NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
194
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1a ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „komora“)“.
2. V § 2 ods. 1 sa slová „Slovenská advokátska komora (ďalej len „komora“)“ nahrádzajú slovom „komora“.
3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
4. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „trojročnú“ nahrádza slovom „päťročnú“.
5. V § 3 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) je bezúhonný a spoľahlivý,“.
6. V § 3 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo
2
obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,“.
7. V § 3 ods. 4 sa slovo „Bezúhonný“ nahrádza slovom „Spoľahlivým“ a slovo „ani“ sa vypúšťa.
8. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory.“.
9. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
10. V § 6 ods. 3 sa za slová „§ 3 ods. 1 písm. a), b), e) g),“ vkladajú slová „absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených vnútorným predpisom komory,“.“
11. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov aj toho, komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené si svoju povinnosť nesplnil. Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov aj toho, komu bola právoplatne uložená povinnosť zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne opatrenie uložené si svoju povinnosť nesplnil.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
12. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,“.
13. V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.
14. § 11 znie:
㤠11
(1) Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), f) až i) a odsekov 2 a 3 a o pozastavení výkonu advokácie podľa § 8 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením; rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe žaloby v správnom súdnictve.
(2) Ak súd zruší rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov, zapíše ho komora do zoznamu advokátov ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší rozhodnutie komory o pozastavení výkonu advokácie, advokát je oprávnený vykonávať advokáciu odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
3
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj pre usadených euroadvokátov, medzinárodných advokátov, zahraničných advokátov, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, združenia, komanditné spoločnosti, organizačné zložky zahraničných združení a pre advokátskych koncipientov.
(4) Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 vydáva predsedníctvo komory a musí obsahovať
a)označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)označenie osoby, o ktorej nezapísaní, pozastavení výkonu advokácie alebo vyčiarknutí zo zoznamu advokátov sa rozhodovalo, s označením jej mena, priezviska a dátumu narodenia,
c)výrok,
d)odôvodnenie,
e)miesto vydania rozhodnutia,
f)dátum vydania rozhodnutia,
g)podpis štatutárneho orgánu komory,
h)poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.“.
15. V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovo „ako“ vkladajú slová „spoločník a“.
16. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Advokát je povinný oznámiť komore zmenu v spôsobe výkonu advokácie bezodkladne po zápise do obchodného registra.“.
17. V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát alebo advokátka. Ak poskytuje advokát právne služby prostredníctvom združenia alebo obchodnej spoločnosti zapísanej v zozname komory, je povinný používať profesijné označenie advokátska kancelária, ku ktorému pripojí aj názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti, ktoré neznižuje dôstojnosť advokátskeho stavu a neporušuje pravidlá profesijnej etiky. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety preskúma komora, ktorá o tom žiadateľovi vydá potvrdenie do 60 dní od doručenia žiadosti, ak ide o zápis do zoznamu podľa § 13 15 a do 15 dní od doručenia žiadosti, ak ide o zápis zmeny názvu združenia alebo obchodného mena spoločnosti.“.
18. V § 14 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
19. V § 15 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
20. V § 17 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „zástupcu určila komora podľa § 20 ods. 3 alebo ak“ a za slovo „bol“ sa vkladá slovo „zástupca“.
21. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ak nebol určený podľa odseku 3“.
22. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
23. V § 27 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur.“.
24. V § 29 ods. 1 sa za slová „príspevok na činnosť komory“ vkladajú slová vo výške rovnajúcej sa jednej tretine výpočtového základu, ktorým je priemerná mesačná mzda
4
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka“.
25. Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama
§ 29a
(1) Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.
(2) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie nesmie získavať klientov prostredníctvom tretích osôb tým, že im sľúbi alebo poskytne plnenie za ich získanie. Nesmie požadovať alebo prijať od iného advokáta alebo od inej osoby žiadnu províziu alebo iné plnenie za postúpenie klienta. Nesmie poskytnúť inému advokátovi, združeniu, obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie alebo inej osobe províziu alebo iné plnenie za to, že mu bol postúpený klient.
§ 29b
(1) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže verejnosť informovať o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy.14b)
(2) Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu,14c) reklama advokáta, združenia alebo obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie nesmie byť
a) v rozpore s predpismi komory,
b) nevecná, nepravdivá či zavádzajúca,
c) spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu.
§ 29c
(1) Ak advokát v súvislosti s poskytovaním právnych služieb vystupuje na verejnosti alebo poskytuje vyjadrenia pre médiá, nesmie pritom vyzdvihovať svoju osobu, vlastnú činnosť ani činnosť združenia, ktorého je účastníkom, alebo činnosť obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie, ktorej je spoločníkom.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na informácie, názory a hodnotiace výroky, ktoré o advokátovi, združení alebo obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie uvedie klient.
(3) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže v obchodnej komunikácii s verejnosťou informovať o svojej činnosti v konkrétnej veci alebo zverejniť identitu klienta iba s jeho súhlasom alebo ak vie preukázať, že tieto údaje sú verejne dostupné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
14b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14c) § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. v znení zákona č. 648/2007 Z. z.“.
5
26. V § 45 ods. 1 sa za slová „Organizačná zložka zahraničného združenia“ vkladajú slová „zapísaná v zozname organizačných zložiek zahraničných združení vedenom komorou“.
27. V § 46 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu zahraničných advokátov“ nahrádzajú slovom „komora“.
28. V § 46 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.
29. V 46 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore tieto skutočnosti a komora“ sa vypúšťajú.
30. V § 50 ods. 1 sa slová „ministerstvo na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov“ nahrádzajú slovom „komora“.
31. V § 50 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.
32. V § 50 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore tieto skutočnosti a komora“ sa vypúšťajú.
33. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Popri sebe možno uložiť disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. c) až e). Výkon disciplinárnych opatrení podľa odseku 2 písm. d) a e) možno podmienečne odložiť na dobu najviac troch rokov. Ak počas tejto doby bude advokát právoplatne uznaný za vinného z iného disciplinárneho previnenia, podmienečne uložené disciplinárne opatrenie sa vykoná.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
34. V § 57 ods. 4 sa slová „spojené s činnosťou disciplinárneho senátu“ nahrádzajú slovami „disciplinárneho konania“.
35. V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrh na začatie disciplinárneho konania sa považuje za podaný, len čo bol doručený kancelárii komory. Kancelária komory návrh bezodkladne doručí predsedovi disciplinárnej komisie.“.
36. V § 58 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „deviatich“.
37. § 59 znie:
㤠59
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok.
(2) O odvolaní rozhoduje trojčlenný odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak trojčlenný odvolací disciplinárny senát napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je jeho právnym názorom viazaný.
6
(3) Právoplatné rozhodnutie, ktorým bol disciplinárne obvinený uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia, je preskúmateľné súdom na základe žaloby v správnom súdnictve.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
38. § 60 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) po uplynutí skúšobnej doby, počas ktorej mu bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho opatrenia, ak nenastala žiadna skutočnosť, pre ktorú sa disciplinárne opatrenie muselo vykonať.“.
39. V § 62 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „obmedzeným“ sa vkladá čiarka a slová „usadeného euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom komorou najmenej päť rokov“.
40. V § 62 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„od absolventa zahraničnej vysokej školy môže predsedníctvo komory požadovať, aby preukázal pred skúšobným senátom komory, že je schopný aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky; ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
41. V § 62 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) je bezúhonný a spoľahlivý,“.
42. V § 62 ods. 1 písm. d) sa slová „s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta“ nahrádzajú slovami „okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora“.
43. V § 62 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi podľa § 12 ods. 1, je na účely posúdenia zápisu podľa odseku 1 rozhodujúca celková dĺžka zápisu v zozname, bez ohľadu na spôsob výkonu advokácie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
44. § 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne alebo v združení môže zamestnávať najviac troch advokátskych koncipientov, voči ktorým je na účely prípravy školiteľom na povolanie advokáta. Ak ide o výkon advokácie podľa § 12 ods. 1 písm. c) až e) je školiteľom advokátskeho koncipienta ten z advokátov, ktorý dal súhlas, aby bol uvedený ako školiteľ v pracovnej zmluve a ak ide o organizačnú zložku zahraničného združenia je školiteľom advokátskeho koncipienta jej vedúci. Obmedzenie podľa prvej vety platí aj pre advokáta, ktorý vykonáva advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. c) e) alebo ako usadený euroadvokát podľa § 38 až 45, ako aj pre vedúceho organizačnej zložky zahraničného združenia.“.
7
45. V § 65 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať klienta pred súdom, prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy.“.
46. V § 66 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desať členov a troch náhradníkov.“.
47. V § 67 odsek 2 znie:
„(2) Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné; to neplatí, ak nové orgány komory zvolené pred uplynutím štvorročného obdobia. Advokát môže byť do toho istého orgánu komory zvolený najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach; to neplatí pre disciplinárnu komisiu a odvolaciu disciplinárnu komisiu.“.
48. V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak počas volebného obdobia orgánov komory nie zvolené nové orgány komory, predlžuje sa volebné obdobie orgánov komory do zvolenia nových orgánov komory; predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najneskôr dva mesiace pred uplynutím volebného obdobia orgánov komory. Ak ani postupom podľa prvej vety nie zvolené nové orgány komory, predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najmenej raz za dva mesiace až do zvolenia nových orgánov komory.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
49. V § 68 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
50. V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
51. V § 71 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).
52. Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠74a
Odvolacia disciplinárna komisia
(1) Odvolacia disciplinárna komisia
a)rozhoduje v trojčlenných odvolacích disciplinárnych senátoch o odvolaniach v disciplinárnych konaniach,
b)volí zo svojich členov predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2) Predseda odvolacej disciplinárnej komisie vymenúva z členov odvolacej disciplinárnej komisie predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov.“.
8
53. § 75 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vykonateľné rozhodnutie orgánu komory vydané podľa tohto zákona je podkladom pre vykonanie exekúcie.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
54. Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1) Advokát vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012 je povinný zosúladiť spôsob výkonu advokácie s predpisom účinným od 1. januára 2013 a to do 31. marca 2013, inak sa stane advokátom vykonávajúcim advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a skončí mu výkon funkcie konateľa podľa § 12 ods. 1 písm. e). Komora túto skutočnosť oznámi príslušnému registrovému súdu, ktorý vykoná v obchodnom registri výmaz advokáta ako konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným.22a)
(2) Advokáta vykonávajúceho advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ktorý nespĺňa povinnosť uvedenú v § 12 ods. 4 druhej vete, môže komora do 30. júna 2013 vyzvať na splnenie tejto povinnosti. Obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie, ktorá si nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety do troch mesiacov od doručenia výzvy komory podľa prvej vety, stratí oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky. Márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety sa advokát stane advokátom vykonávajúcim advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a súčasne na neho prechádzajú všetky práva a povinnosti vo vzťahu ku klientovi spoločne a nerozdielne. Komora túto skutočnosť oznámi príslušnému registrovému súdu, ktorý ďalej koná podľa § 68 ods. 6 písm. b) Obchodného zákonníka. O advokátovi vykonávajúcom advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) e), ktorému nebola doručená výzva podľa prvej vety do 30. júna 2013 platí, že si splnil povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety.
(3) Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2012 vykoná prax advokátskeho koncipienta podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012, ak prax advokátskeho koncipienta v rozsahu troch rokov vykoná do 31. decembra 2015. Ak dôjde po 1. januári 2013 k vyčiarknutiu advokátskeho koncipienta podľa prvej vety zo zoznamu advokátskych koncipientov, pri novom zápise vykonáva prax advokátskeho koncipienta podľa predpisu účinného od 1. januára 2013.
(4) Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do 31. decembra 2012, sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2012.
(5) Školiteľ advokátskych koncipientov podľa § 62 ods. 3, ktorý je do 31. decembra 2012 školiteľom viac ako troch advokátskych koncipientov, môže navrhnúť zápis nového advokátskeho koncipienta, ak počet advokátskych koncipientov, voči ktorým je v postavení školiteľa, bude menší ako tri.
(6) Funkčné obdobie orgánov komory zvolených podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012, sa spravuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.
9
(7) Do zvolenia odvolacej disciplinárnej komisie a vymenovania predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov rozhodujú o odvolaniach v disciplinárnych konaniach tri odvolacie disciplinárne senáty. Tieto senáty vymenuje z členov a náhradníkov predsedníctva komory predseda komory, zároveň vymenuje predsedov týchto senátov.
(8) Predsedníctvo komory upraví uznesením spôsob voľby odvolacej disciplinárnej komisie, ktorá sa bude konať na prvej konferencii advokátov konanej po 1. januári 2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
22a) § 200a až 200c Občianskeho súdneho poriadku.“.
55. V § 83 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ ministerstvo“)“.
56. V § 86 sa slová „do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
57. V názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskej únie“.
58. V prílohe č. 2 sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z.,
10
zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo, v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov, v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, v konaní s cudzím prvkom, v konaní podľa piatej časti tretej hlavy, vo veciach podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaní podľa Exekučného poriadku sa zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania podľa odseku 1 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou.“.
2. V § 230 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) § 228 ods. 1 písm. a) alebo b), ak nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami, ktoré v pôvodnom konaní nebolo možné použiť,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Čl. III
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z. a zákona č. 332/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „vyhostení“ sa vkladajú slová „alebo v konaní o zaistení“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 77 100 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení“.
4. V § 3 ods. 2 sa za slovo „vyhostení“ vkladajú slová „alebo v konaní o zaistení“.
5. V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „vyhostení “ vkladajú slová „ alebo konaním o zaistení“.
6. V § 4 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „centrum“)“.
7. V § 4 ods. 1 písm. g) sa slová „Centra právnej pomoci“ nahrádzajú slovom „centra“.
8. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „centrum“)“.
11
9. Nadpis § 24c znie: „Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení a v konaní o zaistení“.
10. V § 24c ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „vyhostení“ vkladajú slová „alebo v konaní o zaistení“.
11. V § 24c ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozhodnutie o zaistení“.
12. V § 24c ods. 2 a 8 sa za slovo „vyhostení“ vkladajú slová „alebo v konaní o zaistení“.
13. V § 24c ods. 3 sa za slová „ v konaní o administratívnom vyhostení“ vkladajú slová
„alebo v konaní o zaistení“ a za slová „konania o administratívnom vyhostení“ vkladajú slová „alebo konania o zaistení“.
14. V § 24d sa za slovo „vyhostení“ vkladajú slová „ alebo v konaní o zaistení“.
15. Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý znie:
㤠24e
O priznaní trov právneho zastúpenia advokátovi ustanoveného súdom podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 31. decembra 2009, o ktorých nebolo súdom právoplatne rozhodnuté, rozhodne centrum podľa druhej časti druhej hlavy vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu,25a) dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská advokátska komora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) Zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.