Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky  
máj 2012  
V parlamentných voľbách konaných 10. marca 2012 občania výrazne  
podporili realizáciu programu založeného na spoločenskej stabilite, istotách pre  
ľudí a proeurópskej orientácii. Na základe uvedeného mandátu bola v súlade  
s ústavnými postupmi vymenovaná vláda Slovenskej republiky. Základným  
východiskom jej činnosti bude v podmienkach trvalého sociálneho dialógu  
eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho,  
politického a environmentálneho rozvoja Slovenska.  
Vláda Slovenskej republiky predstupuje podľa článku 113 Ústavy  
Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky a spolu so  
žiadosťou o vyslovenie dôvery predkladá Programové vyhlásenie.  
Pre výkon svojho štvorročného mandátu si vláda kladie tieto kľúčové  
úlohy:  
1. zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí;  
2. konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod  
tromi percentami HDP;  
3. podporiť hospodársky rast a cenovú stabilitu;  
4. znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť problém dlhodobej,  
najmä regionálnej nezamestnanosti;  
5. zvýšiť vymožiteľnosť práva a systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch  
spoločnosti;  
6. konsolidovať verejné zdravotníctvo s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu;  
7. posilniť spoluzodpovednosť za plnenie strategických cieľov Európskej únie a zároveň  
presadzovať oprávnené záujmy Slovenskej republiky v Európskej únii; efektívne využiť  
prostriedky z fondov Európskej únie na modernizáciu a rozvoj štátu a spoločnosti;  
8. posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť spoločnosti;  
9. založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-  
technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života;  
10. byť vládou otvorenou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom  
vytvorenej Rady solidarity a rozvoja za účasti partnerov sociálneho dialógu.  
1
Obsah programového vyhlásenia:  
1. SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ  
2. POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII  
A VO SVETE  
3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ  
4. ÚLOHA ŠTÁTU A VEREJNÉHO SEKTORA  
5. ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA  
6. KVALITA ŽIVOTA AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI  
7. ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA  
2
1. SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ  
Vláda má všetky predpoklady prekonať súčasné turbulentné vonkajšie prostredie, chce  
byť vládou istôt pre občanov a vytvoriť nevyhnutné podmienky na zvýšenie kvality života.  
Stabilita súčasnej vládnej moci vychádza z kvalifikovaných a praxou potvrdených  
schopností strany SMER - SD a jej vysokej dôvery u občanov. Je založená na demokratickom  
a humánnom prístupe k trvalo udržateľnej kvalite života, garantuje sociálnu, hospodársku  
a ekologickú stabilitu. Len tak môže byť Slovenská republika vnímaná ako dôveryhodný  
partner v Európskej únii a vo svete.  
STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc, ale  
ako schopnosť:  
-
-
-
-
predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života  
spoločnosti doma a v zahraničí,  
pružne a efektívne reagovať na zmeny a obnoviť rovnováhu medzi hospodárskym,  
sociálnym, politickým a environmentálnym rozvojom spoločnosti,  
byť zodpovedným, vedieť ako konať a vládnuť tak, aby kvalita života v Slovenskej  
republike bola trvalo udržateľná,  
vrátiť ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania  
nositeľmi humánnych a demokratických princípov vládnutia a rešpektuje sa  
zákonnosť a zásady právneho štátu.  
Vývoj za posledné obdobie ukázal, že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných  
ekonomík, ale ho aj komplikuje. Kladie to zvýšené nároky na prehlbovanie hospodárskej,  
sociálnej, environmentálnej a územnej súdržnosti Slovenska. Preto politika štátu bude na  
jednej strane vychádzať z konsolidovaných a dlhodobo udržateľných verejných financií a na  
druhej strane zabezpečí efektívne využitie a formovanie rozvojového potenciálu štátu.  
Výsledkom bude hospodársky a spoločenský pokrok, prehĺbenie súdržnosti a upevňovanie  
životných istôt občanov. Okrem osvedčených postupov ako zvládnuť nové výzvy stojace pred  
slovenskou spoločnosťou, vláda svoju politiku založí najmä na tvorivosti a pružnosti pri  
aplikovaní najnovších svetových poznatkov a skúseností.  
Modernizácia štátu pre všestranný rozvoj spoločnosti bude vychádzať z členstva  
Slovenskej republiky v Európskej únii. Je nevyhnutné dosiahnuť vyvážený stav medzi  
spoločnými záujmami Európskej únie, jej členských štátov a obhajobou národných a štátnych  
záujmov Slovenskej republiky.  
Základné prístupy k dosiahnutiu programových cieľov:  
Východiskom činnosti vlády bude zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho,  
politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Zároveň aj neustálu obnovu rovnováhy  
medzi týmito štyrmi zložkami.  
Vláda Slovenskej republiky posilní miesto Slovenska v Európskej únii a vo svete.  
Podporí širokú diskusiu o priblížení politiky EÚ a rozhodovacej činnosti jej inštitúcií  
k občanom. Rovnako vláda podporí úsilie Európskej únie o udržateľný rozvoj, založený na  
vyváženom hospodárskom raste a na cenovej stabilite, ako aj snahu o sociálne trhové  
3
hospodárstvo. Presadí vyváženú zahraničnú politiku s dôrazom na obhajobu národných  
a štátnych záujmov a posilňovanie ekonomického rozmeru diplomacie.  
Vláda Slovenskej republiky podporí všestranný trvalo udržateľný hospodársky  
rozvoj Slovenska ako predpoklad tvorby kvalitných pracovných miest a zlepšovania  
materiálnych podmienok každej spoločenskej činnosti. Vláda určí základné smerovanie ako  
zo Slovenska urobiť konkurencieschopný hospodársky priestor založený na znalostiach,  
spoločenskej súdržnosti a environmentálnom rozvoji. Vytvoria sa tým predpoklady pre  
rýchlejší a udržateľný ekonomický rast a dosiahnutie vyššej úrovne zamestnanosti  
a sociálneho pokroku. Vláda považuje za potrebné vytvoriť ucelený systém podpory  
zeleného rastu tak, aby sa stal transformujúcou hybnou silou výrobných procesov  
a spotrebiteľského správania sa ako predpokladu vzniku modernej spoločnosti.  
Vláda Slovenskej republiky posilní rozsah, obsah a intenzitu činnosti štátu, ktorého  
funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Nanovo definuje priestor na  
intervenciu štátu, jeho nezastupiteľné miesto pri zabezpečení verejnoprospešných služieb,  
prekonávaní krízy a zvyšovaní kvality života na Slovensku. Vláda vytvorí podmienky na  
dôsledné rešpektovanie princípov právneho štátu, dodržiavanie zákonov, upevňovanie  
právnej istoty na boj proti organizovanej kriminalite.  
Vláda Slovenskej republiky všestranne podporí rozvoj znalostnej spoločnosti  
a vzdelávania a kultúry. Nepôjde pritom len o zachytenie „módneho trendu,“ ale o reagovanie  
na skutočné potreby, nevyhnutné pre dynamiku rozvoja slovenskej spoločnosti.  
Vláda Slovenskej republiky posilní súdržnosť spoločnosti ako základný predpoklad  
rastu kvality života ľudí. Navrhne orientáciu najmä na také hodnoty ako je rodina, práca,  
ktorá je zdrojom zabezpečenia prostriedkov pre život, na starostlivosť o zdravie, kvalitu  
života starších ľudí, výchovu detí, bývanie a sociálnu politiku.  
Vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov  
a odstraňovanie rozdielov medzi nimi, a to najmä budovaním infraštruktúry a posilnením  
regiónov cez produkčné investície. Znižovanie regionálnych rozdielov v zjednotenej Európe  
podporí aj hospodárnym, účinným a účelným využívaním zdrojov z fondov Európskej únie.  
4
2. POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
V EURÓPSKEJ ÚNII A VO SVETE  
Členstvo Slovenskej republiky v euroatlantických a európskych štruktúrach zásadným  
spôsobom určuje medzinárodné postavenie štátu, čo poskytuje adekvátne možnosti vplývať  
v súlade so štátnymi záujmami na medzinárodné rozhodnutia a procesy, ktoré majú  
bezprostredný dosah na kvalitu života našich občanov.  
Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na  
Slovensku. Ukotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii umožňuje, aby sa občania cítili  
bezpečne politicky, ekonomicky a sociálne.  
Vláda istôt pre občanov bude aktívne podporovať a presadzovať snahy o trvalo  
udržateľný rozvoj Európy, založený na vyváženom hospodárskom raste, cenovej a menovej  
stabilite, na sociálnom  
a
ekologickom trhovom hospodárstve  
s
vysokou  
konkurencieschopnosťou. Cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov dosiahnutou vysokou  
zamestnanosťou, ich sociálneho rozvoja, zodpovedajúcej úrovne ochrany životného prostredia  
pri výraznej podpore rozvoja vedeckého a technického pokroku.  
Základom bezpečnosti Slovenskej republiky je Severoatlantická aliancia (NATO).  
Udržanie silnej transatlantickej väzby zostáva naším životným záujmom.  
Vláda bude prispievať k posilňovaniu úspešnosti a funkčnosti oboch zoskupení, od  
ktorých závisí istota medzinárodného postavenia SR.  
Pri určovaní úloh v zahraničnej oblasti vláda zohľadňuje aj kľúčové vývojové  
tendencie a výzvy 21. storočia.  
Vláda preto bude pri realizácii zahraničnej politiky vychádzať z nasledovných priorít:  
-
-
-
dôveryhodné a rešpektované Slovensko v Európe;  
stabilný a spoľahlivý partner NATO ako garanta bezpečnosti SR;  
rozvoj dvojstranných vzťahov so štátmi EÚ a NATO, osobitne usporiadané  
a rovnocenné vzťahy so susedmi;  
-
podpora rozširovania priestoru stability, demokracie a partnerstva s dôrazom na  
štáty Západného Balkánu a východného partnerstva;  
-
-
podpora ekonomických záujmov, investícií a inovácií a energetická bezpečnosť;  
zodpovedný prístup ku globálnym výzvam s využitím potenciálu medzinárodných  
organizácií;  
-
-
pomoc a ochrana občanov Slovenska v zahraničí;  
rešpektovanie a posilňovanie záväznosti práva v medzinárodnom prostredí  
a inštitúciách, presadzovanie ich vymožiteľnosti ako kľúčového nástroja ochrany  
suverenity štátu.  
Východiská SR v oblasti zahraničnej politiky a vzťahoch s EÚ  
Európska únia predstavuje primárne prostredie pre uskutočňovanie kľúčových  
záujmov SR.  
V roku 2014 uplynie 10 rokov od vstupu SR do EÚ. Vláda pripraví analýzu  
doterajšieho členstva a stanoví ďalšie priority pre pôsobenie SR v rámci EÚ. Bude pritom  
5
vychádzať zo skutočnosti, že vstupom do Schengenského priestoru, zavedením jednotnej  
európskej meny a ukončením prechodných období pre voľný pohyb pracovných síl dosiahla  
SR v súčasnosti maximálnu možnú mieru integrácie.  
Vláda bude podporovať rozhodovacie procesy založené na spoločnom postupe  
členských krajín a európskych inštitúcií pri rozhodovaní o pravidlách fungovania EÚ.  
Osobitnú pozornosť bude vláda Slovenskej republiky venovať prierezovým a viacročným  
strategickým otázkam EÚ, ktoré majú priamy vplyv na plnenie zásadných úloh v oblasti  
financií, hospodárstva, regionálneho a sociálneho rozvoja, bezpečnosti a zahraničnej politiky  
Slovenskej republiky. Zameria sa okrem iného na prípravu Viacročného finančného rámca na  
roky 2014-2020, realizáciu cieľov stratégie Európa 2020, stabilizáciu finančného prostredia  
a spoločnej meny Euro, podporu prehlbovania jednotného trhu, tvorbu koncepcií zameraných  
na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ako aj na oblasť vonkajších vzťahov EÚ v kontexte  
priorít zahraničnej politiky SR.  
Vláda bude zodpovedným a konštruktívnym aktérom v rámci Eurozóny. S ohľadom na  
dlhové problémy v eurozóne považuje vláda zvýšenie koordinácie rozpočtových politík za  
nevyhnutné.  
Vychádzajúc z jasne proeurópskeho postoja vláda podnikne kroky vedúce k čo  
najskoršej ratifikácii troch nových zmluvných dokumentov: Zmluvy o založení Európskeho  
mechanizmu pre stabilitu, Zmluvy o stabilite, koordinácii a kontrole v hospodárskej a  
menovej únii a novelizáciu čl. 136 Zmluvy o fungovaní EÚ.  
Na základe dôkladnej analýzy doterajších skúseností z pôsobenia SR v EÚ vláda  
prehodnotí implementáciu politík a nástrojov sociálnej a regionálnej súdržnosti, zlepší  
podmienky pre efektívne čerpanie prostriedkov z európskych fondov ako dôležitého nástroja  
hospodárskeho a regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúr. Vláda bude usilovať  
o zapojenie všetkých subjektov, ktoré čerpajú štrukturálne a kohézne fondy, do diskusie  
k tvorbe politík týkajúcich sa tejto oblasti.  
Rokovania o novej finančnej perspektíve EÚ na roky 2014 - 2020 predstavujú výzvu  
pre efektívne využitie pridanej hodnoty, ktorú EÚ predstavuje na svetovej scéne. V  
rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci (VFR) sa vláda zameria na dosahovanie cieľov  
napomáhajúcich konverzii a vývoju regiónov v EÚ a podporu kohéznej politike. Osobitnú  
pozornosť bude venovať otázkam odstránenia historických nerovnováh a modernizácii  
Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zároveň bude vláda presadzovať čo najvyššiu pridanú  
hodnotu a efektívnosť výdavkov rozpočtu EÚ a zameriavať sa na dosiahnutie optimálnej  
rozpočtovej pozície SR.  
Vláda pri implementácii stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a  
inkluzívny rast zameria pozornosť na dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti a sociálnej  
ochrany, minimalizáciu sociálneho vylúčenia, vysokú úroveň vzdelávania, odbornej prípravy,  
zdravia občanov a podporu vedy, výskumu a inovácií v priamej väzbe na rokovania o VFR.  
V rámci sektorových politík bude vláda venovať primárnu pozornosť tvorbe  
európskeho legislatívneho prostredia v oblasti energetiky, dopravných infraštruktúr, rozvoju  
vnútorného trhu, ochrane životného prostredia a opatreniam na zmiernenie klimatických  
zmien, ako aj tvorbám európskej obchodnej politiky voči vonkajším partnerom.  
6
Vláda Slovenskej republiky bude aktívne prispievať do procesu tvorby spoločnej  
zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, najmä v takých témach, do ktorých sa premietajú  
záujmy Slovenska: Západný Balkán, európska susedská politika a Východné partnerstvo,  
podpora demokracie a transformácia, energetická bezpečnosť, služba občanom a krízový  
manažment. Vláda bude podporovať rozširovanie EÚ o krajiny, ktoré splnia podmienky na  
členstvo. Slovenská republika bude tento proces aktívne podporovať odovzdávaním  
transformačných a integračných skúseností.  
Osobitnou úlohou vlády v nasledujúcom volebnom období bude príprava  
predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ v druhej polovici roka 2016, ktoré vláda vníma  
v kontexte posilnenia postavenia SR v únii, podpory prezentácie a širšieho zapojenia sa do  
formovania kľúčových politík EÚ. Vláda sa zameria na zabezpečenie obsahovej, rozpočtovej,  
personálnej, logistickej a organizačnej prípravy predsedníctva.  
Vláda bude aktívne komunikovať aktuálne témy Európskej únie slovenskej verejnosti  
s cieľom priblížiť úniu občanom pre lepšie pochopenie prehĺbenia integračných procesov po  
prijatí Lisabonskej zmluvy. Vláda má záujem podporiť širokú diskusiu v domácom prostredí  
o dôležitých otázkach európskych politík. Bude dbať na širšie zapojenie občanov do  
rozhodovacích procesov prebiehajúcich na úrovni EÚ, presadzovať problematiku Európskej  
únie do učebných osnov a podporovať vzdelávanie, prípravu a vysielanie občanov Slovenskej  
republiky do inštitúcií Európskej únie.  
S cieľom upevnenia jednotnej a konzistentnej európskej politiky vláda SR bude  
naďalej klásť dôraz na posilnenie vnútroštátnej koordinácie pri tvorbe a implementácii  
stratégií a politík EÚ s ústrednou úlohou Ministerstva zahraničných vecí SR. Za týmto účelom  
vláda SR zjednotí vnútroštátny mechanizmus konaní o porušení zmlúv EÚ. Dlhodobou  
prioritou zostáva zároveň posilňovanie euroagendy vo všetkých rezortoch vrátane  
personálneho zastúpenia SR v rámci inštitúcií EÚ.  
V kontexte zaistenia kontinuity a vytvárania širokej politickej podpory, najmä  
v strategických európskych politikách, ako aj v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá posilnila  
zapojenie európskeho a národných parlamentov do rozhodovacích procesov, bude vláda  
pôsobiť v tesnej súčinnosti s Národnou radou Slovenskej republiky, vecne príslušnými  
výbormi a spolupracovať s Európskym parlamentom. Vláda zabezpečí dôstojný priebeh  
volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014.  
Vláda bude usilovať o efektívne zapojenie sociálnych partnerov do prípravy právnych  
noriem EÚ, diskusie o kľúčových koncepciách a stratégiách únie. Bude usilovať o podporu  
pôsobenia podnikateľských, profesijných, regionálnych a iných združení pri európskych  
inštitúciách v Bruseli.  
Posilnenie bezpečnosti Slovenskej republiky  
Slovenská republika ako spoľahlivý partner a spojenec bude aktívne využívať členstvo  
v EÚ a NATO na posilňovanie mieru a stability v Európe a vo svete, na predchádzanie krízam  
a bezpečnostným hrozbám vrátane aktívnej účasti a pôsobenia v mierových misiách.  
Vychádzajúc zo záujmov a záväzkov Slovenskej republiky v bezpečnostnej oblasti,  
nevyhnutnosti posilňovania transatlantickej väzby, sú hlavnými spojencami a garantmi našej  
bezpečnosti Spojené štáty americké a ostatné členské štáty NATO.  
7
Na pôde Severoatlantickej aliancie (NATO) sa vláda zameria na:  
-
-
-
-
aktívnu účasť v transformačnom procese Aliancie;  
zvýšenie efektivity využitia prostriedkov a kapacít NATO;  
posilnenie záväzkov spoločnej obrany;  
vypracovanie strategických koncepcií s osobitným zreteľom na schopnosť Aliancie  
reagovať na asymetrické hrozby a problematiku kybernetickej bezpečnosti;  
presadzovanie a podporu prehĺbenia partnerstva a spolupráce EÚ a NATO v  
oblasti krízového manažmentu.  
-
Vláda podporí zapojenie Slovenska do mnohonárodných projektov v rámci tzv.  
inteligentnej obrany.  
Vláda bude aktívne presadzovať politiku otvorených dverí ako prostriedku na  
rozšírenie priestoru bezpečnosti a stability.  
Bilaterálne vzťahy a susedská spolupráca  
Vláda bude rozvíjať bilaterálne vzťahy založené na zásadách demokracie, právneho  
štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd pri zachovávaní  
ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity, medzinárodného práva a pri dodržiavaní zásad  
Charty Organizácie Spojených národov.  
Základnou líniou zahraničnej politiky SR v jej regionálnom rozmere bude politika  
dobrých susedských vzťahov založených na partnerstve, rovnoprávnosti štátov a dialógu  
s Českou republikou, Poľskou republikou, Rakúskou republikou, Maďarskom a Ukrajinou a  
zameraných na podporu hospodárskej, sociálnej dimenzie, územnej súdržnosti a solidarity.  
Slovenská republika bude naďalej aktívne vystupovať v rámci zoskupenia V4, kde sa  
sústredí na hľadanie tém, ktoré môžu krajiny V4 spoločne presadzovať na pôde Európskej  
únie a iných relevantných fórach.  
Slovenská republika bude posilňovať cielenú, asertívnu a jasne tematicky definovanú  
spoluprácu so všetkými členskými krajinami EÚ a NATO. V kontaktoch s nimi bude aktívne  
prezentovať vlastné pohľady s cieľom efektívne tvoriť politiky Európskej únie.  
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ poskytuje priestor pre aktívne aj  
pasívne posilnenie Slovenska v medzinárodných vzťahoch. V rámci nej bude vláda venovať  
osobitnú pozornosť rozvoju dvojstrannej spolupráce s krajinami bezprostredného susedstva  
EÚ – v prvom rade so štátmi západného Balkánu a Východného partnerstva.  
S ohľadom na ekonomické a zahranično-politické záujmy SR, objektívne možnosti,  
ciele a potreby bude vláda rozvíjať dvojstrannú spoluprácu s ďalšími partnermi  
v medzinárodnom spoločenstve. Osobitne sa zameria na vzťahy s Ruskou federáciou, ako aj  
s ďalšími krajinami zoskupenia BRICS, tzv. nastupujúcich ekonomík (Čína, India, Brazília,  
Južná Afrika), Tureckom, ale aj s Japonskom, Južnou Kóreou, Austráliou, a s našimi  
tradičnými partnermi v arabskom svete, Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a v ostatných  
regiónoch sveta.  
8
Svetová politika a multilaterálne vzťahy  
Globálny vývoj 21. storočia výrazným spôsobom mení politickú, bezpečnostnú  
a ekonomickú mapu sveta. Pre Slovenskú republiku môžu tieto zmeny znamenať aj nové  
príležitosti. Vláda podporí rozvoj medzinárodného poriadku založeného na multipolarizme  
s cieľom posilňovať fungovanie medzinárodných inštitúcií.  
Slovenská republika bude všestranne využívať členstvo v medzinárodných  
organizáciách s osobitným dôrazom na OSN, OBSE, RE, OECD, WTO, FAO, ILO  
a v ďalších inštitúciách na presadzovanie riešení založených na princípoch medzinárodného  
práva a efektívneho multilateralizmu. Spoločne s ostatnými krajinami EÚ sa zasadí za  
posilnenie mechanizmov medzinárodných organizácií pri riešení globálnych hrozieb  
a problémov, ktoré ohrozujú sociálno-ekonomickú stabilitu, mier a bezpečnosť.  
Vláda Slovenskej republiky bude:  
-
na pôde Organizácie Spojených národov venovať pozornosť otázkam demokracie  
a právneho štátu, ľudských práv a slobôd. Odmietať prejavy extrémizmu, rasizmu,  
netolerancie, xenofóbie, agresívneho nacionalizmu a antisemitizmu. Zvýšenú  
pozornosť sústredí na otázky medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti  
drogám, obchodovania s ľuďmi a proti organizovaným formám kriminality;  
-
aktívne podporovať kroky medzinárodného spoločenstva v boji proti globálnym  
bezpečnostným hrozbám, ako sú šírenie zbraní hromadného ničenia, hromadenie  
konvenčných zbraní, či medzinárodný terorizmus. Za základné medzinárodné  
nástroje v tejto oblasti považuje spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ,  
NATO a platformu OBSE;  
-
-
presadzovať aktívne zapojenie SR do procesov kontroly odzbrojenia, likvidácie  
chemických zbraní, ako aj kontroly exportov a importov v oblasti konvenčných  
zbraní a exportov tovarov a technológií s dvojakým použitím;  
efektívne využívať členstvo v OECD ako koordinátora ekonomickej a sociálno-  
politickej spolupráce členských štátov, sprostredkovateľa nových investícií a  
liberalizácie medzinárodného obchodu,  
s
cieľom napomôcť ďalšiemu  
ekonomickému rozvoju, znižovaniu nezamestnanosti, stabilizácii a rozvoju  
medzinárodných finančných trhov.  
K dôležitým prioritám vlády bude ďalej patriť:  
-
posilnenie energetickej bezpečnosti. Na všetkých relevantných fórach bude vláda  
pokračovať v zdôrazňovaní otázok prioritných pre Slovensko, najmä bezpečnosti  
dodávok energonosičov (zemný plyn, ropa) a zasadzovať sa o plnenie  
diverzifikačných a inovačných cieľov;  
-
problematika ochrany životného prostredia a prijímanie účinných medzinárodných  
opatrení na znižovanie tempa a zmierňovanie následkov klimatických zmien.  
