DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
v primárnom
- článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie) (Ú. v. L 48, 23.2.2011);
2.nelegislatívne akty
v sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-235/03 QDQ Media SA proti Alejandro Omedas Lecha [rok publikácie 2005];
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-306/06 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln – Nemecko, Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG) [rok publikácie 2008];
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-265/07 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Roma Taliansko, Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C) [rok publikácie 2008];
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-172/08 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal podal Commissione tributaria provinciale di Roma Taliansko, Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio) [rok publikácie 2010];
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia – do 16. marca 2013
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov do 30. novembra 2012 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 604 z 14. septembra 2011)
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – nebolo začaté konanie
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia smernica transponovaná predmetným návrhom zákona v plnom rozsahu
5. Stupeň zlučiteľnosti
Úplný
6. Gestor
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky