ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
3. schôdza
Číslo: CRD-739/2012
26
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. júna 2012
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 26
z 13. júna 2012
__________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29)
___________________________________________________________________________
1.V čl. II v bode 4. sa slová „konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu ceny valným
zhromaždením podľa osobitného predpisu6g) pred jeho podaním.“ nahrádzajú slovami „konanie zastaví, aj v prípade, ak návrh ceny neobsahuje doklad o schválení návrhu ceny valným zhromaždením podľa osobitného predpisu.6g)"
a súčasne v čl. II v bode 6. sa slová „bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia“ sa nahrádzajú slovami „bez predloženia dokladu o jeho schválení valným zhromaždením“.
Regulačný úrad zisťuje či bol schválený návrh ceny valným zhromaždením z predloženého návrhu ceny (čl. II bod 1. návrhu zákona), ktorý musí obsahovať doklad o schválení návrhu ceny valným zhromaždením.
2.V čl. II v doterajšom bode 6. sa slová „podľa osobitné predpisu" nahrádzajú slovami
„podľa osobitného predpisu6g)".
Legislatívno–technická oprava a doplnenie chýbajúceho odkazu na príslušnú poznámku pod čiarou označujúcu o ktorý osobitný predpis ide.
3.V čl. III sa slová „1. júla 2012“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2012“.
Posunutie účinnosti zohľadňuje zákonné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona ako aj potrebnú legisvakanciu.