Dôvodová správa
1.Všeobecná časť
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. augusta 1995 a medzičasom bol priebežne novelizovaný, tak ako si to vyžiadali zmeny právnych predpisov upravujúcich jednotlivé úseky činnosti štátnej správy. Zmeny a doplnenia zákona sa týkali konkrétneho vecného obsahu vykonávaných úkonov a konaní správnymi orgánmi ako úprav sadzieb správnych poplatkov a to i napriek tomu, že odstupom času vecná i časová náročnosť vykonávania spoplatňovaných úkonov a konaní správnymi orgánmi podstatne vzrástli, čo sa prejavilo aj v raste nákladov správnych orgánov.
Zámerom predloženej novelizácie zákona je prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní z hľadiska ich vecného obsahu ale predovšetkým posúdenie úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré pri viacerých úkonoch a konaniach nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov.
V návrhu zahrnuté úpravy a zmeny, ktoré na základe iniciatívy Ministerstva financií SR predložili zainteresované správne orgány. Zmeny navrhované v oblasti verejnej správy, stavebnej činnosti, ide najmä o zmenu sadzieb napríklad za stavebné povolenie vo vzťahu k právnickým osobám, za predĺženie platnosti stavebného povolenia, za kolaudačné rozhodnutie, v oblasti hazardných hier ide o úpravu súčasne platnej sadzby poplatku za zmeny v udelenej licencii, v oblasti dopravy ide o sadzby poplatkov za prvý zápis motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sa navrhuje ustanoviť rozdielne v závislosti od výkonu motora nad 80 kW, prehodnotili sa aj sadzby poplatkov za udelenie dopravnej licencie, menia sa niektoré sadzby poplatkov za úkony správy katastra okrem výpisu z katastra nehnuteľností, ktorý sa zachováva na súčasnej úrovni, zaokrúhľujú sa sadzby poplatkov za úkony Úradu priemyselného vlastníctva SR, upravujú sa spoplatňované úkony vrátane sadzieb poplatkov pri registrácii liekov, nadväzne na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 sa zo sadzobníka správnych poplatkov vypúšťa IX. časť upravujúca oblasť colníctva, pri konzulárnych poplatkoch sa platné sadzby poplatkov upravili v závislosti od sumy poplatkov vyberaných za obdobné úkony v iných krajinách, dopĺňa sa nová časť XXII. upravujúca úkony v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností.
V navrhovanom článku II sa novelizuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Spresňuje sa ustanovenie o osobnom a vecnom oslobodení od súdnych poplatkov a upravuje sa spoplatnenie konaní o preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy.
V článku III sa navrhuje novelizovať zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraviť kompetenciu Ministerstva financií SR, ktoré z vlastného podnetu bude môcť zmeniť udelenú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier ak dôjde k zmene zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Navrhuje sa tiež upraviť percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách.
Článok IV je novelou zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa posúva termín zrušenia kolkových známok, ako jednej z možných spôsobov platenia správnych a súdnych poplatkov z januára 2013 na január 2014. Dôvodom tejto zmeny úvahy o zabezpečení centrálneho riešenia výberu a zúčtovania poplatkov, ktoré bude možné platiť aj novými, modernými spôsobmi ako je platobná karta, SMS či internet.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vyberanie poplatkov za úkony a konania správnych orgánov nie je upravený v práve Európskej únie. Problematika súdnych poplatkov vo veci vyživovacej povinnosti je upravená v práve Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009) v platnom znení.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vplyvy na príjem verejného rozpočtu vyplývajúce z upravených sadzieb poplatkov alebo z novo navrhovaných úkonov a konaní spoplatňovaných správnymi alebo súdnymi poplatkami nie konkrétnejšie vyčísliteľné, nakoľko tieto závisia od počtu vykonaných úkonov a konaní príslušnými orgánmi, resp. od aktivity žiadateľov. Obdobná situácia nastáva pri týchto úkonoch a konaniach aj v prípade vyčíslenia nákladov spojených s pokračujúcou distribúciou a výrobou kolkových známok, ktoré sa viažu na objem predaných kolkových známok a ich výrobu.
