Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Predloženým návrhom zákona sa mení súčasná právna úprava trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhované zmeny reagujú na zmeny, ktoré sa navrhujú vykonať v návrhu ústavného zákona, ktorým sa navrhuje zmeniť čl. 78 ods. 3 a 4 a čl. 136 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 64), ktorým sa zrušuje požiadavka súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s trestným stíhaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nepredpokladá dopad na verejné financie, zamestnanosť a ani vplyv na životné prostredie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona: nie je v práve Európskej únie upravený
a)v primárnom práve
b)v sekundárnom práve
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na to, že predmetná problematika nie je upravená v práve Európskej únie a je ponechaná na vnútroštátnu úpravu členských štátov, body 4. a 5. sa neuvádzajú.
3
II. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhované zmeny zohľadňujú navrhované znenie čl. 78 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v čl. I druhom bode návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, na základe ktorého sa vyžaduje súhlas mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine.
K čl. II
Navrhovaná zmena zohľadňuje navrhované znenie čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v čl. I návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky tak, že súhlas Národnej rady Slovenskej republiky sa vyžaduje len na vzatie poslanca do väzby.
K čl. III
K bodom 1, 2, 3, 4, 6 a 7
Navrhované zmeny zohľadňujú navrhované znenie čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v čl. I prvom bode návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky.
K bodu 5
Navrhované zmeny zohľadňujú navrhované znenie čl. 78 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v čl. I druhom bode návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky.
K čl. IV
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj navrhovanej účinnosti návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, sa navrhuje účinnosť ústavného zákona od 1. septembra 2012.
Bratislava máj 2012