N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ............ 2012,
ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení takto:
1.V § 8 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
2.V § 9 ods. 4 a § 215 ods. 8 sa vypúšťajú slová mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č.
356/1990 Zb.
a zákona Slovenskej národnej rady č.
28/1992 Zb.
sa mení takto:
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a majú poslaneckú imunitu“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z.,
2
zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011, zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 sa v poslednej vete za slovami „disciplinárneho konania“ vypúšťa čiarka a slová „trestného stíhania alebo disciplinárneho stíhania“.
2.V § 57 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca alebo, na jeho“ a za slovo „vzatie“ sa vkladá slovo „poslanca“.
3.V § 57 ods. 2 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca45)nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca do väzby45) alebo o následný súhlas na zadržanie poslanca40) a slová „prerokuje a“ sa nahrádzajú slovami „prerokuje, a ak ide o žiadosť o súhlas so vzatím poslanca do väzby,“.
4.V nadpise dvadsiatej prvej časti sa vypúšťa čiarka za slovom „zadržanie“ a slová „trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie“ sa vypúšťajú.
5.V § 140 sa za slová „predsedovi národnej rady“ vkladajú slová „a predsedovi mandátového a imunitného výboru“ a slová „predseda národnej rady neodkladne požiada o zvolanie mandátového a imunitného výboru“ sa nahrádzajú slovami „predseda mandátového a imunitného výboru neodkladne zvolá mandátový a imunitný výbor“.
6.V § 141 ods. 1 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca“.
7. V § 142 sa slová „na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie“ nahrádzajú slovami „na vzatie poslanca“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.