Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-739/2012
29a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29a) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29a) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. mája 2012 č. 30 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 13. júna 2012 č. 26.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesením z 13. júna 2012 č. 23.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. júna 2012 č. 22.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.Článok I znie:
„Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z. zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 756 sa vkladá § 756a, ktorý znie:
㤠756a
(1) Spoločnosť alebo družstvo môže podať návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona iba na základe uznesenia najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti; inými návrhmi v konaní o cenovej regulácii návrh na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie návrhu v konaní o cenovej regulácii z podnetu regulovaného subjektu, ak toto doplnenie vplyv na zmenu ceny a odvolanie v konaní o cenovej regulácii.
(2) Najvyšší orgán spoločnosti alebo družstva alebo spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti môžu preniesť právomoc schvaľovania
3
návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti alebo družstva; na takýto úkon sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva.“.“.
Navrhovaným ustanovením sa nahrádza doterajšie znenie novelizačného bodu 1. novým znením, ktoré rozširuje povinnosť schvaľovať návrhy ceny a iné návrhy v cenovom konaní pred ich predložením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví alebo Rade pre reguláciu pre všetky obchodné spoločnosti a družstvá. Návrh upravuje pôsobnosť pre najvyšší orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov, ktorí tvoria vôľu týchto osôb pri rozhodovaní o najdôležitejších otázkach ich fungovania, ktoré patria do jeho pôsobnosti na základe zákona alebo stanov. To, aké ceny bude obchodná spoločnosť alebo družstvo predkladať na schválenie úradu bez akýchkoľvek pochýb patrí medzi najdôležitejšie otázky existencie tejto osoby, ktorá vykonáva cenovo regulovanú činnosť v sieťových odvetviach, čo je jedným z dôvodov, aby o tejto otázke rozhodoval jej najvyšší orgán. Návrh zároveň v odseku 2 umožňuje, aby najvyšší orgán spoločnosti alebo družstva alebo spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti mali právo preniesť právomoc schvaľovania návrhov cien a iných návrhov v cenovom konaní na štatutárny orgán, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom sa vyžaduje, aby s takýmto rozhodnutím súhlasila dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva. Týmto sa môže v závislosti od daného regulovaného subjektu zefektívniť podávanie návrhov v cenovom konaní.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. II v 1. bode poznámka pod čiarou k odkazu 6g znie:
6g) § 756a Obchodného zákonníka.“.
Doterajšie znenie poznámky pod čiarou sa nahrádza novým znením z dôvodu zmeny v článku I.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. II v 4. bode sa slová „konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu ceny valným
zhromaždením podľa osobitného predpisu6g) pred jeho podaním.“ nahrádzajú slovami „konanie zastaví, aj v prípade, ak návrh ceny neobsahuje doklad o schválení návrhu ceny valným zhromaždením podľa osobitného predpisu.6g)"
4
a súčasne v čl. II v 6. bode sa slová „bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia“ nahrádzajú slovami „bez predloženia dokladu o jeho schválení valným zhromaždením“.
Regulačný úrad zisťuje či bol schválený návrh ceny valným zhromaždením z predloženého návrhu ceny (čl. II 1. bod návrhu zákona), ktorý musí obsahovať doklad o schválení návrhu ceny valným zhromaždením.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
4.V čl. II v 6. bode v § 14 ods. 13 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová a v konaní
o odvolaní“ a za slovo „úrad“ sa vkladajú slová „alebo Rada pre reguláciu“.
Ustanovuje sa, že aj v odvolacom konaní sa na doplnenie návrhu z podnetu regulovaného subjektu, ktorý vplyv na zmenu ceny uvedenej v návrhu a nebol schválený najvyšším orgánom regulovaného subjektu, nebude prihliadať a rada rozhodne podľa predloženého návrhu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. II v 6. bode sa slová „podľa osobitné predpisux)" nahrádzajú slovami „podľa
osobitného predpisu6g)".
Legislatívno–technická oprava a doplnenie chýbajúceho odkazu na príslušnú poznámku pod čiarou označujúcu o ktorý osobitný predpis ide.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. II sa vkladá nový bod x, ktorý znie:
„x. § 14 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ustanovenia o predkladaní návrhu ceny a iných návrhov v cenovom konaní na základe ich schválenia najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti splnené aj, ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny alebo iné návrhy v cenovom konaní schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu,8a) a to pred ich podaním. Regulovaný
5
subjekt je povinný preukázať úradu a Rade pre reguláciu splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať návrh ceny a iné návrhy v cenovom konaní na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka.“.“.
Návrh ustanovuje, že povinnosť regulovaného subjektu predkladať schválené návrhy ceny a iné návrhy v cenovom konaní je dodržaná aj vtedy, ak boli tieto návrhy predložené na základe prenesenej pôsobnosti schvaľovať tieto návrhy z najvyššieho orgánu regulovaného subjektu na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka. Splnenie podmienok na prenesenie tejto právomoci na štatutárny orgán regulovaný subjekt preukáže dokladom vyhotoveným v súlade s Obchodným zákonníkom.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. II v celom texte sa slová „valné zhromaždenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú
slovami „najvyšší orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická úprava doterajšieho návrhu zákona z dôvodu zmeny v článku I, ktorý rozširuje okruh osôb, ktoré úradu a Rade pre reguláciu predkladajú schválené návrhy v cenovom konaní.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. III sa slová „1. júla 2012“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2012“.
Posunutie účinnosti zohľadňuje zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch
6
nasledovne:
o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť
o bode 3 s odporúčaním n e s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29a)
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 18. júna 2012 č. 41.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 18. júna 2012
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárske záležitosti