Osobitne v našich podmienkach sa vláda zameria na ďalšie úsilie pri znižovaní  
9
podielu energeticky náročnej priemyselnej produkcie a na posilnenie orientácie na  
tzv. zelenú ekonomiku a ochranu biodiverzity;  
-
-
starostlivý prístup k problematike ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich  
k národnostným menšinám. Vláda bude v tejto súvislosti podporovať aktivity  
smerujúce k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí.  
Prijme potrebné systémové a organizačné opatrenia a bude využívať potenciál  
spoločenských organizácií, vrátane cirkví, ako aj dialóg s partnermi v zahraničí;  
rozvojová a humanitárna pomoc, ktorá bude reagovať na medzinárodné záväzky a  
spektrum globálnych výziev, s ktorými je SR ako súčasť donorskej komunity  
konfrontovaná. Vláda sa zároveň zameria na zvýšenie efektívnosti, pružnosti  
a transparentnosti poskytovania rozvojovej pomoci (ODA) s cieľom vytvoriť  
súčinnosť pri podpore ekonomických aktivít SR. Za týmto účelom vytvorí priestor  
pre novelizáciu zákona o rozvojovej pomoci.  
Ekonomická diplomacia  
Ekonomická diplomacia bude tvoriť jeden z pilierov aktivít vlády v oblasti zahraničnej  
politiky. Primárnu pozornosť bude venovať podpore exportu a turistiky, prílevu zahraničných  
investícií, stabilite meny, zrovnoprávňovaniu slovenských výrobcov na vnútornom trhu EÚ  
a zvyšovaniu energetickej bezpečnosti. Vláda prijme systémové a organizačné opatrenia,  
ktoré napomôžu plnenie cieľov v tejto oblasti a vytvorí inštitucionálne podmienky pre lepšiu  
koordináciu všetkých rezortov vlády SR pri plnení cieľov ekonomickej diplomacie. Vláda  
bude spolupracovať s relevantnými organizáciami, osobitne so Slovenskou obchodnou  
a priemyselnou komorou.  
Vláda poskytne všestrannú a účinnú podporu slovenským podnikateľským subjektom.  
V proexportnej politike sa zameria na potenciál rýchlorastúcich svetových ekonomík  
a vyhľadávanie nových možností, k čomu prispôsobí aj priority poskytovania rozvojovej  
pomoci. Zameria sa na rozšírenie proexportných kapacít Eximbanky.  
Zástupcov podnikateľských kruhov vláda zapojí do procesov plánovania a  
organizačnej prípravy tej časti zahraničnej politiky, ktorá sa ich bezprostredne dotýka.  
Prostredníctvom Proexportnej rady zabezpečí väčšiu prepojenosť a súčinnosť všetkých  
aktérov činných v oblasti ekonomickej diplomacie a pri presadzovaní obchodno-  
ekonomických záujmov v zahraničí.  
S cieľom podpory ekonomického rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti  
slovenskej ekonomiky a tvorby nových pracovných miest bude vláda klásť dôraz na prílev  
priamych zahraničných investícií predovšetkým do oblastí s vyššou pridanou hodnotou.  
Podporí koncepcie rozvoja vedecko-technickej spolupráce s priamym vplyvom na rozvoj  
znalostnej ekonomiky na Slovensku vo väzbe na systém vzdelávania a prípravy  
vysokokvalifikovaných odborníkov. Vláda nadviaže na rozpracované projekty v rámci  
inovačnej politiky a presadí aktívnejšie zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodného  
transferu moderných technológií.  
Prostredníctvom zahraničnej politiky sa vláda bude snažiť udržať pozíciu Slovenska  
ako dôležitého tranzitného územia. Poloha a potenciál krajiny dáva priestor pre budovanie  
medzinárodne významných logistických uzlov. Vláda podporí projekt širokorozchodnej  
železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne za predpokladu jeho ekonomickej  
10  
realizovateľnosti.  
Vláda prijme systémové a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť jednotné  
vedenie a riadenie práce dvojstranných medzivládnych komisií z úrovne povereného  
podpredsedu vlády.  
Náležitá pozornosť vlády bude venovaná aj dobudovaniu systému jednotnej  
prezentácie Slovenska v zahraničí s osobitným dôrazom na maximálnu mieru synergie  
kultúrnych hodnôt, ekonomických záujmov a podporu turizmu.  
Služba občanom v zahraničí  
Vláda bude zlepšovať presadzovanie práv, záujmov a ochrany rastúceho počtu  
slovenských občanov, ktorí vycestujú, žijú alebo pracujú v zahraničí, najmä prostredníctvom  
zabezpečenia kvalitných, efektívnych a dostupných konzulárnych služieb a pomoci v bežných  
aj v krízových situáciách. V krajinách, kde Slovensko nemá zastúpenie, bude pri  
zabezpečovaní potrieb občanov spolupracovať s členskými štátmi a s delegáciami EÚ. Bude  
taktiež pokračovať v rokovaniach s krajinami únie o dohodách o zastupovaní pri vydávaní  
víz.  
Moderná a profesionálna zahraničná služba  
Zahraničná služba bude flexibilne a kompetentne reagovať na zahraničnopolitické  
výzvy, preto vláda zvýrazní zodpovednosť a upraví kompetencie Ministerstva zahraničných  
vecí ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za realizáciu jednotnej zahraničnej  
a európskej politiky Slovenskej republiky.  
Pri napĺňaní cieľov zahraničnej politiky širokej verejnosti bude vláda spolupracovať  
s akademickými a vedeckými kruhmi, vzdelávacími ústavmi, mimovládnym sektorom  
a ďalšími relevantnými partnermi.  
Na základe skúseností vláda vyhodnotí a zabezpečí stabilný, profesionálny  
a ekonomicky efektívny výkon zahraničnej služby. Prijme organizačné, finančné a personálne  
opatrenia, ktoré zvýšia efektívnosť a transparentnosť hospodárenia rezortu. Prehodnotí sieť  
zastupiteľských úradov, aby zvýšila ochranu záujmov a práv Slovenskej republiky a jej  
občanov. Významnú pozornosť bude venovať rozvoju ekonomickej diplomacie, ktorú vníma  
ako neoddeliteľnú súčasť jednotnej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, v úzkej  
súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva hospodárstva.  
Vláda posilní legislatívny a systémový rámec pre pôsobenie zahraničnej služby  
novelizáciou Zákona o zahraničnej službe, čím vytvorí podmienky pre zvyšovanie  
profesionality a kvalifikácie zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej  
republiky.  
11  
3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ  
Činitele hospodárskeho rozvoja  
Od roku 2008 prebiehajú vo vonkajšom prostredí mimoriadne turbulentné zmeny,  
ktoré ešte viac zvýrazňujú potrebu vytvárať istoty pre občanov Slovenskej republiky.  
Vláda istôt pre občanov zabezpečí trvalý a udržateľný hospodársky rast,  
konkurencieschopným reálnym hospodárstvom v globálnom priestore, ktoré:  
-
nie je dominantne založené na lacnej pracovnej sile, neistote v pracovnoprávnych  
vzťahoch, znižovaní ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, agentúrnom  
zamestnávaní, na špekuláciách a podvodoch,  
-
odvíja svoju globálnu konkurencieschopnosť od zamestnancov, ktorí ovládajú  
moderné svetové technológie, metódy a techniky, dokážu ich pružne využívať  
a zdokonaľovať,  
-
-
kooperuje s efektívnou verejnou správou, ktorá vytvára základný rámec stability  
podnikateľského prostredia,  
rozvíja modernú konkurencieschopnú infraštruktúru schopnú komunikovať so  
svetom,  
-
-
pracuje v stabilnom právnom prostredí, ktoré je dodržiavané a vymožiteľné,  
je zdokonaľované otvoreným a rovnocenným sociálnym dialógom.  
Vláda vychádza z presvedčenia, že hospodárska prosperita Slovenska a jej trvalý  
udržateľný hospodársky rast je možný prostredníctvom celkovej konvergencie ekonomiky  
k vyspelým krajinám EÚ pri udržaní dostatočnej úrovne sociálno-ekonomickej súdržnosti.  
Slovenská republika však musí spĺňať tieto podmienky:  
-
-
-
stabilitu,  
priaznivé podnikateľské prostredie,  
rast konkurencieschopnosti.  
Hospodárska kríza si vyžiadala značné zdroje na zmiernenie jej negatívnych vplyvov,  
ale odhalila aj niektoré dlhy doterajšieho vývoja. Medzi nutné predpoklady hospodárskeho  
rozvoja bude patriť zvýšenie efektívnosti verejného sektora pri zachovaní základných hodnôt  
solidarity a súdržnosti.  
Najmä vývoj hospodárskeho rastu, verejných financií a nezamestnanosti naznačuje, že  
vplyv globálnej krízy sa prejaví vo vyšších nákladoch na stabilný hospodársky rast a na  
zabezpečenie potrebnej sociálno-ekonomickej súdržnosti. Bude to klásť zvýšené nároky na  
efektívnosť hospodárenia a účinnosť hospodársko-politických opatrení v podmienkach  
konsolidovanosti a trvalej udržateľnosti verejných financií. Hlavným nástrojom na  
dosiahnutie vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva SR bude  
finančná a hospodárska politika riešiaca tie aspekty v oblasti financií a reálnej ekonomiky,  
ktoré rozhodujú o charaktere ďalšieho rozvoja. Tieto politiky budú koncipované tak, aby sa  
ďalej posilňovala ústavná hodnotová orientácia Slovenska na udržateľný sociálno-trhový  
a ekologický rozvoj hospodárstva a na upevňovanie životných istôt jeho obyvateľov.  
Vláda dodrží výšku deficitu a dlhu verejných financií na úrovni záväzkov voči  
Európskej únii. Dá jasný signál finančným trhom o konsolidačnom úsilí v súlade s ústavným  
zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a zvýši transparentnosť verejných financií.  
12  
Vláda uskutoční opatrenia pre skvalitnenie údajovej základne slúžiacej pre podporu  
riadenia verejných financií.  
Za účelom zefektívnenia systému riadenia verejných financií zrealizuje vláda zmeny  
vedúce k zefektívneniu hospodárenia s verejnými prostriedkami. Zlepšenie celkového  
riadenia verejných financií dosiahne formou zlepšenia programového rozpočtovania,  
maximálnym zapojením dodatočných verejných zdrojov do systému štátnej pokladnice  
a zavedením sofistikovaných nástrojov riadenia štátneho dlhu. Výsledkom opatrení bude  
kvalitnejšia predikcia nákladov obsluhy štátneho dlhu, dôslednejšia kontrola alokácie  
verejných zdrojov a posilnenie finančných tokov jediného účtu štátu, čím zároveň dôjde  
k nárastu objemu finančných prostriedkov disponibilných pre obsluhu štátneho dlhu.  
Vláda si bude ctiť záväzky voči Európskej únii a podporovať posilnenú spoluprácu  
v rámci menovej únie.  
Vláda dohliadne na plánované a skutočne dosiahnuté výsledky hospodárenia podnikov  
s majetkovou účasťou štátu tak, aby bol plne využitý ich potenciál v procese konsolidácie  
verejných financií na strane príjmov vo forme dividend, ako aj na strane výdavkov za výkony  
vo verejnom záujme.  
Finančná politika  
Pri absencii vlastnej menovej politiky bude vláda cielene zvyšovať účinnosť nástrojov  
finančnej politiky pri sociálno-ekonomickom rozvoji, ako aj pri zabezpečovaní  
konsolidovanosti a dlhodobej udržateľnosti verejných financií.  
V kontexte s uvedenými cieľmi pôjde o vyvážené a trhovo konformné posilňovanie a  
zefektívňovanie úlohy štátu pri uplatňovaní alokačnej, distribučnej, stimulačnej a stabilizačnej  
funkcie verejných financií prostredníctvom systémového formovania a efektívneho  
využívania nástrojov rozpočtovej a daňovej politiky štátu. Cieľom je postupne vytvárať  
predpoklady na vedomostný rast spoločnosti pri upevňovaní makroekonomickej stability  
a rozvoji podnikania s osobitným zreteľom na tvorbu pracovných miest. Prioritou vlády je  
taká finančná podpora zdravotníckych a sociálnych služieb, ktorá zvýši ich efektívnosť  
a kvalitu.  
V nasledujúcich rokoch budú pre vládu politickou prioritou produktívne oblasti  
s osobitným zreteľom na vzdelávanie, výskum a dopravnú infraštruktúru.  
Vláda podnikne kroky na odstránenie deformácií daňovo-odvodového systému. S  
cieľom zvýšiť verejné príjmy prehodnotí aktuálne nastavenie bankového odvodu. Taktiež na  
strane príjmov vzrastie zdanenie hazardu a efektívnejším hospodárením podnikov  
s majetkovou účasťou štátu sa zvýšia ich dividendy plynúce do štátneho rozpočtu. Pre vyššiu  
motiváciu súkromného sektora investovať do výskumu, vývoja a inovácií vláda posúdi  
možnosti využitia daňového zvýhodnenia pre podnikateľské subjekty rozvíjajúce vlastný  
výskum a vývoj.  
Vláda podnikne kroky na zabezpečenie finančnej a sociálnej udržateľnosti  
dôchodkového systému ako celku, teda jeho všetkých troch pilierov. Ďalšie úspory vláda  
predpokladá po reforme a audite štátnej a verejnej správy s cieľom znižovania výdavkov  
13  
a zvyšovania kvality a dostupnosti jej služieb, prostredníctvom centralizácie obstarávania, či  
zriadenia štátnej realitnej agentúry.  
Fiškálnou, daňovou politikou a zásadným zefektívnením práce so štátnymi finančnými  
aktívami vláda vytvorí predpoklady na tvorbu podnikateľských a verejných zdrojov. Vláda  
bude koordinovať používanie verejných zdrojov včasným a efektívnym čerpaním fondov EÚ.  
Dlhodobý sociálno-ekonomický rast bude zabezpečený cieľavedomou a systémovou daňovou  
politikou. Zavedie dlhodobé strategické plánovanie s cieľom zvýšiť efektívnosť a sociálnu  
spravodlivosť daňového systému, ktoré bude zároveň podporovať podnikanie.  
Pre strednodobú konsolidáciu je nevyhnutné zvýšiť podiel verejných príjmov na HDP,  
aby nedošlo k obmedzeniu verejných služieb pre občanov. Vláda sa bude rovnako usilovať o  
prerozdelenie výdavkov v jednotlivých častiach verejného sektora s cieľom adresnejšie  
reagovať na reálne a rozvojové potreby občanov.  
Vláda odmieta zdaňovanie spotreby ako jediný zdroj zvyšovania príjmov verejného  
rozpočtu na dosiahnutie cieľa znižovania deficitu. Dôraz sa bude klásť na dane, ktoré čo  
najmenej znižujú disponibilné príjmy nízkopríjmových občanov, ekonomickú aktivitu, alebo  
sú relatívne nízke oproti iným krajinám. Zvýši sa progresivita daňového systému pre  
nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby. Vláda zváži zvýšenie  
výberu z majetkových daní a zohľadní pri tom najmä faktory ako luxus či ekologická  
škodlivosť.  
Vláda podnikne kroky smerom k rovnomernejšiemu daňovo-odvodovému zaťaženiu  
kapitálu a práce. S prihliadnutím na skúsenosti v okolitých štátoch vláda zváži zavedenie dane  
z finančných transakcií.  
Vláda dokončí reformu daňovej správy prostredníctvom programu UNITAS, ktorý  
zjednotením výberu daní, cla a odvodov a potláčaním daňových únikov zabezpečí dodatočné  
rozpočtové zdroje.  
Boj proti daňovým podvodom  
V záujme naplnenia princípov spravodlivej a stabilnej spoločnosti, konsolidácie  
a trvalej udržateľnosti verejných financií vláda považuje za svoju kľúčovú úlohu  
nekompromisný, koncepčný a systematický boj proti daňovým podvodom. Spracuje Akčný  
plán boja proti daňovým podvodom s podrobným harmonogramom zavádzania jednotlivých  
opatrení a stimulácie účasti verejnosti na tomto procese. Cieľom týchto opatrení bude účinnou  
legislatívnou podporou, ale aj sériou nástrojov operatívneho charakteru komplexne postihovať  
daňové podvody, vrátane colných podvodov v oblasti priamych aj nepriamych daní. Vláda  
prijme opatrenia, ktoré zabránia nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností.  
Zvýšia zodpovednosť osôb, ktoré sú v čase predchádzajúcom zániku spoločnosti ich  
štatutárnymi orgánmi. Vláda preskúma možnosti na vytvorenie legislatívnych a  
inštitucionálnych podmienok pre prepojenie obchodného, daňového a trestného práva. Posúdi  
efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku a zanalyzuje  
možnosť zavedenia nových daňových trestných činov.  
14  
Konsolidácia verejných financií  
Konsolidácia verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj  
Slovenska, a to nielen v období neistoty na finančných trhoch. Primárnym cieľom v tejto  
oblasti musí byť zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013. Je potrebné  
realizovať opatrenia tak na príjmovej, ako aj výdavkovej strane verejných financií. Vláda sa  
zameria na opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu  
a hospodársky rast a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy  
spoločnosti.  
Na strane výdavkov bude vláda pokračovať v tlaku na zvyšovanie efektívnosti  
fungovania štátu nielen v oblasti verejného obstarávania, ale aj v nastavení samotných  
štátnych inštitúcií. Prehodnotí súčasnú štruktúru orgánov štátnej správy s cieľom zefektívniť  
ich činnosť a prispieť k znižovaniu výdavkov vynakladaných na ich činnosť.  
Vláda využije ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti na posilnenie dlhodobej  
udržateľnosti hospodárenia tak, aby bola zabezpečená sociálna a hospodárska súdržnosť  
spoločnosti a solidarita medzi súčasnými a budúcimi generáciami. V oblasti rozpočtovej  
politiky bude dôsledne dodržiavať pravidlá vyplývajúce z medzinárodných aktov.  
Audit a kontrola  
Súčasná ekonomická kríza demonštruje nutnosť zamerať sa na lepšiu kvalitu  
poskytovania verejných služieb, ale tiež na zvýšenie zodpovednosti a správne riadenie  
štruktúr verejnej správy. Vzniká potreba zlepšiť mechanizmus poskytujúci včasné  
odhaľovanie skrytých systémových rizík v rámci finančného riadenia verejnej správy. Cieľom  
vlády je vytvoriť také prostredie verejnej vnútornej kontroly a auditu, ktoré poskytne uistenie,  
že verejné výdavky sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne. Správne a efektívne  
nastavenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu je jedným z dôležitých nástrojov  
vlády na odhaľovanie skrytých systémových rizík a prevenciu kriminality a podvodov.  
Korupcia je spoločenský jav vnímaný ako jedna z najväčších hrozieb pre stabilitu  
demokratického a právneho štátu, trhovej ekonomiky, sociálneho a ekonomického pokroku.  
Boj proti nej si vyžaduje zásadné systémové riešenia, ktorými vláda vo všetkých sektoroch  
verejnej správy zúži priestor pre korupciu a tak zvýši efektívnosť v oblasti nakladania s  
majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, štátnych dotácií, ako aj v rámci  
poskytovania zdrojov z fondov EÚ a oblasti verejného obstarávania.  
Vláda bude presadzovať hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a  
nastavenie účinného sankčného systému. Prijme legislatívne úpravy na zabezpečenie  
účinných sankčných mechanizmov hlavne v oblasti nedodržiavania postupov a podmienok  
verejného obstarávania a nehospodárneho vynakladania verejných prostriedkov. Spružní  
systém čerpania prostriedkov z fondov EÚ a tým uľahčí a urýchli čerpanie s cieľom znížiť  
riziko zneužívania týchto zdrojov. Vytvorí podmienky na aplikáciu Zákona o preukazovaní  
pôvodu majetku.  
Vláda razantnejšie zakročí proti pretrvávajúcim hrozbám vyplývajúcim z veľkého  
rozsahu šedej a čiernej ekonomiky. Prijme legislatívne a inštitucionálne úpravy zamerané na  
efektívny boj proti daňovým podvodom, a to najmä prepojením obchodného, daňového  
a trestného práva v rovine procesnej, ako aj hmotnej. Cieľom týchto opatrení bude účinnou  
15  
legislatívnou podporou komplexne postihovať páchané podvody, zároveň tiež eliminovať  
legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.  
Vláda rešpektuje, že EÚ sa podľa Lisabonskej zmluvy usiluje o trvalo udržateľný  
rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a na cenovej stabilite. Bude preto  
podporovať stabilitu cien tovarov, služieb a energií v medziach možností legislatívy EÚ.  
V prípadoch zlyhania samoregulačných trhových mechanizmov prijme v súlade s legislatívou  
EÚ primerané opatrenia, aby zabránila nežiaducemu cenovému vývoju.  
V spolupráci s ostatnými členskými štátmi EÚ vláda podporí zavedenie efektívnej  
regulácie a účinnej transparentnej politiky vo finančnom sektore, najmä prijatie jednotných  
pravidiel pri výkone dohľadu v štátoch EÚ.  
Finančný trh a ochrana jeho účastníkov  
Vláda prehodnotí a v spolupráci s Národnou bankou Slovenska navrhne a  
implementuje efektívnu a primeranú schému ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Cieľom  
bude zabezpečiť dôslednú ochranu práv neprofesionálnych investorov a vkladateľov pred  
možným zlyhaním subjektov finančného trhu a posilniť prevenciu v tejto oblasti. Podporí  
dlhodobé finančného vzdelávanie širokej verejnosti.  
Vláda bude vytvárať podmienky pre zamedzenie nekalých praktík na finančnom trhu  
zefektívnením regulácie spotrebiteľských úverov.  
Hospodárska politika  
Vláda presadí hospodársku politiku pozostávajúcu z odvetvových a prierezových  
politík, ako hlavný nástroj na podporu rozvoja reálnej ekonomiky. Zabezpečí mechanizmy  
súladu, aby jednotlivé zložky hospodárskej politiky medzi sebou korešpondovali, vzájomne  
nadväzovali a vytvárali čo najväčšiu synergiu.  
Medzi základné úlohy jednotlivých zložiek hospodárskej politiky bude patriť  
formovanie rastového potenciálu ekonomiky. Osobitnú dôležitosť bude zohrávať vhodná  
podpora perspektívnych oblastí podnikania v znalostnej ekonomike. Za kľúčové vláda  
považuje oživenie priemyselného výskumu a vývoja najmä v oblastiach: nanotechnológií,  
digitálnych priemyselných technológií a inovatívnych technológií v potravinárskom  
priemysle, inovatívnej medicíny. Pre ich rozvoj podporí vytváranie technologických  
platforiem a ich účinnejšie pôsobenie v európskom výskumnom priestore. S cieľom lepšie  
využiť potenciál slovenskej vedy a výskumu v praxi vláda zavedie výhodnejší mechanizmus  
oceňovania autorov, ktorých podnety sa úspešne realizujú v praxi. Posúdi možnosti motivácie  
súkromného sektora pre investovanie vo výskume, vývoji a inováciách.  
Vláda komplexne posúdi ukončenie prebiehajúceho procesu privatizácie. Rozhodne o  
zrušení Fondu národného majetku efektívnym spôsobom, bez dodatočných dosahov na štátny  
rozpočet a s vylúčením ekonomicko - právnych a obchodných rizík.  
Vláda posúdi nadštandardne vysoký počet štátnych sviatkov a voľných dní a za  
podmienky jednotnej dohody so sociálnymi partnermi predloží návrh na ich primerané  
zníženie.  
16  
Zvyšovanie rentability štátnych aktív a skvalitňovanie podnikateľskej funkcie štátu  
Základným cieľom politiky zameranej na zvyšovanie rentability štátnych aktív a na  
skvalitňovanie podnikateľskej funkcie štátu je:  
-
-
-
-
posilňovať verejné financie nárastom nedaňových príjmov,  
zlepšovať konkurenčné prostredie,  
upevňovať národohospodársku stabilitu,  
podporovať zamestnanosť.  
Posilňovanie verejných financií prostredníctvom zvyšovania rentability štátnych aktív  
a skvalitňovania podnikateľskej funkcie štátu je obzvlášť dôležité teraz, keď sa v dôsledku  
globálnej krízy zvýšili národohospodárske náklady ekonomického rastu. Ide o také zvýšenie  
príjmov verejných financií, ktoré neznižuje ani dynamiku hospodárskeho rastu a ani kvalitu  
podnikateľského prostredia. Miera úspešnosti realizácie tohto cieľa bude v značnej miere  
závisieť od adekvátnej legislatívy, zabezpečujúcej transparentné vymedzenie zákonných  
a systémových rámcov pre štát ako vlastníka, ktoré podporujú efektívnosť a minimalizujú  
možnosť klientelizmu a podvodného konania.  
Podnikateľské prostredie  
Priaznivé, stabilné podnikateľské prostredie patrí medzi kľúčové úlohy vlády, lebo  
vytvára podmienky pre hospodársky rast. Treba sa vyhnúť autonómnym zmenám pre zmeny,  
pre lobing úzkeho okruhu podnikateľských subjektov. Stabilita podnikateľského prostredia  
bude založená najmä na jeho nízkej administratívnej zaťaženosti, vymožiteľnosti práva a jeho  
komplexnej previazanosti na iné právne normy, vrátane jednoduchého uplatňovania. V oblasti  
samotného podnikateľského prostredia ide nielen o zjednodušenie daňových a odvodových  
povinností, ale tiež o riešenie finančnej a nefinančnej podpory podnikateľských subjektov,  
zabezpečujúcich zamestnanosť v regiónoch. Rovnako aj o spoluprácu s veľkými  
zahraničnými investormi v oblasti certifikácie, logistickej podpory, ako i prípravy  
kvalifikovaných pracovníkov.  
V rámci hospodárskej politiky štát bude naďalej pôsobiť na podnikateľské prostredie  
prostredníctvom skvalitňovania svojej „organizátorskej“ funkcie rozvojom jednotlivých  
politík, najmä ich účelnejšou a účinnejšou koordináciou. Okrem ekonomických opatrení vláda  
podporí aj legislatívne iniciatívy smerujúce k zabezpečeniu rozvoja podnikania. Bude  
pokračovať v zdokonaľovaní pravidiel a podmienok na urýchlenie a zjednodušenie vzniku  
podnikateľských aktivít. Podporí činnosť integrovaných obslužných podnikateľských centier,  
združujúcich na jednom mieste styk všeobecnej a špecializovanej štátnej správy  
s podnikateľmi.  
Vláda skvalitní priebeh podnikania zjednodušením odvodových a daňových  
povinností. Urýchli a zracionalizuje výkon práva v obchodných vzťahoch. Vytvorí  
podmienky na dočasnú kapitalizáciu daňových a odvodových pohľadávok ako na jednu z ciest  
uľahčujúcu prechodnú platobnú neschopnosť inak perspektívnych podnikateľských subjektov.  
Vláda bude riešiť možnosti skvalitnenia konkurzov a likvidácií.  
Vláda sa zameria na zjednotenie pravidiel a zmluvných podmienok s prihliadnutím na  
európske štandardy a prax vo vyspelých krajinách EÚ a zavedie európsku smernicu 2011/7  
o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.  
17  
Pre skvalitnenie legislatívneho procesu bude doplnená Legislatívna rada vlády SR  
o zástupcov sociálnych partnerov.  
Malé a stredné podnikanie  
Podpora malých a stredných podnikov je kľúčovým predpokladom rozvoja regionálne  
viazaných pracovných miest. Rozvoj dopravnej infraštruktúry a obslužnosti tvorí základ  
dochádzkovej mobility pracovných síl. Podpora profesijnej a teritoriálnej mobility je zároveň  
jednou z možností napomáhajúcej riešeniu regionálnej zamestnanosti.  
Malé a stredné podniky sa musia výraznejšie zapojiť do výrobných sietí nadnárodných  
spoločností. Štát bude vytvárať najmä stabilné podnikateľské prostredie, vrátane stimulácie  
malých a stredných podnikov, pre uplatnenie v globálnych sieťových štruktúrach. Vláda  
rozšíri uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého podnikania (SBA – Small Business  
Act). Malé a stredné podniky musia byť nosnou kostrou rozvoja regionálnej zamestnanosti a  
zhodnocovať najmä domáce prírodné zdroje.  
V rámci hospodárskej politiky vláda zlepší ekonomické, fiškálne a inštitucionálne  
predpoklady na akceleráciu rozvoja malého a stredného podnikania vo všetkých odvetviach  
národného hospodárstva ako dôležitého faktora rastu zamestnanosti. Vláda bude podporovať  
podnikateľské prostredie znižovaním administratívnej náročnosti formou systémového  
regulovania rozsahu vedenia účtovníctva, zostavovania účtovnej závierky a výročných správ.  
Pre kvalifikované riadenie a identifikáciu stavu a vývoja podnikateľského prostredia  
vytvorí vláda ucelený systém tvorby analýz podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť  
zamestnanosť. Bude zameraný najmä na mikromonitoring podnikateľského prostredia,  
hodnotenie legislatívnych zmien, monitoring neželaného importu a jeho dosahu na  
hospodárstvo, efektívnosť verejných prostriedkov vynakladaných na tvorbu pracovných miest  
a regionálneho rozvoja.  
Aktivizácia investičnej činnosti  
Vláda vytvorí podmienky na priaznivú investičnú klímu pre domácich aj zahraničných  
investorov. V Zákone o investičnej pomoci navrhne zníženie minimálnej výšky investície  
a súčasne posúdi nebezpečenstvo ohrozenia domácich výrobcov. Pri príleve zahraničných  
investícií bude hospodárska politika zameraná predovšetkým na podporu etablovaných  
investorov pri expandovaní ich aktivít v Slovenskej republike prostredníctvom postinvestičnej  
starostlivosti a ich výraznejšieho vstupu do priemyselného výskumu a vývoja u nás. Vláda  
bude podporovať investície využívajúce najlepšie dostupné technológie s minimálnym  
dopadom na životné prostredie. Agentúru pre investície reformuje na medziinštitucionálny  
subjekt, ktorý musí zvýšiť intenzitu vyhľadávania nových kvalitných investorov vo všetkých  
oblastiach. Od materiálovej výroby, logistiky, energetiky, cestovného ruchu, ako aj služieb,  
ale najmä podpory rozvoja výskumných a vývojových zložiek nadnárodných spoločností.  
Zamestnanosť  
Hospodárska politika vlády v oblasti zamestnanosti vychádza z toho, že trh práce  
nemožno vnímať len ako operatívne sa správajúci systém, ktorý rýchlo reaguje na zmeny na  
trhu tovarov a služieb. Stratégia vytvárania pracovných miest a budúcnosť práce  
18  
v zamestnaneckom pomere musí vytvoriť také vnútorné a vonkajšie prostredie, ktoré bude  
schopné neustále obnovovať rovnovážny stav medzi ekonomickými potrebami podnikateľov  
a spoločnosti na jednej strane a na schopnosti a efektívnu motiváciu zamestnancov na strane  
druhej. Je nevyhnutné, aby stratégie podnikateľských subjektov boli založené na ich  
schopnosti vedieť sa vyrovnať s krátkodobými cyklickými výkyvmi predaja práce, tovarov  
a služieb. To je dosiahnuteľné najmä uplatňovaním pružných technologických a riadiacich  
procesov a schopnosťou včas predvídať zmeny v globálnom prostredí a koncepčne na ne  
reagovať.  
Kvalitné pracovné miesta sa tvoria v procese zdokonaľovania ľudskej práce. Aj preto  
bude cieľom vládnej politiky zamestnanosti vytvárať trhovo konformnými nástrojmi také  
podmienky, aby hospodárstvo nielen efektívne využívalo pracovnú silu, ale ju kvalitatívne  
rozvíjalo. To súvisí s trvalo udržateľným rastom kvality jej života založeným na istotách  
nielen krátkodobých, ale aj dlhodobých. Hlavným krátkodobým cieľom vlády je zníženie  
vysokej nezamestnanosti s osobitným zreteľom na nezamestnanosť mladých, najmä  
absolventov škôl a riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Zníženie nezamestnanosti musí byť  
uskutočnené práve hospodárskou politikou založenou na dlhodobých vzájomne previazaných  
politikách smerujúcich k tvorbe pracovných miest. K tomu v rámci hospodárskej politiky  
vláda spracuje samostatné programy:  
-
zamestnávania mladých ľudí, ich prípravy na plynulý vstup na trh práce, vrátane  
lepšieho prepojenia potrieb hospodárskej praxe so vzdelaním absolventov škôl.  
K tomu sa využijú realokované zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ tak, aby sa  
urýchlil efekt na zvrátenie nepriaznivého stavu v nezamestnanosti mladých ľudí;  
-
-
riešenia dlhodobej nezamestnanosti so štruktúrou nástrojov aktívnej politiky trhu  
práce, najmä zvýšenia ich účinnosti u niektorých špecifických cieľových skupín;  
skvalitnenia monitoringu trhu práce spojeného so systematickým vyhodnocovaním  
účinnosti prijatých programov pri posilnení účasti sociálnych partnerov pri  
ich tvorbe a realizácii;  
-
-
cielenej podpory celoživotného vzdelávania, tak aby rástol ľudský a sociálny  
kapitál na úrovni podnikov, zvlášť u malého a stredného podnikania;  
znižovania administratívneho zaťaženia podnikateľskej sféry vrátane  
zjednodušenia daňového a odvodového systému;  
-
-
výraznejšej regionálne diferencovanej podpory malého a stredného podnikania;  
vytvárania zelených pracovných miest, vo vodnom a odpadovom hospodárstve,  
stavebníctve, energetike a vo výskume, vývoji a inováciách, v technológiách  
a výrobkoch prívetivých životnému prostrediu;  
-
rozšírenia produkcie slovenských podnikateľských subjektov pre významných  
strategických priemyselných výrobcov v SR, v štátoch V4 a v Rakúsku.  
Naplnenie, kontrola a rozvíjanie týchto programov bude dominantnou agendou  
novovytvorenej Rady solidarity a rozvoja na úrovni vlády Slovenskej republiky a partnerov  
sociálneho dialógu.  
Priemysel  
Rast priemyselnej produkcie je a bude dominantným činiteľom hospodárskeho rastu  
Slovenskej republiky. Má kľúčovú úlohu v zabezpečovaní životných istôt občanov a stability  
slovenskej spoločnosti. Cieľom hospodárskej politiky vlády v oblasti priemyslu bude taký  
19  
rozvoj, ktorý rýchlosť a kvalitu konvergencie slovenskej ekonomiky priblíži k úrovni  
vyspelých krajín EÚ. Podporí ju rastom priemyselnej výroby založenej na zvyšovaní jej  
konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií, ako aj investíciami do progresívnej výroby  
s vysokou pridanou hodnotou. Priemysel sa nemôže zapájať do globálnej ekonomiky iba  
prostredníctvom nadnárodných monopolov operujúcich na našom území, ale aj vlastnou  
aktivitou za pomoci štátu.  
Pre najefektívnejšie dosiahnutie tohto cieľa sa vláda zameria predovšetkým na:  
-
postupné znižovanie závislosti slovenského priemyslu na výkyvoch globálnej  
ekonomiky formou podpory modernej a perspektívnej výroby s vysokou pridanou  
hodnotou, napríklad v oblasti energetického strojárenstva;  
-
zabezpečenie výrobkov a služieb s vysokou pridanou hodnotou zvyšovaním  
inovačného potenciálu vedecko-výskumnej základne a jej lepšieho prepojenia  
s priemyselnou praxou tvorbou ucelenej stratégie výskumu pre priemysel;  
znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti ekonomiky;  
vytvorenie podmienok pre efektívne, racionálne a trvalo udržateľné využívanie  
domácich nerastných surovinových zdrojov, napríklad magnezitu;  
-
-
-
minimalizáciu nepriaznivých vplyvov produkcie na životné prostredie.  
Energetika  
V oblasti energetiky vláda nadviaže na Stratégiu energetickej bezpečnosti z roku 2008.  
Je to kľúčový faktor ovplyvňujúci všetky odvetvia národného hospodárstva a chod celej  
spoločnosti. Energetická bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou strategickej bezpečnosti.  
Vláda považuje dostatočné zabezpečenie energií potrebných na chod hospodárstva  
a normálny život domácností za jednu z rozhodujúcich súčastí bezpečnosti štátu. Z uvedených  
dôvodov podporí tvorbu novej energetickej architektúry vychádzajúcej z jednotnej  
energetickej politiky EÚ. Vláda vytvorí podmienky pre sebestačnosť a proexportnú schopnosť  
vo výrobe elektriny, optimálny a vyvážený energetický mix s dôrazom na nízkouhlíkové  
technológie a zvýšenie energetickej efektívnosti. Slovenská republika sa vzhľadom na svoju  
geografickú polohu môže stať dôležitým článkom pri zaistení energetickej stability  
a bezpečnosti nielen svojho územia, ale aj EÚ. Vláda urýchli pripravenosť na výstavbu  
nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a využije všetky možnosti na  
zdynamizovanie dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Pri využívaní jadrovej  
energetiky hlavnou prioritou vlády bude dosahovanie vysokej úrovne bezpečnosti pre všetky  
jadrové zariadenia.  
Intenzívnym budovaním prepojení s plynárenskými sieťami, vrátane využitia plynu  
LNG a s elektrizačnými sústavami okolitých krajín, vláda posilní bezpečnosť dodávok,  
nezávislosť od jedného dodávateľa, čím sa zlepší aj konkurenčné prostredie.  
Bude pokračovať v úsilí o skvalitňovanie energetických služieb a dodávaných tovarov  
tak, aby každý odberateľ mal zabezpečený dostatok elektriny, plynu a vody v požadovanom  
množstve a za primerané ceny.  
Pri uskutočnení opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka EÚ vláda  
predovšetkým zohľadní hospodárske záujmy SR, ochranu zraniteľných odberateľov a boj  
proti energetickej chudobe. Nadväzne aktualizuje štátnu energetickú politiku s dôrazom na  
cezhraničnú spoluprácu v stredoeurópskom priestore.  
20  
V oblasti energetiky a sieťových odvetví bude vláda tlmiť nepriaznivé dôsledky  
netransparentnej a chybnej privatizácie, aby prirodzené monopoly mali čoraz menej možností  
zneužívať svoje dominantné postavenie. Implementáciou tretieho liberalizačného  
energetického balíčka EÚ podstatne rozšíri právomoci štátu v oblasti dohľadu nad  
regulovanými subjektmi a podporí rozvoj konkurencie a transparentnosti trhu s energiami na  
Slovensku.  
Vláda bude vytvárať podmienky pre zabezpečenie stabilného, predvídateľného  
a transparentného regulačného rámca s cieľom udržať konkurencieschopnosť priemyslu,  
zachovanie výroby a zamestnanosti. Zároveň vytvorí podmienky, aby Úrad pre reguláciu  
sieťových odvetví mal dostatočné nástroje na preverenie nákladovej štruktúry regulovaných  
subjektov za účelom nastavenia spravodlivej regulácie a zníženia sieťových poplatkov.  
V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vláda zabezpečí optimalizáciu  
energetického mixu a väčšieho využívania domáceho energetického potenciálu vrátane  
budovania vodných elektrární, elektrární na biomasu tak, aby sa vytvárali nové pracovné  
príležitosti a dosiahli pozitívne synergické efekty v oblasti regionálneho rozvoja,  
poľnohospodárstva, energetickej bezpečnosti a dopadov na životné prostredie. Vláda pri  
využívaní obnoviteľných zdrojov energie bude prihliadať na ich vplyv na koncovú cenu  
elektriny a bezpečnosť i stabilitu elektrizačnej sústavy.  
Vláda podporí racionálne využívanie domácich energetických surovinových zdrojov  
s cieľom znížiť závislosť od ich dovozu. Vytvorí motivačné prostredie s cieľom dosiahnuť  
úspory energie.  
Stavebníctvo  
Cieľom hospodárskej politiky vlády  
v oblasti stavebníctva bude podpora  
hospodárskeho rozvoja včasnou a kvalitnou prípravou stavieb, najmä dopravnej  
infraštruktúry, bytovej výstavby, environmentálnej infraštruktúry, opráv a obnovy bytového  
fondu.  
Vláda považuje za potrebné vytvárať podmienky, aby stavebníctvo dosiahlo takú  
úroveň, ktorá umožní slovenským firmám presadiť sa v konkurencii na zahraničných trhoch  
v krajinách EÚ, ako aj na domácom trhu. V rámci rozvoja stavebníctva sa postupne zvýši  
celková úroveň bytovej výstavby tak, aby bolo primerané bývanie pre obyvateľstvo viac  
dostupné. Vláda podporí výstavbu celoštátnej a regionálnej dopravnej a technickej  
infraštruktúry. V záujme efektívneho vynakladania verejných zdrojov, plynulého  
a racionálneho plnenia najvýznamnejších strategických projektov zabezpečí ich prípravnú aj  
realizačnú nadväznosť.  
Vláda vytvorí podmienky pre vstup súkromného kapitálu do výstavby nájomných  
bytov. Zváži možnosť podpory cenovo dostupných a energetických budov a bývania. Zameria  
sa na revitalizáciu panelových sídlisk, zlepšenie obytného prostredia a zvýšenie kvality života  
občanov v mestách a obciach.  
Prostredníctvom nového Stavebného zákona, ktorý vláda navrhne, sa zásadným  
spôsobom skráti a zjednoduší administratívna náročnosť povoľovania stavieb a ustanovia sa  
lehoty vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a úkonov v územnom a stavebnom  
konaní. Zamedzí sa tým svojvoľnému predlžovaniu rozhodnutí a nepružnému vybavovaniu  
21  
potrieb stavebníkov stavebnými úradmi. Vláda navrhne prísnejšie mechanizmy postihu pri  
porušovaní zákona, najmä pokiaľ ide o tzv. čierne stavby a zákaz ich dodatočnej legalizácie,  
ak sú v rozpore s územným plánom.  
Do podmienok tvorby územných plánov bude zavedený princíp prevencie pred  
povodňami, havarijnými zosuvmi a inými nežiaducimi geodynamickými procesmi.  
Vláda vytvorí podmienky pre využívanie domácej surovinovej základne pre  
stavebníctvo, podporí „zelenú“ ťažbu nerastov, recykláciu kameniva a výrobu „zelených“  
stavebných výrobkov (“zelené“ budovy).  
Budú navrhnuté dlhodobé ciele energetických úspor a pravidelné prehodnocovanie pri  
rešpektovaní ekonomických možností Slovenskej republiky.  
Pôdohospodárstvo  
Vláda istôt pre občanov podporí rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok  
vidieckeho obyvateľstva. Pôdohospodárstvo je komplexný celok so spoločnou stratégiou štátu  
pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné hospodárstvo a nadväzujúci drevospracujúci  
priemysel. Rovnako je dôležité z hľadiska tvorby hospodárskej a sociálnej politiky. Podpora  
rozvoja vidieka a efektívna starostlivosť o krajinu nevyhnutne vyžaduje aj spojenie všetkých  
rozhodujúcich aktivít v krajine do jedného funkčného celku. Vláda sa zameria aj na podporu  
všetkých ostatných pozitívnych externalít agropotravinárskeho sektora, vrátane udržiavania  
kultúrneho charakteru krajiny, ochrany a tvorby životného prostredia a akcelerácie rozvoja  
vidieckej ekonomiky.  
Vláda bude rešpektovať programové dokumenty EÚ zamerané na podporu  
hospodárskeho rastu a ekonomickej výkonnosti v poľnohospodárstve a lesníctve pri  
dodržiavaní zásad vyváženosti medzi ekonomickým a ekologickým spôsobom hospodárenia.  
Ten je predpokladom trvalo udržateľného sociálneho trhového hospodárstva na vidieku.  
V rámci rokovaní o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre roky 2014-  
2020 vyvinie vláda SR v rámci schvaľovacieho procesu v orgánoch EÚ maximálne úsilie na  
zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre našich poľnohospodárov z hľadiska  
distribúcie podporných prostriedkov i ostatných nástrojov, rámcujúcich podnikanie  
v pôdohospodárstve.  
V tejto súvislosti bude presadzovať aj zjednodušenie pravidiel krížového plnenia a  
celkové zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Vláda bude prijímať len  
také vnútroštátne predpisy pre domácich výrobcov základných surovín pre potravinárske  
účely, ktoré nepôjdu nad rámec harmonizovanej legislatívy EÚ.  
V súlade s pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky vláda zintenzívni podporu  
sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby,  
ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu. Osobitná  
podpora sa poskytne chovu hovädzieho dobytka a v prírodne znevýhodnených horských  
a podhorských oblastiach aj oviec.  
Bude podporovať prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na  
zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými sa zvýši zadržiavanie  
22  
vody v krajine a prípravou účinnej politiky zachovania a rozvoja hydromelioračných zariadení  
(závlah a odvodnení).  
Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu,  
vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske  
aktivity a bude hľadať možnosti aplikácie vhodných mechanizmov nákupu pôdy pre  
poľnohospodárov.  
Vláda vytvorí podmienky na urýchlenie postupu usporiadania pozemkového  
vlastníctva tak, aby bolo zabezpečené efektívne využívanie poľnohospodárskych a lesných  
pozemkov ich vlastníkmi. Urýchli sa proces vybavovania reštitučných nárokov.  
V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách  
a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu a modernizáciu domáceho potravinárskeho  
priemyslu, s možnou majetkovou účasťou prvovýrobcov, s významným prínosom pre  
zamestnanosť, tvorbu pridanej hodnoty a zvýšenie podielu domácich výrobkov v obchodnej  
sieti. Zároveň podporí zvyšovanie úrovne a organizácie kontrolných zložiek orgánov  
potravinového dozoru za účelom dôslednej aplikácie a kontroly dodržiavania národných i  
európskych noriem a pravidiel pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu.  
V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie  
a finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie a podpory  
predaja domácich potravín. Využije všetky dostupné ekonomické a právne nástroje na  
podporu finalizácie produktov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby a predaj čerstvých  
potravín týmito podnikmi priamo konečnému spotrebiteľovi.  
Podporou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa zvýši konkurencieschopnosť  
lesného hospodárstva. Vláda vytvorí legislatívne a ekonomické podmienky na zabezpečenie  
kompenzácie pre vlastníkov a správcov lesného majetku za environmentálne služby  
poskytované pre verejnosť. Pri zvyšovaní zamestnanosti v najchudobnejších lesnatých  
regiónoch Slovenska vláda využije ekonomické a právne nástroje na podporu rozvoja  
neštátneho lesníckeho sektora ako strategického partnera štátu. Lesy vláda považuje za  
strategický štátny majetok a preto garantuje ich neprivatizovateľnosť.  
Vláda pripraví mechanizmy pre dobudovanie systému hospodárskej úpravy lesov,  
vrátane trvalého financovania vyhotovenia programov starostlivosti o lesy a prijme systémové  
opatrenia v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia týchto činností.  
Vláda podporí zalesňovanie poľnohospodársky nevyužívaných a ostatných  
degradovaných nelesných pôd s prioritou zalesňovania pôd extrémne ohrozených vodnou  
eróziou a svahovými deformáciami. Zámerom je tiež chrániť krajinu pred povodňami  
a vytvárať nové pracovné miesta na vidieku.  
Vláda sa sústredí na rozvoj kapacít na spracovania dreva ako najvýznamnejšej  
domácej, ekologickej a trvalo sa obnovujúcej suroviny na finálne výrobky. Cieľom bude  
vytvárať nové pracovné miesta na vidieku a zvyšovať pridanú hodnotu tovarov z dreva.  
Rovnako je záujem aj o rozvoj hospodárstva na biologických základoch s cieľom zvýšiť  
efektívnosť využívania domácich obnoviteľných zdrojov surovín, prispieť k znižovaniu  
environmentálnej zaťaženosti znižovaním produkcie skleníkových plynov a zlepšiť sociálne  
podmienky obyvateľstva skvalitňovaním životného prostredia a vytváraním pracovných  
23  
miest. Bude podporovať rozvoj produkcie biologických zdrojov v poľnohospodárstve, lesnom  
a vodnom hospodárstve pre tradičné spracovateľské odvetvia potravinárstva,  
drevospracujúceho priemyslu, ale aj pre nové odvetvia biotechnológií, energetiky  
a chemického priemyslu.  
V oblasti rezortnej vedy a výskumu vláda podporí verejno-súkromné partnerstvá  
zamerané hlavne na inovácie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.  
Doprava, pošta a telekomunikácie  
Vláda istôt pre občanov bude zabezpečovať rozširovanie kvalitnej, dostupnej  
a integrovanej dopravnej infraštruktúry, konkurenčných dopravných služieb, používateľsky  
prijateľnej, ekologicky a energeticky efektívnej a bezpečnej dopravy. Prioritou bude  
pokračovanie vo výstavbe diaľničnej dopravnej siete výraznejšou mierou ako doteraz, pričom  
vláda zabezpečí vyvážené súťažné podmienky, aby nedochádzalo k nedokončeným úsekom  
a k devastácii celého reťazca podnikateľských subjektov. Využije overené formy výstavby  
diaľnic formou PPP projektov. Základným predpokladom na odstraňovanie regionálnych  
disparít je naďalej plnohodnotné diaľničné spojenie Bratislavy s Košicami. Vláda posilní  
úlohu vodných ciest v dopravnej infraštruktúre.  
Na cestách I. triedy bude vláda pri ich prevádzke a rozvoji klásť dôraz na  
odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, budovať obchvaty miest a obcí  
za účelom odklonu tranzitu a riešiť nevyhovujúcu dopravnú výkonnosť vybraných  
križovatiek. Zlepšovať stavebno–technický stav vozoviek na cestách I. triedy financovaním  
cyklickej údržby a opráv na úroveň štandardov, prioritne na cestách medzinárodného  
významu (E), ktoré zabezpečujú možnosť tranzitnej dopravy a nie sú v súbehu s diaľnicami a  
rýchlostnými cestami.  
Vláda podporí budovanie inteligentných dopravných systémov a zvyšovanie úrovne  
bezpečnosti dopravy a premávky.  
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasné nastavenie fondov EÚ v doprave smeruje k ich  
nevyčerpaniu do roku 2015, prijme vláda urýchlené mechanizmy na zabezpečenie  
maximálneho využitia týchto prostriedkov.  
So zastavením výstavby diaľnic súvisí aj zastavenie kontinuálnej prípravy  
projektov na výstavbu diaľnic. Vláda preto vynaloží potrebné úsilie na zabezpečenie  
stavebných povolení s cieľom vytvorenia dostatočného zásobníka projektov. V prípade  
potreby sa vláda opäť vráti k prijatiu špeciálneho zákona v súlade s nálezom Ústavného  
súdu na zdynamizovanie tohto dôležitého procesu.  
Zaostávanie dôležitých projektov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ale  
i modernizácie železníc súvisí s extrémne vysokou rozdrobenosťou vlastníctva pôdy na  
Slovensku. Vláda preskúma riešenia uplatňované v iných krajinách EÚ a bude hľadať  
principiálne riešenie ako vysporiadanie pozemkov k stavbám dopravnej infraštruktúry  
zásadne zjednodušiť pre štát i vlastníkov dotknutých pozemkov.  
Medzi ďalšie priority vlády bude patriť stabilizovanie podielu železničnej nákladnej  
dopravy na prepravnom trhu, zvýhodňovanie verejnej hromadnej dopravy udržaním úhrady  
výkonov vo verejnom záujme. Vláda zabezpečí harmonizáciu osobnej vlakovej a autobusovej  
24  
dopravy zvýšením konkurencieschopnosti, kultúry cestovania a bezpečnosti prevádzky  
osobnej vlakovej dopravy a riešením integrovaných dopravných systémov. Zároveň bude  
presadzovať znižovanie počtu nechránených železničných priecestí a podporu rozvoja  
kombinovanej nákladnej prepravy. Vláda bude analyzovať možnosti strategického partnerstva  
štátneho prevádzkovateľa nákladnej železničnej dopravy s cieľom posilnenia jeho postavenia  
na trhu, zvýšenia podnikateľských príležitostí vplyvom synergických efektov a získania  
dodatočných zdrojov na jeho ďalší rozvoj.  
Vláda v záujme udržateľného rozvoja leteckej dopravy v súlade s európskou  
dopravnou politikou a medzinárodnými záväzkami podporí zvyšovanie úrovne bezpečnosti  
leteckej prevádzky a bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Vláda vytvorí systém podpory  
leteckej dopravy vo verejnom záujme. Dôležitý bude ďalší rozvoj letiska Bratislava ako  
najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku a regionálnych letísk ako  
nástrojov rozvoja regiónov a cestovného ruchu.  
Vláda bude zároveň podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej  
dopravy.  
Hlavnými nástrojmi zabezpečenia uvedených priorít bude efektívne vynakladanie  
finančných prostriedkov v doprave, viaczdrojové financovanie dopravnej infraštruktúry,  
rovnovážny vývoj jednotlivých druhov dopravy a ochrana záujmov SR pri tvorbe relevantnej  
legislatívy EÚ. Zámerom vlády tak bude kvalitná a dostupná dopravná infraštruktúra, ktorá  
podporí sociálnu inklúziu prepojením menej rozvinutých regiónov a posilní medzinárodnú  
konkurencieschopnosť Slovenska aj využitím geografického potenciálu ako tranzitnej krajiny.  
Vláda zabezpečí vypracovanie sektorovej stratégie rozvoja dopravnej infraštruktúry  
s výhľadom do roku 2030. V súvislosti s realizáciou politiky súdržnosti po roku 2013  
zabezpečí vypracovanie sektorového operačného programu na roky 2014 – 2020, ktorý bude  
reflektovať národné priority stanovené v stratégii rozvoja dopravnej infraštruktúry.  
Vláda vytvorí podmienky na zlúčenie nezávislých regulačných úradov v oblasti  
cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy, ako aj v oblasti výstavby, pôšt  
a telekomunikácií. Výrazným spôsobom sa tak zníži počet rozpočtových organizácií v rezorte  
dopravy, zníži sa počet administratívnych zamestnancov a dôjde k úsporám v rozpočtových  
nákladoch.  
Medzi ďalšie ciele hospodárskej politiky v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií  
bude predovšetkým patriť:  
-
-
-
liberalizácia a zvýšenie funkčnosti poštového trhu pomocou vyvážených trhových  
podmienok podnikania v oblasti poštových služieb,  
harmonizácia hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikácií a rozvoj  
dostupných vysokorýchlostných sietí,  
pri strategickom rozhodovaní mimoriadna pozornosť venovaná vplyvu dopravy na  
životné prostredie.  
Obchod  
Hospodárska politika v oblasti obchodu sa zameria na:  
-
implementáciu všetkých nástrojov spoločnej obchodnej politiky, presadzovanie  
záujmov Slovenskej republiky na pôde EÚ a Svetovej obchodnej organizácie  
25  
(WTO), ochranu trhu v súlade s platnými pravidlami a opatrenia na posilnenie  
konkurencieschopnosti produkcie na území Slovenskej republiky,  
zosúladenie legislatívy Slovenskej republiky s právnymi predpismi Európskej únie  
v oblasti ochrany spotrebiteľa a na úpravu mechanizmu kolektívneho vymáhania  
práv spotrebiteľov,  
-
-
-
presadzovanie opatrení na európskej úrovni, aby nebola zneužívaná ekonomická  
sila obchodných reťazcov,  
zlepšenie koordinácie trhového dohľadu a hodnotenia situácie na vnútornom trhu  
vrátane monitoringu cien,  
-
-
vzdelávanie spotrebiteľov a zvyšovanie ich informovanosti,  
vypracovanie Spotrebiteľského kódexu pre odstránenie fragmentácie v práve na  
ochranu spotrebiteľa.  
Cestovný ruch  
Cieľom hospodárskej politiky v oblasti cestovného ruchu bude zvyšovanie  
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu so zámerom  
vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti. Na realizáciu tohto  
cieľa bude potrebné:  
-
prehodnotiť inštitucionalizáciu riadenia a koordinácie činností subjektov  
zodpovedajúcich za rozvoj cestovného ruchu na všetkých úrovniach,  
vypracovať novú stratégiu na oživenie cestovného ruchu, na zvýšenie jeho kvality  
a konkurencieschopnosti,  
-
-
-
podporiť lepšie využitie turistického potenciálu Slovenska,  
zvýšiť efektívnosť a transparentnosť využitia verejných zdrojov na podporu  
rozvoja cestovného ruchu, vrátane zefektívnenia využitia fondov EÚ,  
dôsledne trvať na uplatnení morálnych a etických princípov v oblasti obchodnej  
politiky,  
zvážiť zavedenie podporných programov ohľadom aktívneho cestovného ruchu pre  
letiská a leteckých prepravcov so zámerom priamej podpory rozvoja leteckej  
dopravy a posilnenia podpory rozvoja leteckého priemyslu i v rámci turizmu.  
-
-
Služby  
V rámci hospodárskej politiky vláda vytvorí podmienky na rýchlejší rozvoj služieb  
ako dôležitého sektora tvorby pracovných miest. Zámerom je rozšíriť, podstatne skvalitniť  
a urobiť cenovo dostupným celé spektrum služieb pre široké vrstvy obyvateľstva, osobitne  
pre staršiu generáciu.  
Vláda podporí formovanie tzv. striebornej ekonomiky ako segmentu národného  
hospodárstva obsluhujúceho staršiu generáciu, resp. tú jeho časť, ktorá produkuje hmotné  
statky a služby určené prevažne pre vyššie vekové skupiny obyvateľstva – seniorov.  
Vláda zvýši podiel služieb spojených so vzdelávaním, ako aj podiel zdravotníckych  
a sociálnych služieb vhodnou organizáciou celého systému poskytovania služieb a účelnou  
deľbou práce medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi služieb.  
Vláda podporí vytváranie podmienok na rozvoj poznatkovo náročných služieb pre  
podniky.  
26  
Podpora hospodárskeho rozvoja využitím prostriedkov z fondov Európskej únie  
Vláda v súvislosti s plnením strategických cieľov kohéznej politiky chce dosiahnuť  
vyššiu úroveň konvergencie k úrovni EÚ 15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti. Zameria sa  
na realizáciu takých zmien, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť SR a zlepšia kvalitu života.  
Za rozhodujúce pokladá plnenie strategického cieľa Národného strategického referenčného  
rámca SR na roky 2007 – 2013, pričom za kľúčové v tejto oblasti považuje ciele v oblasti  
infraštruktúry a regionálnej dostupnosti, vedomostnej ekonomiky a v oblasti ľudských  
zdrojov.  
V súvislosti s implementáciou pomoci a podpory z fondov EÚ vláda vytvorí všetky  
podmienky na účinnejšiu koordináciu kohéznej a poľnohospodárskej politiky so zameraním  
na využívanie intervencií s ohľadom na udržateľnosť zamestnanosti a na tvorbu nových  
pracovných miest. Sformuluje také opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu negatívnych vplyvov  
globálnej hospodárskej krízy na zamestnanosť.  
Vláda zabezpečí procesy vedúce k reálnemu a efektívnemu vyčerpaniu alokácií  
operačných programov ku koncu programovacieho obdobia 2007 – 2013 v súlade s ich cieľmi  
a prioritami. Presadí spoločnú líniu definovanú Politikou súdržnosti EÚ po roku 2013. Za  
hlavné priority pre udržateľný rast a zamestnanosť pri implementácii Stratégie EÚ 2020 bude  
považovať vytváranie merateľných hodnôt prostredníctvom rastu založeného na znalostiach a  
inováciách, posilnení postavenia občanov v inkluzívnych spoločnostiach s vysokou  
zamestnanosťou a na vytváraní konkurencieschopného a ekologickejšieho hospodárstva, ktoré  
využíva zdroje efektívnym a udržateľným spôsobom. V tomto kontexte vláda vytvorí  
podmienky na spracovanie novej generácie operačných programov v súlade s podmienkami a  
zameraním Spoločného strategického rámca 2014 – 2020, pričom využije skúsenosti všetkých  
prijímateľov pomoci z predchádzajúcich programových období.  
Starostlivosť o životné prostredie  
Vláda považuje za štátny záujem Slovenskej republiky dosiahnutie a udržiavanie  
vysokej kvality životného prostredia, ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov pri  
zachovávaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.  
Kľúčovým a rozhodujúcim nástrojom trvalo udržateľného rozvoja je orientácia  
hospodárstva na konzistentnú výrobu, ktorá znamená súlad so sociálnymi, ako aj s  
environmentálnymi požiadavkami spoločnosti. Osobitnú starostlivosť bude vláda venovať  
využitiu voľnej pracovnej sily v regiónoch s nevybudovanou environmentálnou  
infraštruktúrou.  
Medzi základné priority environmentálnej politiky vlády bude patriť realizácia  
programov na prevenciu klimatických zmien a znižovanie ich následkov v rámci prijatých  
opatrení klimaticko-energetického balíčka, na čo budú vytvorené organizačné, ekonomické,  
legislatívne a inštitucionálne predpoklady.  
Pre udržanie nenahraditeľnej devízy Slovenskej republiky akými sú kvalitné vodné  
zdroje a pre odstránenie nebezpečenstva povodní v pramenných oblastiach na horných tokoch  
riek vláda vytvorí podmienky, aby boli obce s počtom obyvateľov nižším ako 2000 finančne  
podporené z fondov EÚ. Zvýšenú pozornosť bude venovať tiež obciam, ktoré sa nachádzajú  
v chránených vodohospodárskych oblastiach a presadí opatrenia zamerané na ochranu  
27  
vodných zdrojov.  
V
ochrane pred povodňami dôslednú realizáciu efektívnych  
protipovodňových opatrení a programov na zvyšovanie vodozádržnej schopnosti krajiny  
dostupnými ekologickými i technickými prostriedkami vrátane výstavby vodných elektrárni  
ako integrálnej súčasti starostlivosti o povodia.  
Zvýšenú pozornosť bude vláda venovať ochrane a zlepšeniu stavu vôd, optimalizácii  
využitia a ochrane pred ich škodlivými účinkami. Rovnako aj ochrane a racionálnemu  
využívaniu minerálnych, liečivých a geotermálnych podzemných vôd.  
Vláda sa zameria na optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného využívania  
územia, ako aj na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Za týmto účelom navrhne nový  
systém starostlivosti o krajinu. Podporí budovanie jednotného environmentálneho  
monitorovacieho a informačného systému, zvyšovanie environmentálneho vedomia  
obyvateľstva a na jeho informovanosť o environmentálnej situácii.  
Dôraz bude kladený aj na zabezpečenie dostatočného množstva a kvality vôd pre  
verejnoprospešné a environmentálne služby a podnikateľské aktivity.  
Vláda podporí sanáciu havarijných zosuvov a prevenciu geologických hazardov.  
Prijme opatrenia na sanáciu environmentálnych záťaží a na cieľavedomé využívanie  
rekultivovaných území z dôrazom na zníženie záberov poľnohospodárskej pôdy.  
V záujme znižovania znečisťujúcich látok v ovzduší prijme vláda podporné nástroje na  
znižovanie množstva emisií z priemyslu, energetiky a mobilných zdrojov a orientáciu na  
využívanie automobilov so zníženou emisiou.  
Vláda upraví pravidlá v odpadovom hospodárstve, vrátane podpory rozšírenia  
separácie aj o textilný odpad a rozvoj spracovateľských kapacít, najmä takých, ktoré budú  
využívať najlepšie dostupné technológie recyklácie odpadov do podoby finálnych výrobkov.  
Prijme opatrenia na podporu propagácie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov.  
Osobitnú pozornosť bude vláda venovať racionálnemu využívaniu domácich  
nerastných surovín a podpore podnikov, ktoré využívajú pri ťažbe a úprave nerastov  
najlepšie dostupné technológie s minimálnym dopadom na životné prostredie. Základným  
východiskom pri eliminácii environmentálnych rizík bude kontrola environmentálnej  
bezpečnosti, environmentálnej vhodnosti stavieb, zariadení a výrobkov. Vláda bude  
presadzovať environmentálne vhodné využitie krajiny.  
Vláda pripraví nové pravidlá ochrany prírody a prehodnotí sieť chránených území v  
súlade s medzinárodnými záväzkami a zabezpečí opätovné vyhlásenie a zonáciu chránených  
území v záujme dotvorenia jednotnej národnej a medzinárodnej sústavy rôznych chránených  
území rešpektujúc súčasné podmienky a záujmy udržateľného rozvoja regiónov, vrátane  
národných parkov a európskej sústavy Natura 2000. Vláda pripraví súbor nástrojov na  
riešenie náhrad za obmedzia, ktoré vznikajú vlastníkom pozemkov v chránených územiach  
rešpektovaním podmienok ochrany prírody, ako aj uplatnením programov starostlivosti o  
chránené územia vo vzťahu k všetkým odvetviam ľudskej činnosti.  
Rozvoj spoločenských a hospodárskych aktivít musí rešpektovať a podporovať  
zachovanie súčasných historických, kultúrnych a prírodných hodnôt ako predpokladu rozvoja  
ekoturizmu a cestovného ruchu. Vláda zabezpečí rozvoj environmentálnej osvety a  
28  
regulovaného cestovného ruchu, čo si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry so zreteľom na  
ochranu prírody a krajiny, rozšírenie siete náučných chodníkov, geoparkov, informačných a  
školiacich zariadení.  
Vláda výraznejšie podporí aktivity obcí, podnikateľov a mimovládnych organizácií  
zameraných na regeneráciu poškodeného prírodného prostredia, ochranu a revitalizáciu  
ekosystémov v zaťažených, ako aj chránených územiach s cieľom zlepšiť poskytovanie  
ekosystémových služieb ako mimoprodukčných funkcií poľnohospodárskej, lesnej a  
urbanizovanej krajiny. Bude tiež rýchlejšie realizovať program na uprednostnenie občianskej  
výstavby a vybavenosti priamo v intravilánoch obcí, výrobných zariadení na rekultivovaných  
plochách s cieľom postupne ich začleňovať do usporiadanej, hodnotnej a estetickej kultúrnej  
mestskej a vidieckej krajiny s dobudovaním environmentálnej infraštruktúry.  
Vláda prehodnotí spolu s mestami a obcami v spolupráci so Združením miest a obcí  
Slovenska a ďalšími partnermi plnenie záväzkov, ku ktorým sa SR zaviazala v Zmluve  
o pristúpení k EÚ (2003), predovšetkým v oblasti environmentálnej infraštruktúry,  
dobudovania zariadení na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd s cieľom  
výrazného zníženia vysokej rozostavanosti.  
29  
4. ÚLOHA ŠTÁTU A VEREJNÉHO SEKTORA  
Volebný systém  
Vláda bude iniciovať diskusiu o potrebe zmeny volebného systému pre jednotlivé  
druhy volieb a v prípade dohody relevantných politických síl navrhne aj ich úpravu. Bude  
dbať na zjednotenie základných inštitútov volebných predpisov a zavedenie jednotnej  
terminológie, transparentnú úpravu pravidiel volebnej kampane a dôslednú kontrolu  
prostriedkov použitých na jej vedenie kandidujúcimi subjektmi vrátane ich verejnej kontroly.  
Celospoločenskú diskusiu si vyžaduje aj prehodnotenie financovania politických strán  
smerom  
k
precíznejším a transparentnejším pravidlám financovania, identifikácie  
poskytovateľov príspevkov a zverejňovania údajov o financovaní. Zmena právnej úpravy  
prinesie efektívnejšie postupy a pravidlá kontroly, ako aj zodpovednosť predstaviteľov  
politických strán za transparentnosť financovania, čo pre Slovenskú republiku vyplýva aj  
z medzinárodných záväzkov. Vláda preskúma možnosti vytvorenia stálych volebných  
orgánov, ktoré by nezávisle kontrolovali financovanie politických strán a navrhne účinné  
sankcie za porušovanie volebných pravidiel.  
Uplatňovanie verejnej moci  
Cieľom vlády je optimalizovať úlohu štátu, ktorá bude primerane eliminovať vplyv  
krízy a prehlbovať komplexnú tvorbu podmienok na zvyšovanie kvality života na Slovensku.  
Štát a jeho orgány musia udržiavať v optimálnom chode všetky spoločensky významné  
funkcie verejného sektora týkajúce sa života ľudí a celej spoločnosti. Identifikovať  
nerovnovážne procesy a obnovovať rovnováhu predovšetkým vo vzťahu k nerovnostiam  
vyvolaným globálnym vývojom.  
Problémy vyvolané finančnou a hospodárskou krízou ovplyvňujú a hýbu štátmi,  
svetovým spoločenstvom, ekonomikou, ale aj ostatným spoločensko-politickým dianím.  
Najmä, keď nejde o obyčajnú cyklickú alebo štrukturálnu krízu, ale o krízu hodnôt, cieľov  
spoločnosti, polarizácie sveta a globálnej spotreby.  
Štát musí predovšetkým eliminovať negatívne vonkajšie a vnútorné javy a procesy a  
zároveň efektívne chrániť ekonomické záujmy, garantovať obranu republiky, bezpečnosť  
a ochranu života a zdravia osôb, verejný poriadok, zabezpečovať sociálne istoty a poskytovať  
verejné služby.  
Vláda navrhne posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu, ktorého funkcie  
boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Je nevyhnutné nanovo definovať  
priestor na intervenciu štátu, jeho nezastupiteľné miesto pri prekonávaní krízy a riešení  
problémov, typických pre začiatok 21. storočia. Vytvoria sa tak predpoklady prechodu na  
moderné vládnutie vykonávané v súlade so základnými hodnotami a cieľmi EÚ.  
Vláda presadí komplexnejší a viac systémový prístup k plneniu niektorých funkcií  
štátu. Ide najmä o:  
-
-
-
ekonomickú funkciu štátu v trhovom hospodárstve,  
funkciu organizácie a riadenia vzťahov vnútornej štruktúry spoločnosti,  
funkciu vytvárania politických, právnych a ekonomických podmienok na rozvoj  
jednotlivých sfér spoločenského života,  
30  
-
zabezpečenie dôsledného rešpektovania práva a boja proti organizovanému zločinu  
a korupcii.  
Vykonávanie týchto funkcií musí byť vyvážené, trhovo konformné a zabezpečovať  
podmienky na kvalitnejší život občanov.  
Dôležité smery uplatňovania úlohy štátu:  
-
-
-
-
garantovať fungovanie právneho štátu,  
priblížiť štát k občanovi, vrátane politiky a rozhodovacej činnosti inštitúcií EÚ,  
vytvárať vhodné podnikateľské prostredie,  
s cieľom trvalej udržateľnosti verejných financií a pri súčasnom uplatnení účinnej  
sociálnej politiky zefektívniť verejný sektor,  
-
posilniť úlohu štátu vo vzťahu k optimálnej verejnej spotrebe ako faktora trvalo  
udržateľného rastu,  
-
-
posilniť komplexnosť pohľadu na jednotlivé zložky bezpečnosti,  
pri rešpektovaní kľúčovej úlohy odborových organizácií a zamestnávateľských  
organizácií zmeniť spôsob vedenia sociálneho dialógu a zapojiť do dôležitých  
spoločenských rozhodovacích procesov aj intelektuálne vrstvy, cirkvi  
a náboženské spoločnosti,  
-
podporiť aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového  
sektora, vrátane jeho viaczdrojového financovania a individuálneho darcovstva,  
ako aj rozvoj dobrovoľníctva.  
Strategická dimenzia vládnutia  
Slovenská republika sa počas celého transformačného obdobia nemohla vymaniť  
z problémov spôsobených absolútnym nedocenením významu dlhodobých trendov  
a rozhodnutí. Riešením je zefektívňovať našu schopnosť adekvátne reagovať na zmeny  
a prispôsobovať tomu ciele spoločnosti, nástroje poznávania a spôsoby riadenia.  
