DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: nevyžaduje sa v zmysle čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky1
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Predkladateľ považuje za potrebné uviesť, že neutrálne hodnotenie vplyvu navrhovanej právnej úpravy vychádza zo základnej premisy, a to, že vplyv nevzniká pokiaľ si povinnostné subjekty (v zmysle vymedzenia vecnej a osobnej pôsobnosti tretej časti Obchodného zákonníka) budú plniť svoje povinnosti riadne a včas. Opačný prístup pri spracovaní doložky vplyvov by vyžadoval, aby rezort spravodlivosti disponoval štatistickými údajmi o počte a hodnote záväzkových vzťahov, ktoré sa (počas sledovaného obdobia pravdepodobne na ročnej báze) uzatvoria v Slovenskej republike a zároveň sa spravujú režimom Obchodného zákonníka a o počte takých prípadov obchodných záväzkových vzťahov, v ktorých dôjde k omeškaniu. Naviac nevyhnutný by bol aj údaj o tom, v koľkých takýchto prípadoch ide o záväzkový vzťah, ktorý uzatvára s podnikateľom štát, samosprávna územná jednotka alebo právnická osoba zriadená zákonom ako verejnoprávna inštitúcia, ak sa záväzok týka zabezpečovania verejných potrieb alebo ich vlastnej prevádzky, ako aj o vzťah, ktorý s podnikateľom uzatvára štátna organizácia, ktorá nie je podnikateľom, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých obsahu vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb. Nakoľko sa takéto štatistiky v Slovenskej republike nevedú (a aj keby sa
1 Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 13. októbra 2010 č. 693.
viedli, prípadné údaje by boli vždy len hrubým odhadom, nakoľko pre exaktné určenie by musel rezort spravodlivosti vedieť či v konkrétnych vzťahoch bol dlžník v omeškaní s celým peňažným plnením alebo len jeho časťou), ale najmä vzhľadom na základnú premisu, že „dodatočné“ náklady vzniknú len tým subjektom, ktoré si riadne a včas neplnia svoje zmluvné a zákonné povinnosti, vyhodnotil rezort spravodlivosti dopad novej právnej úpravy ako neutrálny.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov