1
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať v obmedzenom rozsahu, ktorý nie je možné presne vyčísliť, negatívny dopad na podnikateľské prostredie konkrétne na podniky poskytujúce verejnú (audiotextovú) službu (overiteľným je len údaj, že služba zodpovedajúca obsahom i rozsahom informácii hláške, ktorá zaznieť v prípade audiotextovej služby okamžite pred spojením volania, je dostupná v cene približne 3 eurá na jedno číslo; celkový počet audiotextových čísiel však nie je známy, keďže sa prideľujú v podobe množiny čísiel) a naopak, bude mať pozitívny sociálny vplyv v podobe zlepšenia hospodárenia obyvateľstva, ktorého časť môže byť odradená od použitia audiotextovej služby výškou jej tarifikácie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.