1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Viskupič, Igor Matovič, Erika Jurinová a Martin Fecko
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článkoch 114 (aproximácia práva) a 169 (ochrana spotrebiteľa) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 14/zv. 29) v platnom znení osobitne v článku 2 ods. 2 (všeobecné povolenia), článku 14 (zmena všeobecného povolenia a možnosť vyjadriť sa k nej zo strany podnikov) a prílohe 1 časti A (všeobecné povolenia ochrana koncových užívateľov ako spotrebiteľov) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení osobitne v článku 21 ods. 3 písm. a) [transpozícia v § 42 ods. 1 písm. i)]
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na transpozíciu v prípade oboch smerníc uvedených v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola stanovená rovnako na 24. júla 2003, t.j. ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie, pričom oba právne akty boli prebraté do vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v písmene c) riadne a včas,
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) obe smernice uvedené v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti boli pôvodne úplne transponované do zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004, resp. niektoré jeho ustanovenia dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie; v súčasnosti obe smernice v platnom znení transponované do zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení je transponovaná zároveň do:
- zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
2
- zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenia vlády SR č. 26/2005 Z. z. o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov,
- opatrenia SR zo dňa 22. apríla 2004 č. O-4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov,
- opatrenia SR zo dňa 16. decembra 2004 č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla,
- opatrenia SR zo dňa 16. decembra 2004 č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne, keďže ustanovenia, ktoré predmetom úpravy návrhu zákona, boli transponované do právnych predpisov uvedených v bode 4 písm. c) tejto doložky zlučiteľnosti, pričom znenie zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ako transpozičného opatrenia sa prijatím návrhu zákona len spresní a bude tak lepšie zodpovedať zneniu článku 21 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29) v platnom znení.