NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č.360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 63 odsek 2 znie:
„(2) Z každého rokovacieho dňa schôdze národnej rady alebo jej výboru sa vyhotovuje prezenčná listina. Poslanec svoju účasť na rokovaní potvrdzuje elektronicky prostredníctvom karty vydanej kanceláriou. Predseda národnej rady svojim rozhodnutím upraví podrobnosti o spôsobe, akým sa prezentácia vykonáva.“.
2.V § 63 sa vypúšťa odsek 10.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.