VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV – 22824/2012
Národnej rady
Slovenskej republiky
145
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, júl 2012
Funkcia
titul, meno a priezvisko
podpis
zamestnanec
Ing. Iveta Ištoková
VO
JUDr. Katarína Krkanová
RO
Ing. Daniela Klučková
GRS
Ing. Adrián Belánik
ŠT
Ing. Branislav Ďurajka