Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
12. schôdza
1376/2012
73
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 10. septembra 2012
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145a)
B.poveruje
spoločného spravodajcu
poslanca Ladislava Kamenického
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu,
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
overovateľ výboru