1
TABUĽKA ZHODY1
smernice ES/EÚ s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území
Smernica ES/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Touto smernicou sa ustanovujú spoločné normy a postupy, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch na návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade so základnými právami ako všeobecnými zásadami práva Spoločenstva a medzinárodného práva vrátane záväzkov týkajúcich sa ochrany utečencov a ľudských práv.
n.a.
Č: 2
O: 1
Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu.
n.a.
Č: 2
O: 2
P: a
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že túto smernicu nebudú uplatňovať na štátnych príslušníkov tretích krajín:
a) ktorým sa v súlade s článkom 13 Kódexu schengenských hraníc odoprel vstup, alebo ktorí boli zadržaní príslušnými orgánmi v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej pozemnej, vzdušnej alebo vodnej hranice členského štátu a ktorí následne v tomto členskom štáte nezískali oprávnenie alebo právo na pobyt;
D
Č: 2
O: 2
P: b
b) ktorým sa podľa vnútroštátneho práva uložil návrat ako trestná sankcia alebo návrat z trestnej sankcie vyplýva, alebo voči ktorým prebieha extradičné konanie.
D
Č: 2
O: 3
Táto smernica sa neuplatňuje na osoby, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb vymedzené v článku 2 ods. 5 Kódexu
N
Ú
Na občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov sa vzťahujú osobitné ustanovenia upravujúce ich administratívne vyhostenie (§87 zákona č. 404/2011 Z. z.).
Č: 3
O: 1
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
N
Zákon č. 404/2011
§ 2
O: 4
Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa
Ú
1 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice, napr. CT_32005L0001
2
1. "štátny príslušník tretej krajiny" je každá osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy a ktorá nepožíva právo Spoločenstva na voľný pohyb vymedzené v článku 2 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc;
Z. z.
rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Č: 3
O: 2
2. "nelegálny pobyt" je prítomnosť štátneho príslušníka tretej krajiny na území členského štátu, pričom táto osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu ustanovené v článku 5 Kódexu schengenských hraníc alebo iné podmienky vstupu alebo pobytu v uvedenom členskom štáte;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O:1
P:f
Na účely tohto zákona sa rozumie
f) neoprávneným pobytom zdržiavanie sa cudzinca na území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom, osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou,
Ú
Č: 3
O: 3
3. "návrat" je proces vrátenia sa štátneho príslušníka tretej krajiny bez ohľadu na to, či ide o dobrovoľné splnenie povinnosti návratu alebo nútený návrat – do:
- jeho krajiny pôvodu, alebo
- krajiny tranzitu v súlade s dvojstrannými dohodami o readmisii alebo dohodami Spoločenstva o readmisii či inými dojednaniami, alebo
- inej tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O:1
P: a
§ 77
O: 1
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) asistovaným dobrovoľným návratom návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do krajiny pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme a ktorý zabezpečuje Medzinárodná organizácia pre migráciu alebo iná mimovládna organizácia na základe dohody s vládou Slovenskej republiky,
Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme alebo na územie členského štátu, v ktorom udelené právo na pobyt. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený, ak je možné takúto krajinu určiť. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov. Policajný útvar, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, uloží zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov, ak v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčí lehotu na vycestovanie.
Ú
Č: 3
O: 4
4. "rozhodnutie o návrate" je správne alebo súdne rozhodnutie, alebo akt, ktorým sa ustanovuje alebo vyhlasuje, že štátny príslušník tretej krajiny sa zdržiava na území neoprávnene a ktorým sa ukladá alebo ustanovuje povinnosť návratu;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 77
O:1
Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme alebo na územie členského štátu, v ktorom udelené právo na pobyt. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený, ak je možné takúto krajinu určiť. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov. Policajný útvar, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, uloží zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov, ak v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčí lehotu na vycestovanie.
Ú
Č: 3
O: 5
5. "odsun" je vykonanie povinnosti návratu, teda fyzický transport z členského štátu;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 84
O:1
P: a
P: b
Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a)policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčil lehotu na vycestovanie,
b)štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o
Ú
3
P: c
P: d
administratívnom vyhostení,
c) byť štátny príslušník tretej krajiny podľa medzinárodnej zmluvy vrátený na územie zmluvného štátu, alebo
d)štátny príslušník tretej krajiny nemôže vycestovať, pretože nemá platný cestovný doklad alebo prostriedky na vycestovanie.
Č: 3
O: 6
6. "zákaz vstupu" je správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa na stanovené obdobie zakazuje vstup na územie členských štátov a pobyt na tomto území a ktoré je pripojené k rozhodnutiu o návrate;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§ 77
O:1
§ 82
O:2
§ 65
O: 1
Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme alebo na územie členského štátu, v ktorom udelené právo na pobyt. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený, ak je možné takúto krajinu určiť. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov. Policajný útvar, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, uloží zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov, ak v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčí lehotu na vycestovanie.
Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu
a)podľa odseku 1 písm. a) na desať rokov,
b)podľa odseku 1 písm. b) až k) na tri roky až päť rokov,
c)podľa odseku 1 písm. l), m) a q) na jeden rok až tri roky,
d)podľa odseku 1 písm. n) až p) na jeden rok.
Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem, súd môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore ani osobou, ktorej bol udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková ochrana, uložiť trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky.
Ú
Č: 3
O: 7
7. "riziko úteku" je existencia dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych kritérií vymedzených zákonom, v konkrétnom prípade sa domnievať, že štátny príslušník tretej krajiny, voči ktorému prebieha konanie o návrate, môže utiecť;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 88
O: 2
Rizikom úteku štátneho príslušníka tretej krajiny sa rozumie stav, kedy na základe dôvodnej obavy alebo priamej hrozby možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo sa bude skrývať, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, nemá povolený pobyt podľa tohto zákona alebo ak mu hrozí uloženie zákazu vstupu na viac ako tri roky.
Ú
Č: 3
O: 8
8. "dobrovoľný odchod" je splnenie povinnosti návratu v rámci lehoty stanovenej na tento účel v rozhodnutí o návrate;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 83
O:1
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestovať v lehote určenej v rozhodnutí. Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia; túto lehotu možno primerane predĺžiť s ohľadom na predchádzajúcu dĺžku pobytu, súkromné a rodinné pomery alebo zdravotný stav štátneho príslušníka tretej krajiny.
Ú
Č: 3
O: 9
9. "zraniteľné osoby" maloletí, maloletí bez sprievodu, osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby, tehotné ženy, slobodní rodičia s maloletými deťmi a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O: 7
Zraniteľnou osobou je najmä maloletá osoba, osoba so zdravotným postihnutím, osoba staršia ako 65 rokov, tehotná žena, slobodný rodič s maloletým dieťaťom a osoba, ktorá bola vystavená mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia; v odôvodnených prípadoch možno za staršiu osobu považovať aj osobu mladšiu ako 65 rokov.
Ú
4
Č: 4
O: 1
P: a
P: b
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté priaznivejšie ustanovenia:
a) dvojstranných alebo mnohostranných dohôd medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami;
b) dvojstranných alebo mnohostranných dohôd medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.
n.a.
Č: 4
O: 2
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek ustanovenie acquis Spoločenstva v oblasti prisťahovalectva a azylu, ktoré môže byť priaznivejšie pre štátneho príslušníka tretej krajiny.
n.a.
Č: 4
O: 3
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať ustanovenia priaznivejšie pre osoby, na ktoré sa uplatňuje ak zlučiteľné s touto smernicou.
n.a.
Č: 4
O: 4
P: a
P: b
Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podľa článku 2 ods. 2 písm. a) vyňatí z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, členské štáty:
a) zabezpečia, že zaobchádzanie s nimi a úroveň ich ochrany nie menej priaznivé oproti tým, ktoré uvedené v článku 8 ods. 4 a 5 (obmedzenia uplatňovania donucovacích opatrení), v článku 9 ods. 2 písm. a) (odloženie odsunu), v článku 14 ods. 1 písm. b) a d) (urgentná zdravotná starostlivosť a zohľadnenie potrieb zraniteľných osôb) a v článkoch 16 a 17 (podmienky zaistenia) a
b) dodržiavajú zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia.
D
Slovenská republika neuplatnila možnosť čl. 2 ods. 2 smernice.
C: 5
P: a
P: b
P: c
Pri vykonávaní tejto smernice členské štáty zoberú náležite do úvahy:
a) najlepšie záujmy dieťaťa,
b) rodinný život,
c) zdravotný stav dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny
a dodržiavajú zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 81
O: 1
§ 81
O: 2
§ 81
O: 3
§ 83
O: 4
Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trest. Rovnako nemožno cudzinca administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu takýto trest môže byť uložený.
Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený za zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku.
Osobu bez štátnej príslušnosti možno administratívne vyhostiť iba v prípade, ak svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok a nevzťahujú sa na ňu prekážky administratívneho vyhostenia podľa odsekov 1 a 2.
Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa § 82 ods. 2 alebo administratívne nevyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je
Ú
5
§ 83
O: 5
§ 83
O: 6
§ 83
O: 7
P: a
P: b
P: c
zraniteľnou osobou alebo ktorý udelený pobyt, ak by dôsledky postupu podľa § 82 ods. 1 boli neprimerané vzhľadom na súkromný a rodinný život štátneho príslušníka tretej krajiny, dĺžku jeho pobytu, zdravotný stav, vek štátneho príslušníka tretej krajiny a väzby s krajinou pôvodu.
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý trvalý pobyt na neobmedzený čas, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 3 alebo štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 59 ods. 6 len vtedy, ak vážne ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený dlhodobý pobyt len vtedy, ak vážne ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení takéhoto štátneho príslušníka tretej krajiny, môže policajný útvar určiť zákaz vstupu na päť rokov.
Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť
a)dieťa mladšie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,
b)štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po udelení pobytu; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do troch mesiacov od vstupu štátneho príslušníka tretej krajiny na územie Slovenskej republiky, alebo
c)štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. c) počas obdobia podľa § 58 ods. 4 písm. e).
C: 6
O: 1
Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 až 5.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 77
O:1
Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme alebo na územie členského štátu, v ktorom udelené právo na pobyt. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený, ak je možné takúto krajinu určiť. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov. Policajný útvar, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, uloží zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov, ak v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčí lehotu na vycestovanie.
Ú
C: 6
O: 2
Od štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu a majú platné povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie udeľujúce právo na pobyt, ktoré vydal iný členský štát, sa vyžaduje, aby bezodkladne odišli na územie tohto iného členského štátu. Ak dotknutý štátny príslušník tretej krajiny túto požiadavku nedodrží alebo ak sa z dôvodu verejného
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 111
O: 1
P: p
Štátny príslušník tretej krajiny je povinný
p) vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná z dôvodu zmeny účelu, zamietla žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zrušil prechodný pobyt, zamietla žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, zrušil trvalý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, zamietla žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu alebo zrušil tolerovaný pobyt, je povinný
Ú
6
poriadku alebo národnej bezpečnosti požaduje jeho bezodkladný odchod, uplatňuje sa odsek 1.
vycestovať do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak nie je oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky z iného dôvodu,
C: 6
O: 3
Členské štáty nemusia vydať rozhodnutie o návrate štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na jeho území, v prípade, ak si dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny vezme späť iný členský štát na základe dvojstranných dohôd alebo dojednaní platných v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice. V takom prípade členský štát, ktorý vzal späť dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny, uplatní odsek 1.
D
C: 6
O: 4
Členské štáty môžu kedykoľvek rozhodnúť o udelení samostatného povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia poskytujúceho štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území, právo na pobyt z humanitárnych dôvodov, dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo iných dôvodov. V tomto prípade sa nevydáva rozhodnutie o návrate. Ak sa rozhodnutie o návrate vydalo, zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť na dobu trvania platnosti povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia, ktorým sa udeľuje právo na pobyt.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 46
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
§ 58
O: 2
P: b
§ 84
O:7
P:a
P:b
P:c
Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto zákone,
a)ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu,
b)osobe bez štátnej príslušnosti,
c)z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
d)na návrh Slovenskej informačnej služby z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
e)plnoletej osobe, ktorá udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. a) najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky.
Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12,
b) ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok; štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 27 ods. 1 a § 43 ods. 1 písm. a) d) možno tento pobyt udeliť len, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom,
Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnosť
a) rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany,
b) udelením trvalého pobytu podľa § 46 ods. 2, alebo
c) udelením tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b).
Ú
C: 6
O: 5
Ak v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu prebieha konanie o obnovenie povolenia na jeho pobyt alebo iného oprávnenia udeľujúceho právo na pobyt, tento členský štát bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, zváži možnosť upustiť od vydania rozhodnutia o návrate do ukončenia uvedeného konania.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 34
O: 14
§ 53
O: 7
Prechodný pobyt sa po skončení jeho platnosti do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu považuje za oprávnený na území Slovenskej republiky.
Pobyt udelený podľa tohto zákona sa po skončení jeho platnosti považuje za platný na území Slovenskej republiky do doručenia rozhodnutia o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu.
Ú
C: 6
O: 6
Táto smernica nebráni členským štátom prijať rozhodnutie o ukončení legálneho pobytu spolu s rozhodnutím o návrate a/alebo rozhodnutím o odsune a/alebo o zákaze vstupu v jednom správnom alebo súdnom rozhodnutí alebo akte v zmysle ustanovení ich vnútroštátnych právnych predpisov, a to bez toho, aby boli dotknuté procesné záruky
D
7
ustanovené v kapitole III a v iných príslušných ustanoveniach práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva.
C: 7
O: 1
V rozhodnutí o návrate sa poskytne primeraná lehota na dobrovoľný odchod v dĺžke od siedmich do tridsiatich dní bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 a 4. Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ustanoviť, že takáto lehota sa poskytne len na základe žiadosti dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny. V takomto prípade informujú členské štáty štátneho príslušníka tretej krajiny o možnosti predloženia uvedenej žiadosti.
Lehota ustanovená v prvom pododseku nevylučuje možnosť, aby dotknutí štátni príslušníci tretej krajiny opustili členský štát skôr.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 83
O: 1
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestovať v lehote určenej v rozhodnutí. Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia; túto lehotu možno primerane predĺžiť s ohľadom na predchádzajúcu dĺžku pobytu, súkromné a rodinné pomery alebo zdravotný stav štátneho príslušníka tretej krajiny.
Ú
C: 7
O: 2
Členské štáty v prípade potreby predĺžia lehotu na dobrovoľný odchod o primeraný čas, v ktorom zohľadnia osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, ako je dĺžka pobytu, existencia školopovinných detí a iné rodinné alebo sociálne väzby.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 83
O: 1
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestovať v lehote určenej v rozhodnutí. Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia; túto lehotu možno primerane predĺžiť s ohľadom na predchádzajúcu dĺžku pobytu, súkromné a rodinné pomery alebo zdravotný stav štátneho príslušníka tretej krajiny.
Ú
C: 7
O: 3
Počas lehoty na dobrovoľný odchod sa môžu uložiť určité povinnosti s cieľom vyhnúť sa riziku úteku, ako napríklad pravidelné hlásenie sa príslušným orgánom, zloženie primeranej finančnej zábezpeky, predloženie dokladov alebo povinnosť zdržiavať sa na určitom mieste.
D
C: 7
O: 4
Ak existuje riziko úteku alebo ak žiadosť o legálny pobyt bola zamietnutá ako zjavne neodôvodnená alebo podvodná, alebo ak dotknutá osoba predstavuje riziko pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť, členské štáty môžu upustiť od poskytnutia lehoty na dobrovoľný odchod alebo môžu poskytnúť lehotu kratšiu ako sedem dní.
D
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§83
O: 2
P: a
P: b
P: c
Policajný útvar neurčí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie, ak
a) možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, najmä ak nemožno jeho totožnosť zistiť,
b) možno štátneho príslušníka tretej krajiny zaistiť podľa § 88,
c) štátny príslušník tretej krajiny ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo práva a slobody iných.
Ú
Č: 8
O: 1
Odsun
Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla lehota na dobrovoľný odchod v súlade s článkom 7 ods. 4 alebo sa nesplnila povinnosť návratu v rámci lehoty na dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade s článkom 7.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 84
O:1
P: a
P: b
P: c
P: d
Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a)policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčil lehotu na vycestovanie,
b)štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení,
c) byť štátny príslušník tretej krajiny podľa medzinárodnej zmluvy vrátený na územie zmluvného štátu, alebo
d)štátny príslušník tretej krajiny nemôže vycestovať, pretože nemá platný cestovný doklad alebo prostriedky na vycestovanie.
Ú
Č: 8
O: 2
Ak členský štát poskytol lehotu na dobrovoľný odchod v súlade s článkom 7 a počas tejto lehoty nevznikne riziko v zmysle článku 7 ods. 4, rozhodnutie o návrate možno vykonať až po jej uplynutí.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 84
O: 1
P: b
Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
b) štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení,
Ú
Č: 8
O: 3
Členské štáty môžu vydať osobitné správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým nariadia odsun.
D
.
8
Č: 8
O: 4
V prípade, že členské štáty použijú na odsun štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa odsunu bráni, ako poslednú možnosť donucovacie opatrenia, takéto opatrenia musia byť primerané a použitie sily nesmie prekročiť rozumnú mieru. Tieto opatrenia sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade so základnými právami a pri riadnom rešpektovaní dôstojnosti a telesnej integrity dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 8
O: 1
O: 2
Pri vykonávaní služobnej činnosti je príslušník Policajného zboru (ďalej len "policajt") povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister
.Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.
Ú
Č: 8
O: 5
Pri leteckých odsunoch členské štáty zohľadňujú všeobecné pokyny k bezpečnostným predpisom na spoločné letecké odsuny, ktoré tvoria prílohu k rozhodnutiu 2004/573/ES.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 84
O: 3
Ak policajný útvar vykonáva administratívne vyhostenie alebo trest vyhostenia leteckou cestou alebo cez územie tretieho štátu na základe medzinárodnej zmluvy, môže štátneho príslušníka tretej krajiny dopraviť na územie štátu, v ktorom je zabezpečené jeho prijatie. Na vyhostenie leteckou cestou sa vzťahuje osobitný predpis.
Ú
Č: 8
O: 6
Členské štáty ustanovia účinný systém monitorovania nútených návratov.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 84
O: 8
Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, pritom spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.
Ú
Č: 9
O: 1
P: a
P: b
Členské štáty odložia odsun:
a) ak by sa ním porušila zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia alebo
b) počas trvania pozastavenia udeleného v súlade s článkom 13 ods. 2.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
zákon č. 71/1967 Zb.
§ 84
O: 5
P: a
P: b
§ 55
O. 1
Policajný útvar odloží výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a)nastali prekážky vyhostenia podľa § 81; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po odpadnutí týchto prekážok,
b)policajný útvar predĺžil lehotu na vycestovanie podľa § 83 ods. 1.
Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie odkladný účinok.
Ú
Podaním odvolania je rozhodnutie o administratívnom vyhostení nevykonateľné do právoplatného rozhodnutia o opravnom prostriedku, okrem prípadov, kedy správny orgán zo zákonných dôvodov v rozhodnutí o administratívnom vyhostení vylúči odkladný účinok včas podaného odvolania.
Č: 9
O: 2
P: a
P: b
Členské štáty môžu odložiť odsun na primeranú dobu, pričom zohľadnia osobitné okolnosti konkrétneho prípadu. Členské štáty zohľadnia najmä:
a) fyzický alebo duševný stav štátneho príslušníka tretej krajiny;
b) technické dôvody, ako napríklad nedostatok dopravných prostriedkov alebo nemožnosť odsunu z dôvodu nedostatočnej identifikácie.
D
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 84
O: 5
P: a
P: b
§ 58
O: 1
Policajný útvar odloží výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a) nastali prekážky vyhostenia podľa §81; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po odpadnutí týchto prekážok,
b) policajný útvar predĺžil lehotu na vycestovanie podľa § 83 ods. 1.
Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12 písm. b),
Ú
9
P:a
a) ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa § 81,
Č: 9
O: 3
Ak sa odsun odloží podľa ustanovení odsekov 1 a 2, dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny možno uložiť povinnosti uvedené v článku 7 ods. 3.
D
C: 10
O: 1
Návrat a odsun maloletých osôb bez sprievodu
Pred rozhodnutím o vydaní rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré nie orgánmi, ktoré vo veci návratu konajú, primeranú pomoc s náležitým prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 127
O: 4
Policajný útvar bezodkladne oznámi nájdenie maloletého štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely zabezpečenia postupu podľa osobitného predpisu.
Ú
C: 10
O: 2
Pred odsunom maloletej osoby bez sprievodu z územia členského štátu sa orgány tohto členského štátu ubezpečia, že táto osoba bude vrátená členovi rodiny, ustanovenému opatrovníkovi alebo do primeraného prijímacieho zariadenia v štáte návratu.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 305/2005 Z. z.
§ 127
O: 4
§ 83
O: 7
P: a
§ 29
O: 3
§ 29
O: 1
P: b
Policajný útvar bezodkladne oznámi nájdenie maloletého štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely zabezpečenia postupu podľa osobitného predpisu.
Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť
a) dieťa mladšie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa podieľa na vyhľadávaní rodičov alebo iných členov rodiny maloletého bez sprievodu na účel zlúčenia maloletého bez sprievodu s jeho rodinou.
