NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2012,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z. a zákona č. 262/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky na územie iného štátu, ak je dôvodný predpoklad, že kultúrna pamiatka alebo jej súčasť môže podliehať v krajine určenia výkonu rozhodnutia alebo súd v krajine určenia by mohol nariadiť predbežné opatrenie, ktoré by bránilo navráteniu kultúrnej pamiatky alebo jej súčasti na územie Slovenskej republiky.“.
2.V § 25 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Na vec pamiatkovej hodnoty zapožičanú na územie Slovenskej republiky nemožno uskutočniť výkon rozhodnutia alebo nariadiť predbežné opatrenie podľa osobitných predpisov23a), ktoré by bránili jej navráteniu do krajiny vývozu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.