NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z, zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 68/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) miestom mimo cesty pozemok, garáž, parkovisko, čerpacia stanica, továrenské, staničné a letiskové priestory, obratisko električiek alebo iné obdobné miesto,“
Doterajšie písmená l) až aa) sa označujú ako písmená m) až ab).
2. V § 88 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová: „motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.