SPRÁVA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY O OPATRENIACH NA UDRŽANIE PLÁNOVANÉHO DEFICITU VEREJNÝCH FINANCIÍ SR NA ROK 2012
Bratislava, September 2012
I.VÝVOJ VEREJNÝCH FINANCIÍ
Vláda SR na svojom zasadnutí 30. júla 2012 schválila Správu o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikciu vývoja do konca roka.
Hlavný fiškálny cieľ vlády na rok 2012 bol stanovený v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2012 2014 v podobe deficitu verejnej správy vo výške 4,6 % HDP. Na základe v súčasnosti dostupných informácií o pozitívach a rizikách rozpočtu sa očakáva nárast deficitu na úroveň 5,3% HDP. Na dodržanie výšky schváleného deficitu je potrebné prijať dodatočné opatrenia v objeme 498,2 mil. eur.
Ministerstvo financií SR v súčasti neidentifikuje ďalšie faktory, ktoré by inak ovplyvňovali vývoj verejných financií v roku 2012, okrem tých uvedených v už spomínanej Správe.
Medzi najvýznamnejšie negatíva v porovnaní so schváleným rozpočtom patria:
Zníženie daňových príjmov o 348 mil. eur. Pokles oproti rozpočtu zaznamenali spotrebné dane (73,3 mil. eur), daň z príjmov fyzických osôb (36 mil. eur) a daň z emisných kvót (41,6 mil. eur). Odhad dane z pridanej hodnoty bol revidovaný a predpokladá sa, že dosiahne v porovnaní s rozpočtom nižší výnos (208 mil. eur). V rámci fondov sociálneho a zdravotného zabezpečenia sa očakáva nárast odvodov do Sociálnej poisťovne (74,7 mil. eur) a pokles odvodov do zdravotných poisťovní (24,3 mil. eur). Nižšie plnenie možno očakávať aj pri ostatných daniach (51,8 mil. eur), čo je dôsledkom najmä výpadku príjmov z emisných kvót.
Výpadok príjmov z predaja licencií telekomunikačným operátorom (24 mil. eur) a digitálnej dividendy od Telekomunikačného úradu (40 mil. eur) s celkový negatívnym vplyvom 64 mil. eur
Výpadok úrokových príjmov a prekročenie výdavkov na obsluhu štátneho dlhu v sume 60 mil. eur
Riešenie krízovej situácie v zdravotníctve vo výške 50 mil. eur. V schválenom rozpočte na rok 2012 neboli rozpočtované výdavky ne riešenie krízovej situácie v zdravotníctve. Z uvedeného dôvodu bolo osobitne vyčlenených 50 mil. eur a prostredníctvom zmeny legislatívy sa zvýšila sadza poistného za poistencov štátu od 1. Júla 2012 do 31. Decembra 2012 zo 4,0 % pre štát na 4,33 % z vymeriavacieho základu.
Nerealizácia predaja emisných kvót v sume 27 mil. eur prostredníctvom Environmentálneho fondu
Uvedené negatíva budú do istej miery kompenzované dodatočnými príjmami:
Vyšším výnosom z dividend zo spoločností s majetkovou účasťou FNM SR vo výške 80 mil. eur
Úspora z titulu nižšieho čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie (101 mil. eur) a poskytovaných nad rámec spolufinancovania (93 mil. eur) s celkovým vplyvom 194 mil. eur.
Úsporou výdavkov na odvody do rozpočtu EÚ vo výške 38 mil. eur
Identifikované riziká rozpočtu, najmä nerozpočtovanie viacerých výdavkových položiek a nadhodnotenie niektorých príjmov dokazujú, že rozpočtovaný cieľ nie je možné naplniť v rámci parametrov schválených minulou vládou. Súčasná vláda však aj napriek nepriaznivému vývoju rozpočtu deklaruje záväzok dodržať rozpočtový cieľ na tento rok.
II.OPATRENIA NA UDRŽANIE DEFICITU V ROKU 2012
Nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie rozpočtovaného cieľa budú pozostávať z reštriktívnych opatrení v štátnom rozpočte a prehodnoteniu niektorých výdavkových titulov. Okrem toho sa na roku 2012 prejaví aj schválená alebo predložená legislatíva na rokovanie Národnej rady SR (najmä novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, novela zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcii, zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, novela zákona o správnych poplatkoch).
Kvantifikácia potrebných konsolidačných opatrení RVS na rok 2012 (ESA 95)
mil. eur
% HDP
1. Viazanie výdavkov štátneho rozpočtu
120,0
0,17
2. Realokacia zdrojov na riešenie nadkontrahácie v rámci ROP
75,9
0,11
3. Zabezpečenie núdzových zásob ropy mimo sektora verejných financií
95,0
0,13
4. Zníženie príspevkov do II. piliera a jeho otvorenie
215,0
0,30
- z toho: zníženie príspevkovej sadzby do II. piliera
143,4
0,20
- z toho: otvorenie II. piliera
71,6
0,10
5. Rozšírenie osobitného odvodu a zavedenie mimoriadneho odvodu v bank. sektore
62,4
0,09
- z toho: mimoriadny odvod
40,1
0,06
- z toho: osobitný odvod
22,2
0,03
6. Zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
27,0
0,04
7. Zvýšenie poplatku pri registrácii automobilov
6,0
0,01
SUMA OPATRENÍ
601,2
0,84
Pozn.: uvedené vplyvy sú vyčíslené pri nezmenených sadzbách daní z príjmov
Zdroj: MF SR
1. Viazanie výdavkov štátneho rozpočtu
Ministerstvo financií SR pripravuje v súlade s uznesením vlády č. 387/2012 viazanie výdavkov v kapitolách štátneho rozpočtu v sume 120 mil. eur. So zámerom realizovať uvedenú úlohu spôsobom, ktorý by čo najmenej narušil plynulosť plnenia ťažiskových úloh kapitol, požiadalo ich ministerstvo financií o predloženie vlastných námetov na viazanie, resp. s ťažiskovými kapitolami priamo rokovalo. Výsledkom tejto komunikácie je okruh výdavkových titulov pripravených na viazanie v stanovenej sume. O konkrétnej štruktúre viazaných výdavkov sa rozhodne v zmysle uznesenia vlády v priebehu septembra.
2. Realokácia zdrojov na riešenie nadkontrahácie v rámci ROP
V rámci Regionálneho operačného programu (ďalej „ROP“) prevýšili schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok celkovú alokáciu zdrojov (bez predchádzajúcej realokácie
finančných prostriedkov), vo výške 282 mil. eur. V záujme riešenia uvedenej nadkontrahácie sa prijal princíp možnosti presunu úspor z realizovaných projektov v rámci iných prioritných osí ROP v prospech opatrenia 1.1. ROP. Týmito opatreniami sa znížila nadkontrahácia na sumu 75,9 mil. eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR bude ďalej vykonávať revízie predložených projektov s cieľom zabezpečiť krytie nadkontrahácie v rámci schválených limitov.
3. Zabezpečenie núdzových zásob ropy mimo sektora verejných financií
Ďalšiu záťaž schváleného rozpočtu predstavuje spôsob financovania správy núdzových zásob ropy a ropných produktov.
Od 1. januára 2013 bude v jednotlivých členských krajinách transponovaná nová smernica Rady č. 2009/119 ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy (ropných výrobkov) v oblasti systému tvorby a udržania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Smernicou sa zavádza nová metodika výpočtu núdzových zásob založená na čistom dovoze ropy a ropných výrobkov na úrovni 90 dní čistého dovozu alebo 61 dní čistej spotreby ropy a ropných výrobkov. Podľa podkladov Správy štátnych hmotných rezerv SR vyplýva pre Slovenskú republiku z implementácie uvedenej smernice ešte v roku 2012 povinnosť doplnenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov za takmer 95 mil. eur. Potrebné finančné prostriedky na nákup núdzových zásob ropy nie zabezpečené ani na mimorozpočtovom účte štátnych hmotných rezerv, ani v schválenom štátnom rozpočte na rok 2012.
Eliminácii uvedeného rizika v roku 2012 napomôže postup, podľa ktorého by sa pri výpočte potrebných zásob ropy zohľadnili i zásoby spoločnosti Transpetrol, a.s. Podľa informácie Transpetrol, a.s. pre potreby doplnenia núdzových zásob ropy Správy štátnych hmotných rezerv SR je možné pri zmene systému čerpania a skladovania ropy využiť technologickú náplň v objeme cca 40 000 ton ropy zo zostávajúcich skladovacích nádrží spoločnosti Transpetrol, a.s. pre obdobie rokov 2012 a 2013 pri zachovaní prijateľnej úrovne bezpečnosti prevádzky. Uplatnením uvedeného postupu sa eliminuje riziko potreby navýšiť v roku 2012 dodatočné zdroje na zabezpečenie minimálnych zásob ropy.
4. Zníženie príspevkov do II. piliera a jeho otvorenie
Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení došlo od 1 . septembra 2012 k zníženiu príspevkov do II. piliera dôchodkového systému z 9% na 4%. Rovnako od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 došlo k otvoreniu II. piliera, t. j. k možnosti vystúpiť z II. piliera, resp. vstúpiť pre jednotlivcov, ktorí doň doteraz neboli zapojení.
Z dôvodu neistoty odhadu času, počtu a štruktúry tých, ktorí sa rozhodnú prestúpiť z druhého do prvého piliera môže dôjsť k zmene výšky tohto pozitívneho vplyvu.
5. Rozšírenie osobitného odvodu a zavedenie mimoriadneho odvodu v bankovom sektore
Novelou zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií sa s účinnosťou od 1. septembra 2012 rozšírila základňa pre výpočet osobitného odvodu vo výške 0,4% aj o hodnotu chránených vkladov, ktoré boli doposiaľ vyňaté. Súčasne sa zavádza jednorazový mimoriadny odvod v štvrtom štvrťroku 2012 vo výške 0,1 % z rozšírenej základne.
6. Zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa zavádza nové opatrenie, ktoré ukladá povinnosť platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Opatrenie sa bude týkať iba spoločností, ktorých výnosy z regulovanej činnosti dosiahli aspoň 50 % z jej celkových výnosov. Základ pre výpočet odvodu je hospodársky výsledok prevyšujúci 3 mil. eur. Výška odvodu je stanovená na 4,351%.
7. Zvýšenie registračného poplatku z automobilov
Novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa od 1. októbra 2012 zvyšuje registračný poplatok na osobné motorové vozidlá a motocykle (kategórie M1, N1 a L). Poplatok sa bude platiť za prvú registráciu motorového vozidla alebo motocykla v závislosti od výkonu motora. Zvýšená sadzba sa bude týkať len motorových vozidiel s výkonom nad 80 kW, pričom sa nevzťahuje na vozidlá kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie a na elektromobily.
Tieto opatrenia predstavujú sumár základných konsolidačných opatrení na zabezpečenie udržania deficitu verejných financií na schválenej úrovni, teda na 4,6 % HDP. Napriek realizácii uvedených opatrení bude vláda SR prostredníctvom Ministerstva financií SR naďalej priebežne monitorovať vývoj verejných financií a prijímať potrebné opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa fiškálnej politiky vlády v roku 2012.