DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Vplyv na rozpočet verejnej správy je pozitívny v tom, že pribudnú príjmy z poplatkov, ktoré budú vyberané za úkony spojené so vznikom a zánikom registrovaného partnera. Stanovením vzájomnej vyživovacej povinnosti partnerov, a to čiastočne aj po zániku registrovaného partnerstva, títo preberajú na seba povinnosť postarať sa o partnera aj v prípade, že bude sociálne odkázaný. Registrovaní partneri budú spoločne posudzované osoby na účely dávky v hmotnej núdzi, čím sa zmenší rozsah dávok poskytovaný štátom v prípade, že jeden z partnerov nebude mať príjem. Rovnako v prípade, že bude potrebné hradiť čiastočne náklady na sociálnu pomoc, bude registrovaný partner osobou, ktorú bude možné zaviazať na prispievanie na úhradu týchto nákladov.
Negatívny dopad na štátny rozpočet je možné zaznamenať v prípade vyplácania dávok zo sociálneho poistenia, vdovské a vdovecké, dávky z úrazového poistenia, pričom však ale je potrebné poznamenať, že nárok na dávky bude rovnaký, ako v prípade manželov. Nárok na dávky vznikne len v prípade, že bolo uhrádzané sociálne poistenie, čo znamená, že dopad nebude až taký rozsiahly.
Rovnako uplatňovanie nezdaniteľného minima na účely zníženia základu dane za registrovaného partnera, ktorý nemá príjem, alebo ho nižší, ako je suma nezdaniteľného minima na daňovníka, zníži množstvo vybranej dane z príjmu. Je však možné, že toto zníženie daňových príjmov bude kompenzované znížením výdavkov štátu na sociálnych dávkach, vzhľadom na vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
Konkrétne vplyvy na rozpočet verejnej správy však nemožno presne vyčísliť, pretože nie je možné určiť, koľko párov využije možnosť uzavrieť registrované partnerstvo.
Pozitívne sociálne vplyvy predpokladáme predovšetkým pokiaľ ide o vytvorenie stabilného
rodinného prostredia pre páry rovnakého pohlavia a ich rodinných príslušníkov zadefinovaním ich osobných vzťahov pre nich navzájom, aj vo vzťahu k okoliu a spoločnosti. Znamená to pre nich prevzatie zodpovednosti jeden za druhého, v dobrom i v zlom období ich spoločného života. Veríme, že registrované partnerstvo podporuje stabilné dlhodobé vzťahy osôb rovnakého pohlavia, založené na ich vzájomnej láske, úcte a starostlivosti v chorobe a v starobe.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné