožňuje veriteľovi uplatniť svoj nárok voči dlžníkovi prostredníctvom prostriedkov núteného výkonu.
N
7
8
§:251
O:1
§:41
O:1 a 2
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.
(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade
a) rozhodnutí orgánov Európskej únie,4e)
b) rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,4ea)
c) notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
d) vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
e) osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
f) vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
g) platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,
h) vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
i) iných vykonateľných rozhodnutí a schválených
U
U
Strana 8 z 23
zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,
j) dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.4eaa)
Č: 3
O: 1
Článok 3
Transakcie medzi podnikmi
1. Členské štáty zabezpečia, aby v obchodných transakciách medzi podnikmi mal veriteľ bez potreby upozornenia nárok na úrok z omeškania, ak sú splnené tieto podmienky:
a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zákonné povinnosti a
N
1,9
1,9
1,9
§: 365
§: 369
O: 1
§: 365
(1) Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
(2) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
(3) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak sa po plnení veriteľa uskutočniť jeho prehliadka za účelom zistenia, či veriteľ plnil riadne.
Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
(4) Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.
Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia.
(4) Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže
U
U
U
Strana 9 z 23
1
2
O: 4
§: 370
§: 523
plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.
Veriteľ je v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.
Za čas veriteľovho omeškania nie je dlžník povinný platiť úroky.
U
U
b) veriteľ nedostal splatnú sumu včas, s výnimkou prípadu, keď dlžník nie je zodpovedný za omeškanie.
N
1,9
1
2
§: 365
O: 1
§: 365
V: 2
§: 523
(1) Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.
Za čas veriteľovho omeškania nie je dlžník povinný platiť úroky.
U
U
U
Č: 3
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby uplatniteľná referenčná sadzba:
a) za prvý polrok príslušného roku zodpovedala sadzbe platnej 1. januára daného roku;
b) za druhý polrok príslušného roku zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného roku.
N
4
§: 1
O: 2
Ak sa počas trvania omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych
bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.
U
Č: 3
O: 3
P: a)
3. Ak splnené podmienky stanovené v odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby:
a) mal veriteľ nárok na úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti alebo po uplynutí lehoty splatnosti stanovených v zmluve;
N
1
§: 340
O:1
(1) Dlžník je povinný záväzok splniť v čase určenom v zmluve.
U
Č: 3
O: 3
b) v prípade, že dátum splatnosti alebo lehota splatnosti nie je stanovená v
N
1,9
§: 365
O: 2
Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30
U
Strana 10 z 23
P: b)
B: i)
zmluve, veriteľ mal nárok na úrok z omeškania po uplynutí ktorejkoľvek z týchto lehôt:
i) 30 kalendárnych dní po doručení faktúry alebo rovnocennej výzvy na úhradu dlžníkovi;
dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
Č: 3
O: 3
P: b)
B: ii)
ii) v prípade, že dátum doručenia faktúry alebo rovnocennej výzvy na úhradu je neurčitý, 30 kalendárnych dní po dátume prijatia tovaru alebo poskytnutia služby;
N
1,9
§: 365
O: 2
Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
Č: 3
O: 3
P: b)
B: iii)
iii) v prípade, že dlžník obdrží faktúru alebo rovnocennú výzvu na úhradu skôr ako tovar alebo službu, 30 kalendárnych dní po prijatí tovaru alebo poskytnutí služby;
N
1,9
§: 365
O: 2
Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
Č: 3
O: 3
P: b)
B: iv)
iv) v prípade, že postup prevzatia alebo overovania, ktorým sa stanoviť zhoda tovaru alebo služieb so zmluvou, je určený zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník obdrží faktúru alebo rovnocennú výzvu na úhradu skôr alebo v deň, keď sa takéto prevzatie alebo overovanie uskutoční, 30 kalendárnych dní po tomto dni.
N
1,9
§: 365
O: 3
Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak sa po plnení veriteľa uskutočniť jeho prehliadka za účelom zistenia, či veriteľ plnil riadne. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
Č: 3
O: 4
4. Ak je určený postup prevzatia alebo overovania, ktorým sa stanoviť zhoda
N
1,9
§:340a
O:3
Dohoda o dlhšej lehote prehliadky podľa odseku 2 ako 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k poskytnutiu
U
Strana 11 z 23
tovaru alebo služieb so zmluvou, členské štáty zabezpečia, aby maximálne trvanie tohto postupu nepresahovalo 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia tovaru alebo poskytnutia služby, pokiaľ nie je v zmluve výslovne dojednané inak, a za predpokladu, že to nie je značne nevýhodné pre veriteľa v zmysle článku 7.
plnenia veriteľom je platná, len ak nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d.
Č: 3
O: 5
5. Členské štáty zabezpečia, aby lehota splatnosti stanovená v zmluve nepresahovala 60 kalendárnych dní, pokiaľ nie je v zmluve výslovne dojednané inak, a za predpokladu, že to nie je značne nevýhodné pre veriteľa v zmysle článku 7.
