Návrh
Zákon
z ........... 2012,
o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vzniku registrovaného partnerstva, postavenie a rozsah práv a povinností registrovaných partnerov a jeho zánik.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Každý má právo uzavrieť registrované partnerstvo.
(2) Registrované partnerstvo je trvalé spoločenstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré vzniklo spôsobom ustanoveným týmto zákonom (ďalej len „partnerstvo“).
(3) Registrovaným partnerom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá uzavrela partnerstvo (ďalej len „partner“).
(4) Partneri sú voči sebe navzájom osoby blízke1).
(5) Partnerstvo sa považuje na účely osobitných predpisov za rodinný stav.
(6) Údaj o partnerstve sa zapisuje na miesto rodinného stavu vo všetkých verejných listinách, v ktorých sa rodinný stav uvádza.
Vznik partnerstva
§ 3
(1) Partnerstvo vzniká súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“), že chcú uzavrieť partnerstvo.
(2) Pred vyhlásením podľa odseku 1 osoby uzavierajúce partnerstvo výslovne uvedú, že im nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce uzavretie partnerstva.
(3) Vyhlásenie podľa odseku 1 urobia osoby uzavierajúce partnerstvopred matrikárom na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jedna z nich trvalý pobyt.
1) § 116 Občianskeho zákonníka.
(4) Matričný úrad určený podľa odseku 3 môže povoliť uzavretie partnerstva pred iným matričným úradom.
(5) Ak je život jednej z osôb priamo ohrozený, partnerstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 4 sa nevyžaduje.
(6) Ak žiadna z osôb nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nie je možné určiť príslušnosť matričného úradu podľa odsekov 4 a 5, vyhlásenie je možné urobiť na ktoromkoľvek matričnom úrade.
(7) O vyhlásení sa spisuje zápisnica o uzavretí partnerstva, ktorú podpisujú osoby uzavierajúce partnerstvo, matrikár a tlmočník, ak je jeho prítomnosť k vyhláseniu nutná.
(8) Uzavretie partnerstva zapisuje matričný úrad do knihy registrovaných partnerstiev2), kde sa vedie evidencia fyzických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky uzavreli partnerstvo.
§ 4
(1) Partnerstvo môže uzavrieť každý, komu to zákon nezakazuje.
(2) Podmienkou uzavretia partnerstva je, aby aspoň jedna z osôb vstupujúcich do partnerstva bola štátnym občanom Slovenskej republiky.
(3) Partnerstvo nemôže vzniknúť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takom prípade súd, aj bez návrhu rozhodne, že partnerstvo je neplatné.
(4) Partnerstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorá
a) nedosiahla vek 18 rokov,
b) nie je plne spôsobilá na právne úkony,
c) pred uzavretím partnerstva vstúpila do manželstva alebo uzavrela partnerstvo s inou osobou, alebo iný obdobný zväzok v zahraničí a toto manželstvo alebo partnerstvo trvá.
§ 5
(1) Osoby uzavierajúce partnerstvo povinné pred jeho uzavretím predložiť doklady určené osobitným predpisom 3).
(2) Osoba, ktorá chce uzavrieť partnerstvo je súčasne povinná preukázať, že jej skoršie partnerstvo alebo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.
(3) Pri uzavretí partnerstva pred matričným úradom osoby uzavierajúce partnerstvo súhlasne vyhlásia, či
2) § 14a zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
3) § 29a zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
a) priezvisko jednej z nich bude ich spoločným priezviskom,
b) si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
c) priezvisko jednej z nich bude ich spoločným priezviskom a jedna z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; osoba, ktorá dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí partnerstva.
§ 6
Neexistencia a neplatnosť partnerstva
(1) Partnerstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí partnerstva
a) bolo vynútené násilím,
b) urobila osoba mladšia ako 18 rokov,
c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 3 ods. 4 a 5,
d) urobili osoby, z ktorých ani jedna nebola občanom Slovenskej republiky,
e) bolo urobené na základe nepravdivých údajov, ktoré jedna z osôb uzavierajúca partnerstvo úmyselne uviedla v dokladoch potrebných k vyhláseniu.
(2) Ak vznikne partnerstvo napriek skutočnostiam uvedeným v odseku 1, súd vyhlási partnerstvo za neplatné.
(3) Na partnerstvo, ktoré bolo vyhlásené za neplatné, sa prihliada ako by nikdy nevzniklo.
