1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov v súčasnosti v ustanovení § 81 ods. 6 upravuje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetov ochrany, ktoré sa plnia prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv v príslušnom odbore. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je v zmysle tohto ustanovenia povinný v zákonom určenej lehote oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia s uvedením názvu diela a mena autora. Ak si usporiadateľ túto povinnosť nesplní, predpokladá sa, že na verejnom kultúrnom podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, aj keby sa verejne vykonávali napríklad hudobné diela, ku ktorým uplynula doba ochrany. Toto ustanovenie posilňuje postavenie nositeľov práv a ich ochranu a zároveň umožňuje efektívny výkon kolektívnej správy práv.
Prax však ukázala, že v niektorých prípadoch je toto ustanovenie neprimerane prísne. Navrhovaná právna úprava preto upúšťa od presne vymedzenej lehoty na splnenie si predmetnej zákonnej povinnosti usporiadateľa, avšak so zachovaním potreby uzavrieť licenčnú zmluvu s príslušnou organizáciou kolektívnej správy vždy vopred, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu daných diel.
Navrhovaná zmena taktiež upresňuje povinnosť identifikovať dielo, ktoré byť verejne vykonané a to tak, že sa uvedú údaje o autorstve, nakoľko nie vždy je možné uviesť konkrétne meno autora.
Navrhovaná právna úprava tiež zdôrazňuje vyvrátiteľnosť právnej domnienky, podľa ktorej sa v prípade nedodržania predmetnej zákonnej povinnosti predpokladá, že boli použité len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladatelia návrhu zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek, Ján Senko, Štefan Gašparovič, Peter Náhlik, Viera Mazúrová, Miroslav Číž, Peter Fitz.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
3
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
4
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Osobitná časť
K čl. I
Navrhovaná právna úprava upúšťa od presne vymedzenej lehoty na splnenie zákonnej povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia pred uskutočnením podujatia oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia. V prípade použitia diela osobou odlišnou od autora (pôvodného nositeľa práv) zákon jasne reguluje povinnosť získať súhlas na použitie diela formou uzavretia písomnej licenčnej zmluvy vždy vopred, pred použitím diela. Táto povinnosť usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia ako používateľa diela zostáva zachovaná.
Navrhovaná právna úprava ďalej spresňuje charakter údajov, ktoré majú byť uvedené pri oznámení programu podujatia. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný uviesť údaj o autorstve, ktorým je meno autora, pseudonym autora, informácia, že dielo je anonymné, informácia, že meno autora nie je známe, alebo informácia o tom, že dielo nemá autora (napr. spravidla pri folklórnom diele).
Navrhovaná právna úprava zdôrazňuje charakter, predtým zakotvenej, zákonnej domnienky o tom, že ak usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia pred uskutočnením podujatia neoznámi program podujatia a súvisiace údaje organizácii kolektívnej správy, predpokladá sa, že na podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, ako vyvrátiteľnej. Na základe toho sa okolnosť formulovaná ako vyvrátiteľná právna domnienka pokladá za existujúcu, kým používateľ (usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia) vo vzťahu k príslušnej organizácii kolektívnej správy nepreukáže opak.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.