N
1,9
§: 340a
O: 1
Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len „doklad“) alebo 60 dní odo dňa kedy veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. To neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d.
U
Č: 4
O: 1
Článok 4
Transakcie medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci
1. Členské štáty zabezpečia, aby v obchodných transakciách, kde je dlžník orgánom verejnej moci, mal veriteľ po uplynutí lehoty stanovenej v odsekoch 3, 4 alebo 6 nárok na zákonný úrok z omeškania bez potreby upozornenia, ak sú splnené tieto podmienky:
a) veriteľ splnil svoje zmluvné a zákonné povinnosti a
b) veriteľ nedostal splatnú sumu včas, s výnimkou prípadu, keď dlžník nie je zodpovedný za omeškanie.
N
1,9
1,9
1,9
1
§: 261
O: 2
§: 369a
§:365
O: 1
§:370
Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.
Dlžník, ktorým je subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, ktorý je v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania najmenej v sadzbe podľa § 369 ods. 2.
Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
Veriteľ je v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.
U
U
U
U
Strana 12 z 23
Č: 4
O:2
2. Členské štáty zabezpečia, aby uplatniteľná referenčná sadzba:
a) za prvý polrok príslušného roku zodpovedala sadzbe platnej 1. januára daného roku;
b) za druhý polrok príslušného roku zodpovedala sadzbe platnej 1. júla daného roku.
N
4
§: 1
O:2
Ak sa počas trvania omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky1) platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.
U
Č: 4
O: 3
P: a)
B: i)
3. Členské štáty zabezpečia, aby v obchodných transakciách, kde je dlžník orgánom verejnej moci:
a) lehota splatnosti nepresahovala žiadnu z týchto lehôt:
i) 30 kalendárnych dní po dátume doručenia faktúry alebo rovnocennej výzvy na úhradu dlžníkovi;
N
1,9
1,9
§: 340b
O:1
V: 1
§: 365
O: 2
Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
(2) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
U
Č: 4
O: 3
P: a)
B: ii)
ii) v prípade, že dátum doručenia faktúry alebo rovnocennej výzvy na úhradu je neurčitý, 30 kalendárnych dní po dátume prijatia tovaru alebo poskytnutia služby;
N
1,9
§:340b
O:1
Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo
U
Strana 13 z 23
1,9
§: 365
O: 2
záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(2) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
Č: 4
O: 3
P: a)
B: iii)
iii) v prípade, že dlžník obdrží faktúru alebo rovnocennú výzvu na úhradu skôr ako tovar alebo službu, 30 kalendárnych dní po dátume prijatia tovaru alebo poskytnutia služby;
N
1,9
1,9
§:340b
O:1
§: 365
O:2
Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(2) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, je dlžník v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
U
Strana 14 z 23
Č: 4
O: 3
P: a)
B: iv)
iv) v prípade, že postup prevzatia alebo overovania, ktorým sa stanoviť zhoda tovaru alebo služby so zmluvou, je určený zákonom alebo zmluvou, a ak dlžník obdrží faktúru alebo rovnocennú výzvu na úhradu skôr alebo v deň, keď sa takéto prevzatie alebo overovanie uskutoční, 30 kalendárnych dní po tomto dni;
N
1,9
1,9
§:340b
O:3
§: 365
O: 3
(3) Ak sa po plnení veriteľa uskutočniť prehliadka plnenia za účelom zistenia či veriteľ plnil riadne, je subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný plniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa skončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie, ibaže sa strany výslovne dohodli na dlhšej lehote splatnosti, toto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
(3) Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak sa po plnení veriteľa uskutočniť jeho prehliadka za účelom zistenia, či veriteľ plnil riadne. Dlžník je v omeškaní, a to do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
U
U
Č: 4
O: 3
P: b)
b) dátum doručenia faktúry nebol predmetom zmluvnej dohody medzi dlžníkom a veriteľom.
N
1,9
§: 340b
O: 2
Dohoda o dátume doručenia dokladu podľa odseku 1 nie je prípustná.
U
Č: 4
O: 4
P: a)
4. Členské štáty môžu predĺžiť lehoty uvedené v odseku 3 písm. a) najviac na 60 kalendárnych dní pre:
a) každý orgán verejnej moci, ktorý vykonáva hospodárske činnosti priemyselného alebo obchodného charakteru tým, že na trhu ponúka tovar alebo služby, a ktorý ako verejnoprávny podnik podlieha požiadavkám transparentnosti stanoveným v smernici Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch ( 1 );
D
n.a.
Č: 4
O: 4
b) verejnoprávne subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť, ktoré náležite
D
1,9
§:340b
O:5
(5) Dlžník, ktorý je subjektom verejného práva a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
U
Strana 15 z 23
P: b)
uznané na tento účel.
podľa osobitného zákona si môže