NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 241/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 42 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s konkrétnymi cenovými podmienkami; pri niektorých kategóriách služieb vrátane audiotextových služieb poskytnúť takéto informácie okamžite pred spojením volania,“.
2.Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 78a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2013
Úrad uvedie do súladu s § 42 ods. 1 písm. i) všetky platné všeobecné povolenia a individuálne povolenia na poskytovanie osobitných kategórií služieb vrátane audiotextových služieb vydané podľa doterajších predpisov najneskôr do 31. marca 2013.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.