1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Viskupič a Magdaléna Vašáryová
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 36 (obmedzenia dovozu, vývozu a tranzitu z dôvodu ochrany národného kultúrneho bohatstva) a článku 167 (kultúra) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to:
-v nariadení Rady (ES) č. 116/2009 z 18.decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. L 39/1, 10.2.2009, s. 1) v platnom znení – osobitne v článku 2 (vývozná licencia),
-v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný colný kódex) (Ú. v. L 145, 4. 6. 2008, s. 1) osobitne v článku 91 (colný dohľad pri dovoze tovaru na územie a obmedzenia týkajúce sa národných kultúrnych pamiatok) a v článku 177 ods. 2 písm. d) (colný dohľad pri vývoze tovaru mimo územie a obmedzenia týkajúce sa národných kultúrnych pamiatok),
-v smernici Rady 93/7/EHS z 15.marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení osobitne čl. 1 ods. 2 (nezákonný vývoz z členského štátu vývoz v rozpore s právnymi predpismi o ochrane národného kultúrneho bohatstva)
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na transpozíciu smernice uvedenej v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola stanovená na deväť mesiacov, resp. v prípade niektorých členských štátov na dvanásť mesiacov od jej prijatie, čiže uplynula ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, pričom však bola riadne a včas transponovaná aj do slovenského právneho poriadku,
2
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) smernica Rady 93/7/EHS z 15.marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení bola prebratá do právneho poriadku zákonom č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z. a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne, keďže ustanovenia právneho aktu EÚ, ktoré predmetom úpravy návrhu zákona, boli transponované do príslušných právnych predpisov spolu s odkazom na § 25 návrhu zákona v § 2 ods. 3 zákona č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z. a ustanovenia návrhu zákona tiež v súlade s nariadeniami uvedenými v bode 3 písm. b) tejto doložky.