DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Nicholsonová, Juraj Droba a Martin Poliačik.
Predmetný návrh zákona predkladáme s cieľom upraviť možnosť pre páry rovnakého pohlavia deklarovať medzi sebou a pred spoločnosťou svoj trvalý zväzok. Dôvodov na predloženie takéhoto návrhu je hneď niekoľko. V súčasnosti neexistuje pre takéto páry žiadna právne upravená forma spolužitia so stanoveným vzájomnými právami a povinnosťami a to napriek tomu, že vykazuje znaky a plní podobné funkcie ako dlhodobé partnerstvá osôb rôzneho pohlavia.
Jedným zo základných dôvodov pre predloženie tohto návrhu je odstránenie diskriminácie párov na základe iného postavenia v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré chcú spolu tvoriť trvalé partnerstvá dvoch osôb rovnakého pohlavia, pretože ich faktické partnerstvá bez formálneho zázemia, nepožívajú právnu ochranu, ktorú si zaslúžia a ktorú párom rôzneho pohlavia právna úprava manželstva priznáva. Rozhodnutie osôb rovnakého pohlavia žiť v registrovanom partnerstve považujeme za prejav osobnej slobody a rovnosti v súlade s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 21 Charty základných práv Európskej únie. Podľa týchto dokumentov sú všetci ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
Návrh zákona je určený osobám, ktoré si formu spolužitia s osobou opačného pohlavia nemôžu alebo nechcú zvoliť vzhľadom na svoje osobné dispozície a charakteristiky. Predkladaný návrh zákona teda nemôže ohroziť spolužitie párov rôzneho pohlavia alebo ich ochotu vstupovať do manželského zväzku. Naopak môže posilniť rodinné väzby a vzájomnú starostlivosť pre páry rovnakého pohlavia a ich rodinných príslušníkov. V súčasnosti totiž osoby rovnakého pohlavia napriek tomu, že žijú v spoločnej domácnosti a tvoria usporiadané spoločenstvo, vnímané slovenským právnym poriadkom ako navzájom cudzie. Práve vďaka prijatiu zákona o registrovanom partnerstve sa posilní vzájomná zodpovednosť partnerov a tiež rodinné väzby medzi príbuznými partnerov, čím sa im v spoločnosti a v ich okolí vytvorí stabilné prostredie pre život podobne, ako v prípade párov osôb rôzneho pohlavia.
Priznanie určitých práv, ale aj stanovenie určitých povinností registrovaným partnerom rovnakého pohlavia v rámci registrovaného partnerstva, posilní nielen ich občianske a ľudské práva ako jednotlivcov, ale predovšetkým posilní ich motiváciu zotrvať v dlhodobom partnerstve založenom na vzájomnej láske, úcte, starostlivosti a podpore, čo hodnoty, ktoré by sme v spoločnosti mali podporovať.
Návrh, ktorý predkladáme predovšetkým upravuje vznik a zánik registrovaného partnerstva, vzájomné práva a povinnosti partnerov. Je založený na tom, že partneri osoby navzájom blízke, so všetkými dôsledkami vrátane možnosti odoprieť výpoveď pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Registrované partnerstvo bude osobným stavom, čím sa mu priznáva oficiálny status v úradnom styku. Partneri budú mať vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorá bude trvať v obmedzenej miere aj po zániku partnerstva. Registrovaný partner bude dediť v prvej dedičskej skupine, podobne ako manžel a bude mať nárok na sociálne zabezpečenie a daňové úľavy, v prípade úmrtia registrovaného partnera podobne ako v prípade smrti manžela. Partneri budú mať možnosť nahliadať do zdravotnej dokumentácie druhého partnera.
Registrované partnerstvo nebude možné uzavrieť pred dovŕšením 18 roku veku. Medzi partnermi nevznikne bezpodielové spoluvlastníctvo, ani spoločný nájom bytu ako v prípade manželov, ale v bežných veciach sa budú môcť navzájom zastupovať. Návrh neobsahuje právnu úpravu, ktorá by umožňovala spoločné osvojenie dieťaťa registrovanými partnermi, rieši len zachovanie rodičovských práv osoby, ktorá žije v registrovanom partnerstve. Návrhom sa neuľahčuje získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky pre osoby uzatvárajúce registrované partnerstvo, aj keď je možné uzavrieť registrované partnerstvo i v prípade, že jeden z partnerov nie je občanom Slovenskej republiky.
Predložený návrh nemá vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Vplyv na rozpočet verejnej správy, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Rada Európy sa po prvýkrát vyslovila proti diskriminácii homosexuálne orientovaných osôb v rezolúcii a odporúčaní z roku 1981. Európsky parlament v roku 1994 členské štáty Európskej únie vyzval, aby ukončili nerovnaké zaobchádzanie s osobami homosexuálne orientovanými v právnom a administratívnom poskytovaní sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, dedičských práv, trestného práva a všetkých nadväzujúcich právnych úprav, ktorých sa to týka.
B. Osobitná časť
K § 1
Stanovuje predmet úpravy navrhovaného zákona.
K § 2
Stanovuje rozsah osôb, na ktoré sa navrhovaný zákon vzťahuje, definuje registrované partnerstvo a registrovaného partnera, vrátane ich vzájomného postavenia a postavenia voči ostatným ako osôb blízkych v zmysle úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku. Registrované partnerstvo sa bude považovať za rodinný stav.
K § 3
Upravuje spôsob vzniku registrovaného partnerstva súhlasným vyhlásením partnerov. Právomoc a pôsobnosť matričných úradov pri uzatváraní registrovaného partnerstva. Právna úprava vychádza z úpravy uzatvárania manželstiev. Na matričnom úrade sa zriadi kniha registrovaných partnerstiev, ktorá sa bude viesť oddelene od knihy manželstiev.
K § 4
Stanovuje podmienky pre vznik registrovaného partnerstva a okolnosti vylučujúce uzavretie registrovaného partnerstva. V zmysle navrhovanej úpravy budú môcť uzavrieť osoby registrované partnerstvo len v prípade, ak aspoň jedna z nich je občanom Slovenskej republiky. Výslovne sa vylučuje dvojité partnerstvo alebo kombinácia partnerstva s manželstvom jednej osoby. Na rozdiel od manželstva nie je stanovená žiadna výnimka pre uzatváranie partnerstva pre osoby mladšie ako 18 rokov alebo pre osoby, ktoré nie plne spôsobilé na právne úkony, pretože zákon je založený na princípe slobodného a dobrovoľného rozhodnutia jednotlivcov uzavrieť registrované partnerstvo.
K § 5
Stanovuje povinnosti osôb uzatvárajúcich partnerstvo pred jeho uzavretím a voľbu priezviska registrovaného partnera tak, aby sa predišlo neplatnému uzavretiu partnerstva.
K § 6
Stanovuje okolnosti, za ktorých partnerstvo nevznikne alebo pre ktoré môže byť vyhlásené za neplatné, pričom v prípade pochybností bude rozhodovať súd.
K § 7
Definuje vzájomné práva a povinnosti partnerov v partnerstve, ktoré následne majú dosah aj na úpravu vzájomnej vyživovacej povinnosti počas trvania partnerstva a po skončení partnerstva.
K § 8
Zákonom sa nezavádza akékoľvek majetkové spoločenstvo medzi partnermi, partneri budú môcť rovnako ako doteraz nadobúdať veci do len podielového spoluvlastníctva alebo do výlučného vlastníctva jedného z partnerov. Režim podielového spoluvlastníctva nepostačuje na riešenie akýchkoľvek situácii v rámci spolužitia partnerov. Z tohto dôvodu je potrebné samostatne upraviť zastupovanie v bežných veciach.
K § 9
Stanovuje sa vzájomná vyživovacia povinnosť partnerov podobne ako v prípade manželov.
K § 10 a 11
Stanovuje sa vyživovacia povinnosť aj po zániku partnerstva podobne ako u manželov s rovnakými podmienkami nároku ako v prípade manželov.
K § 12
Návrhom sa nezavádza možnosť adopcií detí homosexuálnymi pármi, no v praxi sa vyskytuje situácia, kedy môže mať jeden z partnerov dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Zákonom sa stanovuje zachovanie rodičovských práv a povinnosti partnerov voči ich dieťaťu, vrátane vyživovacej povinnosti, možnosti zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti. Zavádza sa možnosť dieťa po smrti rodiča registrovaného partnera zveriť dieťa do starostlivosti druhého partnera. Zároveň však rešpektované rodičovské práva, pretože súd rozhoduje o tom, komu bude dieťa zverené do výchovy po smrti rodiča, ktorý sa osobne staral o dieťa. Či toto dieťa bude zverené druhému biologickému rodičovi, inému príbuznému alebo registrovanému partnerovi zomretého rodiča.
K § 13
Stanovujú sa spôsoby zániku partnerstva.
K § 14
Navrhuje sa úprava zániku partnerstva smrťou alebo vyhlásením partnera za mŕtveho.
K § 15
Ustanovujú sa dve možnosti zrušenia partnerstva.
