DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
4.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Za predpokladu, že miestne komunikácie tvoria asi 60 % osádzaných dopravných značiek, podiel značiek typu „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ predstavuje 30% zo všetkých vysadených značiek. Na základe konzervatívneho expertného odhadu predpokladáme, že by sa prijatím návrhu zákona mohol tento podiel znížiť na 25%, čo by na základe aktuálnej distribúcie a osadzovania dopravných značiek (a za súčasného splnenia nevyhnutnej podmienky zabezpečenia neohrozenia bezpečnosti cestnej premávky) mohlo predstavovať osadenie približne o 695 dopravných značiek ročne menej. Za predpokladu, že aktuálna priemerná cena dopravnej značky je 80,- eur, môže úspora pre rozpočet verejnej správy predstavovať sumu vo výške cca 45 tisíc eur.
Databáza o počte osadených dopravných značiek sa centrálne v Slovenskej republike neeviduje, preto pre potreby zistenia vplyvu návrhu zákona bolo použitých viacero informatívnych odhadov. Zistenie a vyčíslenie vplyvu návrhu zákona sťažuje aj fakt, že
pozemné komunikácie spravujú v Slovenskej republike viaceré subjekty, preto jeho presný výpočet nie je z kapacitného ani údajového nedostatku možný. Uvádzaný výpočet preto predstavuje len informatívny odhad možných dopadov na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva - za predpokladu, že si náklady na pravidelné psychologické vyšetrenie pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania uhrádza vodič sám, resp. na podnikateľské prostredie v prípadoch, ak tieto náklady uhrádza zamestnávateľ. Plánované psychologické vyšetrenie pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania je drahšie v priemere o cca 20,- eur ako psychologické vyšetrenie, ktorého povinnosť absolvovať vodičom prepravujúcim nebezpečný náklad vyplýva zo súčasného znenia § 88 ods. 5 a 6 zákona o cestnej premávke.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.