(4) O tom, že partnerstvo nevzniklo, alebo že je neplatné, rozhodne súd aj bez návrhu. Inak rozhoduje na návrh, ktorý je oprávnený podať každý, kto preukáže na veci právny záujem.
Práva a povinnosti partnerov
§ 7
(1) V partnerstve sú si partneri rovní v právach a povinnostiach.
(2) O uspokojovanie potrieb partnerov povinní starať sa obaja partneri podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb podľa predchádzajúcej vety je aj osobná starostlivosť o dieťa jedného z partnerov a domácnosť.
(3) O záležitostiach týkajúcich sa partnerského spolužitia rozhodujú obaja partneri spoločne; pokiaľ sa partneri nedohodnú v podstatných veciach, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd.
§ 8
(1) Partneri oprávnení zastupovať sa navzájom v bežných veciach, najmä prijímať za druhého partnera bežné plnenia.
(2) Konanie jedného z partnerov pri obstarávaní bežných vecí zaväzuje oboch partnerov spoločne a nerozdielne; to platí pre záväzky, ktoré vznikli počas trvania partnerstva, ako aj v prípade, že partnerstvo bolo následne vyhlásené za neplatné.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak druhý partner tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe.
(4) Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiaden z partnerov súhlas druhého partnera.
§ 9
Vyživovacia povinnosť medzi partnermi
(1) Partneri majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
(2) Ak ktorýkoľvek z partnerov neplní túto povinnosť, určí súd na návrh niektorého z partnerov jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch partnerov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť4).
(3) Vyživovacia povinnosť medzi partnermi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.
§ 10
Vyživovacia povinnosť po zrušení partnerstva
(1) Pokiaľ bolo partnerstvo zrušené, môže sa bývalý partner, ktorý nie je schopný sa sám živiť, žiadať od druhého partnera, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pokiaľ sa bývalí partneri nedohodnú, rozhodne o výživnom na návrh niektorého z nich súd.
(2) Výživné po zrušení partnerstva možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov odo dňa zrušenia partnerstva.
(3) Výživné sa vypláca v pravidelnej mesačnej čiastke, pokiaľ sa partneri písomne nedohodli, že výživné vyplatia jednorazovou čiastkou, ktorej výška je uvedená v písomnej dohode.
(4) Právo na výživné medzi bývalými partnermi zaniká dňom
a) smrti povinného partnera alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo
b) kedy oprávnený bývalý partner uzavrie nové partnerstvo alebo manželstvo.
§ 11
(1) Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného partnera, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného partnera. Súd pri hodnotení skutkového stavu skúma najmä, či sa povinný partner nevzdal bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo zárobkovej činnosti alebo majetkového prospechu, prípadne či nepodstupuje neprimerané majetkové riziká.
4) § 115 Občianskeho zákonníka.
(2) Súd výživné neprizná, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi.
(3) Právo na výživné sa nepremlčuje. Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného sa premlčujú.
(4) Výživné možno priznať len odo dňa začatia konania o určenie výživného.
§ 12
Výkon rodičovských práv a povinností partnermi
(1) Rodičovské práva partnerov zostávajú zachované v plnom rozsahu, vrátane práva vychovávať dieťa v osobnej starostlivosti.
(2) Pokiaľ partneri žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom, povinní sa o dieťa starať a spoločne sa podieľať na jeho výchove. Rodičovské práva a povinnosti upravené osobitným predpisom5).
(3) Po zániku partnerstva smrťou jedného z partnerov môže byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti druhého partnera a to aj v prípade, že tento partner nie je biologickým rodičom maloletého dieťaťa.
(4) Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom a detí k rodičom upravuje osobitný predpis5).
Zánik partnerstva
§ 13
Partnerstvo zaniká
a) smrťou jedného z partnerov alebo vyhlásením jedného z partnerov za mŕtveho,b) zrušením.
§ 14
(1) Partnerstvo zaniká dňom smrti partnera. Pokiaľ bol partner vyhlásený za mŕtveho, zaniká partnerstvo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení druhého partnera za mŕtveho.
(2) Pokiaľ bolo rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho zrušené, pretože sa zistilo, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho žije, má sa za to, že partnerstvo trvá. Pokiaľ druhý partner medzičasom uzavrel nové partnerstvo alebo manželstvo, skoršie partnerstvo sa neobnoví.
§ 15
Partnerstvo možno zrušiť spoločným vyhlásením partnerov 16) alebo rozhodnutím súdu.
§ 16
5) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Partnerstvo zanikne spoločným vyhlásením partnerov pred matričným úradom o tom, že nechcú zotrvať v partnerstve.
(2) Vyhlásenie podľa odseku 1 urobia osoby zrušujúce partnerstvo pred matrikárom na matričnom úrade, na ktorom uzavreli partnerstvo.
§ 17
(1) Ak vzťahy medzi partnermi narušené a rozvrátené a nemožno očakávať obnovenie partnerského spolužitia, súd môže partnerstvo na návrh niektorého z partnerov zrušiť.
(2) Ak jeden z partnerov so zrušením partnerstva nesúhlasí, súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi partnermi a pri zrušení partnerstva na ne prihliada.
(3) Skúmanie splnenia podmienok zrušenia partnerstva podľa odseku 1 v konaní pred súdom možno nahradiť súhlasným vyhlásením partnerov.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 114 sa za slovo „manželmi“ vkladajú slová „alebo partnermi.“.
3.V § 116 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel a partner1a)“.
4.V § 473 ods. 1 sa za slovo „deti“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel alebo partner1a)“.
5.V § 474 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.
6.V § 474 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.
7.V § 475 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.
8.V § 817 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.
Čl. III
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z. a zákona č. 217/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 5 sa za slová „skoršie manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo“ a za slová „že manželstvo“ sa vkladajú slová „alebo partnerstvo4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 9 ods. 1 sa za slová „vydatou ženou“ vkladajú slová „alebo s osobou, ktorá uzavrela partnerstvo4a), pokiaľ toto partnerstvo trvá“.
3.V § 9 ods. 2 sa za slová „skoršie manželstvo“ vkladaj slová „alebo partnerstvo4a)“.
4.V § 13 ods. 2 sa za slová „vydatou ženou“ vkladajú slová „alebo s osobou, ktorá uzavrela partnerstvo4a), pokiaľ toto partnerstvo trvá.“.
Čl. IV
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 127 ods. 4 sa za slová „a manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpistu“.
2.V § 127 ods. 5 sa za slová „bývalý manžel“ vkladajú slová „partner alebo bývalý partner podľa osobitného predpisu“.
3.§ 204 znie:
§ 204
Dvojmanželstvo a dvojpartnerstvo
(1) Kto za trvania svojho manželstva alebo partnerstva uzavrie iné manželstvo alebo partnerstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo alebo partnerstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve alebo partnerstve.“.
4.V § 373 ods. 3 písm. b) sa za slová „alebo rozvod manželstva“ vkladajú slová „alebo zrušenie partnerstva“.
Čl. V
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 39 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpisu,“.
2.V § 130 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpisu“.
3.V § 130 ods. 2 sa slová „manželovi alebo druhovi“ nahrádzajú slovami „manželovi, partnerovi alebo druhovi“.
4.V § 196 ods. 2 sa slová „manželovi alebo druhovi“ nahrádzajú slovami „manželovi, partnerovi alebo druhovi“.
5.V § 308 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpisu“.
6.V § 369 ods. 5 sa slová „manžel alebo druh“ nahrádzajú slovami „manžel, partner alebo druh“.
Čl. VI
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004
Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 80 písmeno a) znie:
„a) o osobnom stave (o rozvode manželstva, o zrušení partnerstva, o neplatnosti manželstva alebo partnerstva, o určení, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je, o určení rodičovstva, o osvojení, o spôsobilosti na právne úkony, o vyhlásení za mŕtveho);“.
2.V § 88 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) v obvode, ktorého mali manželia alebo partneri posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod manželstva, zrušenie partnerstva, neplatnosť manželstva alebo partnerstva alebo o určenie, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov alebo partnerov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa;“.
3.V § 93 ods. 1 znie:
„(1) Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod manželstva, zrušenie partnerstva, neplatnosť manželstva alebo partnerstva alebo určenie, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je.“.
4.V § 94 ods. 1 druhá veta znie:
„Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva alebo partnerstva, účastníkmi len manželia alebo partneri.“.
5.V § 96 ods. 3 prvá veta znie:
„Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod manželstva, zrušenie partnerstva, neplatnosť manželstva alebo partnerstva alebo určenie, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je.“.
6.V § 100 ods. 2 znie:
(2) V konaní o rozvod manželstva alebo o zrušenie partnerstva súd vedie manželov alebo partnerov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.“.
7.V § 107 ods. 2 sa vkladá druhá veta, ktorá znie:
„Konanie súd zastaví aj vtedy, ak zomrie partner pred právoplatným skončením konania o zrušenie partnerstva, neplatnosť partnerstva alebo o určenie, či tu partnerstvo je alebo nie je.“.
8.V § 110 sa za slovo „rozvod“ vkladajú slová „alebo o zrušenie partnerstva“.
9.V § 111 ods. 3 sa za slovo „rozvod“ vkladajú slová „alebo o zrušenie partnerstva“.
10.V § 144 ods. 2 sa za slová „neplatnosť manželstva“ vkladá čiarka a slová o zrušenie alebo neplatnosť partnerstva“ a za slová „či tu manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo“.
11.V § 175e sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi“.
12.V § 204 ods. 3 znie:
„(3) Odpustenie zmeškania lehoty na odvolanie nie je prípustné, ak ide o odvolanie proti rozsudku, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že partnerstvo sa zrušuje, že je manželstvo alebo partnerstvo neplatné, alebo že nie je. V týchto prípadoch neplatí ustanovenie odseku 2 druhej vety.“.
13.V § 229 písmeno a) znie:
„a) ktorými sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že partnerstvo sa zrušuje, že je manželstvo alebo partnerstvo neplatné, alebo že tu nie je;“.
Čl. VII
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Vzťahy medzi partnermi
Pre úpravu vzťahov medzi partnermi sa ustanovenia § 19 až 22 použijú primerane.“.
Čl. VIII
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z.,
zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 512/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35 ods. 1 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.
2. V § 40 ods. 1 znie:
„(1) Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený, rozvedený, alebo ktorého partnerstvo zaniklo.“.
3. V § 40 ods. 5 sa za všetky slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner“ v príslušnom gramatickom tvare.
4. V § 53 ods. 5 písm. c) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.
5. V § 141 ods. 2 písm. d) body 1 3 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.
Čl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 122/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 507/2001 Z.z., zákona č. 139/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 510/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 211/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 547/2007 Z.z., zákona č. 666/2007 Z.z., zákona č. 86/2008 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 298/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 479/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z., zákona č. 72/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 206/2009 Z.z., zákona č. 387/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 60/2010 Z.z., zákona č. 433/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 313/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 79/2012 Z.z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 68 ods. 3 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel alebo partner8d)“.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
"8d) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl. X
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 544/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 650/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 470/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 567/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 17/2007 Z.z., zákona č. 99/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 448/2008 Z.z., zákona č. 186/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 129/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 249/2011 Z.z. a zákona č. 395/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 1 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „partner (partnerka) 28aaa)“.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aaa znie:
28aaa) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 13 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 6 a 7 sa za slovo „pozostalý manžel“ vkladajú slová „alebo partner“.
3.V § 57 ods. 2 sa za slovo „pozostalý manžel“ vkladajú slová „alebo partner“.
Čl. XI
Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z.z., zákona č. 453/2004 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XII
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z. a zákona č. 172/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 1 písm. b) sa za slová „manželovi alebo manželke,“ vkladajú slová „partnerovi alebo partnerke,“.
Čl. XIII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., zákona č. 653 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z. a zákona č. 189/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 7 písm. d) sa za slová „manželovi (manželke)“ vkladajú slová „alebo partnerovi (partnerke)19) a za slová „manželky (manžela)“ sa vkladajú slová „alebo partnerky (partnera)19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „alebo partnerov19)“.
3.V § 11 sa za slová „manželka (manžel)“ vkladajú slová „alebo partnerka (partner)19)v príslušnom gramatickom tvare.
4.V § 33 ods. 2 sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „alebo druhého z partnerov19)“.
5.V § 37 ods. 1 písm. a) sa za slová „manželky (manžela)“ vkladajú slová „alebo partnerky (partnera)19)“.
6.V § 38 ods. 4 sa za slová „manželku (manžela)“ vkladajú slová „alebo partnerku (partnera)19)“.
Čl. XIV
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 600/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 721/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 584/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z.z., zákona č. 529/2006 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z., zákona č. 677/2006 Z.z., zákona č. 274/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 555/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z.z., zákona č. 434/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 599/2008 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 200/2009 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z., zákona č. 571/2009 Z.z., zákona č. 572/2009 Z.z., zákona č. 52/2010 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 403/2010 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 125/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z. a zákona č. 334/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 2 a ods. 5 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „alebo partner (partnerka)35aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
35aa) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 17 ods. 3 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „alebo partner (partnerka)35aa),“.
3.V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slovo „manžela“ vkladá čiarka a slová „alebo partnera 35aa) a za slová „manžela (manželky)“ vkladá čiarka a slová „alebo partnera (partnerky),35aa)“.
4.V § 39 ods. 3 písm. a) za slová „manžela (manželky)“ vkladá čiarka a slová „alebo partnera (partnerky),35aa)“.
5.V § 49 ods. 2 písm. c) sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner,35aa)“.
6.V § 74 ods. 1 sa v uvádzacej vete za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi,35aa)“.
7.V § 74 ods. 2 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera,35aa)“.
8.V § 74 ods. 5 písm. a) sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva, 35aa)“.
9.V § 74 ods. 5 písm. b) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnerky,35aa)“.
10.V § 74 ods. 6 sa za slovo „manželke“ vkladajú slová „alebo partnerke,35aa)“.
11.V § 75 ods. 1 a 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner,35aa)“.
12.V § 94 ods. 1 znie:
„(1) Manžel, manželka, partner35aa), partnerka35aa) a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie.“
13.V § 94 ods. 2 a 3 sa za slová „manžela alebo manželky“ vkladajú slová „alebo partnera alebo partnerky,35aa)“.
14.V § 117 ods. 1 sa za slová „manžela (manželky)“ vkladajú slová „alebo partnera (partnerky),35aa)“.
15.V § 118 ods. 1 a 2 sa za slová „manžela (manželku)“ vkladajú slová „alebo partnera (partnerku),35aa)“.
Čl. XV
Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 Z.z., zákona č. 463/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 732/2004 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z., zákona č. 274/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 58/2009 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z., zákona č. 82/2009 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z. a zákona č. 220/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 25 sa za slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner 3ga)“ v príslušnom gramatickom tvare.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ga znie:
3ga) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 26 ods. 1 sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi3ga)“.
3.V § 37 sa za slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner 3ga)“ v príslušnom gramatickom tvare.
4.V § 48 sa za slovo „manželom“ vkladajú slová „alebo partnerom3ga)“.
5.V § 50 sa za slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner 3ga)“ v príslušnom gramatickom tvare.
6.V § 50 ods. 2 písm. f) sa za slovo „manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo3ga)“.
7.V § 50 ods. 3 sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva3ga)“.
8.V § 50 ods. 4 písm. a) sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva3ga)“.
9.V § 52 ods. 1 sa za slovo „manželkou“ vkladajú slová „alebo partnerkou3ga)“.
10.V § 52 ods. 2 písm. a) sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva3ga)“.
11.V § 52 ods. 2 písm. b) sa za slovo „manželkou“ vkladajú slová „alebo partnerkou3ga)“.
12.V § 69 sa za všetky slová „manžel“, „manželka“ a „manželia“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner“ alebo „alebo partnerka“ a „alebo partneri“ v príslušnom gramatickom tvare.
13.V § 77 sa za slová „manželka (manžel)“ vkladajú slová „alebo partnerka (partner), 3ga)“.
14.V § 82 sa za všetky slová „manželke (manželovi)“ vkladajú slová „alebo partnerke (partnerovi)“.
15.V § 94 ods. 1 písm. c) bod 1 sa za slová „manželky“ vkladajú slová „alebo partnera, 3ga)“.
16.V § 111 ods. 1 sa za slová „manžela (manželku)“ vkladajú slová „alebo partnera (partnerku), 3ga)“.
Čl. XVI
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z. a zákona č. 50/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 7 sa za slovo „manželka“ vkladajú slová „alebo partner, partnerka 11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.V § 50 ods. 5 sa za slová „manžel alebo manželka“ vkladajú slová „alebo partner alebo partnerka 11a)“.
3.V § 72 ods. 13 písm. b) bod 1 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladajú slová „alebo partner (partnerka)11a)“.
4.V prílohe 4b sa za slová „manžel (manželka)“ vkladajú slová „alebo partner (partnerka)11a)“.
Čl. XVII
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 528/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., zákona č. 233/2008 Z.z., zákona č. 263/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 562/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 266/2009 Z.z., zákona č. 463/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 52/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 373/2010 Z.z., zákona č. 120/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 257/2011 Z.z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 36 ods. 4 písm. a) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
42a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.V § 53a ods. 5 sa za slová „manželia“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partneri 42a)“.
Čl. XVIII
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov sa mení a dopĺňa takto:
1.Za slovo „manželstvo“ alebo slovo „manžel“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení dopĺňajú slová „alebo partnerstvo“ alebo slová „alebo partner“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.V § 31 ods. 7 sa za slová „o rozvode manželstva“ vkladá čiarka a slová „zrušenia partnerstva“.
3.V § 70 ods. 5 sa v úvodnej vete za slová „skončilo rozvodom alebo“ vkladajú slová „jeho registrované partnerstvo bolo zrušené alebo jeho manželstvo alebo registrované partnerstvo“.
Čl. XIX
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 457/2000 Z.z., zákona č. 162/2001 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 531/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 621/2005 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 273/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 511/2007 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 71/2009 Z.z., zákona č. 503/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z. a zákona č. 381/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 v druhej vete sa za slová „o rozvode manželstva“ vkladá čiarka a slová „o zrušenie partnerstva“, za slová „o neplatnosti manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva“ a za slovo „manželstvo“ sa vkladajú slová „alebo partnerstvo“.
2.V sadzobníku súdnych poplatkov v časti I Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní sa v položke 7 dopĺňajú písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) o zrušenie partnerstva .........66 eur;
d) o neplatnosti partnerstva alebo o určenie, či tu partnerstvo je alebo nie je ........66 eur.“.
3.V sadzobníku súdnych poplatkov v časti I Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní sa položka 8 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) z návrhu na určenie výživného medzi partnermi, príspevku na výživu partnera po zrušení partnerstva a z návrhu o ich zvýšenie 2% z ceny predmetu najmenej 16,50 eura;
d) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi partnermi, príspevku na výživu partnera po zrušení partnerstva 2% z ceny predmetu konania najmenej 16,50 eura.“.
Čl. XX
Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 250/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 3 písm. d) znie:
„d) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva alebo o zrušení partnerstva, úmrtný list manžela alebo partnera, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, alebo žiadateľ uzavrel registrované partnerstvo alebo jeho registrované partnerstvo zaniklo alebo bolo zrušené.“.
2.V § 9 ods. 6 písm. c) znie:
„c) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva alebo o zrušení partnerstva, úmrtný list manžela alebo partnera, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, alebo žiadateľ uzavrel registrované partnerstvo alebo jeho registrované partnerstvo zaniklo alebo bolo zrušené.“.
3. V § 9a ods. 4 písm. c) znie:
„c) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva alebo o zrušení partnerstva, úmrtný list manžela alebo partnera, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, alebo žiadateľ uzavrel registrované partnerstvo alebo jeho registrované partnerstvo zaniklo alebo bolo zrušené.“.
Čl. XXI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona
č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z., zákona č. 405/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z., zákona č. 519/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 49/2012 Z. z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II Vnútorná správa sa za položku 18 vkladá položka 18a, ktorá znie:
„Položka 18a
a) Povolenie uzavrieť partnerstvo pred iným než príslušným matričným úradom16a) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura
b) Uzavretie partnerstva pred iným než príslušným matričným úradom 16a) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura
c) Povolenie uzavrieť partnerstvo mimo určenej doby 16,50 eura
d) Povolenie uzavrieť partnerstvo mimo úradne určenej miestnosti 66 eur
e) Povolenie uzavrieť partnerstvo pred iným než príslušným matričným úradom 16a) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 33 eur
f) Uzavretie partnerstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur g) Uzavretie partnerstva, ak ani jedna z osôb, ktorá chce uzavrieť partnerstvo nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199 eur
h) Zrušenie partnerstva vyhlásením partnerov 16,50 eura
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky oslobodené osoby, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo a ktoré ho uzatvárajú pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jednej z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jednej z osôb, ktorá chce uzavrieť partnerstvo.
2. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa partnerstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia partnerstva do matriky.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky, poplatok podľa písmena f) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie partnerstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) d) tejto