Predkladacia správa
V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 18. apríla 2012 uznesením č. 133/2012 súhlasila s návrhom na voľbu JUDr. Eleonóry Kročianovej do funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a predkladá tento návrh na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Odôvodnenie:
Menovaná spĺňa kvalifikačné požiadavky a má predpoklady vykonávať funkciu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Súčasťou materiálu je osobný životopis a súhlas menovanej s kandidatúrou.
Vzhľadom na ochranu osobnosti a osobných údajov sa v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov časť materiálu nesprístupňuje.
Materiál sa predkladá z dôvodu uplynutia funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu.