DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová a Jozef Viskupič.
Podstatou návrhu je doterajší spôsob zisťovania účasti poslanca národnej na rokovaní jej orgánov prostredníctvom podpisovania sa zmenil a vykonával prostredníctvom moderných informačno-komunikačných prostriedkov. Každý poslanec po zložení sľubu obdrží od kancelárie preukaz a čipovú kartu, ktoré môžu jednoducho, efektívne a zároveň nesporne zisťovať či sa poslanec zúčastňuje rokovaní.
Dôvod predloženia návrhu je nastavenie efektívneho a overiteľného spôsobu kontroly prítomnosti poslancov na rokovaní pléna NR SR. Podobne ako je to pri elektronickom hlasovaní, spĺňa toto technologické riešenie všetky bezpečnostné kritériá a má de facto úroveň elektronického podpisu. Toto riešenie minimalizuje možnosti zneužitia, alebo obchádzania účasti na schôdzi, keďže technologické riešenie, ktoré je súčasťou poslaneckého preukazu neumožňuje vytváranie duplikátov. Zároveň je nepravdepodobné, aby poslanec odovzdal svoj preukaz inej osobe. V neposlednom rade toto riešenie znižuje zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na Kanceláriu NR SR. Predpokladané technologické riešenie, použitie RFID čipu v poslaneckom preukaze, taktiež nepredstavuje zvýšené náklady pre Kanceláriu NR SR, keďže podobná technológia je používaná v rámci dochádzkového systému jej zamestnancov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súlad návrhu zákona s právom EÚ je uvedený v doložke zlučiteľnosti.
Predpokladaný dopad návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová a Jozef Viskupič
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
3
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Prijatím navrhovanej zmeny neočakávame vplyv na štátny rozpočet .Nie je možné presne kvantifikovať pozitívne dopady.
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Doterajší text ods.2 v § 63 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, podľa ktoré sa účasť nebude robiť podpisovaním sa na prezenčnú listinu ale prostredníctvom elektronických zariadenia.
K bodu 2
Vzhľadom na nový spôsob robenie prezencie účasti sa v § 63 sa vypúšťa ods. 10.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaného zákona a to konkrétnym dňom.