VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-29073/2012
Národnej rady Slovenskej republiky
191
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2012