Vláda zdôrazňuje potrebu strategickej dimenzie vládnutia vytvárajúcej podmienky na  
to, aby sa prognózovanie vývoja, stanovovanie priorít a rozvíjanie strategického vládnutia  
stalo trvalou súčasťou fungovania štátu a spoločenského dialógu. Rozhodujúcim  
predpokladom realizácie tohto cieľa je efektívna tvorba kvalitných vízií a stratégií. Čo  
korešponduje s požiadavkami Európskej komisie na uplatnenie strategického plánovania  
a programovania.  
Vláda vyslovuje politickú podporu strategickému vládnutiu ako základnému  
predpokladu uplatnenia tohto inštitútu. Uprednostňujeme prostredie politickej stability, silnej  
a stabilnej vlády zameranej nie na veľký počet operatívnych úloh, ale skôr na koncepčnú,  
systémovú a efektívnu prácu.  
Vláda považuje za nevyhnutné, aby sa formovali vedecké kapacity orientované na  
skúmanie budúcnosti krajiny. Bude uvažovať aj o vytvorení centra pre strategické riadenie na  
úrovni vlády. Vláda postupne zavedie systém strategického plánovania a riadenia v štátnej  
správe a zaistí jeho previazanosť na systém financovania. Bude dbať na vecnú, priestorovú  
a časovú previazanosť odvetvových stratégií a koncepcií. Tiež bude iniciovať prepojenie  
týchto dokumentov do strategických zámerov územnej samosprávy. Zintenzívni zapájanie  
vedeckého potenciálu, osobitne vysokých škôl do koncepčných aktivít orgánov štátnej správy.  
31  
Je nevyhnutné akcentovať potrebu zvýšenej koordinácie politík a úzkej previazanosti  
sociálnych, hospodárskych a environmentálnych cieľov a politík na ich dosiahnutie.  
Vláda bude pokračovať v ucelenej tvorbe strategického smerovania slovenskej  
spoločnosti s využitím vedeckého potenciálu SR.  
Štát a ekonomika  
Dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy viedli k odmietnutiu nadradenej  
úlohy trhu a názorov o minimálnej úlohe štátu v hospodárskej sfére. To automaticky  
predpokladá potrebu komplexnejšieho pohľadu na problematiku národného hospodárstva  
v rámci celého štátu.  
Vláda kladie dôraz na čo najkomplexnejšiu národohospodársku politiku, na lepšie  
využitie systémového prístupu a opatrení zameraných na koordináciu ekonomiky  
predovšetkým vo vzťahu k zlepšovaniu podmienok na pôsobenie kľúčových faktorov  
výkonnosti národného hospodárstva. Rovnako aj k riešeniu otázok trvalo udržateľného  
ekonomického rastu, vrátane stabilizácie trhu práce a zvýšenia miery zamestnanosti. Ide  
o opatrenia, ktoré nebudú deformovať trh.  
Vláda podčiarkuje nevyhnutnosť zabezpečenia jednoty ekonomického, sociálneho  
a environmentálneho rozvoja Slovenska. Preto treba intenzívnejšie uplatňovať ekonomické  
funkcie štátu v trhovom hospodárstve.  
Vláda považuje za rozhodujúci predpoklad úspešného smerovania k spoločensko-  
hospodárskej prosperite pokračovanie v budovaní rovnovážneho trhového prostredia a  
rovnováhy medzi verejnými a súkromnými záujmami pri garantovaní sociálnej spravodlivosti.  
Význam verejného sektora  
Vláda vychádza z poznania, že Slovensko potrebuje kvalitný verejný sektor ako  
produkt verejnej politiky štátu, ktorý v rámci efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi  
zabezpečí kvalitné a dobre fungujúce systémy vzdelávania, zdravotnej starostlivosti  
a sociálneho zabezpečenia. Iba dobre fungujúci a dostatočne efektívny verejný sektor dokáže  
účinne podporiť kvalitatívny rozvoj spoločnosti, sociálno-ekonomickú rovnováhu a životné  
istoty obyvateľstva.  
Vláda bude podľa náročnosti a akútnosti problematiky neodkladne riešiť reformy  
systémov vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Dôraz bude  
kladený na zvyšovanie ich efektívnosti a kvality pri rešpektovaní možností determinovaných  
dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Vychádzať pritom bude z lepšieho  
uspokojovania potrieb občanov, ako aj z potrieb formujúcej sa vedomostnej spoločnosti.  
Úlohy verejnej správy  
Významným nástrojom na dosiahnutie potrebných zmien, ktoré povedú k zásadnému  
zefektívneniu štátu vo všetkých jeho rozmeroch, bude modernizácia a zefektívnenie verejnej  
správy.  
32  
Globálnym cieľom činnosti vlády pri riadení verejnej správy je skvalitnenie činnosti  
subjektov verejnej správy a verejných služieb na podporu sociálno-ekonomického rastu SR  
a zvýšenie kvalitatívnych parametrov života občanov. Piliermi tohto cieľa budú  
ekonomizácia, informatizácia a personálny rozvoj vo všetkých štruktúrach verejnej správy.  
Občan a uspokojenie jeho životných potrieb musí byť stredobodom pozornosti  
organizovania výkonu verejnej správy. Zároveň je potrebné verejnú správu pre občana  
sprehľadniť a umožniť tak občanom podieľať sa primeranou formou na jej rozhodovaní  
a kontrole. Je dôležité, aby čo najviac svojich potrieb v kontakte s úradmi vyriešili na jednom  
kontaktnom mieste podľa zásady, aby „obiehali informácie, a nie občan“.  
Naplnenie uvedených cieľov si vyžaduje systematicky skvalitňovať právny rámec  
verejnej správy. Jeho uplatňovanie v praxi by nemalo prinášať neprimeranú byrokratickú  
záťaž občanom a komplikovanie pracovných postupov v úradoch. Právny poriadok  
a represívne orgány musia zároveň podstatne razantnejšie potláčať negatívne javy dlhodobo  
pretrvávajúce v spoločenskom a hospodárskom živote.  
Vláda postupne zavedie systém strategického plánovania a riadenia v štátnej správe  
a zaistí jeho previazanosť na systém financovania.  
Vláda navrhne legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej  
štátnej správy, ktorej dôležitým princípom bude integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej  
štátnej správy do jednotného štátneho úradu na čele s predstaviteľom vymenovaným vládou.  
Táto štruktúra zachová odborné a personálne riadenie a zodpovednosť odvetvových  
ústredných orgánov štátnej správy. Jednotný úrad štátnej správy sleduje zjednodušenie  
kontaktu občana so štátnou správou a zároveň zodpovedá záujmom transparentnosti,  
zodpovednosti za rozhodovacie procesy, efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov a  
účinnosti kontroly. Občanovi i podnikateľovi sa tak umožní vybaviť svoje záležitosti  
prostredníctvom jedného obslužného miesta. Vláda zároveň posúdi, v ktorých prípadoch sa  
integrácia v minulosti neosvedčila.  
Základ ekonomizácie verejnej správy bude postavený na skúmaní nákladovosti  
jednotlivých produktov, resp. činností verejnej správy. Táto analýza bude tiež východiskom  
pre racionalizáciu správy majetku štátu a jeho centralizáciu. Tieto opatrenia vlády a zníženie  
počtu riadiacich štruktúr v miestnej štátnej správe musia umožniť efektívnejšie riadenie  
a využiť uvoľnené personálne zdroje na posilnenie odborného výkonu tak, aby ekonomizácia  
verejnej správy neznamenala len zníženie stavu zamestnancov za účelom šetrenia verejných  
financií. Vláda podporí odborné vzdelávanie zamestnancov orgánov verejnej moci, ale  
tiež zavedie také pravidlá prijímania zamestnancov, ktoré preveria odbornú spôsobilosť  
uchádzačov na kvalitatívne vyššej úrovni. V riadiacich procesoch vlády sa postupne uplatní  
jednotný systém riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe.  
Vláda je rozhodnutá výrazne zefektívniť štruktúru ústredných orgánov štátnej správy.  
Vláda vykoná dôkladnú analýzu nákladovosti rozhodovacej a riadiacej činnosti týchto  
orgánov, vrátane správy majetku štátu, v záujme zefektívnenia všetkých prebiehajúcich  
procesov. Následne vláda navrhne opatrenia smerujúce k zjednodušeniu štruktúry ústredných  
orgánov štátnej správy tak, aby sa prekonala súčasná roztrieštenosť, prípadne duplicita  
výkonu ústrednej štátnej správy.  
33  
V kontexte rozpracovanej „Koncepcie modernizácie územnej samosprávy“ vláda  
podporí vybudovanie siete „Spoločných obecných úradovní“ a ich vybavenie informačnými  
a komunikačnými technológiami. Tieto by mali vytvoriť základnú sieť na komunikáciu  
„občan – úrad“ na miestnej úrovni. Zároveň by prispeli k racionalizácii a k skvalitneniu  
činnosti miestnej samosprávy.  
Vláda bude viesť permanentný dialóg so samosprávnymi orgánmi s cieľom nájsť cesty  
ku skvalitneniu výkonu verejnej správy, k čomu budú využité aj výsledky komplexného  
auditu verejnej správy. Niekoľkoročné skúsenosti s prenosom výkonu štátnej správy na  
samosprávu ukazujú na viaceré nedostatky existujúceho systému. Bez ohľadu na to, ktorý  
stupeň samosprávy alebo štátnej správy bude hodnotený, vedúcim kritériom bude kvalita  
služby občanom a podnikateľom, efektivita vynakladania verejných prostriedkov, odbornosť  
a transparentnosť výkonu verejnej správy. Vláda považuje za nevyhnutné aj zastúpenie  
predstaviteľov územnej samosprávy v jej poradných orgánoch.  
Vláda bude zvyšovať štandard transparentnosti verejnej správy a verejnej  
využiteľnosti informácií, ktoré má verejná správa, napríklad rozširovaním funkčnosti verejne  
dostupných databáz, akými je Katastrálny portál, Obchodný register, Centrálny register  
zmlúv. Vláda bude intenzívne využívať portál otvorených informácií data.gov.sk, aby sa  
uľahčilo využívanie informácií verejnosťou. Vláda navrhne zmeny v zákone o slobodnom  
prístupe k informáciám tak, aby sa pri zachovaní súčasného štandardu práva na informácie  
odstránili nedostatky, ktoré bránia tak efektívnemu získavaniu požadovaných informácií ako  
aj efektívnej práci orgánov verejnej správy.  
Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu. Vláda  
navrhne opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia od štátu nebudú  
poskytované osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní alebo budú poskytované  
alternatívnymi formami.  
Vláda bude dôsledne presadzovať preventívne a represívne opatrenia v boji  
s korupciou, minimalizovať tak množstvo korupčných príležitostí a nastaviť účinný sankčný  
systém. Bude dbať, aby kvalita štátnych evidencií a činnosť kontrolných inštitúcií dôraznejšie  
zabezpečovala zlepšovanie korektného podnikateľského prostredia a zároveň vytvárala  
podmienky na zvýšenie finančných príjmov verejných rozpočtov.  
Vláda navrhne legislatívne opatrenia, ktorými zvýši výpovednú hodnotu majetkových  
priznaní verejných funkcionárov.  
Vláda bude dbať, aby príslušné orgány dôraznejšie odstraňovali stále pretrvávajúce  
nedostatky a vážne negatívne javy v procesoch verejného obstarávania na všetkých úrovniach  
verejnej správy. Na tento účel sa plošne uplatní elektronické verejné obstarávanie, ktoré bude  
postupne centralizované, s cieľom zabrániť obchádzaniu súťaží a ich manipulácii. Súčasne  
vláda navrhne také zmeny vo verejnom obstarávaní, aby bol tento proces na jednej strane  
transparentný a zjednodušený, na druhej strane však dostatočne pružný.  
Vláda prehodnotí právnu, vecnú a finančnú stránku všetkých neprehľadných  
zmluvných vzťahov uzavretých v minulosti s cieľom zefektívnenia činnosti orgánov verejnej  
moci. Vláda prijme systémové riešenie uplatňovania náhrady škody spôsobenej pri výkone  
verejnej moci. V konaniach o žalobách o náhradu škody majú súdy nejednotný prístup, o čom  
34  
svedčia protichodné súdne rozhodnutia a nepredvídateľné kritériá na určenie výšky  
nemajetkovej ujmy.  
Vláda vytvorí podmienky na zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu s cieľom ich  
jednotného a centrálneho vymáhania. Vláda rovnako zavedie centrálnu správu nehnuteľného  
majetku štátu, v záujme zefektívnenia jeho užívania, odstránenia existujúcich duplicít  
a hospodárnosti budúcich investícií a údržby. Vláda navrhne vytvorenie nezávislého  
Centrálneho stavebného dozoru, ktorý bude dohliadať nad kvalitou stavieb realizovaných pre  
verejný sektor. Najdôležitejšie informácie o nehnuteľnom majetku štátu alebo v užívaní štátu  
budú prehľadne sprístupnené verejnosti.  
Elektronizácia verejnej správy  
Strategickým cieľom vlády je v plnom rozsahu vybudovať e-government, čo  
predstavuje komplexnú a efektívnu digitalizáciu administratívnych, správnych, rozhodovacích  
a riadiacich procesov, ako aj normotvorby v rámci všetkých odvetví a foriem správy.  
Vláda využije elektronizáciu a možnosti informačných a komunikačných technológií  
pre zásadné zlepšenie úrovne služieb verejnej správy. Prijme opatrenia pre zjednodušenie a  
zrýchlenie komunikácie občana so štátnou správou a samosprávou zvýšením automatizácie  
komunikácie s využitím moderných informačných a komunikačných prostriedkov. Zrýchli  
vybavovanie úradných záležitostí a zníži administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov  
vytvorením elektronických služieb, vrátane vybudovania siete integrovaných obslužných  
miest.  
Pri realizácii projektov informatizácie spoločnosti bude vláda dôsledne dodržiavať  
princípy na verejnosť orientovaných služieb v zmysle Národnej koncepcie informatizácie  
verejnej správy tak, aby sa minimalizovalo množstvo návštev na úradoch s koncentráciou  
úkonov na jednom mieste.  
Kríza vyvolaná v daňovom informačnom systéme musí byť operatívne, ale aj  
koncepčne vyriešená. Vláda stabilizuje situáciu tak, aby nebol ohrozený chod štátu, navrhne a  
zrealizuje riešenie, ktoré zabezpečí trvalé a udržateľné informačné a komunikačné  
technológie, ktoré neslúžia len zamestnancom finančnej správy, ale aj všetkým občanom.  
Spravodlivosť  
Vláda istôt pre občanov si je vedomá, že ďalší rozvoj spoločnosti nie je možný bez  
pružnej tvorby práva reagujúceho na zmeny. Právny systém musí nielen reagovať, ale aj  
predvídať vývoj spoločnosti, jej záujmy a potreby. Musí si však zachovať potrebnú stabilitu  
a zabezpečiť tak optimálnu mieru právnej istoty, nakoľko každá zmena právneho predpisu  
zasahuje do každodenného života jednotlivcov i celej spoločnosti.  
Vláda posilní prepojenie prognózovania ekonomického, sociálneho, enviromentálneho  
a
vedecko-technického  
rozvoja  
s rozhodovaním  
o opatreniach  
prijatých  
na  
realizáciu zásadných otázok hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky  
a s tvorbou ucelenej predstavy o objektívnych potrebách zmien v právnom poriadku. Podporí  
prijatie takých opatrení, ktoré obnovia dôveru v právo, vytvoria predpoklady pre kvalitný  
a stabilný právny systém. Ako predpoklad pre skvalitnenie rozhodovacej činnosti súdov  
a ostatných orgánov verejnej moci, zabezpečenie účinnej ochrany základných práv a slobôd,  
35  
zvýšenie vymožiteľnosti práva, odstránenia prieťahov v konaniach a zabezpečenie rozvoja  
a prosperity štátu a spoločnosti.  
Dôležitým zmenám bude predchádzať rovnocenný dialóg so zainteresovanými  
stranami, sociálnymi partnermi a odbornou i širokou verejnosťou, vrátane účasti zástupcov  
sociálnych partnerov na činnosti Legislatívnej rady vlády.  
Vláda v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní príjme  
prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.  
Súdnictvo  
Vláda vypracuje novú koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorá bude  
základom pre novú právnu úpravu. Zároveň prehodnotí zásahy do justičného systému  
uskutočnené v rokoch 2010 – 2011 tak, aby všetky zákony týkajúce sa justície plne  
korešpondovali s Ústavou Slovenskej republiky a odporúčaniami medzinárodných inštitúcií.  
Pri tvorbe zásadných zmien v súdnictve vláda bude uskutočňovať odbornú diskusiu  
a konzultácie so zainteresovanými subjektmi, stavovskými organizáciami sudcov a so  
zástupcami vedeckej a akademickej obce.  
Vláda vytvorí právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady na:  
-
obnovenie dôvery v súdnictvo a zabezpečenie informovania verejnosti o celkovej  
činnosti súdov,  
-
-
-
-
-
zabezpečenie práva pre každého na nezávislý a nestranný súd,  
zvýšenie vymožiteľnosti práva,  
stabilizáciu súdnictva – inštitucionálnu i personálnu,  
zabezpečenie riadnej funkčnosti súdnictva,  
zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti súdneho konania a na eliminovanie  
prieťahov v súdnych konaniach.  
V záujme efektívneho súdnictva vláda bude prijímať systémové opatrenia na  
posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia, a to najmä v podobe podstatnej  
revízie Občianskeho súdneho poriadku.  
Zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov v záujme komfortu účastníkov súdneho  
konania. Rezort spravodlivosti starostlivo pristúpi k projektu elektronického doručovania  
súdnych rozhodnutí do povinných dátových schránok tak, aby sa obmedzili možnosti  
obštrukcií a zároveň boli primerane chránené procesné práva všetkých účastníkov konania.  
Vláda stabilizuje činnosť Centra právnej pomoci.  
Vláda posilní predpoklady pre nezávislosť sudcov pri ich rozhodovacej činnosti. A to  
jednak nezávislosť od ostatných zložiek štátnej moci, ale aj nezávislosť od orgánov riadenia  
a správy súdov. Svoje nenahraditeľné miesto v činnosti justície musí mať aj vyvodzovanie  
zodpovednosti v prípadoch morálneho a odborného zlyhania. V oblasti ochrany nezávislosti  
sudcov pri rozhodovacej činnosti ako aj v oblasti zákonnej regulácie vyvodzovania  
zodpovednosti za zlyhanie sudcov bude vláda vychádzať z odporúčaní medzinárodných  
36  
inštitúcii (Benátska komisia, Medzinárodná asociácia sudcov), najlepších praktík v zahraničí a  
tiež z dialógu s domácimi sudcovskými organizáciami.  
Vláda sa bude cielenými úpravami v oblasti trestnej politiky usilovať o to, aby bolo  
možné účinne a rýchlo postihovať trestné činy, aby sa zvyšovala autorita súdov a  
obmedzovali sa obštrukcie zo strany obvinených. Úprave trestných sadzieb bude predchádzať  
dôsledné štatistické analyzovanie udelených trestov a vývoja trestnej činnosti. V rámci  
analyzovania možností zlepšenia situácie v oblasti väzenstva sa rezort spravodlivosti osobitne  
zameria na otázku možností ukladania alternatívnych trestov.  
Vláda za dôležité považuje tvoriť takú legislatívu, v ktorej bude vytvárať priaznivejšie  
podmienky pre slobodné a bezpečné podnikanie, odstraňovať administratívne bariéry  
v podnikaní a bude chrániť spotrebiteľa.  
V oblasti ochrany rodiny vláda nanovo definuje priestor na intervencie štátu.  
Na zabezpečenie priorít vláda vytvorí predpoklady pre kvalitný výkon súdnictva,  
a okrem doteraz uvedených opatrení:  
-
-
-
prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti  
súdov,  
v rozsahu ekonomických možností zlepší priestorové podmienky na výkon  
súdnictva na súdoch, kde sú výrazne poddimenzované,  
prehodnotí doterajší systém hodnotenia sudcov tak, aby objektívne odrážal  
výkonnosť sudcov a kvalitu ich rozhodovacej činnosti s cieľom vytvoriť  
sudcovský zbor na vysokej odbornej úrovni,  
-
prijme protikorupčné opatrenia, najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude  
možné oznámiť korupčné správanie sudcov a zamestnancov súdov, prijme  
legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na  
podávanie trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania  
a navrhovanie ďalších potrebných opatrení,  
-
obnoví inštitút justičných čakateľov, sprísni pravidlá čakateľskej praxe a prijme  
účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie sudcu,  
posúdi opatrenia na personálnu stabilizáciu administratívneho aparátu súdov,  
analyzuje a vykoná opatrenia na účely úpravy riadneho výkonu záložného práva a  
dobrovoľných dražieb a znemožnenia ich zneužitia,  
-
-
-
zvýši transparentnosť vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej  
republike verejne dostupnými službami aj v záujme ochrany vlastníkov  
nehnuteľností,  
-
-
posilní postavenie poškodeného v trestnom konaní,  
bude pokračovať v zabezpečovaní dôslednej harmonizácie a úprave noriem  
trestného práva s právnymi aktmi EÚ a v zmysle platných medzinárodných  
záväzkov SR,  
-
-
posúdi efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku,  
navrhne riešenia na odstránenie pretrvávajúcich aplikačných nedostatkov,  
sústredí väčšiu pozornosť na otázky kriminológie a prevencie páchania trestnej  
činnosti.  
37  
Prokuratúra  
Vláda prehodnotí legislatívne zásahy do postavenia a pôsobnosti prokuratúry  
uskutočnené v roku 2011, ktoré umožňujú priame i nepriame zásahy výkonnej moci do  
činnosti generálneho prokurátora a ostatných prokurátorov. Prijaté legislatívne opatrenia  
budú garantovať nezávislosť prokuratúry Slovenskej republiky. V zmysle odporúčaní a  
záverov prijatých Európskou komisiou na presadzovanie demokracie pomocou práva,  
Benátskou komisiou v Správe o európskych normách týkajúcich sa nezávislosti justičného  
systému posilní funkčnú autonómiu generálneho prokurátora.  
Vláda bude podporovať prijatie takej legislatívnej zmeny, ktorá:  
-
-
-
-
-
ustanoví a bude garantovať nezávislé postavenie prokuratúry v systéme štátnych  
orgánov,  
bude garantovať funkčnú autonómiu generálneho prokurátora pri výkone  
prokurátorských oprávnení,  
modernizuje právnu úpravu prokurátorskej samosprávy, ktorú v zmysle záverov  
Benátskej komisie postupne spojí s výkonom verejnej kontroly prokuratúry,  
bude garantovať vymenovanie do funkcie prokurátora na časovo neobmedzené  
obdobie a ustanoví spôsoby a dôvody zániku funkcie prokurátora,  
bude garantovať právo prokurátorov na všetkých stupňoch prokuratúry vykonávať  
svoje právomoci nezávisle od iných štátnych orgánov.  
Vláda vytvorí právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady na:  
-
-
-
obnovenie dôvery v prokuratúru a zabezpečenie informovania verejnosti  
o celkovej činnosti prokuratúry,  
zvýšenie efektívnosti činnosti prokuratúry a zabezpečenie účinnejšej ochrany práv  
a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu,  
zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti trestného konania a eliminovanie prieťahov  
v trestnom konaní,  
-
-
zvýšenie vymožiteľnosti práva,  
rozšírenie oprávnení prokuratúry zameraných na ochranu majetkových a iných  
práv štátu.  
Na zabezpečenie uvedených priorít vláda vytvorí podmienky pre kvalitný výkon  
prokurátorských činností, a to predovšetkým:  
-
prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti  
prokuratúry,  
-
prijme protikorupčné opatrenia, najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude  
možné oznámiť korupčné správanie prokurátorov a zamestnancov prokuratúry a  
prijme legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní,  
na podávanie trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania  
a navrhovanie ďalších potrebných opatrení,  
-
-
ponechá inštitút právnych čakateľov prokuratúry, sprísni pravidlá ich prípravnej  
praxe a prijme účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie  
prokurátora,  
navrhne, aby generálny prokurátor bol oprávnený podať na súd sťažnosť pre  
porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom  
konaní, ktorým bol porušený zákon alebo ktoré bolo urobené na podklade  
chybného postupu konania.  
38  
Vnútorný poriadok a bezpečnosť  
Každý demokratický a právny štát chráni vnútorný poriadok a bezpečnosť ako dôležité  
atribúty budovania usporiadanej spoločnosti, v ktorej sa nezákonnosť nahrádza dodržiavaním  
zákona a kde sú chránené životy, zdravie, majetok, práva a slobody občanov. Vláda považuje  
za prvoradé presviedčať svojimi činmi obyvateľov Slovenska o schopnosti štátu budovať  
stabilnú a usporiadanú spoločnosť. Bude viesť policajtov k tomu, aby výkon činnosti  
uskutočňovali ako službu verejnosti na jednej strane a nekompromisný postup voči  
porušovateľom zákona na strane druhej.  
Vláda urobí maximum pre bezpečnosť a ochranu obyvateľov a ich rodín, pokojný  
život v obciach a mestách, pričom nadviaže na pozitívne výsledky z rokov 2006 až 2010.  
Bude klásť dôraz na znižovanie všetkých druhov kriminality a zvyšovanie jej objasnenosti.  
Vzrastie počet policajtov v základných útvaroch, lebo sa ukazuje, že vyšší počet policajtov na  
uliciach prispieva k zníženiu kriminality a nehodovosti na cestách. V tejto súvislosti vláda  
posilní najmä útvary dopravnej a poriadkovej polície, ako aj rady vyšetrovateľov. Podporí  
prevenciu kriminality ako dôležitú súčasť ochrany života, zdravia a majetku osôb najmä  
prostredníctvom financovania účinných projektov ako súčasť dotačnej politiky.  
Vláda bude uskutočňovať opatrenia v záujme posilnenia boja proti korupcii a závažnej  
ekonomickej kriminalite, najmä daňovým podvodom, a to predovšetkým zefektívnením práce  
špecializovaných útvarov Policajného zboru. Súčasne navrhne nové legislatívne opatrenia  
a zabezpečí technické nástroje, ktoré významne pomôžu pri odhaľovaní a objasňovaní tejto  
mimoriadne spoločensky nebezpečnej trestnej činnosti. Posilní ochranu oznamovateľov  
korupčného správania, a to aj prijatím nových legislatívnych opatrení.  
Vláda bude aj naďalej nekompromisne bojovať proti akýmkoľvek prejavom  
extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu.  
Zameria sa najmä na systematické vzdelávanie príslušných profesijných skupín, ktoré majú  
pri výkone svojho povolania vplyv na predchádzanie extrémizmu a rasovo motivovanej  
trestnej činnosti, zvyšovanie právneho vedomia a informovanie verejnosti a implementáciu  
záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti boja proti extrémizmu a  
rasovo motivovanej trestnej činnosti.  
Vláda zvýši úsilie v boji s nebezpečným fenoménom, ktorým je počítačová kriminalita  
a zneužívanie internetu. Efektívnymi a modernými metódami tak bude prispievať  
k zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii.  
Vláda sa zaväzuje v oblasti cestnej premávky pokračovať v nastúpenom trende  
a naďalej zavádzať opatrenia na znižovanie počtu obetí, zranených a dopravných nehôd na  
cestách, ochranu všetkých slušných vodičov a razantné zasahovanie proti cestným pirátom.  
Zameria sa aj na plynulosť cestnej premávky, ktorá je základným predpokladom bezpečnosti  
a zníženia nehodovosti na cestách.  
Vláda presadí stabilizáciu sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných  
ozbrojených zložiek tak, aby boli dlhodobo ich pevnou oporou s cieľom posilniť spoločenskú  
prestíž tohto povolania. Naďalej bude vytvárať podmienky pre poskytovanie duchovnej  
služby v ozbrojených zložkách SR.  
39  
Vláda zabezpečí zvýšenie úrovne odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru  
cestou aplikácie najnovších vedeckých poznatkov a bude podporovať spojenie vedeckého  
výskumu s bezpečnostnou praxou pri maximálnom využití programov Európskej únie.  
Vláda bude pokračovať v modernizácii bezpečnostných zborov, najmä v obmene  
techniky a výstroje a v rekonštrukcii objektov Policajného zboru a Hasičského a záchranného  
zboru, v maximálnej možnej miere s využitím zdrojov Európskej únie. Vláda SR bude  
pri inovačných a modernizačných programoch bezpečnostných zborov vyhľadávať  
spoluprácu so slovenskými výskumnými, vývojovými a výrobnými organizáciami  
v relevantných odvetviach.  
Vláda bude pokračovať v uskutočňovaní všetkých opatrení potrebných pre náležitú  
ochranu slovenských úsekov vonkajšej hranice Európskej únie, v záujme ochrany verejného  
poriadku a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky i v duchu zodpovednosti voči  
spoločným cieľom Európskej únie. Bude sa aktívne podieľať na rozvoji politík Európskej  
únie zameranom na zvýšenie úrovne ochrany vonkajšej hranice pri súčasnom uľahčení  
legitímnych ciest občanov tretích štátov. Vo vízovej politike bude prioritou vlády redukcia  
rozsahu vízovej povinnosti pre občanov Slovenskej republiky, zachovanie a dosiahnutie  
recipročných podmienok vo vízových vzťahoch s tretími štátmi.  
Vláda navrhne právnu úpravu zjednocujúcu právne i organizačne všetky prvky  
krízového manažmentu, vrátane civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie. Prijme opatrenia  
s cieľom dobudovať funkčný Integrovaný záchranný systém na úroveň zodpovedajúcu  
súčasným európskym štandardom.  
Vláda masívnejšie podporí spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi, aby bol  
využitý potenciál tisícov ich členov, ktorí sú okamžite pripravení pomáhať pri ochrane života,  
zdravia a majetku.  
Vláda prijme opatrenia na zvýšenie akcieschopnosti príslušníkov Horskej záchrannej  
služby pri záchrane a pátraní v horských oblastiach, vytvorenie podmienok na zlepšenie  
výkonu záchrannej činnosti v horskom prostredí s dôrazom na bezpečnosť záchranárov ako aj  
postihnutých. Vláda sa zameria aj na vytvorenie podmienok výkonu kontrolnej a preventívnej  
činnosti v horských oblastiach s cieľom zabezpečiť zníženie úrazovosti a skvalitnenie  
záchrany v horských oblastiach a na lyžiarskych tratiach.  
Vláda pripraví zmeny vo fungovaní a organizácii spravodajských služieb s cieľom  
predchádzať únikom utajovaných materiálov a zabezpečiť rast dôveryhodnosti tajných  
služieb. Vláda navrhne zlúčenie vojenských spravodajských služieb a efektívnejšie  
mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ostatných zložiek pracujúcich spravodajskými  
metódami.  
Ozbrojené sily  
Vláda istôt pre občanov pristupuje k obrane štátu ako k jednej zo základných  
a nezastupiteľných funkcií štátu. Presadí komplexný prístup pri dobudovaní integrovaného  
bezpečnostného systému štátu a zefektívni fungovanie systému obrany. Zároveň bude  
dôsledne klásť dôraz na hospodárnosť a transparentnosť pri využívaní zdrojov. Na  
zefektívnenie činnosti rezortu obrany vykoná racionalizáciu všetkých jeho organizačných  
štruktúr. V procese obstarávania využije spoločné projekty vyzbrojovania s ostatnými  
40  
bezpečnostnými zložkami, ako aj so zahraničnými partnermi. Takto získané finančné  
prostriedky prednostne využije na rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  
Vláda prehodnotí stav úrovne slovenských ozbrojených síl, ich modernizáciu a ďalší  
rozvoj, aby boli schopné:  
-
zabezpečiť obranu územia a obyvateľstva SR pred vojenským i nevojenským  
ohrozením,  
-
zabezpečiť účasť Slovenskej republiky na medzinárodných operáciách pod  
vedením NATO, EÚ a OSN.  
Zároveň vláda posilní účasť ozbrojených síl pri živelných pohromách a iných  
udalostiach.  
Vláda zachová kontinuitu plnenia spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov.  
Bude prispievať do posilňovania obranného potenciálu NATO, ktoré považuje za hlavného  
garanta zaručenia obrany SR a bezpečnosti jej občanov. Bude pokračovať v aktívnej účasti na  
tvorbe a realizácii Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Podporí efektívnu účasť  
SR v mnohonárodných projektoch budovania vojenských spôsobilostí.  
Ani v zložitých podmienkach konsolidácie verejných financií nie je možné ďalšie  
zhoršovanie úrovne pripravenosti a bojaschopnosti ozbrojených síl. Do konca roku 2012 bude  
pripravený rozvojový plán rezortu obrany vrátane Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku  
2024, ktorý umožní rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl potrebných na zvládnutie budúcich  
možných hrozieb a plnenie spojeneckých a ostatných medzinárodných záväzkov SR. Vláda na  
prekonanie dlhodobých deficitov v rozvoji ozbrojených síl v nadväznosti na vývoj verejných  
financií podporí viacročnú stabilitu obranných výdavkov.  
Vláda pripraví plán pôsobenia OS SR v operácii ISAF do roku 2014 s výhľadom po  
roku 2014. Pri uplatnení komplexného prístupu pripraví nový rámec vysielania ozbrojených  
síl do operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu. Vytvorí podmienky pre  
stabilizáciu najkvalitnejších profesionálnych vojakov. Upraví možnosti prípravy a použitia  
aktívnych záloh pri plnení úloh ozbrojených síl v stave bezpečnosti.  
Vláda vytvorí podmienky pre uskutočnenie reformy vojenského spravodajstva  
zameranej na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia obrany štátu a zlepšenie  
kontroly jeho činnosti.  
Na dosiahnutie vyššej účinnosti pomoci orgánom verejnej moci pri ochrane životov  
a majetku občanov a štátu v krízových situáciách na území SR zintenzívni spoločnú prípravu  
prvkov krízového velenia ozbrojených síl s krízovými štábmi a záchrannými zložkami.  
Vláda bude pokračovať v udržiavaní a ochrane potrebnej obrannej infraštruktúry,  
zefektívni činnosť subjektov obranného priemyslu vo vlastníctve štátu. Bude podporovať  
uplatnenie produktov bezpečnostného a obranného priemyslu SR v zahraničí vrátane jeho  
zapájania do mnohonárodných projektov.  
Vláda vytvorí podmienky na širší spoločenský a politický dialóg s cieľom dosahovania  
konsenzu v zásadných a dlhodobých otázkach zaručovania obrany SR. Bude usilovať o  
udržanie vysokej úrovne dôvery občanov ozbrojeným silám zodpovedným plnením úloh  
rezortom obrany a realizáciou verejných odpočtov dosahovaných výsledkov.  
41  
Štátna štatistika  
Vláda považuje potrebu spoľahlivej a dôveryhodnej štátnej štatistiky ako podkladu  
pre tvorbu, realizáciu a aktualizáciu programov štátneho i súkromného sektora v národnom  
a medzinárodnom kontexte, ako aj pre fyzické a právnické osoby. Podporí kroky k posilneniu  
spoľahlivosti, objektívnosti, nestrannosti a odbornej nezávislosti štátnej štatistiky a  
Štatistického úradu SR.  
Vláda sa pripojí k záväzku vlád členských krajín EÚ zabezpečiť kvalitu štatistík a  
dôveru v štatistiku v súlade s Oznámením Komisie Európskemu Parlamentu a Rade „Snaha  
o spoľahlivé riadenie kvality európskej štatistiky“.  
42  
5. ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA  
Vláda považuje za základný pilier znalostnej spoločnosti a ekonomiky výchovu,  
vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie, informatizáciu a digitalizáciu. Výchova a vzdelávanie  
musí viesť ľudí k humanizmu, tolerancii, solidarite, spolupráci a zodpovednosti k životu a  
uskutočňovať systematické odovzdávanie spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt  
v medzigeneračnom procese.  
Vláda sa sústredí na rast úrovne a kvality vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na  
mladú generáciu, na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu so zvýšením  
požiadaviek na adaptabilitu a odbornú zdatnosť ľudí. Uvedomuje si, že konkurencieschopnosť  
Slovenska je závislá od konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní, zruční, tvoriví a  
adaptabilní.  
Vláda bude rozvíjať ucelenú vzdelávaciu sústavu, ktorá zahŕňa prechod od  
predškolskej výchovy až po celoživotné vzdelávanie. Bude podporovať rozvoj vzdelávania s  
jeho priamym previazaním s praxou, s dôrazom na spoločenskú a technologickú  
modernizáciu spoločnosti. Vláda  
vytvorí podmienky na posilnenie vzdelávania s  
prírodovedným a technickým zameraním. Podporí rozvoj finančného vzdelávania.  
Opatrenia v tejto oblasti budú naviazané na Stratégiu Európa 2020 s hlavným cieľom:  
zachovania solidarity, sociálnej súdržnosti a spoločnosti založenej na učení a na nových  
vedomostiach.  
V školstve považuje vláda za rozhodujúce zabezpečenie výraznejšej úlohy a  
postavenia učiteľov všetkých stupňov škôl v spoločnosti, preto okrem odborného a sociálneho  
aspektu sa musí zvýrazniť aj ich celospoločenská pozícia, t. j. politická, odborná a laická  
podpora učiteľskej profesie a samozrejme aj jej finančné ohodnotenie a zvýšenie  
spoločenského postavenia. Preto bude systémovo riešiť zlepšenie odmeňovania  
pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov podľa ich kvality a v závislosti  
od možností štátneho rozpočtu.  
Vláda si uvedomuje, že nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja školstva bude  
tiež obnova disciplíny na základných a stredných školách založenej na prirodzenom vzore  
a autorite, ako aj v skvalitnení prípravy budúcich učiteľov a odborných zamestnancov na  
vysokých školách.  
V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho  
rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality  
a efektivity.  
Vláda bude pri prístupe ku vzdelaniu zohľadňovať nielen ambície žiaka alebo  
študenta, ale aj jeho schopnosti a vytvorí také legislatívne podmienky, aby zriaďovatelia škôl  
alebo školy museli pri tvorbe plánov výkonov zohľadňovať aj požiadavky trhu práce.  
V oblasti financovania škôl a školských zariadení uskutoční také opatrenia, aby  
vzdelávanie nebolo len výhodným biznisom z peňazí daňových poplatníkov, podmieni  
existenciu a financovanie škôl predovšetkým uplatnením ich absolventov na trhu práce vo  
vyštudovanom odbore a legislatívne upraví možnosť uzatvárania zmlúv zamestnávateľov so  
žiakmi alebo študentmi tak, aby bola zabezpečená aj vymožiteľnosť záväzkov.  
43  
Vláda podporí vznik štvorpartity v rámci formovania spoločnosti založenej na nových  
poznatkoch vedy a techniky, výskumu, vývoja a inovácií tak, že k zástupcom zamestnancov,  
zamestnávateľov a vlády budú zaradení aj predstavitelia vedy, výskumu a univerzít.  
Zvýšená pozornosť bude venovaná popri sektoroch tradičnej bezpečnosti štátu aj tzv.  
intelektuálnej bezpečnosti štátu. Posilní sa a zefektívni štruktúra základného a aplikovaného  
výskumu, podporí sa komercionalizácia vedy, výskumu a vývoja, vzostup inovačného  
procesu, vytvárania centier transferu vedomostí a technológií a tvorby národných  
technologických platforiem, vytvoria podmienky pre funkčný, moderný národný inovačný  
systém.  
Vláda bude pokračovať v informatizácii spoločnosti, najmä budovaním elektronickej  
verejnej správy a samosprávy, digitalizácie pamäťových inštitúcií a širokopásmového  
internetu.  
Regionálne školstvo  
Vláda postupne inovuje štátne vzdelávacie programy v súlade s novými prioritami  
štátnej vzdelávacej politiky, počnúc predškolskou výchovou, a s aktuálnymi požiadavkami  
pedagogickej praxe – zosúladenie obsahu vzdelávania a odbornej prípravy s aktuálnymi  
potrebami trhu práce. V rámci celoživotného vzdelávania bude zvýšená pozornosť venovaná  
podpore digitálnych kompetencií občanov.  
V záujme zvyšovania zamestnanosti absolventov stredných škôl vláda považuje za  
mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť kvalite ich vedomostí, kariérovej výchove  
a kariérovému poradenstvu a to až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. Preto  
podporí zavedenie výučby smerujúcej k rozvoju pracovných zručností u žiakov základných  
škôl s cieľom zabezpečiť ich profesionálnu orientáciu žiakov, osobitne na štúdium na  
stredných odborných školách. V záujme zosúladenia vzdelávania a odbornej prípravy  
s potrebami trhu práce vláda vytvorí podmienky na operatívny tok aktuálnych informácií  
medzi školstvom, zamestnávateľmi a podnikateľským stavom, v regionálnom i národnom  
rozmere.  
Vláda podporí zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných  
zamestnancov v školstve. V záujme toho pôjde najmä o:  
-
zjednodušenie a zefektívnenie udeľovania kreditov a o odstránenie byrokracie  
a administratívy,  
-
výraznejšie podporovanie celoživotného vzdelávania v prostredí škôl, vstupom  
viacerých odborných subjektov do tohto procesu.  
Vláda bude garantovať väčšiu nezávislosť Štátnej školskej inšpekcie, pričom vytvorí  
lepšie personálne, materiálno-technické a legislatívne podmienky na jej odborne kvalitný  
a profesionálny výkon s rozšírením o metodickú pomoc.  
Vláda nastaví nový systém riadenia a financovania regionálneho školstva tým, že:  
-
jasne definuje kompetencie v oblasti školstva týkajúce sa samosprávy, štátnej  
správy a priamo riadených inštitúcií rezortu školstva s dôrazom aj na koordináciu  
s neštátnym školstvom,  
44  
-
postupne presadí model financovania za kvalitu na triedu a nie len na žiaka,  
finančnými nástrojmi a kvalitatívnymi kritériami pri prijímaní zreálni počty žiakov  
do gymnázií,  
-
-
-
-
-
-
-
dorieši financovanie neštátnych škôl a školských zariadení zo strany územnej  
samosprávy vrátane jej kompetencií v oblasti ich zriaďovania a zrušovania,  
prehodnotí tvorbu normatívu stredných odborných škôl so zohľadnením vyššej  
ekonomickej náročnosti praktickej časti odborného vzdelávania a prípravy,  
podporí záujem o štúdium v odborných školách, napríklad formou viaczdrojového  
financovania,  
uskutoční také kroky, ktoré motivujú súkromný sektor k finančnej participácii na  
vzdelávaní, a to najmä na odbornom vzdelávaní a príprave,  
prehodnotí systém finančného ohodnotenia kvality výkonu zamestnancov rezortu  
školstva,  
zjednotí legislatívne podmienky pre všetkých zriaďovateľov v súvislosti  
s personálnym zabezpečením škôl,  
zabezpečí vecné a transparentné financovanie záujmového vzdelávania,  
kapitálových výdavkov škôl, telovýchovných a športových aktivít.  
Vláda zabezpečí uskutočnenie dôslednej revízie reformy školstva nastavením  
inovatívnych procesov v riadení a vzdelávaní kvalifikovanú reštrukturalizáciu štátnej  
a verejnej správy v školstve a skvalitní proces realizácie projektov EÚ.  
Pozornosť vlády sa zameria na rozvíjanie a skvalitňovanie ľudských zdrojov, osobitne  
zvyšovaním odborných a osobnostných kompetencií zamestnancov rezortu školstva. Skvalitní  
vzdelávacie prostredie novými učebnými zdrojmi a materiálno-technickým vybavením  
s digitálnou podporou. Bude podporovať zvyšovanie kompetencií detí, žiakov a študentov  
s väzbou na vytváranie konkurencieschopnosti európskeho štandardu hodnotení, napr. PISA.  
V oblasti rozvoja národnostného školstva vláda podporí kvalitné vzdelávanie  
v materinskom jazyku a úspešné zvládnutie úradného jazyka ako dôležitého predpokladu  
modernej, integrujúcej sa občianskej spoločnosti.  
Vláda opätovne posúdi možnosť zriadenia internátnych škôl na dobrovoľnej báze pre  
deti z marginalizovaného prostredia.  
Na všetkých stupňoch škôl bude dôraz kladený na skvalitňovanie vzdelávania detí a  
žiakov v duchu národných, historických, kultúrnych hodnôt a tradícií, poznania a úcty  
k občianskym, národným a kresťanským tradíciám a hodnotám. Bude podporované  
vlastenectvo modernými formami a metódami vzdelávania, prehĺbi sa výučba o holokauste,  
rasovom a etnickom násilí.  
Vláda v záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory, zvýši dôraz na  
vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov.  
Vláda podporí výraznejšie aktivity podnikateľskej sféry do oblastí celého školstva, ako  
nástroja konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti v globálnom prostredí.  
45  
Vysoké školy  
Vláda bude garantovať jedno denné bezplatné vysokoškolské vzdelanie na verejných  
vysokých školách a podporí výraznejšie skvalitňovanie prípravy absolventov.  
Prostredníctvom zmien financovania vysokých škôl podporí diferenciáciu vysokého  
školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume  
a v prepojení na spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedecko-  
technologických parkov a inovatívnych výstupov. Na základe analýz sa sprecízni vecne  
stanovený orientačný objem prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a aj  
infraštruktúru vysokých škôl, pre dlhší časový rámec.  
Vláda bude iniciovať také zmeny v oblasti menovania profesorov, ktoré budú  
vyžadovať excelentné tvorivé a vzdelávacie schopnosti a výsledky, vrátane formovania  
vedeckých alebo umeleckých škôl a medzinárodného ohlasu. Pre jednotlivé oblasti poznania  
bude vyžadované plnenie jednotných kritérií pedagogickej a tvorivej činnosti.  
Predovšetkým úpravou požiadaviek na profil absolventov bakalárskeho štúdia budú  
vytvorené podmienky na plnohodnotné uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa  
– bakalárskeho štúdia praxou. Rovnako v rámci ostatných stupňov vysokoškolského  
vzdelávania (magisterské/inžinierske, doktorandské) vláda zosúladí výstupy vzdelávania  
absolventov s trendmi spoločenského a hospodárskeho rozvoja Slovenska a so súčasnou  
úrovňou poznania v jednotlivých študijných odboroch.  
Vláda bude vytvárať také podmienky, aby Akreditačná komisia výraznejšie  
zohľadňovala kvalitu absolventov sledovanú prostredníctvom vnútorných systémov  
zabezpečovania kvality vysokých škôl, ktoré budú transparentné, založené na  
medzinárodných štandardoch, a budú poskytovať dostatok objektívnych informácií o  
úspešnosti, absolventov jednotlivých programov, odborov, fakúlt a vysokých škôl.  
Osobitnú pozornosť vláda zameria na systémové vytváranie podmienok na udržanie či  
návrat absolventov doktorandského štúdia zo zahraničia a postavenia postdokotorandov na  
univerzitách a v Slovenskej akadémii vied. Podporí zvyšovanie kvality práce s doktorandmi a  
ich zapojenie do domácich a medzinárodných vedeckých projektov a vzdelávacích aktivít.  
Vláda v rámci svojich priorít podporí vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie  
s osobitným zreteľom z oblasti prírodných a technických vied a s väzbou na celospoločenské  
potreby a hospodársky rozvoj, ako aj mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov  
a výskumných pracovníkov.  
Výskum a vývoj  
Vláda si uvedomuje, že výskum a vývoj patrí medzi najdôležitejšie faktory ďalšieho  
rozvoja Slovenska spojeného s rastom kvality života jeho občanov aj v období hospodárskej,  
sociálnej, finančnej a morálnej krízy.  
Vláda bude podporovať spoluprácu výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s  
inštitúciami európskeho výskumného priestoru a prispievať tak účinnejšie k rozvoju  
prepojenosti domáceho výskumu s technologickým a inovačným pokrokom a rozvojom  
výskumu Európskej únie a v ďalších vyspelých štátoch sveta.  
46  
Vláda si uvedomuje, že bez výrazného zvýšenia celkových výdavkov na výskum  
a vývoj, najmä väčšej zainteresovanosti podnikateľskej sféry, nebude možné dosiahnuť  
výraznejší pokrok v inováciách, vo zvyšovaní konkurencieschopnosti domácej ekonomiky  
a ich uplatnenia vo výrobno-technologickom procese, v súčinnosti výskumu a vývoja v  
Slovenskej republike.  
V oblasti vedy a výskumu bude vláda podporovať:  
-
-
-
transformáciu Agentúry pre výskum a vývoj (APVV) na inštitúciu  
verejnoprávneho charakteru a posilnenie jej nadrezortného postavenia,  
zriadenie implementačnej agentúry pre financovanie priemyselného výskumu,  
experimentálneho vývoja a inovácií v prostredí priemyselných podnikov,  
pokračovanie v realizácii Modernizačného programu Slovensko 21 s využitím  
najlepších odporúčaní pre realizačnú prax,  
-
-
financovanie nových inovačných aktivít aj prostredníctvom rizikového kapitálu,  
pokračovanie účasti v 7. rámcovom programe EK a účasť v pripravovanom 8.  
rámcovom programe EK Horizont 2020,  
-
formovanie prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo Slovenska,  
resp. zvýšia možnosti ich návratu s možnosťami ďalšieho rozvoja  
najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore špičkovej vybavenosti laboratórií,  
pracovných podmienok na univerzitných, vedeckých pracoviskách, pracoviskách  
SAV a niektorých rezortných pracoviskách, napríklad v oblasti pôdohospodárstva  
a kvality potravín,  
-
-
-
ďalšie prepojenie vzdelávania a vedy – univerzít a SAV s cieľom vzniku  
spoločných vedeckých, výskumných skupín a s lepším zapojením SAV do  
doktorandského štúdia,  
vyhodnotenie výsledkov výskumných centier excelentnosti na Slovensku s cieľom  
formovania národnej a medzinárodnej siete spoločného európskeho vzdelávacieho  
a výskumného priestoru a centier excelentnosti v EÚ,  
iniciovanie takých výskumných projektov, ktoré budú prepojené na priority SR  
a EÚ vo výskume, vývoji  
a
v inováciách s jasným nadrezortným  
a medziodborovým zameraním napr. v oblasti energetiky, zelených technológií,  
dopravných materiálov a systémov, biomedicíny, biotechnológií, informatiky,  
strojárskeho a elektrotechnického priemyslu,  
-
legislatívne zmeny, ktorými zabezpečíme také podmienky, aby kvalitní študenti  
a výskumní pracovníci z tretích krajín prichádzali študovať a pracovať na  
Slovensko,  
-
-
-
zlepšenie informovanosti a komunikácie v rámci vedeckovýskumných štruktúr  
, lepšie inštitucionálne prepojenie s naším zastupiteľstvom pri EK,  
vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré budú výraznejšie motivovať súkromnú  
sféru na zvyšovanie výdavkov do výskumu, vývoja a inovácií,  
vytvorenie funkčného národného inovačného systému formovanie centier na  
transfer vedomostí a technológií s budovaním vedecko-technologických parkov a  
formovania vedomostného prostredia v rámci realizácie európskeho  
nadregionálneho projektu Dunajskej stratégie.  
47  
Mládež a šport  
Vláda bude podporovať a presadzovať vytváranie podmienok na športovanie širokej  
verejnosti, ale aj sociálnu a výchovnú funkciu športu a zdôraznenie jeho zdravotného aspektu,  
pozornosť bude venovať postaveniu mládeže v spoločnosti a jej zapájania sa do mnohých  
celospoločenských domácich i zahraničných projektov.  
Z uvedeného dôvodu vláda:  
-
-
-
-
presadí vytváranie podmienok na športovú reprezentáciu, na prípravu športových  
talentov a na výstavbu športovej infraštruktúry,  
bude participovať na projekte a viaczdrojovom financovaní výstavby Národného  
futbalového štadióna v Bratislave,  
vypracuje novú legislatívnu úpravu pre zriaďovanie, činnosť a financovanie  
športových škôl a športových tried,  
pripraví nový Národný program rozvoja športu v SR, model financovania a návrh  
zákona o športe,  
-
-
predloží novú koncepciu práce s talentovanou mládežou,  
podporí a presadí, vo vzťahu k deťom a mládeži, vytváranie podmienok na  
zvyšovanie kvality ich života, sociálnu spravodlivosť, rovnosť šancí, práva na  
vlastnú identitu, poskytovania príležitostí na zamestnanie a účasti na  
spoločenskom živote,  
-
bude osobitnú pozornosť venovať podpore detského, mládežníckeho  
a akademického  
športu v spolupráci s regionálnou a miestnou samosprávou.  
Kultúra  
Vláda istôt pre občanov považuje kultúru za vnútorný základ spoločnosti, ktorý ju  
určuje hodnotovo a spoluvytvára jej jedinečnú národnú, národnostnú, či miestnu identitu.  
Kultúra má schopnosť humanizovať, kultivovať a estetizovať život, rozvíjať v ľuďoch  
tvorivosť a originalitu. Je tiež dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu a  
voľno-časových aktivít obyvateľstva, posilňuje spoločenskú súdržnosť. Kultúra má aj  
nezanedbateľný potenciál prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnosti.  
Vláda si uvedomuje dlhodobý verejný dlh voči kultúre, nedocenenie jej významu  
a absenciu systémových zmien utvárajúcich adekvátne podmienky na jej rozvoj. Je potrebná  
politika, ktorá kultúre nielen prizná spoločenskú dôležitosť, ale jej poskytne aj výraznejšiu  
podporu. Nejde o oblasť, na ktorej sa dá v nasledujúcich rokoch šetriť. Finančná podpora  
kultúry musí však vychádzať z reálnych ekonomických možností štátu a súčasne byť aj  
schopná napĺňať reálne stanovené ciele, priority a očakávania kultúrnej obce.  
Kultúra je vnímaná aj ako oblasť s potenciálom prispieť svojou kreativitou k rozvoju  
znalostnej spoločnosti, k celkovej konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku aj  
k sociálnemu a ekonomickému rastu Slovenska. Je integrátorom celej slovenskej spoločnosti.  
Vláda vypracuje Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2013 – 2020. Jej obsah sa bude tvoriť  
v širokom dialógu ako program celospoločensky akceptovateľný a stane sa základom štátnej  
kultúrnej politiky a postupných systémových zmien v oblasti kultúry.  
Vláda zriadi ako svoj poradný orgán Radu vlády pre kultúru s cieľom posilniť význam  
kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nutnosť koordinovaného postupu medzi  
48  
rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami  
samosprávy a osobností kultúrnej obce. Vláda bude dbať na to, aby sa oblasť rozvoja kultúry  
a umenia zahrnula do rozvojových strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej  
správy, ale tiež vedeckých a výskumných inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou.  
Za dôležité bude vláda naďalej považovať financovanie kultúry nielen z verejných  
zdrojov, ale bude hľadať aj nové možnosti a modely. Pretransformuje súčasný Grantový  
systém ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej  
kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.  
V rámci spoločných východísk Slovenskej republiky o finančnom strategickom rámci  
Európskej únie na roky 2014 – 2020 dospieť k vytvoreniu minimálne samostatnej prioritnej  
osi pre kultúru s jasnou definíciou programových cieľov zameraných predovšetkým na  
ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, osobitne pamiatkového fondu.  
Postavenie národných kultúrnych inštitúcií považuje vláda za nezastupiteľné, a preto  
bude podporovať ich ďalší rozvoj.  
Vláda považuje za potrebné zlepšiť právne a sociálne postavenie umelcov a kultúrnych  
pracovníkov v spoločnosti, vrátane umelcov v slobodnom povolaní, revíziou politiky  
odmeňovania v rezorte kultúry, ako aj zreálnením daňového a odvodového zaťaženia  
umeleckých pracovníkov vzhľadom na špecifickosť ich činnosti.  
Vláda bude naďalej z verejných zdrojov podporovať tvorbu nových umeleckých  
diel, kultúrnych aktivít a ich prezentáciu. Osobitne sa zameria na podporu pôvodnej literatúry,  
ale aj dostupnosť kultúry a vytváranie podmienok na popularizáciu súčasného umenia.  
Vláda zváži možnosť podpory výtvarnej tvorby a súčasne estetizáciu verejných stavieb  
prostredníctvom zavedenia povinnosti použiť stanovené percento z celkových nákladov  
verejnej stavby na nákup umeleckých diel. V dialógu s odbornou kultúrnou obcou stanoví  
priority a časový harmonogram vytvorenia adekvátneho inštitucionálneho a priestorového  
zázemia jednotlivých oblastí výtvarného umenia.  
Vláda zabezpečí vytvorenie vhodného organizačného, legislatívneho a finančného  
rámca fungovania verejnoprávneho vysielateľa. Štandardizuje jeho inštitucionálnu štruktúru  
s ohľadom na jednotlivé orgány, ich zloženie, kreovanie a kompetencie. Stabilizuje tiež zdroje  
financovania prevádzky a vytvárania obsahov verejnoprávneho vysielateľa v záujme rastu  
diváckeho a poslucháčskeho zázemia s osobitným dôrazom na funkcie a význam verejnej  
služby.  
Prostredníctvom Audiovizuálneho fondu sa vláda zameria na rozvoj pôvodnej  
audiovizuálnej tvorby ako významného nositeľa kultúrnych hodnôt, ako aj na zlepšovanie  
dostupnosti audiovizuálnych kultúrnych obsahov cez efektívny systém podpory distribúcie  
slovenských diel a projektov digitalizácie kín. Bude hľadať ďalšie možnosti financovania  
audiovizuálnej kultúry a priemyslu v kontexte európskych trendov.  
Vláda pripraví rekodifikáciu autorského práva s cieľom prispôsobiť právnu úpravu  
súčasným európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel,  
umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz. Pozornosť bude venovať  
49  
procesom masovej digitalizácie a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky  
širokej verejnosti, s dôrazom na implementáciu európskeho práva.  
Vláda bude naďalej vytvárať podmienky na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva  
Slovenskej republiky, na jeho zachovanie a systematické sprístupňovanie na kultúrne,  
vzdelávacie a prezentačné účely, predovšetkým prostredníctvom projektov digitalizácie.  
Vláda schváli stratégie pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 - 2020  
s cieľom zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu a rozširovanie ich  
zbierkových a informačných fondov. Takisto podporí multikultúrne a komunitné aktivity  
knižníc, múzeí a galérií.  
Starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú považuje vláda za základ našej  
kultúrnej identity, bude venovať náležitú pozornosť. Tradičná ľudová kultúra prispieva  
k rozvoju neprofesionálnych kultúrno-spoločenských aktivít miest, obcí a regiónov. Vláda  
vytvorí podmienky na uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov celého Slovenska v duchu  
efektívnej spolupráce štátnej správy, miest a regiónov a mimovládnych organizácií. Dôraz  
bude klásť na vytváranie udržateľného systému spolufinancovania miestnej a regionálnej  
kultúry, vrátane neprofesionálnych kultúrnych aktivít.  
Vláda podporí aktivity národnostných menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré  
významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej a  
neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovenskej spoločnosti. Pozornosť sústredí aj na kultúrne  
potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania  
ich kultúrnej a sociálnej izolácii.  
Vláda bude dbať o to, aby na celom území Slovenskej republiky bola zabezpečená  
dostupnosť informácií v štátnom jazyku vo verejnom styku. Popri starostlivosti o štátny jazyk  
bude chrániť priaznivé podmienky na používanie jazykov národnostných menšín v zmysle  
platnej legislatívy.  
Vláda má záujem na stálom, partnerskom dialógu s cirkvami a náboženskými  
spoločnosťami. Podporí starostlivosť o významné kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkví  
a bude pokračovať aj v diskusii o problematike financovania cirkví, pričom sa sústredí  
predovšetkým na jej odbornú rovinu.  
Vláda vníma kultúru aj ako súčasť diplomacie a nástroj zahraničnej politiky, ktorým  
sa Slovenská republika môže prezentovať na medzinárodnej aréne, zvyšovať si prestíž a  
vytvárať hlbšie medzištátne vzťahy. Posilní túto úlohu kultúry najmä podporou kvalitných  
projektov na medzinárodných festivaloch, veľtrhoch a výstavách súčasného umenia, ktoré  
môžu byť impulzom k presadzovaniu hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a k  
vytváraniu jej priaznivého obrazu v zahraničí.  
Vláda podporí kultúrne projekty reflektujúce výročia významných medzníkov  
z histórie Slovenska ako aj výročia výnimočných osobností slovenského kultúrneho  
a umeleckého života. Vytvorí podmienky k dôstojnému pripomenutiu si 20. výročia prijatia  
Ústavy Slovenskej republiky a vzniku samostatného štátu, ako aj výročiu príchodu Cyrila  
a Metoda na naše územie.  
50  
Postavenie menšín – trvalá súčasť modernej slovenskej spoločnosti  
Vláda konštatuje, že vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského,  
politického a kultúrneho života dlhodobo existuje úplná a efektívna rovnosť medzi osobami  
patriacimi k národnostným menšinám a osobami patriacimi k väčšine.  
Vláda si uvedomuje, že národnostné menšiny predstavujú svojim významom dôležitú  
súčasť modernej slovenskej spoločnosti s veľkým kultúrnym bohatstvom a dôležitým  
historickým dedičstvom.  
Vláda považuje ochranu a podporu rozvoja národnostných menšín za prirodzené  
poslanie pri formovaní moderného Slovenska.  
Vláda bude vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti  
uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií, ktoré podporujú všestranný  
rozvoj celej spoločnosti.  
Vláda garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny v duchu  
Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv a dohovorov, pri zachovávaní status  
quo, vyvážených vzťahov väčšinového národa s národnostnými menšinami, prostredníctvom  
tolerantného dialógu slovenskej spoločnosti.  
Vláda zriadi Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a občiansku  
spoločnosť so zodpovedajúcimi koordinačnými a rozhodovacími právomocami.  
51  
6. KVALITA ŽIVOTA  
AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI  
Vláda istôt občanov vychádza z presvedčenia, že súdržnosť občanov Slovenskej  
republiky je základom nielen stability, ale aj rozvoja kvality ich života. Sociálna súdržnosť je  
závislá od súdržnosti všetkých vrstiev spoločnosti a od spájania vyváženej hospodárskej  
politiky s politikou sociálnou. Od toho závisí aj trvalo udržateľný rast kvality života občanov,  
ktorú možno dosiahnuť podporou vzdelávania, výskumu a vývoja inovácií a vytváraním  
modernej infraštruktúry nevyhnutnej na hospodársky a sociálny rozvoj. Pri posudzovaní  
kvality života jednotlivcov a spoločnosti je nutné zohľadňovať nielen materiálnu životnú  
úroveň. Musíme posudzovať zdravie, vzdelávanie, náplň osobnej činnosti vrátane práce,  
priestor na politickú a občiansku angažovanosť, vplyv vládnych opatrení, medziľudské  
vzťahy a sociálne kontakty, istotu alebo naopak neistotu hospodárskej a fyzickej povahy,  
kvalitu životného prostredia. To všetko sa proporcionálne rozvíja v spoločnosti, ktorá do  
svojho rozvoja aplikuje znalostne sociálny model.  
V poslednom období došlo k rozpadu verejného zdravotníctva, zníženiu reálnych  
miezd, rastu nezamestnanosti, neriešeniu problémov spojených s dlhodobou  
nezamestnanosťou, zhoršeniu ochrany zamestnancov, chaosu v politike voči starším ľuďom,  
v sociálnych službách, k nekoordinovanému postupu medzi orgánmi štátnej správy a územnej  
samosprávy v sociálnej politike a k rozpadu sociálneho dialógu. Celý sociálny systém bol pod  
vplyvom neriadeného experimentu na najslabších skupinách obyvateľstva, rástla chudoba  
nielen v hospodársky slabých regiónoch. Systém bol deštruovaný, čo narušilo istotu občanov  
pri riešení ich životných sociálnych udalostí.  
Vláda vytvorí stabilný rámec sociálnej politiky pre istoty občanov, pričom za kľúčové  
považuje:  
-
starostlivosť o zdravie občanov v spoločnosti, ktorú musí opäť rozhodne prevziať  
revitalizované a stabilizované verejné zdravotníctvo,  
-
-
rodinu, ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istôt občanov,  
riešenie dlhodobej nezamestnanosti rozvinutými programami, ktoré vytvoria  
podmienky na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu  
práce,  
-
-
posilnenie aktivačných schém pre mladých nezamestnaných, občanov s nižšou  
kvalifikáciou, vrátane osobného poradenstva, intenzívnej rekvalifikácie, dotovanie  
zamestnaní a grantov pre začínajúcich živnostníkov,  
zvýšenie kvality života staršej generácie ako komplexnej problematiky, ktorá  
posilní súdržnosť spoločnosti.  
Vláda oživí politiku hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá bude  
kľúčovým prvkom rozvoja ľudského potenciálu Slovenska, aby sa stalo stabilným, moderným  
a konkurencieschopným.  
Vláda vyvinie maximálne úsilie, aby prijímané zásadné opatrenia mali podporu u  
väčšiny obyvateľstva. Ich realizácii bude predchádzať široká odborná diskusia s cieľom  
dosiahnuť spoločensko-politický konsenzus. Nezanedbateľné miesto v tomto procese budú  
mať zástupcovia sociálnych partnerov. K tomu musí slúžiť efektívny sociálny dialóg. Ten  
musí vyústiť aj do zvýšenia pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Preto sa bude  
novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní, aby bola odstránená prekážka pre ukladanie  
a rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na iných zamestnávateľov. Vláda  
52  
považuje minimálnu mzdu za mimoriadne dôležitý nástroj vo vytváraní podmienok pre  
záujem pracovať najmä u marginalizovaných skupín občanov. Preto v súlade so stavom  
verejných financií zváži úpravu režimu valorizácie minimálnej mzdy vo väzbe na priemernú  
mzdu a na životné minimum.  
Rodina – základná bunka určujúca kvalitu života  
Rodina ako základná štrukturálna zložka ľudskej spoločnosti prešla za uplynulých  
dvadsať rokov výraznými zmenami. Konflikt medzi nevyhnutnosťou mať platenú prácu  
a potrebou rodinného života výrazne zmenil štruktúru rodiny na Slovensku a vytvoril sa nový  
model rodinného správania. Klesal počet sobášov, rástla rozvodovosť, vek sobášiacich sa,  
pribudol aj výrazný prepad pôrodnosti a plodnosti, radikálne poklesla potratovosť. Rástol  
počet detí narodených mimo manželstva, došlo k starnutiu populácie, nastal návrat  
k viacgeneračnému spolužitiu a spájaniu rodín v rámci jedného bytu či domu, pokračoval  
posun k jednotnému modelu rodiny a k ubúdaniu súrodeneckých vzťahov. To všetko sa  
prejavilo potlačovaním významu dosiaľ jedinej formy rodiny uznávanej slovenskou  
spoločnosťou, a to tradičnej manželskej rodiny. Zanedbávali sa vplyvy, ktoré prináša  
postmoderná éra vyspelých spoločností, spojená s rastúcimi požiadavkami platenej práce na  
čas a s rastúcou účasťou žien na trhu práce. To narúša historický vzťah medzi platenou  
ekonomikou a oblasťou starostlivosti, príznačnou pre industriálnu sféru. Narušila sa súdržnosť  
spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina. V znalostno sociálnom modeli  
rozvoja spoločnosti sa predpokladá, že dôležitú úlohu zohrá občianska spoločnosť vrátane  
cirkví. Tlak trhu na rodinný život vytvára pestrejšie rodinné modely. Aby nevznikali  
deprivačné modely rodiny, je potrebná aj variabilnejšia podpora rodiny.  
Preto vláda presadí:  
-
-
aby rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu,  
dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je  
manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť  
a napomáhať jeho dobro,  
-
-
aby sa obnovila rovnováha ekonomickej úlohy rodiny a jej sociálnej funkcie; s  
týmto cieľom podporí aj rozvoj finančnej gramotnosti,  
aby sa obnovila prirodzená reprodukčná rovnováha populácie.  
Vláda prijme v oblasti rodinnej politiky tieto opatrenia:  
-
-
spracuje novú Koncepciu štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky do roku  
2020, ktorá vymedzí strategické ciele, princípy a opatrenia na jej realizáciu  
s cieľom revitalizácie rodinného života a výraznejšej obnovy jej sociálnej funkcie,  
prehodnotí predpisy pracovného a rodinného práva tak, aby sa výraznejšie  
akceptovali potreby vyváženého vzťahu ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny,  
povinnosti verejných inštitúcií, úlohy zamestnávateľov a postavenie občianskych  
združení,  
-
-
podporí terénne opatrenia smerujúce k stabilizovaniu pomerov v sociálne  
odkázaných rodinách,  
podporí ochranu maloletých tak, aby sa v čo najširšom meradle uplatňovala  
zásada, podľa ktorej má každé dieťa od narodenia vyrastať v prirodzenom  
rodinnom prostredí,  
-
vyhýbať sa umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti ako najkrajnejšiemu  
riešeniu a preto podrobí odbornej analýze procesné predpisy a predpisy rodinného  
53  
práva v častiach týkajúcich sa umiestňovania detí do náhradnej rodinnej  
starostlivosti,  
-
vo všetkých legislatívnych návrhoch bude cieľavedomejšie presadzovať princípy  
rodovej rovnosti, posilní jej inštitucionalizáciu a bude systematicky monitorovať  
jej vývoj.  
Práca ako zdroj kvality života občanov a spoločnosti  
Vláda istôt pre občanov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období  
života zohráva kľúčovú úlohu v ich istotách práca vykonávaná formou zamestnania. Práca  
v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu, ale aj osobnú identitu občana v celkovej sociálnej  
identite spoločnosti. Neprináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných  
statkov, ale formuje aj postavenie a životné hodnoty zamestnancov. Slovenská republika bude  
v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných  
zamestnaneckých vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto  
pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, je a musí byť  
jednou z prioritných zložiek právneho poriadku Slovenskej republiky. Vyvážený vzťah  
zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu  
kvality života občanov. Vláda po kvalifikovanom prerokovaní so sociálnymi partnermi  
pripraví zmenu Zákonníka práce.  
Pretože pracovné miesta sa tvoria pri procese zhodnocovania ľudskej práce, vláda  
považuje prácu v zamestnaneckom pomere za dominantnú pre kvalitu života občanov.  
Garantuje, že cieľom jej politiky v tejto sfére bude sociálne začleňovanie, dobre fungujúci trh  
práce, rovnako aj systémy vzdelávania, zvýšenie mobility a uvoľnenie inovačného  
a kreatívneho potenciálu ľudí. Prechod na nové trvalo udržateľné sociálne, trhové,  
inteligentnejšie a ekologickejšie hospodárstvo bude založený na inovačných postupoch,  
lepšom využívaní zdrojov a na znalostiach. Musí byť sprevádzaný vytváraním nových  
pracovných príležitostí, bojom proti rastúcej nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu  
vylúčeniu. Na dosiahnutie udržateľného rastu vláda prijme opatrenia, v ktorých budú ľudia  
a zodpovednosť stáť na prvom mieste.  
Priority vlády:  
-
-
vytváranie hodnôt prostredníctvom rastu založeného na znalostiach,  
posilnenie postavenia občanov v inkluzívnych spoločnostiach (nadobudnutie  
nových zručností, podpora kreativity a inovácie, rozvoj podnikania a plynulý  
prechod medzi zamestnaniami),  
-
-
-
presadzovanie väčšieho počtu pracovných príležitostí výmenou za väčšiu  
adaptabilitu ľudí,  
vytváranie kvalitných pracovných miest založených na dôstojnej, bezpečnej  
a dobrej práci, vrátane spravodlivého odmeňovania,  
zlepšenie šance mladých zamestnať sa a začleniť sa po skončení štúdia na trh  
práce,  
-
-
väčší dôraz kladený na ohrozené skupiny, rodovú rovnosť a na sociálnu súdržnosť,  
vytváranie zelených pracovných miest.  
