VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: UV-30918/2012
215
Správa vlády Slovenskej republiky o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012
________________________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2.Správa vlády Slovenskej republiky o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2012