D O L O Ž K A Z L U Č I T E Ľ N O S T I
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený: nie je
Z primárneho práva možno uviesť čl. 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Európska únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch, vrátane regionálnych a miestnych samospráv.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky sa body 4. a 5. neuvádzajú.