K § 16
Navrhuje sa, aby partneri, ktorí sa dohodnú, mohli zrušenie partnerstva vykonať spoločným vyhlásením pred matrikárom rovnako ako pri vstupe do partnerstva. Zároveň sa táto skutočnosť vyznačí v knihe registrovaných partnerstiev.
K § 17
Ak sa partneri na zrušení partnerstva nehodnú, môže jeden z nich podať návrh na súd. Ak sa počas konania dohodnú na zrušení partnerstva, súd príčiny rozvratu ich vzťahu ďalej skúmať nebude, ak však jeden z nich naďalej so zrušením partnerstva nesúhlasí, potom súd preskúma
príčiny rozvratu vzťahov. V prípade, že dané dôvody na zrušenie partnerstva, súd rozhodnutím partnerstvo zruší.
Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť medzi osoby oprávnené uplatňovať právo na ochranu osobnosti v mene fyzickej osoby, ktorá zomrela, aj registrovaného partnera.
K bodu 2
Navrhuje sa rovnako upraviť premlčanie práv medzi partnermi ako medzi manželmi.
K bodu 3
Navrhuje sa medzi osoby blízke definované v Občianskom zákonníku výslovne zahrnúť aj registrovaných partnerov.
K bodu 4
Navrhuje sa do prvej dedičskej skupiny zaradiť aj registrovaného partnera, keďže v zmysle navrhovanej úpravy bude registrované partnerstvo rodinným stavom, partneri spolu hospodária, starajú sa o spoločnú domácnosť a majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
K bodu 5
Navrhuje sa do druhej dedičskej skupiny zaradiť aj registrovaného partnera, keďže v zmysle navrhovanej úpravy bude registrované partnerstvo rodinným stavom, partneri spolu hospodária, starajú sa o spoločnú domácnosť a majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
K bodu 6
Vzhľadom na hospodárske postavenie registrovaného partnera, navrhuje sa aby úprava bola rovnaká ako pri manželovi, pričom je potrebné upozorniť, že na rozdiel od manželov, medzi partnermi nevzniká majetkové spoločenstvo.
K bobu 7
Je potrebné vzhľadom na úpravu prvej a druhej dedičskej skupiny upraviť aj znenie ustanovenia týkajúce sa tretej dedičskej skupiny.
K bodu 8
Vzhľadom na úpravu práv a povinností medzi registrovanými partnermi, je potrebné upraviť aj rozsah osôb oprávnených prijať plnenie z poistnej zmluvy.
Čl. III
K bodu 1
Navrhuje sa upraviť podmienky vstupu do manželstva tak, aby bolo potrebné preukázať zánik skoršieho registrovaného partnerstva a predišlo sa tak vzniku neplatného manželstva.
K bodu 2
Medzi podmienky na uzavretie manželstva sa navrhuje doplniť podmienky tak, aby nebolo možné uzavrieť manželstvo s osobou, ktorá je v registrovanom partnerstve a sankcionovať takéto manželstvo neplatnosťou.
K bodu 3
Navrhuje sa doplniť výnimku v tom zmysle, aby manželstvo nebolo neplatné v prípade, ak skoršie partnerstvo zanikne.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť okolnosť, kedy súd rozhodne o neplatnosti manželstva aj v prípade, ak manželstvo bolo uzavreté s osobou, ktorá uzavrela partnerstvo a toto partnerstvo trvá.
Čl. IV
K bodu 1
Na účely Trestného zákona je potrebné upraviť ustanovenie definujúce osoby navzájom blízke tak, aby zahŕňali aj registrovaným partnerov.
K bodu 2
Na účely Trestného zákona je potrebné upraviť ustanovenie definujúce osoby navzájom blízke tak, aby zahŕňali aj registrovaným partnerov.
K bodu 3
Vzhľadom na skutočnosť, že v návrhu zákona o registrovaných partnerstvách a tiež v zákone o rodine je vylúčené dvojité partnerstvo alebo kombinácia partnerstva a manželstva s vážnymi dôsledkami pre rodinný život a život partnerov, navrhujeme rozšíriť skutkovú podstatu trestného činu dvojmanželstva aj na osoby uzatvárajúce registrované partnerstvo.
K bodu 4
Navrhuje sa rozšíriť kvalifikovaná skutková podstata trestného činu ohovárania aj na zrušenie registrovaného partnerstva.
Č. V
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť možnosť, aby obvinenému mohol zvoliť obhajcu v trestnom konaní aj registrovaný partner popri iných osobách, ktoré sú považované za blízke osoby obvineného.
K bodom 2 a 3
Navrhuje sa výslovne upraviť možnosť odoprieť výpoveď, ktorou by mohol registrovaný partner spôsobiť trestné stíhanie druhému partnerovi, pretože v zmysle navrhovanej úpravy budú registrovaní partneri osoby navzájom blízke v podobnom postavení ako osoby vymenované v tomto ustanovení.
K bodu 4
Navrhuje sa výslovne upraviť možnosť odoprieť výpoveď, ktorou by mohol registrovaný partner spôsobiť trestné stíhanie druhému partnerovi aj v prípade oznamovateľa alebo poškodeného aj pred začatím trestného stíhania.
K bodu 5
Navrhuje sa výslovne upraviť, aby registrovaný partner mohol napadnúť rozsudok súdu odvolaním v prospech obžalovaného.
K bodu 6
Navrhuje sa výslovne upraviť, aby registrovaný partner mohol napadnúť rozsudok súdu dovolaním v prospech obžalovaného.
Čl. VI
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť, že rozhodovanie súdu o neplatnosti registrovaného partnerstva alebo o tom či tu je alebo nie je a o zrušení registrovaného partnerstva, je rozhodovaním súdu o osobnom stave.
K bodu 2
Dopĺňa sa ustanovenie s cieľom určenia súdu príslušného na konanie o zrušenie partnerstva, o určenie neplatnosti partnerstva alebo o tom, či tu partnerstvo je alebo nie je.
K bodu 3
Navrhuje sa vylúčiť vedľajších účastníkov v konaní o zrušenie partnerstva, o určenie neplatnosti partnerstva alebo o tom, či tu partnerstvo je alebo nie je.
K bodu 4
Navrhuje sa upraviť určenie účastníkov konania o neplatnosť partnerstva.
K dobu 5
Navrhuje sa upraviť neúčinnosť nesúhlasu so späťvzatím návrhu tak, aby boli zahrnuté aj konania o zrušenie partnerstva, o určenie neplatnosti partnerstva alebo o tom, či tu partnerstvo je alebo nie je.
K bodu 6
Napriek tomu, že úprava vzťahov medzi partnermi je voľnejšia ako v prípade manželov, je predsa len lepšie pre páry, pokiaľ je to možné, zostávať spolu v trvalom spoločenstve a preto podobne ako v prípade manželov súd v konaní o zrušení partnerstva viesť partnerov k odstráneniu príčin rozvratu a k ich zmiereniu.
K bodu 7
Vzhľadom na predmet a účastníkov konania o zrušenie partnerstva, je pokračovanie konania po smrti registrovaného partnera bezpredmetné, keďže smrťou registrovaného partnera jeho partnerstvo zaniká na základe zákona a nie je potrebné ďalšie rozhodovanie súdu. Z tohto dôvodu sa navrhuje zmena tohto ustanovenia.
K bodu 8
Navrhuje sa zmena ustanovenia tak, aby konanie o zrušenie partnerstva bolo vždy prerušené, ak sa účastníci konania nedostavia na pojednávanie bez ospravedlnenia, podobne ako v prípade konania o rozvod manželstva
K bodu 9
Navrhuje sa úprava ustanovenia o pokračovaní v prerušenom konaní rovnako ako v prípade manželstva.
K bodu 10
Navrhuje sa vylúčenie nároku na náhradu trov konania o zrušenie partnerstva, o určenie neplatnosti partnerstva alebo o tom, či tu partnerstvo je alebo nie je, s rovnakou výnimkou ako pri konaniach s manželmi.
K bodu 11
Navrhuje sa, aby v prípade potreby zabezpečenia dedičstva mohol notár registrovanému partnerovi poručiteľa zveriť veci z dedičstva do starostlivosti alebo ho ustanoviť za správcu dedičstva.
K bodu 12
Navrhuje sa vylúčenie odpustenia zmeškania lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiu o zrušení partnerstva rovnako, ako v prípade konania o rozvod manželstva.
K bodu 13
Navrhuje sa vylúčiť možnosť obnovy konania o zrušenie partnerstva, o určenie neplatnosti partnerstva alebo o tom, či tu partnerstvo je alebo nie je.
Čl. VII
K § 22a
Vzhľadom na skutočnosť, že vo viacerých krajinách sveta uzákonené registrované partnerstvá a zároveň v súlade s navrhovanou právnou úpravou môžu partnerstvo uzavrieť aj osoby, z ktorých jedna nie je občanom Slovenskej republiky, je potrebné upraviť aj kolízne normy pre uzavretie partnerstva a zánik partnerstva.
Čl. VIII
K bodu 1
Vzhľadom na skutočnosť, že sa navrhuje, aby registrovaný partner dedil v prvej dedičskej skupine, keďže partneri budú spoločne hospodáriť a starať sa o spoločnú domácnosť, potom je primerane tomu potrebné upraviť prechod nárokov z pracovného pomeru po smrti zamestnanca aj na registrovaného partnera. Preto sa navrhuje, aby nároky do štvornásobku priemernej mzdy zamestnanca po jeho smrti prešli na registrovaného partnera.
K bodu 2
Vzhľadom na zavedenie registrovaného partnerstva je potrebné upraviť definíciu osamelého zamestnanca.
K bodu 3
Vzhľadom na zavedenie registrovaného partnerstva je potrebné upraviť aj definíciu rodinného príslušníka zamestnanca.
K bodu 4
Rozširuje sa výnimka pre zamestnávateľa pri hradení nákladov na prípravu žiaka na povolanie inému zamestnávateľovi, ak zamestnanec nasleduje registrovaného partnera do miesta jeho bydliska.
K bodu 5
Upravuje sa nárok zamestnanca na pracovné voľno s náhradou mzdy v prípade úmrtia registrovaného partnera v rozsahu dvoch dní.
Čl. IX
Upravuje sa definícia pojmu blízka osoba na účely zákona o priestupkoch.
Čl. X
K bodu 1
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré považované za zodpovedného zástupcu fyzickej osoby podnikateľa, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti o registrovaného partnera, pretože podobne ako manželia sa môžu vzájomne zastupovať v bežných veciach.
K bodu 2
Upravuje sa možnosť registrovaného partnera pokračovať v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby, živnostníka, podobne ako v prípade iných príbuzných vymenovaných v tomto ustanovení.
K bodu 3
Upravuje sa ustanovenie v nadväznosti na stanovenie možnosti registrovaného partnera pokračovať v živnosti.
Čl. XI
Rozširuje sa okruh osôb, ktorých príjmy sa započítavajú pri určení súm životného minima do príjmu fyzickej osoby tak, že sa navrhuje do príjmu započítavať aj príjem registrovaného partnera.
Čl. XII
Upravuje sa poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadnutia do nej tak, aby to bolo umožnené aj registrovanému partnerovi.
Čl. XIII
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť ustanovenie tak, aby bolo od dane oslobodené použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancov aj v prípade, že takéto plnenie je poskytnuté registrovanému partnerovi zamestnanca.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby aj registrovaný partner nemusel platiť daň z príjmu v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorú nadobudol dedením od zomretého partnera, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby mal registrovaný partner možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť zo základu dane aj za registrovaného partnera, ktorý nemá príjem alebo spĺňa iné podmienky stanovené zákonom rovnako ako manžel (manželka) za manželku (manžela), ktorí nemajú príjem. Dôvodom je skutočnosť, že sa zavádza vzájomná vyživovacia povinnosť partnerov a aj na účely poskytovania dávky v hmotnej núdzi sa budú považovať za spoluposudzované osoby, čim sa odbremeňuje štátny sociálny systém. Ak sa teda aj finančne o seba musia partneri postarať rovnako ako manželia, nie je dôvod im nepriznať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti zo základu dane na partnera, ktorí nemá príjem.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť ustanovenie tak, aby mal registrovaní partner nárok na daňový bonus, pokiaľ sa stará o dieťa druhého registrovaného partnera za rovnakých podmienok, ako v prípade manželov, z ktorých iba jeden je rodičom dieťaťa, ale je v rámci definície v zákone osobou vyživovanou.
K bodu 5
Navrhuje sa doplniť ustanovenie, na základe ktorého bude registrovaný partner zamestnávateľovi preukazovať nárok na zníženie základu dane.
K bodu 6
Navrhuje sa, aby zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane prihliadol aj na nezdaniteľnú časť základu dane na partnera (partnerku) pri vykonaní ročného zúčtovania dane za zamestnanca.
Čl. XIV
K bodu 1
Navrhuje sa, aby dôchodkovo poistená osoba mohla byť aj partner osoby, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Registrované partnerstvo podľa návrhu nie je prekážkou výkonu rodičovských práv biologického rodiča vrátane osobnej starostlivosti a za istých okolností môže byť partner rodiča ten, kto sa bude starať o dieťa s nepriaznivým
zdravotným stavom, ak spolu budú žiť v jednej domácnosti a nie je dôvod, prečo by nemal byť dôchodkovo poistenou osobou z tohto titulu. Zároveň sa navrhuje, aby pozostalý partner mohol poberať vdovský resp. vdovecký dôchodok za rovnakých podmienok ako pozostalý manžel, pretože v zmysle návrhu zákona o registrovaných partnerstvách vzniká vzájomná vyživovacia povinnosť medzi partnermi.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby vznikol nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených zákonom aj registrovanému partnerovi, pretože v zmysle návrhu zákona o registrovaných partnerstvách vzniká vzájomná vyživovacia povinnosť medzi partnermi.
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa, aby mal partner nárok na ošetrovné v prípade, že sa osobne a celodenne stará o chorého registrovaného partnera alebo partnerku alebo o choré dieťa partnera alebo partnerky.
K bodu 5
Navrhuje sa, aby vznikla možnosť poberať materské registrovaným partnerom, ktorý prevzal dieťa, ktorého rodičom je jeho registrovaný partner, do starostlivosti, podobne ako manžel matky dieťaťa, ktorý nie je jeho rodičom.
K bodom 6 a 7, 10 a 11,
Navrhuje sa rozšíriť podmienky nároku na vdovský a vdovecký dôchodok tak, aby ho mohol poberať aj registrovaný partner, ktorého partner zomrel a spĺňa ostatné podmienky stanovené v tomto a iných ustanoveniach zákona o sociálnom poistení.
K bodom 8 a 9
Navrhuje sa, aby nárok na vdovský a vdovecký dôchodok zanikol uzavretím nie len manželstva ale aj registrovaného partnerstva a aby nárok na dôchodok zanikol, ak sa preukáže, že smrť partnera bola spôsobená jeho registrovaným partnerom.
K bodom 12 a 13
Navrhuje sa, aby mal registrovaný partner nárok na jednorazové odškodnenie v prípade, že jeho partner zomrie v dôsledku pracovného úrazu za rovnakých podmienok ako manžel.
K bodu 14
Navrhuje sa, aby mohli byť dávky sociálneho poistenia poukazované aj na účet registrovaného partnera za rovnakých podmienok, ako v prípade manželov.
K bodu 15
Vzhľadom na navrhovanú úpravu dedenia registrovaných partnerov, navrhuje sa zodpovedajúco upraviť aj prechod nároku na dávky sociálneho poistenia, ktoré sa stali splatné do smrti registrovaného partnera.
Čl. XV
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa doplniť úprava tak, aby mal registrovaný partner policajta alebo profesionálneho vojaka mal nárok na náhrady poskytované pri ich úmrtí následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania.
K bodu 3
Navrhuje sa upraviť to, aby registrovaný partner rovnako ako manžel profesionálneho vojaka alebo policajta mal nárok na úmrtné, vzhľadom na navrhovanú úpravu dedenia.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť ustanovenie tak, aby registrovaný partner nemal nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok, ak úmyselne spôsobí smrť profesionálneho vojaka alebo policajta, ktorý bol jeho registrovaným partnerom.
K bodom 5 až 8
Navrhuje sa upraviť ustanovenie tak, aby podmienky nároku na vdovský a vdovecký dôchodok vrátanie trvania boli rovnaké v prípade manželov a registrovaných partnerov.
K bodom 9 až 11
Navrhuje sa upraviť podmienky vylúčenia vzniku nároku na vdovský a vdovecký dôchodok a podmienky zániku nároku pre registrovaných partnerov rovnako, ako v prípade manželov, pričom sa navrhuje doplniť, že nárok zaniká aj uzavretím registrovaného partnerstva.
K bodu 12
Navrhuje sa upraviť ustanovenie tak, aby aj profesionálny vojak alebo policajt, ktorý registrovaného partnera, mal nárok na rekreačnú starostlivosť spolu so svojim partnerom.
K bodu 13
Navrhuje sa rozšíriť definícia pozostalých na účely vybraných ustanovení zákona o registrovaného partnera.
K bodu 14
Legislatívno-technická úprava z dôvodu návrhu zabezpečenia spoločnej rekreácie aj pre registrovaných partnerov.
K bodu 15
Rozširuje sa okruh prijímateľov osobitného účtu, z ktorého sa vyplácajú dávky profesionálnym vojakom a policajtom.
K bodu 16
Vzhľadom na úpravu dedenia medzi registrovanými partnermi, navrhuje sa upraviť ustanovenie o prechode nároku na dávky sociálneho zabezpečenia rovnako, ako v prípade manželov.
Čl. XVI
K bodu 1
Upravuje sa definícia rodinného príslušníka tak, aby zahŕňala aj registrovaného partnera na účely zákona o sociálnych službách.
K bodu 2
Rozširuje sa kruh rodinných príslušníkov na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby o registrovaného partnera.
K bodu 3
Vzhľadom na navrhovanú zmenu zákona tak, aby sa medzi osoby spoločne posudzované zahrnul aj registrovaný partner, ktorý môže byť povinný uhrádzať časť nákladov na sociálnu službu, je potrebné upraviť aj rozsah majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu tak, aby sa nehnuteľnosť, ktorú používa registrovaný partner na trvalé bývanie nezohľadňovala.
Čl. XVII
K bodu 1
Navrhuje sa rozšírenie definície vážneho dôvodu na účely vyraďovania uchádzačov o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
K bodu 2
Upravuje sa poskytovanie príspevku na presťahovanie tak, aby v prípade žiadosti oboch registrovaných partnerov bol poskytnutý len jednému z nich.
Čl. XVIII
K bodu 1
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu registrovaného partnerstva je potrebné rovnaké práva priznať aj registrovaným partnerom prichádzajúcim zo zahraničia, či z krajín alebo z tretích krajín tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pôvodu alebo štátnej príslušnosti.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby registrovaný partner a zároveň štátny príslušník tretej krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt podľa ustanovení tohto zákona a ktorého registrované partnerstvo zaniklo, ale jeho nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej tri roky, mohol požiadať o zmenu účelu pobytu na policajnom útvare do 30 dní od zániku registrovaného partnerstva.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby sa umožnilo zachovanie práva na pobyt registrovaného partnera občana Únie za podmienok stanovených v tomto ustanovení v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 20004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať v rámci územia členských štátov.
Čl. XIX
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť výnimka z povinnosti platiť poplatok za návrh pre odporcu v konaniach o zrušenie registrovaného partnerstva, neplatnosť registrovaného partnerstva alebo určenie, či tu partnerstvo je alebo nie je v prípade, kedy navrhovateľ je oslobodený od poplatku podobne, ako v prípade konaní vo veciach manželstva vzhľadom na podobný charakter konania a podobný charakter účastníkov konania.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť poplatky za návrh v konaniach o zrušenie registrovaného partnerstva, neplatnosť registrovaného partnerstva alebo určenie, či tu partnerstvo je alebo nie je v rovnakej výške, ako v prípade konaní vo veciach manželstva vzhľadom na podobný charakter konania a podobný charakter účastníkov konania.
K bodu 3
Navrhuje sa zaviesť poplatky za návrh v konaniach určenie výživného medzi partnermi, príspevku na výživu partnera po zrušení partnerstva a z návrhu o ich zvýšenie, zníženie alebo zrušenie v rovnakej výške ako v prípade konaní vo veciach manželstva vzhľadom na podobný charakter konania a podobný charakter účastníkov konania.
Čl. XX
K bodu 1
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu registrovaného partnerstva je potrebné rešpektovať podobné partnerstvá osôb prichádzajúcich zo zahraničia, či z krajín alebo z tretích krajín tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pôvodu alebo štátnej príslušnosti. Preto sa navrhuje, aby súčasťou žiadosti o štátne občianstvo Slovenskej republiky boli aj doklady preukazujúce vznik alebo zánik registrovaného partnerstva.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť rozsah dokladov o osobnom stave predkladaných pri prepustení so štátneho zväzku Slovenskej republiky vzhľadom na skutočnosť, že údaj o registrovanom partnerstve sa bude podľa predloženého návrhu považovať za údaj o osobnom stave.
K bodu 3
Navrhuje sa doplniť rozsah dokladov o osobnom stave predkladaných pri žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vzhľadom na skutočnosť, že údaj o registrovanom partnerstve sa bude podľa predloženého návrhu považovať za údaj o osobnom stave.
Čl. XXI
K bodu 1
Navrhuje sa obdobne ako pri uzatváraní manželstva v sadzobníku správnych poplatkov stanoviť správne poplatky vyberané matrikou za úkony matrikára vrátane zrušenia partnerstva vyhlásením partnerov.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť výnimka z poplatkovej povinnosti pri zmene priezviska pre registrovaných partnerov na spoločné priezvisko tak, aby bol poplatok vybraný len od jedného z partnerov.
Čl. XXII
K bodu 1
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu, podľa ktorej si budú môcť registrovaní partneri zvoliť spoločné priezvisko alebo používať dve priezviská, z tohto dôvodu je potrebné zmeniť pravidlá používania priezvisk v úradnom styku.
K bodu 2
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu, podľa ktorej si budú môcť registrovaní partneri zvoliť spoločné priezvisko alebo používať dve priezviská, je nevyhnutné upraviť podmienky zmeny priezviska registrovaných partnerov.
K bodu 3
Vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu, podľa ktorej si budú môcť registrovaní partneri zvoliť spoločné priezvisko alebo používať dve priezviská, v prípade zániku partnerstva navrhuje sa, aby nebolo potrebné povolenie na zmenu priezviska.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť rozsah údajov, ktoré je potrebné vyplniť v žiadosti o zmenu priezviska o údaje o uzavretí alebo zániku registrovaného partnerstva.
K bodu 5
Navrhuje sa doplniť rozsah dokladov, ktoré je potrebné predložiť k žiadosti o zmenu priezviska o doklady o uzavretí alebo zániku registrovaného partnerstva.
Čl. XXIII
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť rozsah údajov vedených v Registri obyvateľov Slovenskej republiky v časti osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, pretože v zmysle návrhu sa registrované partnerstvo bude považovať za osobný stav občana tak, aby boli vedené záznamy o registrovanom partnerovi občana Slovenskej republiky.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť rozsah údajov vedených v Registri obyvateľov Slovenskej republiky v časti osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, pretože v zmysle návrhu sa registrované partnerstvo bude považovať za osobný stav občana tak, aby boli vedené údaje o zániku registrovaného partnerstva.
K bodu 3
Navrhuje sa doplniť rozsah údajov vedených v Registri obyvateľov Slovenskej republiky v časti osôb bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, pretože v zmysle návrhu sa registrované partnerstvo bude považovať za osobný stav občana tak, aby boli vedené záznamy o registrovanom partnerovi občana Slovenskej republiky.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť rozsah údajov vedených v Registri obyvateľov Slovenskej republiky v časti osôb bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, pretože v zmysle návrhu sa
registrované partnerstvo bude považovať za osobný stav občana tak, aby boli vedené údaje o zániku registrovaného partnerstva.
Čl. XXIV
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť definíciu matriky tak, aby sa do nej mohli zapisovať údaje o registrovanom partnerstve.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť, že do matriky sa bude zapisovať údaj o uzavretí registrovaného partnerstva a zrušení registrovaného partnerstva.
K bodu 3
Navrhuje sa vytvoriť novú knihu registrovaných partnerstiev, kde sa budú zapisovať údaje o registrovaných partneroch a partnerstvách.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť potvrdenie o uzavretí a potvrdenie o zrušení registrovaného partnerstva medzi verejné listiny vydávané matrikou.
K bodu 5
Legislatívno-technická zmena s ohľadom na zavedenie knihy registrovaných partnerstiev.
K bodu 6
Navrhuje sa stanoviť miestnu príslušnosť matričného úradu na zápis uzavretia a zrušenia registrovaného partnerstva.
K bodu 7
Navrhuje sa stanoviť, aké údaje sa budú zapisovať do knihy registrovaných partnerstiev.
K bodu 8
Navrhuje sa doplniť možnosť zapísať ženské priezvisko inej osobe ako slovenskej národnosti do knihy registrovaných partnerstiev ak o to partnerka požiada pri zápise uzavretia registrovaného partnerstva.
K bodom 9 a 10
Navrhuje sa doplniť ustanovenia upravujúce dodatočný zápis registrovaných partnerstiev.
K bodu 11
Navrhuje sa doplniť definícia člena rodiny o registrovaného partnera na účely zákona o matrikách pri nazeraní do matriky a pri žiadosti o výpis z matriky.
K bodu 12
Navrhuje sa stanoviť, čo obsahovať úradný výpis z knihy partnerstiev, obdobne ako pri výpise z knihy manželstiev.
K bodu 13
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zapisovanie ženských priezvisk bez koncovky slovenského prechyľovania.
K bodu 14
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa navrhovanej právnej úpravy aj cudzinec môže v Slovenskej republike uzavrieť registrované partnerstvo, je potrebné doplniť ustanovenie upravujúce zápis takejto skutočnosti do knihy partnerstiev.
K bodu 15
Navrhuje sa úprava nemožnosti zápisu, prípadne neplatnosť zápisu takého registrovaného partnerstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
K bodu 16
Navrhuje sa doplniť časť, ktorá upravuje postup pred uzavretím a zrušením partnerstva, kde sa upravuje rozsah predkladaných dokumentov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca, predpísané tlačivo, overenie totožnosti partnerov a vyhotovenie zápisnice.
K bodu 17
Navrhuje sa doplniť určenie príslušnosti matričného úradu v prípade, že ani jedna z osôb, ktoré chcú uzavrieť registrované partnerstvo, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
K bodu 18
Legislatívno-technická úprava.
Čl. XXV
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2013 vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a prípravu matrík na uzatváranie a zrušovanie registrovaných partnerstiev.