VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Materiál na rokovanie  
Národnej rady Slovenskej  
republiky  
Číslo: 14788/2012  
37  
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky  
Návrh uznesenia:  
Národná rada Slovenskej  
republiky podľa čl. 86  
písm. f) Ústavy SR  
Predkladá:  
Robert F i c o  
predseda vlády  
Slovenskej republiky  
A. schvaľuje  
Programové vyhlásenie  
vlády SR  
B. vyslovuje dôveru  
vláde Slovenskej republiky  
Bratislava, apríl 2012