Do činnosti zameranej na zmierňovanie vplyvu finančnej krízy na zamestnanosť a na  
sociálnu oblasť vláda aktívne zapojí sociálnych partnerov. V tomto kontexte bude hrať  
dôležitú úlohu aj primerané sociálne zabezpečenie, ktoré motivuje k práci a zároveň udržuje  
kúpnu silu.  
54  
Preto vláda považuje za nevyhnutné:  
-
-
-
pokračovať v realizácii Európskej stratégie zamestnanosti v súlade s prioritami  
Stratégie Európskej únie do roku 2020,  
vybudovať systém predvídania potrieb trhu práce a zručností tak, aby sa dosiahol  
čo najväčší súlad medzi dopytom po práci a ponukou práce,  
podporovať konkurencieschopnosť zvyšovaním zručností a adaptability pracovnej  
sily, ktorá bude reagovať na potreby trhu práce, ako aj prostredníctvom aktívnej  
politiky trhu práce,  
-
posilniť aktivačné schémy najmä pre pracovníkov s nižšou kvalifikáciou, vrátane  
osobného poradenstva, intenzívnej rekvalifikácie, učňovského vzdelávania,  
dotovaných zamestnaní, ako aj grantov pre samostatne zárobkovo činné osoby a  
začínajúce podniky,  
-
-
zamerať programy na podporu najzraniteľnejších občanov,  
zlepšovať monitorovanie rozvoja zručností a ich súladu so skutočnými  
a očakávanými potrebami, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta,  
-
prehodnotiť územnú organizáciu verejných služieb zamestnanosti na zabezpečenie  
efektívnej spolupráce s mestami, obcami a so samosprávnymi krajmi pri tvorbe  
a uplatňovaní regionálnych politík zameraných na podporu rastu zamestnanosti,  
naďalej realizovať programy a projekty na riešenie dlhodobej nezamestnanosti  
a na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu práce,  
pokračovať v zabezpečovaní kultúry práce, založenej na štandardoch  
medzinárodnej organizácie práce, Rady Európy a EÚ,  
-
-
-
-
pokračovať v eliminácii nelegálneho zamestnávania,  
upraviť legislatívne predpoklady ustanovené zákonom a vykonávacími predpismi  
o ďalšie skutočnosti prehlbujúce starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri  
práci zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb,  
-
-
-
na základe sledovania vývoja v oblasti miezd postupne zvyšovať minimálnu mzdu,  
vytvoriť moderné systémy sociálnej bezpečnosti,  
v záujme vynútiteľnosti práva pokračovať v personálnom a odbornom posilňovaní  
orgánov inšpekcie práce na zabezpečenie dohľadu štandardného v Európskej únii.  
Zvýšená nezamestnanosť je krutým výsledkom svetovej hospodárskej krízy.  
S nezamestnanosťou je spojený pokles životného štandardu, v určitých skupinách  
obyvateľstva a v niektorých regiónoch na Slovensku dokonca výrazný. Napraviť tieto  
deformácie nemožno radikálne. Je to proces, ktorý si vyžaduje ucelenú stratégiu minimálne v  
strednodobom horizonte.  
Preto vláda považuje:  
-
znižovanie nezamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ich ohrozenia  
na trhu práce za súčasť stratégie odstraňovania chudoby v SR,  
-
stratégiu odstraňovania chudoby v SR za viacdimenzionálny proces, ktorý nesúvisí  
iba s tvorbou pracovných miest a so službami v zamestnanosti.  
Pri výkone vládnej moci:  
-
prehodnotí možnosti ustanovenia inštitútu životného minima ako spoločensky  
uznanej sociálno-ekonomickej veličiny sociálneho systému a merania kvality  
života,  
55  
-
-
bude doterajšie úspešné formy integrácie zdravotne a telesne postihnutých  
občanov do spoločnosti rozvíjať spolu s obcami, mestami, so samosprávnymi  
krajmi, s občianskymi združeniami a cirkvami,  
posilní riešenie zamestnávania dlhodobo nezamestnaných ako komplexný problém  
prostredníctvom niekoľkých druhov politík – najmä regionálnej politiky, politiky  
vzdelávania, bytovej politiky, politiky verejných služieb – vytvorí podmienky na  
lepšiu uplatniteľnosť týchto osôb na trhu práce a v spoločnosti,  
-
-
lepšou spoluprácou medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi, verejnou  
správou a službami zamestnanosti eliminuje náchylnosť mladých ľudí zostať mimo  
trhu práce, na takúto spoluprácu vytvorí aj právne podmienky,  
pri začleňovaní okrajových rómskych komunít bude pokračovať v súlade  
s Dekádou začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 a Strednodobou  
koncepciou rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike 2007 -  
2015 s prierezovými aktivitami, ktoré koncentrujú efektívne vynaložené finančné  
zdroje i s participáciou cirkví a cirkevných zborov na Slovensku,  
-
-
-
stratégie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít bude realizovať najmä  
prostredníctvom lokálnych stratégií komplexného prístupu a lokálnych partnerstiev  
sociálnej inklúzie,  
vytvorí kultúru zabraňovania všetkým druhom diskriminácie pri vzniku  
zamestnaneckých vzťahov na pracoviskách, v tomto zmysle zefektívni najmä  
činnosť Národného inšpektorátu práce,  
vypracuje ucelený systém na vyhľadávanie a prísne trestanie nelegálneho  
zamestnávania, a to najmä účinnejšou spoluprácou zamestnávateľských  
a odborárskych organizácii s Národným inšpektorátom práce, orgánmi miestnej  
samosprávy a s Políciou Slovenskej republiky,  
-
-
bude pokračovať v transformácií úradov práce a sociálnych vecí a rodiny  
na organizáciu, ktorá neplní iba administratívnu a evidenčnú funkciu, ale vykonáva  
aj poradenské a konzultačné služby nezamestnaným a ohrozeným nezamestnaním.  
Rovnako aj zamestnávateľom, odborom, obciam a mestám, a to komplexným  
prístupom sociálnej ochrany občanov a vytváraním podmienok na ich zamestnanie,  
zabezpečí legislatívnu ochranu ľudí s nízkymi príjmami a marginalizovaných  
skupín pred zadlžovaním najmä nebankovými subjektmi, ktoré poskytujú úvery  
hraničiace s úžerou.  
Starostlivosť o zdravie – zdravý občan, vyliečený pacient a spokojní zdravotníci  
Zdravie občanov je najväčšia hodnota a zdroj bohatstva spoločnosti, ktoré treba  
chrániť a rozvíjať. Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality  
života občanov prostredníctvom znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných  
následkov chorôb a úrazov, poskytovaním účelovej, kvalitnej a efektívnej zdravotnej  
starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej  
starostlivosti o zdravie.  
Zdravotná politika vlády vychádza z európskych tradícií a skúseností s prihliadnutím  
na špecifiká Slovenskej republiky. Právo na ochranu zdravia a zdravotnú starostlivosť je  
základné ľudské právo a verejný záujem prioritného významu. Základným princípom musí  
byť rovnosť a solidarita občanov pri ochrane zdravia a poskytovaní dostupnej, kvalitnej  
a efektívnej zdravotnej starostlivosti, ako jednej zo základných verejných služieb. Zdravie  
občana je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť, preto vláda sa  
56  
zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia, ktoré verejné zdravotníctvo bude  
v Slovenskej republike stabilizovať a rozvíjať.  
Obnovíme otvorenú  
a
systematickú komunikáciu s odbornou verejnosťou,  
stavovskými a odborovými organizáciami. Všetky zásadné systémové zmeny musia byť  
výsledkom odborného a spoločenskej dohody zúčastnených strán.  
Vláda počas celého funkčného obdobia neuskutoční transformáciu univerzitných,  
fakultných a verejných nemocníc na akciové spoločnosti, čím zabráni ich privatizácii  
a znižovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ohrozeniu existencie  
nemocníc.  
Vláda posilní systém verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru. Pripraví  
strategické materiály, vrátane zámeru na postupnú zmenu od poskytovania zdravotnej  
starostlivosti pacientom ku komplexnému prístupu starostlivosti o zdravie občanov,  
národných programov podpory zdravia a preventívnych programov v najdôležitejších  
oblastiach. Pôjde o všetkých občanov, so zameraním sa na starostlivosť o deti a mladistvých,  
o ženy, seniorov, onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva,  
prevenciu civilizačných ochorení, podporou konzumácie zdravých potravín, zdravého  
životného prostredia a aktívnej rekreácie v prírodnom prostredí.  
Vláda bude dôsledne dbať na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany zdravia.  
Bude pokračovať v aktívnej ochrane nefajčiarov a prijímať protialkoholické a protidrogové  
opatrenia.  
Vysoká kvalita, dostupnosť a efektivita zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou  
podmienkou spokojnosti a dôvery občanov v systém organizácie, riadenia, dôslednej kontroly  
a samotného výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Snahou vlády bude, aby sa na  
celom území SR poskytovala zdravotná starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov  
medicíny. Dosiahne to zavádzaním štandardných diagnostických a liečebných postupov,  
kontinuálnym vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a vyhodnocovaním indikátorov  
kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  
Zlepšovanie mzdového ohodnotenia pracovníkov v rezorte zdravotníctva je jednou z  
priorít v oblasti zdravotníctva. Vláda v medziach ekonomických možností zavedie také  
mechanizmy do spôsobu riadenia a financovania a rezortu, aby bol primeraný dostatok  
prostriedkov na zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov. V oblasti vzdelávania  
zdravotníckych pracovníkov podporí návrhy na úpravu systému tak, aby nedochádzalo  
k nedostatku niektorých špecializácií potrebných na správne a komplexné poskytovanie  
zdravotnej starostlivosti. Vláda pre ochranu zdravotníckych pracovníkov bude dôsledne dbať  
na dodržiavanie Zákonníka práce a normatívov v zdravotníckych zariadeniach. Bude  
spolupracovať s odbornými a odborovými organizáciami na rozvoji stratégie zmien pomerov  
v zdravotníctve.  
Vláda podporí optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom  
na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä v špecializovanej ambulantnej starostlivosti  
a navrhne doriešenie problematiky LSPP. V oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti je nevyhnutné v spolupráci s odbornými spoločnosťami, stavovskými  
a vzdelávacími inštitúciami dostatočne zatraktívniť pôsobenie lekára vo všeobecnej  
a stomatologickej starostlivosti.  
57  
Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa zabráni neúčelnému  
vynakladaniu finančných prostriedkov. Aby nedochádzalo k zadlžovaniu nemocníc, ktoré  
bolo historicky najväčšie v poslednom období, vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky  
lukratívnych činností nemocníc, tak vytvorí podmienky pre ich finančnú stabilizáciu.  
Významnou úlohou je dobudovanie siete urgentných príjmov a traumatologických  
centier, nakoľko urgentná medicína predstavuje významný prvok integrovaného záchranného  
systému.  
Vláda zachová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod kontrolou štátu v  
podmienkach, ktoré budú garantovať rozsah a dostupnosť zdravotnej starostlivosti hradenej z  
verejného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov. Bude podporovať rozvoj  
univerzitných nemocníc, ktoré predstavujú integrovaný a všeobecne dostupný medicínsky  
systém  
poskytujúci  
výhody  
najvyššej  
kvality  
poskytovania  
zdravotnej  
starostlivosti, vzdelávania a vedeckého výskumu v medicíne. Vo svojej práci sa orientujú  
predovšetkým na potreby individuálnych pacientov a na riešenie spoločensky závažných  
zdravotných problémov.  
S prihliadnutím na ekonomické možnosti a výsledky medicínskeho, prevádzkového a  
technického auditu bude podporená dostavba moderného celoslovenského medicínskeho  
komplexu Rázsochy, ktoré prinesie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti s dosahom pre celú  
SR. Týmto krokom sa zároveň vyrieši aj vzdelávacia základňa slovenského zdravotníctva.  
Rezort zdravotníctva bude pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia znižovanie  
nákladov a zároveň zvýšia dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok bez doplatkov pre  
všetky závažnejšie ochorenia. Vláda vytvorí podmienky pre sprehľadnenie vzťahov medzi  
výrobcami liekov, zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi a odstráni pretrvávajúce  
problémy trhu s liekmi vzniknuté v súvislosti s účelovými legislatívnymi opatreniami  
predchádzajúcej vlády.  
Vláda prijme opatrenia v súlade s ústavou a platnou európskou legislatívou, s cieľom  
maximálne možného využitia prostriedkov, ktoré zo zákona vyberajú zdravotné poisťovne od  
občanov, na diagnostiku a liečbu pacientov. Navrhne také legislatívne a organizačné  
opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov určených zo zákona  
na zdravotnú starostlivosť. Významným krokom v tomto smere bude prehĺbenie princípu  
solidarity zohľadnením chorobnosti v rámci systému prerozdeľovania poistného. Vláda bude  
počas svojho funkčného obdobia hľadať možnosti a zdroje dofinancovania výpadkov  
spôsobených znížením platby za poistencov štátu predchádzajúcou vládou.  
Vláda považuje využívanie elektronických informačných systémov (eHealth) za jednu  
zo základných podmienok, vedúcu k zlepšeniu ochrany zdravia a k zvýšeniu kvality  
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preto rezort zdravotníctva urýchli a zintenzívni  
zavádzanie eHealth aplikácií do praxe s cieľom zvýšenia kvality, dostupnosti a efektívnosti  
poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prospech občanov, zdravotníkov a celého systému  
zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov. Prioritne sa zameria na elektronickú  
zdravotnú dokumentáciu a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, elektronickú preskripciu a  
medikáciu, informovanosť občanov o zdraví, chorobách, podporu starostlivosti o chronických  
pacientov a verejné zdravie. Národné centrum zdravotníckych informácií bude plniť rolu  
národného operátora eHealth.  
58  
Vláda vypracuje a začne realizovať komplexný systém starostlivosti o zdravie staršej  
generácie rozvojom geriatrického sektora zdravotníctva a špecifickej sociálnej starostlivosti  
o seniorov formou podpory vytvárania zariadení zdravotno-sociálneho charakteru, vrátane  
formy modelu ich financovania a vymedzenia úloh štátu, samosprávnych krajov, miest a obcí.  
Na vytváranie kapacít zdravotno-sociálneho charakteru využijú aj prebytočné zdravotnícke  
zariadenia.  
Kvalita života starších ľudí a občanov so zdravotným postihnutím ako dôležitý  
determinant súdržnej spoločnosti  
Kvalita života staršej generácie je komplexný problém, nie iba ekonomický. Súvisí  
najmä s premenou spôsobu života ľudí v aktívnom veku, kde úspešnosť je založená na  
presadzovaní vysokej individualizácie. Tá vytláča starších ľudí z ich aktívnejšieho podielu na  
živote spoločnosti a narúša aj funkciu rodiny. Súvisí so zdravotníctvom, s prístupom ku  
kvalitným a komplexným sociálnym a zdravotníckym službám. Dôležitá je aj ponuka cenovo  
prístupných, ale kvalitných špeciálnych tovarov a služieb pre starších ľudí. Súvisí to aj so  
schopnosťou poskytovať a sprístupniť nové výdobytky civilizácie, čo má spojitosť  
s jednoduchším prístupom k praktickému celoživotnému vzdelávaniu starších ľudí. Rovnako  
dôležitá je tiež problematika bývania starších ľudí.  
Všetky tieto aktivity predstavujú aj bázu pre stabilizujúcu domácu spotrebu v  
hospodárstve štátu. Vytváranie podmienok na udržateľnú kvalitu života starších ľudí sa  
považuje za dominantné pri nastavení dôchodkového systému, s dôrazom na starobné  
dôchodky. Je to dôležitý prvok v systéme udržania kvality života starších ľudí, ale nie jediný.  
V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vláda bude  
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie ľudských práv a základných slobôd  
osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.  
Preto vláda považuje za nevyhnutné:  
-
-
vypracovať nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí,  
vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru o právach osôb so  
zdravotným postihnutím vrátane inštitucionálneho zabezpečenia procesu jeho  
implementácie a monitoringu,  
-
-
v intenciách Dohovoru vypracovať nový Národný program rozvoja životných  
podmienok osôb so zdravotným postihnutím,  
vytvoriť Národný register osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu  
celospoločenského záujmu.  
Vážnym sociálnym, ale aj ekonomickým problémom v najbližšej dekáde bude  
spôsob udržania príjmu starších ľudí - dôchodcov potrebného na zabezpečenie ich  
udržateľnej kvality života. Je to v dôsledku relatívne znižujúcich sa príjmov do  
dôchodkového systému. Z uvedených dôvodov:  
-
vláda vypracuje dlhodobú koncepciu dôchodkovej politiky na základe širokej  
odbornej diskusie,  
-
dôchodkový systém vláda posudzuje v komplexe celého systému sociálneho  
zabezpečenia a daňovej sústavy. Vytrhávanie dôchodkového systému  
z celkového systému verejných financií je jedna zo základných chýb, ktoré viedli  
59  
po roku 2002 k veľkým deformáciám v systéme sociálnej súdržnosti slovenskej  
spoločnosti, a to nielen s krátkodobým, ale aj s dlhodobým účinkom,  
solidarita ako základný fundament európskej civilizácie je základom  
dôchodkového poistenia aj v budúcnosti. Týka sa tak medzigeneračnej solidarity,  
ako aj solidarity medzi bohatými a chudobnými občanmi. Je potrebné definovať  
budúci dôchodkový systém na univerzálnom princípe a na zásadách  
spravodlivosti, zásluhovosti, vedomia spolupatričnosti, zodpovednosti a solidarity;  
zároveň sa musí vhodne skombinovať dobrovoľnosť a povinnosť i funkcie štátu  
aj súkromných subjektov pri zabezpečovaní fungovania a financovania  
dôchodkového systému,  
-
-
-
dôchodkový systém by mal byť postavený na rovnakom dôchodkovom nároku pre  
všetkých, aby zabezpečoval minimálne dôchodkové príjmy s vyváženou mierou  
solidarity a zásluhovosti,  
cieľom je dôchodkový systém, ktorý spoľahlivo zabezpečuje obyvateľov pred  
chudobou v starobe a poskytuje možnosť zachovania primeranej životnej úrovne v  
čase, keď občan nemá možnosť zabezpečiť si krytie svojich životných potrieb  
z pracovných príjmov.  
Na splnenie týchto zásad bude vláda presadzovať nasledovné opatrenia:  
-
Sociálna poisťovňa zostane kľúčovou inštitúciou sociálneho systému  
s prehľadnou štruktúrou jednotlivých druhov poistenia vyjadrených ich fondmi  
a s nízkymi prevádzkovými nákladmi; s týmto cieľom bude potrebné zaviesť do  
praxe jednotný výber daní a sociálnych odvodov; dôslednejšie ako doteraz  
odčleniť jej výkonnú funkciu od funkcie kontrolnej a dozornej, realizovanú jej  
samosprávnym orgánom, s dôslednejším využitím tripartitného princípu,  
v oblasti priebežne financovaného dôchodkového systému prioritou naďalej  
zostáva jeho finančná udržateľnosť; k stabilizácii finančnej udržateľnosti  
dôchodkového systému výraznejším spôsobom prispeje realizácia projektu  
UNITAS (projekt zjednotenia výberu daní, cla a odvodov),  
-
-
opätovne v systéme starobného dôchodkového sporenia vláda uplatní princíp  
dobrovoľnosti a prehodnotí opodstatnenosť počtu fondov, a to aj vo vzťahu ku  
garantovaným nárokom,  
-
-
na zlepšenie príjmovej situácie starších ľudí vytvorí podmienky na pokračovanie  
ich pracovných aktivít aj po dosiahnutí dôchodkového veku,  
obnoví význam doplnkového dôchodkového sporenia, a to najmä prostredníctvom  
zvyšovania jeho atraktivity pre všetkých, ktorí naň prispievajú,  
-
-
zákonne zavedie kategóriu minimálneho dôchodku,  
postupne uplatní princíp univerzality voči všetkým druhom povolaní  
a zamestnania.  
Do komplexu, ktorý umožňuje plnohodnotnú účasť starších ľudí a osôb so  
zdravotným postihnutím na harmonickom a udržateľnom rozvoji spoločnosti, patrí aj  
dostupnosť kvalitných, prístupných a špecializovaných zdravotníckych služieb  
a
zodpovedajúcich sociálnych služieb. Kultúra vzťahu spoločnosti k starším ľuďom a osobám  
so zdravotným postihnutím musí vychádzať zo súdržnej rodinnej politiky, z aktívnej účasti  
miestnej samosprávy, samosprávnych krajov, občianskych združení a cirkví, ale aj bývalých  
zamestnávateľov a odborov bývalých zamestnávateľov. Veľmi akútny sa ukazuje problém  
kvalitných a prístupných opatrovateľských služieb pre starších ľudí.  
60  
Bývanie ako dôležitá súčasť udržateľnej kvality života  
Vláda považuje pre rozvoj bývania za kľúčové:  
-
pokračovať v uplatňovaní doteraz zavedených podporných nástrojov, sústrediť sa na  
prehodnotenie kvality obytného prostredia bytových domov, najmä panelových  
sídlisk a centrálnych častí miest, ako aj na obnovu bytových domov,  
-
využiť možnosti získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ na  
revitalizáciu pod podmienkou spracovania komplexných zónových plánov  
revitalizovaných území sídiel, pričom využiť európsku iniciatívu JESSICA na  
zvýšenie úverových finančných zdrojov na revitalizáciu sídlisk,  
-
-
naďalej uplatňovať zavedené fiškálne a sociálne nástroje v zmysle smernice Rady  
Európy tak, aby bývanie bolo dostupné aj pre sociálne ohrozené skupiny  
obyvateľstva v primeranom štandarde,  
stabilizovať objem finančných prostriedkov na podporné programové nástroje do  
rozvoja bývania a vytvoriť legislatívne a inštitucionálne podmienky na zapojenie  
súkromných zdrojov v rámci verejno-súkromného partnerstva,  
-
-
pokračovať a rozšíriť programy na znižovanie energetickej spotreby a na  
zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov do bývania,  
vytvoriť podmienky na finančné udržanie Programu výstavby obecných nájomných  
bytov nižšieho štandardu, určených na bývanie občanov v hmotnej núdzi, vytvoriť  
podmienky na výstavbu technickej vybavenosti v rómskych osadách.  
Vláda upriami pozornosť na rozvoj nájomného bývania ako vo verejnom, tak aj  
v súkromnom sektore. V nadchádzajúcom období bude legislatívne riešiť problematiku  
nájomných vzťahov súkromných vlastníkov a nájomcov bytov, ale tiež vzťahov vlastníkov  
a nájomcov všeobecne. Vláda zachová inštitút chráneného nájmu bytu pri vzájomne  
vyváženom postavení vlastníkov a nájomcov. Vláda bude naďalej podporovať rozvoj bývania  
zavedeným systémom finančných nástrojov z verejných zdrojov, s ich prípadnými úpravami.  
Podporí aj väčšie zapojenie súkromného kapitálu do výstavby nájomných bytov so  
zameraním na mladých občanov.  
Sociálna politika ako nástroj na trvalý a udržateľný rast kvality života občanov  
Jednou z priorít v oblasti sociálneho poistenia je vytvorenie legislatívnych podmienok  
na pristúpenie k ratifikácii Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia, čím sa všeobecne  
zvýši úroveň sociálneho poistenia v oblasti nezamestnanosti, nemocenských dávok,  
pracovných úrazov a chorôb z povolania.  
Vyššiu úroveň hospodárskej a sociálnej súdržnosti chce vláda dosiahnuť zásadnou  
reštrukturalizáciou verejných výdavkov. Posilnia sa výdavky verejných rozpočtov na plnenie