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
b) oznamuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, opatrenia prijaté v záujme návratu alebo premiestnenia maloletého bez sprievodu a žiada o jeho návrat alebo premiestnenie do krajiny, v ktorej maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, ak je zrejmé, že obvyklý pobyt v bezpečnej krajine, a nevzťahuje sa naňho medzinárodný dohovor,
Ú
Č: 11
O: 1
P: a
P: b
Zákaz vstupu
K rozhodnutiam o návrate sa pripája zákaz vstupu:
a) ak sa nestanovila lehota na dobrovoľný odchod, alebo
b) ak sa nesplnila povinnosť návratu.
V ostatných prípadoch sa k rozhodnutiam o návrate môže pripojiť zákaz vstupu.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 77
O: 1
V: 4
§ 82
O: 5
§ 77
O:1
V: 3
Policajný útvar, v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, uloží zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov, ak v rozhodnutí o administratívnom vyhostení neurčí lehotu na vycestovanie.
Policajný útvar rozhodne o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov na čas podľa odseku 2, ak štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení; to neplatí, ak mu bol zákaz vstupu uložený v rozhodnutí o administratívnom vyhostení.
V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov Európskej únie.
Ú
Č: 11
O: 2
Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí s náležitým zohľadnením všetkých relevantných okolností konkrétneho prípadu a v zásade nesmie presiahnuť päť rokov. Päť rokov však môže presiahnuť v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny predstavuje vážnu hrozbu pre verejný poriadok,
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§82
O: 1
P:a
P: b
P: c
(1) Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak
a)predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
b)ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest
Ú
10
verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť.
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
P: k
P: l
P: m
P: n
P: o
P: p
P: q
§ 82
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
§ 82
O:6
vyhostenia,
d)porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,
e)pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
f)uzavrel účelové manželstvo,
g)neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu,
h)má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,
i)marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu,
j)policajný útvar zrušil alebo odvolal jeho vízum,
k)uviedol v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
l)vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt alebo vízum,
m)zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
n)odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
o)zistí, že účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt, zanikol a že štátny príslušník tretej krajiny túto skutočnosť neoznámil policajnému útvaru,
p)nevycestoval v lehote podľa § 111 ods. 1 písm. p), alebo
q)iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy.
Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu
a) podľa odseku 1 písm. a) na desať rokov,
b) podľa odseku 1 písm. b) až k) na tri roky až päť rokov,
c) podľa odseku 1 písm. l), m) a q) na jeden rok až tri roky,
d) podľa odseku 1 písm. n) až p) na jeden rok.
Policajný útvar môže rozhodnúť o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky na tri roky päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý pri vstupe počas hraničnej kontroly predloží falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby.
Č: 11
O: 3
Členské štáty zvážia zrušenie alebo pozastavenie zákazu vstupu v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol podľa odseku 1 druhého pododseku tento zákaz vstupu uložený, môže dokázať, že opustil územie členského štátu v plnom súlade s rozhodnutím o návrate.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý pododsek písm. b) a pod podmienkou, že dotknutý štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť, sa zákaz vstupu neukladá obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorým bolo udelené povolenie na pobyt v zmysle smernice Rady
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 86
O:1
§ 58
O: 2
P: c
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol administratívne vyhostený, môže ministerstvo vnútra zrušiť zákaz vstupu, ak preukáže, že vycestoval v lehote, ktorú určil policajný útvar v rozhodnutí, alebo ak vycestoval v rámci asistovaných dobrovoľných návratov.
Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12,
c) ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z
Ú
11
2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi [11].
Členské štáty môžu v jednotlivých prípadoch z humanitárnych dôvodov zákaz vstupu neuložiť, zrušiť alebo pozastaviť.
Členské štáty môžu v jednotlivých prípadoch alebo v určitých kategóriách prípadov zákaz vstupu zrušiť alebo pozastaviť z iných dôvodov.
D
D
§ 83
O: 4
§ 86
O:2
neho vyplývajú
Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa § 82 ods. 2 alebo administratívne nevyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je zraniteľnou osobou alebo ktorý udelený pobyt, ak by dôsledky postupu podľa § 82 ods. 1 boli neprimerané vzhľadom na súkromný a rodinný život štátneho príslušníka tretej krajiny, dĺžku jeho pobytu, zdravotný stav, vek štátneho príslušníka tretej krajiny a väzby s krajinou pôvodu.
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému