Predkladacia správa
Ministerstvo financií SR predkladá Správu vlády Slovenskej republiky o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012 v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 155 z 31. júla 2012, resp. v zmysle uznesenia vlády SR č. 417 z 22. augusta 2012.
Vláda SR na svojom zasadnutí 30. júla 2012 schválila Správu o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikciu vývoja do konca roka.
Napriek identifikovaným rizikám rozpočtu, najmä nerozpočtovanie viacerých výdavkových položiek a nadhodnotenie niektorých príjmov, zostáva hlavným fiškálnym cieľom vlády SR na rok 2012 dodržanie plánovaného deficitu rozpočtu verejnej správy vo výške 4,6 % HDP.
Na základe v súčasnosti dostupných informácií o pozitívach a rizikách rozpočtu sa očakáva nárast deficitu na úroveň 5,3% HDP. Ministerstvo financií SR v súčasti neidentifikuje ďalšie faktory, ktoré by inak ovplyvňovali vývoj verejných financií v roku 2012, okrem tých uvedených v už spomínanej Správe.
Nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie rozpočtovaného cieľa budú pozostávať z reštriktívnych opatrení v štátnom rozpočte a prehodnoteniu niektorých výdavkových titulov. Okrem toho sa na roku 2012 prejaví aj schválená alebo predložená legislatíva na rokovanie Národnej rady SR (najmä novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, novela zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcii, zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, novela zákona o správnych poplatkoch). Celkový objem takto navrhnutých opatrení predstavuje 601,2 mil. eur, resp. 0,8 % HDP.
Predložený materiál vzhľadom na svoj charakter nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.