Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
6. schôdza výboru
Číslo: CRD-1376/2012
27
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 6. septembra 2012
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) schváliť s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Igor C H O M A
predseda výboru
Dušan B U B L A V Ý
overovateľ výboru
Príloha k uzn. 27
6. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145)
______________________________________________________________________
1.V čl. I v 63. bode sa slová „164 písm. b)“ nahrádzajú slovami „164 písm. c)“.
Zákonom č. 583/2003 Z. z. ( 96. bod) sa v položke164 vypustilo písmeno b), avšak doterajšie písmeno c) sa neprečíslovalo na písmeno b). Je potrebné preto postupovať v súlade s platným právnym stavom.
2.V čl. I sa vypúšťa 92. bod.
Ďalšie body sa následne prečíslujú.
Predmetný bod navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, že dňa 31. júla 2012 bol prijatý zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 66), ktorý v čl. IV obsahuje novelu zákona č. 145/1995 Z. z. a v prvom bode je novelizácia časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia, ktorá obsahuje nové znenie položky 208.