z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č.
2
43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011, zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v pobočke zahraničnej banky“ a v ods. 2 a 3 sa za slovo „banke“ vkladajú slová „alebo v pobočke zahraničnej banky“.
2. V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „Slovenska,6a) ktorý je platný“ nahrádzajú slovami „Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma“.
3. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa vrátiť podľa odseku 1, 2 alebo odseku 4, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Poplatky platené kolkovými známkami príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
5. Za § 19g sa vkladá § 19ga, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.“.
3
6. V nadpise § 19h sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“ a v texte sa slová „30. septembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2014“ a slová „31. decembra 2012“ sa nahrádzajú slovami „31.decembra 2013“.
7. V prílohe Prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: „XXII. Ochrana utajovaných skutočností.......................................................271 a 272“.
8. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 2 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
„Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín
a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,
za každú aj začatú stranu ........................................................................................1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení,
knihy manželstiev, knihy úmrtí........................................................................................5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov
alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku............................................................................................... 1,50 eura
v cudzom jazyku ........................................................................................................3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom
v Slovenskej republike .......................................................................................9,50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných
povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike .........6,50 eura
f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných
povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike..............99,50 eura
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a) ............................3 eurá
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi
nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení
podľa písmena k).....................................................................................................6,50 eura
i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom
členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande
a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania.....................33 eur
j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych
povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania
mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky
k Európskej únii.........................................................................................................250 eur
k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu
zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia
Slovenskej republiky k Európskej únii......................................................................250 eur
l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku ............................................................................................... 5 eur
v cudzom jazyku ...................................................................................................... 8 eur
4
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.“.
9. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 3 prvom bode písm. a) sa slová „0,50 eura“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“, v písmene b) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“ a v písmene c) sa slová „6,50 eur“ nahrádzajú slovami „10 eur“.
10. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5 písm. g) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „66 eur“.
11. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 6 vkladá nová položka 6a, ktorá znie:
„Položka 6a
a) Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné
obstarávanie podľa osobitného predpisu10a)................................................................. 66 eur
b) Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených
Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a)................................ 66 eur
c) Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených
Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a).........................16,50 eura“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.“.
12. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 8 sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
13. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 10 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
„Položka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
5
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4......................................................................................8 eur
b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov...........................................................................................................8 eur
c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b).............................................................................................................3 eurá
d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely...........................15 eur
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného
katastrálneho územia...........................................................................................................3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia.............................................................................................17 eur
g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia.............................................................................................................7 eur
h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií..27 eur i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu.................................................7 eur
j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4.......8 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami - diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
6
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa písm. f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.“.
14. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 sa doterajší text oslobodenia označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.“.
15. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 časti splnomocnenie prvom bode sa slová „265,50 eura“ nahrádzajú slovami „266 eur“ a druhom bode slová „130 euro“ sa nahrádzajú slovami „133 eur“.
16. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 11 vkladá položka 11a, ktorá znie:
„Položka 11a
a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti.................................................................................33 eur
b) Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a).........................................10 eur“.
17. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 12 písm. b) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „za každý úkon“.
18. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 19 písm. c) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“.
19. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 20 písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „700 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, písmene b) druhom bode sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „150 eur“ a v písmenách c), d) a e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
20. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 21 písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „700 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „200 eur“, v písmene b) druhom bode sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „350 eur“ a v písmene c) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
21. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22 písm. a) a b) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.
22. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položky 28 a 29 znejú:
„Položka 28
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení
zariadenia civilnej ochrany...............................................................................................66 eur
7
Položka 29
a) Poskytnutie geodetických súradníc hraničných bodov a hraničných znakov,
za každý bod/znak...........................................................................................................2 eurá
b) Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k stavbe,
stavebnému, technickému a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti
štátnych hraníc ..........................................................................................................6,50 eurac) Vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného znaku
pre fyzickú osobu.......................................................................................................... 50 eur
pre právnickú osobu................................................................................................. 400 eur“.
23. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 písm. a) piatom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „65 eur“, v písmene a) šiestom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „33 eur“, v písmene b) piatom bode sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „65 eur“, v písmene c) piatom bode sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „25 eur“, v písmene d) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“, v písmene e) druhom bode sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „25 eur“, v písmene f) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“ a v písmene g) piatom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „35 eur“.
24. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 34 vkladá položka 34a, ktorá vrátane poznámky znie:
„ Položka 34a
a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb....................................................66 eurb) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb............................................10 eurc) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb..................................5 eur
d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb.....................................................33 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.“.
25. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) druhý bod znie:
„2. v územnom obvode obvodného úradu.......................................................................3 eurá“.
26. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
27. V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 písm. c) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“ a písm. d) sa slová „16,50 aura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.
28. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položky 39 vrátane oslobodenia a 40 znejú:
8
„Položka 39
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ................................................................... 200 eur
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ....................................... 100 eur
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
1. fyzická osoba ..........................................................................................................100 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ........................... 250 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.
Položka 40
a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára........... 50 eur
b) Registrácia poľovníckej organizácie ............................................................................ 66 eur
c) Zmena stanov poľovníckej organizácie ..................................................................16,50 eura
d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií ................................................... 3 eurá
e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ..............................................................................20 eur“.
29. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 41 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“.
30. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 42 sa slová „predpisov lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy“, slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“, slová „9,50 eura“ sa nahrádzajú slovami „40 eur“ a slová „16,50 eura“ sa nahrádzajú slovami „50 eur“.
31. V sadzobníku správnych poplatkov časť V. Stavebná správa znie:
„V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití
územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu............................................................................................... 6,50 eura
2. pre právnickú osobu...............................................................................................100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby................................... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
9
Poznámky
1.Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2.Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a)stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane ................................................................................33 eur
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru .................................20 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane ........................................................................750 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru .........................250 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane................................................... 23 eur
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru.........................................20 eur
c)na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1.rodinný dom ..........................................................................................................100 eur
2.bytový dom ...........................................................................................................750 eur
3.stavba na individuálnu rekreáciu ...........................................................................100 eur
d)na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť........................................................... 30 eur
e)na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .......................................................30 eur
f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
a na zmeny týchto stavieb pred dokončením................................................................ 20 eur
g)na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením
za každých začatých 100 m ..........................................................................................10 eur
h)ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu................................................................50 eur
i)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením
s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane........ 1000 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru .............................300 eur
j)na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie.............................................................. 50 eur
Oslobodenie
1.Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2.Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3.Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10
Poznámky
1.Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2.Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4.Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5.Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu............. 100 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ..................................................30 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích
prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení............................................10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia..................................................80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala
pôvodná dokumentácia stavby................................................................................... 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe................................30 eur
Oslobodenie
Od poplatku oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ........................................................................................................................trojnásobok
sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1.na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60.............................................. 30 eur
2.na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie
je povolené
pre fyzickú osobu............................................................................................ 16,50 eura
pre právnickú osobu............................................................................................. 200 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
11
do 15 m2 vrátane.......................................................................................... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane......................................................................... 200 eur
nad 40 m2.....................................................................................................430 eur
4.terénnych úprav................................................................................................. 16,50 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..........................................................................100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia....................................................... 20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a)stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane
pre fyzickú osobu .............................................................................................16,50 eura
pre právnickú osobu ............................................................................................... 50 eur
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu ...................................................................... .............................10 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane ........................................................................400 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ........................100 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
rekreačné domy a záhradkárske chaty),
1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane......................................................23 eur
2.ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane..................................................33 eur
3.ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane................................................ 66 eur
c)na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1.rodinný dom ............................................................................................................50 eur
2.bytový dom ............................................................................................................400 eur
3.stavba na individuálnu rekreáciu .............................................................................50 eur
d)na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu,
a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch
rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť........................... 15 eur
e)na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ...................................................... 15 eur
f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)...................................................15 eur
g)na líniové stavby za každých začatých 100 m ..............................................................10 eur
h)ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu ........................................................................................................... 30 eur
i)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ......... 500 eur
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ..................................150 eur
12
Oslobodenie
1.Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2.Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3.Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poznámky
1.Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
2.Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
4.Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5.Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur.
Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
vykonanie pamiatkového výskumu18a) .................................................................. 6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a).......................................... 9,50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky
do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a)............................................................. 9,50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky,
ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a)...................................................6,50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo
technického zariadenia na nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .............................................16,50 eura
Poznámka
Poplatky podľa písmen a) c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
13
32. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 63 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
„ Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu...............6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.“.
33. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 65 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
„Položka 65
a)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ................................................. 33 eur
b)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora
nad 80 kW do 86 kW...................................................................................................167 eur
nad 86 kW do 92 kW...................................................................................................217 eur
nad 92 kW do 98 kW...................................................................................................267 eur
nad 98 kW do 104 kW.................................................................................................327 eur
nad 104 kW do 110 kW...............................................................................................397 eur
nad 110 kW do 121 kW................................................................................................477 eur
nad 121 kW do 132 kW................................................................................................657 eur
nad 132 kW do 143 kW...............................................................................................787 eur
nad 143 kW do 154 kW................................................................................................957 eur
nad 154 kW do 165 kW.............................................................................................1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW.............................................................................................1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW.............................................................................................1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW.............................................................................................2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW.............................................................................................2 467 eur
nad 254 kW ..............................................................................................................2 997 eur
c)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.....................................................33 eur
14
d)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov...............................................................33 eur
e)Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov...............................33 eur
Oslobodenie
1.Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
2.Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto položky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.“.
34. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 66 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.
35. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 68 sa doterajší text splnomocnenia označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmen c), e) h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania žiadosti. Ak sa konanie zastavilo alebo žiadosť bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o žiadosti nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.“.
15
36. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 68a vrátane oslobodenia znie:
„Položka 68a
a)Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického
osvedčenia vozidla, vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia
osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu.............................................................6 eur
b)Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie
duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického
osvedčenia vozidla, o ktorý žiada....................................................................................6 eur
c)Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní
na výslovnú žiadosť poplatníka, vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časť I
na určenú adresu.............................................................................................................30 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.“.
37. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 70 vrátane poznámok znie:
„Položka 70
a)Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom
pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre
rýchlosť nad 160 km/h........................................................................................1 200 eur
b)Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla
s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo
osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h.............................................................. 300 eur
c)Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre
železničnú dráhu..........................................................................................................400 eur
d)Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového
vozidla pre železničnú dráhu ......................................................................................120 eur
e)Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla ......................................... 90 eur
f)Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové
dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy....................................... 400 eur
g)Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre
električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo
existujúce špeciálne dráhy ..........................................................................................120 eur
h)Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ................................................. 90 eur
i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy
počas chodu (jazdy) .................................................................................................... 30 eur
j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu podľa
písmen a) až h) ............................................................................................................. 20 eur
k)Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej
16
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a
dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh.................................. 200 eur
l)Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov..................................... 50 eur
m)Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov.................................... 50 eur
n)Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti
dráhových vozidiel na prevádzku.............................................................................. 200 eur
o)Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových
vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky................................... 200 eur
p)Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel............................... 200 eur
q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám zodpovedným
za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym
dielňam na údržbu nákladných vozňov...................................................................... 200 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len, ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.“.
38. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 71 písmená a) až d) znejú:
„a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného ......................................................................40 eur
2. prevádzkovaného ku dňu 1.10.1997 ..............................................................20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
lanovú dráhu ...............................................................................................................20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu ..............................................................50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla .......................................20 eur“.
39. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 73 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých
nebezpečných vecí ................................................................................................... 10 eur“.
40. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77 písm. a) prvom štvrtom bode sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“ a v písmene b) sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.
41. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a písm. a) sa slová „60 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.
42. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 77a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
17
„d) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie................................................................. 50 eur“.
43. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:
„Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.“.
44. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 77a vkladá položka 77b, ktorá vrátane poznámky znie:
„Položka 77b
Podanie žiadosti o
a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ................................... 100 eur
b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ................... 50 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.“.
45. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 78a písm. a) prvom a treťom bode sa slová „80 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.
46. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 79 vrátane splnomocnenia znie:
„Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
1.na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok..........110 eur
2.na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok...............85 eur
3.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu
autobusovú linku v obci..........................................................................................25 eur
4.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac
autobusových liniek v obci...................................................................................180 eur
b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a).......50 % podľa príslušnej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej
dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1.na jednu prepravu jedným vozidlom.....................................................................200 eur
2.na dve až päť prepráv jedným vozidlom...............................................................350 eur
3.na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom.............................................1 100 eur
d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu...................... 15 eur
e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú
nákladnú cestnú dopravu
1.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska,
do dátumu uvedenom na povolení........................................................................660 eur
2.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska,
do dátumu uvedenom na povolení....................................................................... 500 eur
3.do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska
a Talianska do dátumu uvedenom na povolení.....................................................330 eur
f) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi
18
na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
1.jednorazové (do cudzieho štátu a späť)...................................................................10 eur
2.jednorazové do tretieho štátu a späť.......................................................................20 eur
3.na opakovanú (kyvadlovú) dopravu....................................................................... 20 eur
g) Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej
dopravy22b) alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa
nákladnej cestnej dopravy22b) alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba)........30 eur
h) Vydanie licencie Spoločenstva22c)..................................................................................20 eur
i) Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo..................................3 eurá
j) Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu
podľa osobitného predpisu22d)........................................................................................10 eur
k) Vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej
príprave bezpečnostného poradcu22a)............................................................................ 30 eur
l) Vydanie osvedčenia vodiča22e)....................................................................................... 10 eur
m) Vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vo forme a
s obsahom podľa dohody ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej
preprave nebezpečných vecí)......................................................................................... 20 eur
n) Vykonanie skúšky vodiča taxislužby22bb).......................................................................50 eur
o) Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc).......................................................... 50 eur
p) Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej
alebo osobnej cestnej dopravy alebo koncesie na taxislužbu,
na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa cestnej dopravy.................................................... 10 eur
q) Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej
dopravy podľa písmena g) položky22bd)........................................................................ 10 eur
r) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy
alebo osobnej cestnej dopravy spôsobilosti v taxislužbe..............................................100 eur
s) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave
alebo v cestnej osobnej doprave, alebo v taxislužbe...................................................... 10 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 23 znejú:
22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
19
22bb) § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z.
22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.
22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.
22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.
23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.“.
47. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položky 80 85 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:
„Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava"),
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ............................................................................................................................
20 eur
od 300,1 do 350,0 ............................................................................................................
30 eur
od 350,1 do 400,0 ............................................................................................................
40 eur
od 400,1 do 500,0 ............................................................................................................
75 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..........................................................................
20 eur
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ............................................................................................................................
20 eur
od 400,1 do 450,0 .............................................................................................................
40 eur
od 450,1 do 500,0 .............................................................................................................
115 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ...........................................................................
20 eur
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidlaalebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ............................................................................................................................
20 eur
od 12,01 do 22,00 .............................................................................................................
115 eur
nad 22,01 ..........................................................................................................................
190 eur
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ...........................................................................
55 eur
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00 ............................................................................................................................
115 eur
od 20,01 do 30,00 .............................................................................................................
190 eur
od 30,01 do 50,00 .............................................................................................................
300 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 t ...............................................................................
75 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
20
od 3,01 do 5,00 .................................................................................................................
95 eur
od 5,01 do 10,00 ...............................................................................................................
150 eur
od 10,01 do 15,00 .............................................................................................................
270 eur
od 15,01 do 20,00 .............................................................................................................
380 eur
a za každých ďalších aj začatých 5 % ..............................................................................
190 eur
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava ..................................................................................................
190 eur
2. ostatné prípady .............................................................................................................
380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmupo vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1.neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu .................................................................................................
115 eur
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnostina jednu nápravu ...............................................................................................................
230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. .....................................................................
570 eur
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. .....................................................................
1150 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného
21
správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ............................................................................... 55 eur
22
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných
komunikácií ......................................................................................................................50 eur
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie25af)
a)diaľnic a rýchlostných ciest..................................................................................200 eur
b)ciest.......................................................................................................................120 eur
c)miestnych komunikácií...........................................................................................80 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ......................................470 eur
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ................................340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy......................................170 eur
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....................................................................................................100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií.........................................................................................................................70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ..................................................................................................... 40 eur
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
na cestu I., II. a III. triedy ..................................................................................................75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu......................40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
23
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie......................................................................................................................115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia................................500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti .... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1. cestou ...........................................................................................................................115 eur
2. miestnou komunikáciou..................................................................................................75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25af znejú:
24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších
prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach
vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné
súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných
súprav.
25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.“.
48. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 písm. a) treťom bode sa slová „1 493,50 eura“ nahrádzajú slovami „1 500 eur“, v písmene b) sa slová „35 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“, v písmene c) prvom bode sa slová „100 eur“ nahrádzajú slovami „200 eur“ a v písmene c) druhom bode sa slová „300 eur“ nahrádzajú slovami „500 eur“.
49. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 znie:
„a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1. samosprávnym krajom pre
1.1. fyzickú osobu ......................................................................................................80 eur
1.2. právnickú osobu..................................................................................................500 eur
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ......................................497,50 eura
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
1. samosprávnym krajom..........................................................................................50 eur
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ................................165,50 eura
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b)................10 eur
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi
alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so
24
zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa
osobitného predpisu pre
1. fyzickú osobu ...................................................................................................100 eur
2. právnickú osobu ...............................................................................................250 eur
e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
1. fyzickú osobu .....................................................................................................20 eur
2. právnickú osobu .................................................................................................30 eur
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva36a) .......... 50 eur
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa
písmena f)................................................................................................................. 10 eur
h) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti....................30 eur
i)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b)...................................................... 20 eur
j)Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i).......................................................10 eur
k)Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako látky uvedenej
v zoznamoch povolených látok.........................................................................995,50 eura
l)Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov
z dôvodu ochrany obchodného tajomstva...................................................... 663,50 eura
m)Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek
kozmetického výrobku na zvieratách .............................................................663,50 eura
n)Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok
alebo jeho prototyp na zvieratách.................................................................. 663,50 eura
o)Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen k) a l)...............................................33 eur
p)Vydanie osobného radiačného preukazu ................................................................20 eur
q)Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb36ba)........................................................................................... 500 eur
r)Zmena oprávnenia podľa písmena q)....................................................................100 eur
s)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen q) a r) .............................................20 eur
t)Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb).........................500 eur
u)Zmena oprávnenia podľa písmena t) ...................................................................100 eur
v)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen t) a u)..............................................20 eur
w)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi
a toxínmi36bc).......................................................................................................500 eur
x)Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu
1. za jeden röntgenový prístroj.............................................................................. 300 eur
2. za každý ďalší röntgenový prístroj......................................................................100 eur
3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny.............................................................300 eur
4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič........................................................................ 50 eur
5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič....................................................................100 eur
6. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
okrem jadrových zariadení .................................................................................700 eur
7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu.........................................................400 eur
8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu ..............................................150 eur
9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením ............................400 eur
25
10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia .......................................................................300 eur
11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia....................................................100 eur
12. za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva............1000 eur
13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie...............400 eur
14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv
rádioaktívnych látok ............................................................................................200 eur
y)Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
1.za jednu povoľovanú činnosť................................................................................300 eur
2.za každú ďalšiu povoľovanú činnosť....................................................................150 eur
z)Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva....................................................................................................... 300 eur
aa)Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia.......300 eur
ab) Posúdenie návrhu na zaradenie práce, alebo zrušenie zaradenia práce medzi rizikové práce v oblasti radiačnej ochrany.......................................................... 300 eur
ac) Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
o zaevidovaní oznamovanej činnosti......................................................................30 eur
ad) Zrušenie povolenia podľa písmen x) a y), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie...... 30 eur
ae) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany
1. ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky ............................................................................................ 200 eur
2. ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva............... 100 eur
3. týkajúceho sa jadrových zariadení .................................................................. 1000 eur
af) Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
podľa písmen x) a y) z dôvodu
1. zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmeny obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva ........................................................................................................... 30 eur
2. zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj ionizujúceho žiarenia poplatok sa vyberá podľa písmena x) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
3. zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia
podľa písmena ae).................................................................................................... 30 eur
ag) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania36bd)............................... 70 eur
ah) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)..................................................................... 100 eur
ai) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd)....................................................100 eur
aj) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd).........................................................................50 eur
ak) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd)...................................................50 eur“.
26
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36bd znejú:
36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.
36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
50. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150a vrátane poznámky znie:
„ Položka 150a
a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ............................................................................................................. 50 eur
2. právnickú osobu ........................................................................................................ 100 eur
b) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ....................................................................................................... 25 eur
2. právnickú osobu ........................................................................................................ 50 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania................................................... 5 eur
Poznámka
Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.“.
51. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 151 a 152 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:
„Položka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými
látkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov
zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3................................................ 33 eur
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a)............................16,50 eura
c) Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be)
alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf) Štátnou kúpeľnou
komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len
„Štátna kúpeľná komisia“)...........................................................................................500 eur
d) Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bg)
alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou,
ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bh)....................................................................... 250 eur
e) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj alebo
prírodný minerálny zdroj36bi)...................................................................................... 500 eur
f) Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny
27
zdroj pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia36bj)................................. 250 eur
g) Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie
podľa písmena k)36bk)................................................................................................ 650 eur
h) Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu.................200 eur
i) Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm)..................................... 50 eur
j) Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bn)............250 eur
k) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody36bo)........................................................................... 300 eur
l) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných
liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp)..................................................... 1000 eur
m) Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie...........500 eur
n) Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti
balneotechnika36br) ......................................................................................................100 eur
Položka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)
1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej
úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)............................................ 9 600 eur
1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej
úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)......................................... 8 000 eur
1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom
na vedecké práce36cb)............................................................................................... 6 400 eur
1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc).............. 8 000 eur
1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd) .............. 8 500 eur
1.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou
kombináciou liečiv36ce)............................................................................................ 8 000 eur
1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf)........................................................................................................ 3 000 eur
1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná
registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo
odkazom na vedecké práce36cg)........................................................................ 8 000 eur
1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku
zjednodušeným postupom36ch)........................................................................ 6 400 eur
1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci)................ 6 400 eur
1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy
lieku 36cj) ........................................................................................................ 2 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).................................................................................. 6 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).............................................................................. 5 000 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb)................................................ 4 000 eur
28
2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cc).................................................................... 5 000 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cd).............................................................................. 5 500 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce)................................................. 5 000 eur
2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)................................................... 2 000 eur
2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)................................................................5 000 eur
2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch)..................................................... 4 000 eur
2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36ci)............................................................................... 4 000 eur
2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj).................................................... 2 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát
3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca)............................................................................... 11 000 eur
3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca)............................................................................... 9 000 eur
3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb)............................................................. 7 200 eur
3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cc).................................. 9 000 eur
3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cd).......................................9 600 eur
3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce) ............................ 9 000 eur
3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf).............................3 500 eur
29
3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg)..................... 9 000 eur
3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch)............................... 7 500 eur
3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36ci)............................................................................ 7 500 eur
3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj)................................... 2 000 eur
b) Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi - veterinárne lieky určené pre viac
ako dva druhy cieľových zvierat............................................................. 2 489,50 eura
2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi - veterinárne lieky určené pre menej
ako dva druhy cieľových zvierat.............................................................. 1 991,50 eura
3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa....... 1 327,50 eura
4. Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená Registráciu generickú s údajmi
nad rámec zásadnej podobnosti.................................................................... 1 659,50 eura
5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie
registrácie - veterinárne lieky určené pre viac ako