Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
11. schôdza
1376/2012
70
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 6. septembra 2012
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č.70
11. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I sa za bod 26. vkladá nový bod. 27., ktorý znie:
„V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 písm. c) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“ a písm. d) sa slová „16,50 aura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.“
Doterajšie body sa primerane prečísľujú.
Z dôvodu jednoduchšieho výberu správnych poplatkov sa navrhuje zaokrúhliť sadzbu správnych poplatkov za vydanie ročného rybárskeho lístka na 7 eur a trojročného rybárskeho lístka na 17 eur, ktoré vyberajú obce. V prípade prijatia tejto zmeny je potrebné v Čl. I v ustanovení o účinnosti prečíslovať príslušné body novely.
2.V čl. I bode 30. v položke 62 písm. a) tretí bod znie:
„3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane.......................................................................................... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane......................................................................... 200 eur
nad 40 m2.....................................................................................................430 eur“.
Vzhľadom na odlišnú náročnosť posudzovania jednoduchých, technicky zložitejších a rozmerovo väčších obrazových zariadení v oblasti reklamy navrhuje sa upraviť správne poplatky za žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia a zaviesť spoplatnenie v závislosti od plochy takéhoto zariadenia.
3.V čl. I bode 45. v položke 79 písm. f) druhom bode sa slová „25 eur“ nahrádzajú slovami „20 eur“ a treťom bode sa slová „30 eur“ nahrádzajú slovami „20 eur“, písm. g) sa slová „50 eur“ nahrádzajú slovami „30 eur“, písm. h) sa slová „60 eur“ nahrádzajú slovami „20 eur“ a písm. i) sa slová „10 eur“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
V záujme zníženia daňového zaťaženia dopravných spoločností sa navrhuje upraviť sadzbu správnych poplatkov v položke 79 za odovzdanie neadresného povolenia na vykonávanie medzinárodnej cestnej alebo autobusovej dopravy, vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy alebo udelenie koncesie taxislužby a vydanie licencie Spoločenstva a jej overenej kópie.
3
4.V čl. I bode 63. sa slová „164 písm. b)“ nahrádzajú slovami „164 písm. c)“.
Zákonom č. 583/2003 Z. z. ( 96. bod) sa v položke164 vypustilo písmeno b), avšak doterajšie písmeno c) sa neprečíslovalo na písmeno b). Je potrebné preto postupovať v súlade s platným právnym stavom.
5.V čl. I sa vypúšťa bod 92.
Ďalšie body sa následne prečíslujú.
Predmetný bod navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, že dňa 31. júla 2012 bol prijatý zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 66), ktorý v čl. IV obsahuje novelu zákona č. 145/1995 Z. z. a v prvom bode je novelizácia časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia, ktorá obsahuje nové znenie položky 208.
6.V čl. II
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. a zákona č. 68/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠73a
Vyrubenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)“.
V záujme zabezpečenia rovnakých procesných postupov pri vyrubovaní miestnych daní sa navrhuje aj pri dani za jadrové zariadenie upraviť možnosť vyrubenia tejto miestnej dane podľa pomôcok, ktoré správca dane podľa platnej právnej úpravy v súčasnosti nemohol využiť.
4
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.
Vypustenie poznámky pod čiarou z dôvodu nadbytočnosti.
3. § 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:
㤠98a
Použitie označenej a neoznačenej platby
(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.
(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82, sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.
(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 98b
Elektronické služby
(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.
(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej sú najmä
a) spis daňovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c) prístup na elektronickú podateľňu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg služieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
5
Navrhovanú úpravu si vyžiadalo posunutie účinnosti novely zákona č. 582/2004 Z. z. z roku 2011 na 1. december 2012. Označenie uvedených paragrafov a ich vecný obsah je potrebné upraviť tak, aby boli v súlade so zákonom, ktorý nadobudne účinnosť od 1. decembra 2012. Zároveň sa označovanie platieb miestnej dane a poplatku navrhuje upraviť priamo v rozhodnutí o vyrubení dane a poplatku alebo ich rozdielu. Ustanovenie o elektronickej komunikácií z vecného hľadiska súhlasné so súčasným znením § 98d, mení sa len označenie paragrafu na § 98b.
4. § 98c a 98d sa vypúšťajú.
Legislatívno-technická úprava nadväzne na úpravu ustanovení § 98a a 98b.
5. § 99e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy troch eur.“.
Navrhuje sa doplniť splnomocnenie pre obce na určenie sumy miestnej dane, do ktorej nebudú túto vyrubovať v prípade vydania rozhodnutia o vyrubení daní na základe spoločného priznania k miestnym daniam podľa § 99a. Pôjde o situácie, kedy by vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia nedosiahla v úhrne sumu najviac tri eurá, resp. sumu určenú obcou vo všeobecne záväznom nariadení.
6. V § 102 sa za slovo „73,“ vkladá slovo „73a,“.
Legislatívno-technická úprava nadväzne na osobitnú úpravu určovania dane za jadrové zariadenie podľa pomôcok.
Doterajšie články vládneho návrhu zákona sa navrhuje primerane prečíslovať.
7.Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
6
352/1996 Z.z., zákona č. 210/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z.z., zákona č. 253/1999 Z.z., zákona č. 122/2000 Z.z., zákona č. 441/2000 Z.z., zákona č. 13/2002 Z.z., zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 292/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 564/2003 Z.z., zákona č. 359/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 717/2004 Z.z., zákona č. 595/2006 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 38/2010 Z.z., zákona č. 153/2011 Z.z., zákona č. 520/2011 Z.z. a zákona 91/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: „o) na úhradu nákladov spojených s ukončením činnosti fondu podľa § 40a,“
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
Doterajšie články vládneho návrhu zákona sa navrhuje primerane prečíslovať.
Návrhom sa sleduje zabezpečenie prípravy ukončenia činnosti Fondu národného majetku SR ku ktorému sa vláda SR zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení v máji 2012.
Príjmy a výdavky fondu možno použiť iba na účely výslovne vymedzené v ustanovení § 28 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Terajší právny stav nepočíta s osobitným účelom použitia výdavkov fondu na náklady spojené s prípravou ukončenia činnosti fondu. Navrhovaná úprava umožní použiť prostriedky fondu aj na uvedený účel. Zmena nebude mať žiadny finančný vplyv na rozpočet verejnej správy.
8.V čl. V
V Čl. V sa za slovo „okrem“ vkladajú slová: „ čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2012,“.
Legislatívno-technická úprava nadväzne na doplnený nový Čl. III.