Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
3. schôdza
739/2012
23
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. júna 2012
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 23
3. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. II v doterajšom bode 6. sa slová „podľa osobitné predpisu" nahrádzajú slovami
„podľa osobitného predpisu6g)".
Legislatívno–technická oprava a doplnenie chýbajúceho odkazu na príslušnú poznámku pod čiarou označujúcu o ktorý osobitný predpis ide.
2.V čl. III sa slová „1. júla 2012“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2012“.
Posunutie účinnosti zohľadňuje zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.