Možno predpokladať zvýšené finančné nároky na podnikateľskú sféru i obyvateľov, tie však závisia od ich aktivity a nie sú konkrétne vyčísliteľné.
Výdavky zo štátneho rozpočtu na rok 2012 predstavujú náklady na distribúciu v sume 16,7 tis. eur a na tlač kolkových známok v sume 15 tis. eur. Očakávané náklady na rok 2013 predstavujú na distribúciu sumu 4,219 mil. eur a na tlač kolkových známok sumu 347,7 tis. eur. V roku 2014 bude výška výdavkov v sume 40 tis. eur predstavovať náklady na odkupovanie kolkových známok a v roku 2015 zahrnuté len výdavky spojené s likvidáciou neplatných kolkových známok.
Výdavky nezahŕňajú náklady na zavedenie centrálneho riešenia úhrad správnych a súdnych poplatkov novými formami, ako to vyplýva z uznesenia vlády SR č. 222/2012 k Informácii o zámeroch realizácie úhrad správnych a súdnych poplatkov, o možnostiach ich evidencie a zúčtovania.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
4
Príloha č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Rozpočet verejnej správy (v eur)
2012
2013
2014
2015
Príjmy verejnej správy celkom
6 747 658
32 380 948
32 966 948
33 684 948
Štátny rozpočet (VPS)
6 747 658
32 380 948
32 966 948
33 684 948
Obce
VÚC
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
z toho:
- vplyv na ŠR
6 747 658
32 380 948
32 966 948
33 684 948
- vplyv na územnú samosprávu
Výdavky verejnej správy celkom
Štátny rozpočet
31 685
4 566 639
40 000
2 000
Obce
VÚC
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
z toho:
- vplyv na ŠR
Ministerstvo financií SR/0740403
Distribúcia kolkov
31 685
4 566 639
40 000
2 000
- vplyv na územnú samosprávu
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash)
Financovanie (v eur)
2012
2013
2014
2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)
- 6 715 973
- 27 814 309
- 32 926 948
- 33 682 948
z toho vplyv na ŠR
- 6 715 973
- 27 814 309
- 32 926 948
- 33 682 948
financovanie zabezpečené v rozpočte
- 6 715 973
- 27 814 309
- 32 926 948
- 33 682 948
ostatné zdroje financovania
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *
- 6 715 973
- 27 814 309
- 32 926 948
- 33 682 948
* úspora má znamienko (-)
5
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné (zavedenie poplatku pri registrácii motorového vozidla, posunutie termínu zrušenia
kolkových známok)
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Vplyvy na príjem verejného rozpočtu vyplývajúce z upravených sadzieb poplatkov alebo z novo navrhovaných úkonov a konaní spoplatňovaných správnymi alebo súdnymi poplatkami nie konkrétnejšie vyčísliteľné, nakoľko tieto závisia od počtu vykonaných úkonov a konaní príslušnými orgánmi, resp. od aktivity žiadateľov. Obdobná situácia nastáva pri týchto úkonoch a konaniach aj v prípade vyčíslenia nákladov spojených s pokračujúcou distribúciou a výrobou kolkových známok, ktoré sa viažu na objem predaných kolkových známok a ich výrobu. Ministerstvo financií SR preto oslovilo príslušné rezorty, do vecnej náplne ktorých vyberanie správnych a súdnych poplatkov patrí, s požiadavkou kvantifikácie očakávaných finančných dopadov z navrhnutých zmien so zámerom čo najviac tieto vplyvy priblížiť realite.
Dopady: - poplatok pri registrácii vozidla v novele zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov
Kvantifikácia predpokladá pozitívny vplyv na úrovni 6,234 mil. eur v roku 2012, v roku 2013 na úrovni 29,299 mil. eur, v roku 2014 na úrovni 29,885 mil. eur a vo výške 30,603 mil. eur v roku 2015. Výpočet bol uskutočnený na základe údajov o štruktúre vozového parku v roku 2010.
Dopady: - novela zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pri určení prírastku príjmu z odvodu sa porovnávajú skutočnosti roku 2011 s predpokladaným výsledkom po zavedení zmeny v r. 2012 a v r. 2013. Pre výpočet zmeny odvodu sa predpokladal nasledovný vývoj:
Pri číselných lotériách sa navrhuje zvýšenie sadzby z 18 % na 20 %, s predpokladaným
ročným nárastom odvodov cca o 3,1 mil. eur a 0,51 mil. eur bude predpokladaným príjmom do štátneho rozpočtu už v roku 2012 (účinnosť zákona od 1.10.2012).
Dopady: - novela zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Z dôvodu posunutia termínu zrušenia kolkových známok od 1. januára 2014 sa predpokladá v roku 2013 vynaloženie finančných prostriedkov na zabezpečenie tlače kolkových známok v sume 347,7 tis. eur a na distribúciu kolkových známok v sume 4,219 mil. eur. V roku 2014 budú výdavky v sume 40 tis. eur predstavovať náklady spojené s odkupovaním neplatných kolkových známok a v roku 2015 budú výdavky v sume 2 tis. eur predstavovať náklady spojené s likvidáciou neplatných kolkových známok.
6
Príloha č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2012
2013
2014
2015
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
221002 tržby z predaja kolkových známok
221004 správne poplatky
221005 licencie
6 747 658
333 700
5 900 300
513 658
32 380 948
1 565 997
27 733 003
3 081 948
32 966 948
29 885 000
3 081 948
33 684 948
30 603 000
3 081 948
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
7
Príloha č. 3
3. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Všetky podnikateľské subjekty, ktoré požiadajú o vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania na správnom orgáne.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Nie je možné presne určiť, nakoľko sa odvíjajú od konkrétnej aktivity podnikateľských subjektov, aký konkrétny spoplatňovaný úkon alebo konanie na správnom orgáne žiadajú alebo navrhujú vykonať.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Priame finančné náklady podnikateľských subjektov predstavujú úhradu správnych poplatkov, ktoré sa nedajú vzhľadom na ich podnikateľské aktivity kvantifikovať.
Pri číselných lotériách sa predpokladá ročný nárast odvodov cca o 3,1 mil. eur a 0,51 mil. eur bude predpokladaným príjmom do štátneho rozpočtu už v roku 2012.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Neovplyvní fungovanie podnikateľských subjektov.
3.5. Aké predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Zabezpečenie skvalitnenia poskytovania služieb správnych orgánov.
8
Príloha č. 4
Sadzby správneho poplatku za prvý zápis motorového vozidla do evidencie v SR
Počet novoregistrovaných vozidiel M1 + N1
výkon (kW)
sadzba poplatku
nové
import
Výnos poplatku
(v EUR)
kategória vozidla
priemerné vozidlo v rámci celej kategórie
nad 80 do 86
167
7 145
7 616
2 317 119
VW Passat
nad 86 do 92
217
4 208
3 076
1 485 750
Audi A4
nad 92 do 98
267
1 281
2 941
1 059 609
Opel Insignia
nad 98 do 104
327
6 604
6 078
3 898 088
BMW 3
nad 104 do 110
397
2 690
2 750
2 030 045
stredná trieda
Lexus IS
nad 110 do 121
477
2 383
1 302
1 652 236
Audi A6
nad 121 do 132
657
2 459
2 089
2 808 678
BMW 5
nad 132 do 143
787
1 204
864
1 529 824
Mercedes E
nad 143 do 154
957
1 268
705
1 774 824
Lexus GS
nad 154 do 165
1 157
334
825
1 260 471
vyššia stredná trieda
Volvo S80
nad 165 do 176
1 397
750
1 122
2 458 207
Mercedes S
nad 176 do 202
1 697
1 956
457
3 849 066
BMW 7
nad 202 do 228
2 047
585
367
1 831 770
Lexus LS
nad 228 do 254
2 467
152
261
957 713
Audi A8
nad 254
2 997
46
91
385 943
luxusné automobily a SUV
Range Rover
Spolu
33 065
30 544
29 299 343
Zdroj: MF SR IFP
9
Príloha č. 5
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Za predpokladu, že poplatník požiada o vykonanie niektorého zo spoplatňovaných úkonov alebo konaní, môže to ovplyvniť hospodárenie domácností.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
So zreteľom na vyššie uvedené, nemožno kvantifikovať konkrétne vplyvy.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Nemá vplyv.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Nemá vplyv.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Nemá vplyv.
10
2. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu spresnenia spôsobu platenia správnych poplatkov.
K bodu 2
Navrhuje sa pre potreby aplikačnej praxe Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spresniť použitie referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorým sa prepočítavajú sadzby správnych poplatkov v zahraničí na zastupiteľských úradoch.
K bodu 3
Osobitne sa upravuje spôsob vrátenia uhradeného správneho poplatku za úkony a konania spojené so zverejňovaním údajov (účtovná zvierka, výročná správa apod.) v Obchodnom vestníku.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technické spresnenie.
K bodu 5
Prechodné ustanovenie o použití právneho predpisu k dátumu účinnosti tejto novely zákona.
K bodu 6
Nadväzne na posunutie termínu zrušenia kolkových známok na 1. január 2014 (v Čl. IV tohto návrhu) sa upravuje aj prechodné ustanovenie o možnosti používania zakúpených kolkových známok.
K bodu 7
V prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa dopĺňa nová časť XXII.
K bodom 8 až 143
V uvedených bodoch sa novelizuje sadzobník správnych poplatkov, v ktorom sa navrhuje vykonať viacero zmien a úprav. Z hľadiska vecného obsahu existujúcich spoplatňovaných úkonov a konaní sa napr. položka 2 písm. a) rozčlenila na dva samostatné spoplatňované úkony, položka 29 sa spresnila o nový spoplatňovaný úkon, upravil sa text spoplatňovaného konania v položke 152 písm. c) a g).
Úkony a konania v položkách 28, 29b a 29c sa navrhujú vypustiť zo sadzobníka správnych poplatkov z dôvodu ich neuplatňovania v praxi a úkony a konania v položkách 155 159 sa v budúcnosti nebudú spoplatňovať so zreteľom na ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva, ktorým je aj Slovenská republika viazaná.
Zmeny sa v prevažnej časti sadzobníka správnych poplatkov dotýkajú úpravy sadzieb poplatkov, z ktorých ako príklad niektoré uvádzame:
Sadzby poplatkov v položke 3 sa za osvedčenie podpisov na listine zvýšili z 0,50 eura na 2 eurá, za osvedčenie odtlačku pečiatky z 3 eur na 5 eur.
V oblasti vnútornej správy sa v položke 34 za registráciu pozemkového spoločenstva upravila sadzba zo 16,50 eura na 65 eur.
V časti upravujúcej úkony v pôdohospodárstve sa v položke 39 za uznanie poľovného
11
revíru zvýšila súčasná sadzba 99,50 eura na 200 eur, v položke 42 sa za povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy zvýšila sadzba na 30 eur z doterajších 6,50 eura.
Upravili sa v návrhu sadzby poplatkov v stavebnej správe a to v položke 59 za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzické osoby zo sadzby 6,50 eura na 35 eur a pre právnické osoby zo sadzby 16,50 eura na 50 eur, v položke 60 sa za vydanie stavebného povolenia na rodinný dom upravila doterajšia sadzba 33 eur na 100 eur v závislosti od obostavaného priestoru stavby a aj sadzby za stavebné povolenia na ďalšie druhy stavieb sa upravili v závislosti od obostavaného priestoru od 10 eur do 1 000 eur, dodatočné povolenie stavby v položke 61 sa navrhuje spoplatniť trojnásobkom sadzby platnej pri včas vydanom stavebnom povolení oproti doterajšiemu dvojnásobku, za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa položky 62a sa rovnako ako pri stavebnom povolení sadzba poplatku ustanovila podľa obostavaného priestoru stavby v rozpätí od 10 eur do 500 eur.
V časti Doprava sa v predkladanom návrhu upravuje položka 65 a osobitne sa rieši spoplatnenie prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a navrhuje sa sadzby poplatku odstupňovať v závislosti od výkonu motora. Za prvý zápis vozidla kategórie L, M1 a N1 do výkonu motora 80 kW je sadzba poplatku 33 eur tak ako doposiaľ. Sadzba poplatku za zápisy do evidencie vozidiel pri ostatných kategóriách vozidiel sa v návrhu nemenia. Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly v položke 77 sa podľa návrhu spoplatní sadzbou 100 eur oproti súčasnej sadzbe 66 eur, v položke 79 sa napr. za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu zvyšuje sadzba zo 66 eur na 85 eur, povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácii na prepravu nadmerne ťažkých a rozmerných predmetov v položke 80 sa napr. pri prekročení prípustnej hmotnosti o 15% upravuje sadzba z 331,50 eura na 380 eur, v položke 83 sa za uzávierku diaľnice a rýchlostnej komunikácie upravuje sadzba zo 464,50 eura na 470 eur.
V položkách 151 a 152 sa spoplatnenie povoľovacej a registračnej činnosti v oblasti liekov zvyšuje napr. za vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku z 2 489,50 eura na 9 600 eur.
V oblasti životného prostredia sa v položkách 160 171 upravujú sadzby s miernym navýšením existujúcich sadzieb.
Za oznámenie koncentrácie sa v položke 212 upravuje sadzba z 3 319 eur na 5 000 eur.
Sadzby poplatkov v položkách 214 235 v oblasti priemyselných práv, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnu sa v zásade len zaokrúhľujú na celé eurá.
Úkony a konania zastupiteľských úradov v položkách 240 265 sadzobníka sa upravujú na porovnateľnú úroveň platieb v iných krajinách. Zvyšujú sa sadzby napr. za uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom zo 165,50 eura na 250 eur.
Zároveň do sadzobníka doplňované nové spoplatňované úkony a konania, napr. v položke 2 za vydanie výpisu z matričnej knihy, v položke 28 za konanie o zrušení zariadenia civilnej ochrany, v položke 29 za povolenie aktivity v blízkosti štátnych hraníc.
Nové spoplatňované úkony a konania sa navrhuje zaradiť do sadzobníka za predĺženie platnosti stavebného povolenia, vydanie rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku, za ohlásenie drobnej stavby v položke 60a.
O nové úkony sa doplňuje položka 70 za vydanie poverenia v oblasti prevádzkovateľov dráh, položka 73 za vydanie osvedčenia o chválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, položka 79 za úkony týkajúce sa taxislužby, položka 77b za schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškole.
V položke 150 sa dopĺňa spoplatňovaný úkon za vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu.
12
V oblasti bezpečnosti práce sa v položke 202 dopĺňajú nové úkony a konania za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu EÚ.
Čl. II
K bodu 1
Navrhovanou dikciou sa rieši nejednoznačnosť právnej úpravy v otázke osoby poplatníka súdneho poplatku za konanie súdu o námietkach proti exekúcii.
K bodu 2
Ide o formulačné precizovanie znenia ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch v zmysle zosúladenia dikcie so súčasne platnou právnou úpravou.
K bodu 3
Navrhuje sa vyňatie konania vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom z rozsahu vecného oslobodenia. Týmto opatrením sa reaguje na nárast právne neopodstatnených žalôb o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. na súdoch. V žalobách predmetom sporu istiny v sumách nezriedka presahujúcich milióny eur bez toho, aby nároky žalobcov mali oporu v zákone. Oslobodenie od súdneho poplatku v súdnom konaní o náhradu škody pre súdy v konečnom dôsledku za následok výrazný nárast sporovej agendy, keďže v štádiu predbežného prerokovania nároku v konaní pred ústredným orgánom štátnej správy nie je možné nárokom žiadateľov z dôvodu právnej neopodstatnenosti vyhovieť. Pokiaľ sa v súdnom konaní preukáže nezákonné rozhodnutie orgánu štátu, prípadne jeho nesprávny úradný postup a štát bude zaviazaný na náhradu škody, úspešnému žalobcovi v rámci náhrady trov konania prizná i náhradu trov na zaplatenom súdnom poplatku.
Žaloby sa budú spoplatňovať podľa Položky č. 1 Sadzobníka súdnych poplatkov.
K bodu 4
Vzhľadom na nejednotnú prax súdov v otázke osobného oslobodenia štátnych zamestnancov ako navrhovateľov od súdnych poplatkov v konaniach o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru sa precizuje právna úprava explicitným vymedzením, že zákonné oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch sa vzťahuje na tieto konanie aj v prípade, ak sa týkajú štátnozamestnaneckého pomeru.
K bodu 5
Navrhovanú zmenu právnej úpravy si vyžiadalo plnenie úloh vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, ktoré sa začalo vykonávať od 18. júna 2011 a je reakciou na praktické aspekty jeho aplikácie.
Z článku 46 tohto nariadenia vyplýva povinnosť poskytnúť oprávnenému mladšiemu ako 21 rokov úplnú bezplatnú právnu pomoc v dožiadanom štáte. V rámci Slovenskej republiky sa však, ako čiastočná výnimka z toho ustanovenia, bude uplatňovať aj mechanizmus článku 44 ods. 3 nariadenia, kde ústredný orgán (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) bude poskytovať svoje služby bezplatne, ak konanie v Slovenskej republike umožňuje účastníkom konať bez potreby právnej pomoci.
13
Toto platí v prípade konania o určenie a zvýšenie výživného 4 ods. 2 písm. e) zákona o súdnych poplatkoch), avšak bezplatnosť nie je ošetrená pre prípady, v ktorých sa bude vyžadovať vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia. Pôjde o prípady, na ktoré sa vzťahuje oddiel 2 Kapitoly IV nariadenia, ako aj čl. 75 ods. 2 nariadenia.
Nariadenie vyžaduje úplnú bezplatnosť len v prípade osôb mladších ako 21 rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že nárokov na vyživovaciu povinnosť iných osôb v cezhraničnej situácii je neporovnateľne menej, navrhuje sa v rámci filozofie § 4 ods. 2 písm. e) citovaného zákona oslobodenie rozšíriť na všetkých oprávnených.
K bodu 6 a 7
Osobné oslobodenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a colníkov pre všetky konania o preskúmanie rozhodnutí ich služobných orgánov podľa osobitných predpisov predstavuje vo vzťahu k štátnym zamestnancov v režime zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov neprimerané zvýhodnenie. Preto sa navrhuje zúžiť rozsah osobného oslobodenia týchto kategórií štátnych zamestnancov iba na konania o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov, ktorý sa týkajú skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov, t.j. nie na všetky rozhodnutia služobných orgánov, napr. rozhodnutia o služobnom hodnotení, disciplinárnych trestoch a pod.
K bodu 8
Návrh reaguje na nejednoznačný výklad a rozhodovaciu prax súdov pri uplatňovaní zákonného osobného oslobodenia správcu konkurznej podstaty pri uplatňovaní nárokov úpadcu v súdnom konaní. V aplikačnej praxi sa rozmohli postupy, kedy je na úpadcov postupované značné množstvo pohľadávok a správcovia ich následne začínajú uplatňovať na súdoch. V týchto prípadoch ide o vymáhanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu. Javí sa, že predmetnou aktivitou sa obchádza skutočný zmysel a účel konkurzu, pri nezanedbateľnej motivácii žalovať postúpené a po vyhlásení konkurzu nadobudnuté pohľadávky bez povinnosti platiť súdny poplatok. Konanie úpadcov, ktorí po vyhlásení konkurzu nadobúdajú majetkové práva, tak indikuje postup súvisiaci s prevádzkou podniku, priečiaci sa však samotnému zmyslu konkurzu. Označené konanie úpadcu môže mať ako indikuje súdna prax dopad aj na otázky dodržiavania záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii vo sfére ochrany spotrebiteľa. Krajský súd v Prešove predložil Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálne otázky (konanie C-433/11 SKP), týkajúce sa postupovania pohľadávok na subjekt v konkurze ako potenciálnej nekalej obchodnej praktiky spôsobilej poškodiť práva spotrebiteľa, resp. odradiť ho od uplatňovania jeho práv. Vzhľadom na uvedené a v snahe odstrániť nejasný výklad a aplikáciu sa navrhuje nové znenie písmena m), podľa ktorého bude správca konkurznej podstaty od súdneho poplatku oslobodený iba v prípadoch, ak nepôjde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu.
K bodu 9
Formulačne sa precizuje dikcia zákonného ustanovenia. Právna úprava reaguje na zrušenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení neskorších predpisov zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinným od 1. januára 2003).
K bodu 10
Ide o legislatívno-technickú úpravu o spôsobe platenia súdnych poplatkov.
14
K bodu 11
Navrhovanou právnou úpravou sa reaguje na aplikačné problémy a nejednotnú prax súdov v nadväznosti na vymáhanie súdnych pohľadávok Justičnou pokladnicou. Ide o prípady, kedy odporca podá odpor proti platobnému rozkazu, súd uznesením vyrubí súdny poplatok za odpor, ktorý však odporca nezaplatí a následne pred začatím pojednávania vo veci samej navrhovateľ vezme návrh na začatie konania späť alebo sa konanie z iných dôvodov zastaví. Uznesenie o poplatkovej povinnosti však nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a stalo sa teda spôsobilým titulom na vymáhanie súdnej pohľadávky. Zastavenie konania vo vyššie vymedzených prípadoch je dôvodom na vrátenie poplatku za odpor podľa § 11 ods. 9 zákona o súdnych poplatkoch. V prípade nezaplatených poplatkov však legislatívny nedostatok ustanovenia § 11 viedol súdy k tomu, aby takéto uznesenie o poplatkovej povinnosti predložili Justičnej pokladnici na vymáhanie pohľadávky na súdnom poplatku a po jeho vymožení sa odporcovi poplatok vrátil podľa § 11 ods. 9 v spojení s § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch.
Z hľadiska celkovej efektívnosti rozhodovacej činnosti, ako aj vymáhania súdnych pohľadávok sa súčasný právny stav javí ako neúmerne zaťažujúci agendu súdov v podobných prípadoch.
K bodu 12
Doplňuje sa prechodné ustanovenie o uplatnení právnych predpisov po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona.
K bodu 13
Nadväzne na posunutie termínu zrušenia kolkových známok z januára 2013 na 1. január 2014 (Čl. IV predmetného materiálu) sa mení prechodné ustanovenie o možnosti používania kolkových známok. Podľa navrhovanej úpravu bude možné kolkové známky používať na úhradu súdneho poplatku do septembra 2014.
K bodu 14
Navrhuje sa zvýšenie poplatkov podľa Položky 10 Sadzobníka súdnych poplatkov zo 66 eur na 70 eur s tým, že vo veciach osobitne náročných sa poplatok zvyšuje na 500 eur. Jedná sa o rozhodnutia orgánov s celoslovenskou pôsobnosťou okrem ministerstiev. V týchto prípadoch pôjde o preskúmavanie rozhodnutí štátnych orgánov, ktoré v rámci princípov funkčnej príslušnosti rozhodujú v oboch inštančných stupňoch (nepôjde tak o prípady, kedy v prvom stupni rozhoduje miestne alokovaný štátny orgán) v praxi pôjde najmä o rozhodnutia tzv. regulačných orgánov ako Telekomunikačný úrad SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Osobitne sa vymedzuje položka pre odvolanie proti rozhodnutiam Rady pre vysielanie a retransmisiu vo veciach regulácie v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Vzhľadom na osobitnú náročnosť sa navrhuje zvýšený súdny poplatok.
