Profesijný životopis
Titul, meno a priezvisko:JUDr. Eleonóra Kročianová
Rodné priezvisko:Mattová
Dátum narodenia:1954
Miesto narodenia:Spišská Nová Ves
Trvalý pobyt:052 01 Spišská Nová Ves
V Z D E L A N I E :
1960 – 1969Základná deväťročná škola Spišská Nová Ves
1969 – 1973Gymnázium kpt. Nálepku v Spišskej Novej Vsi
1973 – 1978Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1980Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, rigorózna skúška
1984 – 1985Vysoká škola ZNB v Bratislave, dôstojnícka škola
DOTERAJŠIE ZAMESTNANIA :
1978 – 1987VB – OS – ZNB Spišská Nová Ves
1988 – 1991VB – ZNB Spišská Nová Ves
1991 – 2003Okresný úrad vyšetrovania PZ Spišská Nová Ves
2003Okresný úrad justičnej polície Poprad
2004 – 2006Úrad justičnej a kriminálnej polície Spišská Nová Ves
2006MV SR, Úrad inšpekčnej služby, riaditeľ
2006 – 07/2010Colné riaditeľstvo SR, generálny riaditeľ
07/2010 - výsluhový dôchodok
I N É :
Vodičský preukaz skup. B
Osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Prísne Tajné“
Vymenovanie do hodnosti generála prezidentom SR
2