VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: 15136/2012
41
Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
_____________________________________________________________
Obsah materiálu:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Predkladacia správa
3. Životopis
4. Súhlas s kandidatúrou
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 02. mája 2012