Poplatok sa bude platiť tiež v závislosti od výšky uloženej sankcie (pokuty) za správny delikt, príp. určenej alebo dodatočne vyrubenej dane alebo cla, najviac do výšky 20 000 eur. Týmto spôsobom sa zvýrazní náročnosť a ekonomický dosah konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve, kde konanie spravidla končí na Najvyššom súde SR.
K bodu 15
Nakoľko znenie položky 18d Sadzobníka súdnych poplatkov nebolo v minulosti doplnené
15
o „návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia“ a vyberanie súdneho poplatku z návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí podľa nariadení sa rieši zatiaľ len interpretačne cez ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, navrhuje sa uvedeným spôsobom doplnenie tejto položky sadzobníka.
K bodu 16
Navrhuje sa zavedenie novej položky sadzobníka súdnych poplatkov, ktorej obsahom je súdny poplatok za vyhotovenie osvedčenia vydaného krajským súdom na verejnú listinu podľa § 352b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti.
Účelom navrhovanej úpravy je odstrániť nejednotnosť v postupe súdov pri vyberaní súdneho poplatku za vydanie osvedčenia. Časť súdov vyberá poplatok podľa Položky 24a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorá sa vzťahuje na vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev, väčšina súdov však tento úkon vydanie osvedčení podľa nariadení nespoplatňuje. Z legislatívnej histórie je zrejmé, že položka 24a Sadzobníka súdnych poplatkov bola do zákona o súdnych poplatkoch doplnená ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a nemožno ju na osvedčenia vydávané podľa § 352b Občianskeho súdneho poriadku vzťahovať.
Európska komisia v otázke vyberania poplatku za vydanie osvedčenia (napr. podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 805/2004
, ktorým sa vytvára exekučný titul pre nesporné nároky) zastáva názor, že
poplatok za vydanie osvedčenia by mal byť obsiahnutý v súdnom poplatku, ktorý sa platí za podanie návrhu vo veci samej. Teda vydanie osvedčenia by sa malo považovať za pokračovanie úkonov spojených s daným konaním (ako vydanie rozsudku či jeho opatrenie doložkou právoplatnosti). Súčasne však vzhľadom na charakter nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti nepovažuje za žiaduce vyberať poplatky za osvedčenia vydávané podľa tohto nariadenia.
Sledujúc túto filozofiu Komisie sa navrhuje zavedenie súdneho poplatku, ktorý by sa vzťahoval len na vyhotovenie osvedčenia vydávaného krajským súdom na verejné listiny (príloha III nariadenia (ES) č. 805/2004) s výnimkou verejných listín vo veci vyživovacej povinnosti.
Poplatok sa s ohľadom na značnú náročnosť vyhotovovania osvedčení navrhuje v sume 3 eurá za osvedčenie.
K bodu 17
Upravujú sa sadzby poplatkov za úkony prokuratúry.
Čl. III
K bodom 1 až 3
Spresňuje sa ustanovenie, podľa ktorého Ministerstvo financií SR z úradnej moci oprávnenie zmeniť udelenú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier, ak dôjde k zmenách v príslušných právnych predpisoch. Zároveň sa upravuje percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách a dopĺňa sa prechodné ustanovenie.
16
Čl. IV
K bodom 1 až 10
V predmetných bodoch sa nadväzne na posunutie účinnosti zrušenia kolkových známok od 1. januára 2014 upravujú dátumy rozhodujúcich skutočností spojených s vydávaním, používaním a vyúčtovaním kolkových známok. Podľa navrhovaných úprav sa kolkové známky budú predávať do 31. decembra 2013 a používať ich na úhradu správnych a súdnych poplatkov bude možné do konca septembra 2014. Zakúpené a nepoužité kolkové známky bude možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica a žiadateľovi sa do 30 dní vráti hodnota kolkových známok po overení ich pravosti.
Čl. V
Upravuje sa delená účinnosť predloženého zákona nadväzne na nadobudnutie účinnosti novely cestného zákona a na navrhované úpravy, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od zrušenia kolkových známok.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 6. júla 2012.
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a
minister financií Slovenskej republiky
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky