N á v r h
U z n e s e n i e
Národnej rady Slovenskej republiky
zo dňa ........... číslo ............
k Správe vlády Slovenskej republiky o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie
A. 1.Správu vlády Slovenskej republiky o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012