ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
13. schôdza
Číslo: CDR-1376/2012
75
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2012
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 75
zo 4. septembra 2012
___________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 145)
___________________________________________________________________________
1.a) V čl. I piatom bode v nadpise § 19ga sa slová „1. októbra 2012“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2012“ a v celom texte sa slová 30. septembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2012“.
b) V čl. II 12. bode v nadpise § 18ca sa slová „1. októbra 2012“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2012“, v celom texte sa slová „30. septembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2012“ a slová „30 septembri 2012“ sa nahrádzajú slovami „31. októbri 2012“.
c) V čl. III treťom bode v nadpise §58h sa slová „1.októbra 2012“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2012“, v texte sa slová „1. októbra 2012“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2012“ a slová „október 2012“ sa nahrádzajú slovami „november 2012“.
d) V čl. V sa slová „1. októbra 2012“ nahrádzajú slovami „1. novembra 2012“.
Zmena účinnosti v čl. V sa navrhuje s ohľadom na priebeh legislatívneho procesu v záujme dodržania lehôt stanovených ústavou Slovenskej republika [čl. 87 ods. 3 a čl. 102 ods. 1 písm. o)] a zabezpečenia primeranej legisvakancie. V súlade s navrhovanou zmenou účinnosti je potrebné zmeniť tiež nadväzujúce lehoty v príslušných ustanoveniach v čl. I, II a III.
2. V čl. I v 63. bode sa slová „164 písm. b)“ nahrádzajú slovami „164 písm. c)“.
Zákonom č. 583/2003 Z. z. ( 96. bod) sa v položke164 vypustilo písmeno b), avšak doterajšie písmeno c) sa neprečíslovalo
na písmeno b). Je potrebné preto postupovať v súlade s platným právnym stavom.
3. V čl. I sa vypúšťa 92. bod.
Ďalšie body sa následne prečíslujú.
Predmetný bod navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, že dňa 31. júla 2012 bol prijatý zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 66), ktorý v čl. IV obsahuje novelu zákona č. 145/1995 Z. z. a v prvom bode je novelizácia časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia, ktorá obsahuje nové znenie položky 208.