NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N Á V R H
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........ 2012
k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 71 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
z v o l i l a
Jozefa Magalu
za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.
Výkon funkcie a tým aj funkčné obdobie zvoleného riaditeľa začína plynúťdňom 1. júna 2012.